Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31994L0062
 
31999L0031
 
32002L0096
 
32006L0066
 
32006L0123
 
32008L0098
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Affaldsregistret
Kapitel 4 Registrering af genanvendelsesanlæg og anlæg, der forbereder affald til genbrug, affaldstransportører, mæglere og forhandlere og kommunale behandlingsanlæg
Kapitel 5 Godkendelse og registrering som indsamlingsvirksomhed
Kapitel 6 Gebyrer
Kapitel 7 Tilsyn
Kapitel 8 Administrative bestemmelser
Kapitel 9 Straf
Kapitel 10 Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelse
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed1)

I medfør af § 7 b, § 44, stk. 1 og 4-6, § 45 d, § 48, stk. 4 og 8, § 73, § 80, stk. 1 og 2, § 88, § 89 b, § 92 og § 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som ændret ved lov nr. 1273 af 21. december 2011, lov nr. 446 af 23. maj 2012 og lov nr. 1149 af 11. december 2012, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen omhandler Affaldsregistret og registrering af virksomheder og anlæg heri, godkendelse som indsamlingsvirksomhed og betaling af gebyrer til dækning af de omkostninger til administration, gebyropkrævning og tilsyn, som bekendtgørelsen medfører.

Kapitel 2

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Affald: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

2) Affald egnet til materialenyttiggørelse: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

3) Affaldsbehandlingsanlæg: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

4) Affaldsfraktion: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

5) Affaldsproducent: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

6) Affaldstransportør: Enhver virksomhed, som transporterer affald for fremmed regning, herunder ved brug af køretøjer, jernbane, fly eller skib.

7) Anden endelig materialenyttiggørelse: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

8) Behandling: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

9) Erhvervsaffald: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

10) Forbehandling: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

11) Forberedelse med henblik på genbrug: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

12) Forhandler: Enhver virksomhed, der optræder som hovedmand ved køb og efterfølgende salg af affald, herunder forhandlere, der ikke fysisk tager affaldet i besiddelse.

13) Genanvendelse: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

14) Genanvendelsesanlæg: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

15) Genbrug: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

16) Håndtering: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

17) Indsamlingsvirksomhed: En virksomhed, som er godkendt efter denne bekendtgørelses kapitel 5.

18) Kildesortering: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

19) Kommunale behandlingsanlæg: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

20) Mægler: Enhver virksomhed, der arrangerer nyttiggørelse eller bortskaffelse af affald på andres vegne, herunder mæglere, der ikke fysisk tager affaldet i besiddelse.

21) Nyttiggørelse: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

22) Udenlandsk virksomhed: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

23) Virksomhed: Som defineret i bekendtgørelse om affald.

Kapitel 3

Affaldsregistret

§ 3. Miljøstyrelsen er ansvarlig for at føre Affaldsregistret.

§ 4. Affaldsregistret skal indeholde oplysninger om:

1) Genanvendelsesanlæg og anlæg, der forbereder affald til genbrug, hvis de håndterer kildesorteret erhvervsaffald, jf. dog § 5, stk. 2.

2) Indsamlingsvirksomheder.

3) Affaldstransportører, jf. dog § 6, stk. 2.

4) Mæglere og forhandlere.

5) Kommunale behandlingsanlæg, der efter bekendtgørelse om affald er rettidigt anmeldte eller godkendte til at håndtere kildesorteret erhvervsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse.

Kapitel 4

Registrering af genanvendelsesanlæg og anlæg, der forbereder affald til genbrug, affaldstransportører, mæglere og forhandlere og kommunale behandlingsanlæg

§ 5. Genanvendelsesanlæg og anlæg, som forbereder affald til genbrug, skal, hvis de håndterer kildesorteret erhvervsaffald, registreres i Affaldsregistret senest ved virksomhedens påbegyndelse, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Virksomheder kan undlade registrering som genanvendelsesanlæg og anlæg, som forbereder affald til genbrug, såfremt

1) virksomheden hjemtager og genanvender affald fra egne produkter i den videre produktion, eller

2) virksomheden ikke aftager affald fra en bredere kreds, men alene erhverver specifikke affaldstyper til genanvendelse i virksomhedens produktion.

Stk. 3. En anmodning om registrering efter stk. 1 skal indeholde

1) anlæggets CVR-nummer og p-nummer,

2) gyldig miljøgodkendelse, hvis en sådan er påkrævet, og

3) oplysninger om, hvilke affaldsfraktioner anlægget kan behandle, og hvilken genanvendelsesproces anlægget foretager.

§ 6. Affaldstransportører skal registreres i Affaldsregistret senest ved virksomhedens påbegyndelse, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. En virksomhed kan undlade at lade sig registrere som affaldstransportør, såfremt virksomheden har ansøgt om eller er blevet godkendt og registreret som indsamlingsvirksomhed efter kapitel 5.

Stk. 3. Affaldstransportører skal ved anmodning om registrering oplyse virksomhedens CVR-nummer og p-nummer.

§ 7. Mæglere og forhandlere skal registreres i Affaldsregistret senest ved virksomhedens påbegyndelse.

Stk. 2. En anmodning om registrering efter stk. 1 skal indeholde virksomhedens CVR-nummer og p-nummer.

§ 8. Kommunale behandlingsanlæg kan registreres i Affaldsregistret, når det efter bekendtgørelse om affald rettidigt er anmeldt til Miljøstyrelsen, at behandlingsanlægget fortsat skal kunne behandle kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, og skal registreres, når behandlingsanlægget af Miljøstyrelsen godkendes hertil.

Stk. 2. En anmodning om registrering efter stk. 1 skal indeholde

1) virksomhedens CVR-nummer og p-nummer og

2) oplysning om, hvilke affaldsfraktioner anlægget kan behandle.

Stk. 3. Hvis Miljøstyrelsen træffer afgørelse om at afslå godkendelse af et kommunalt behandlingsanlægs fortsatte behandling af kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, slettes en eventuel registrering i henhold til stk. 1 fra Affaldsregistret.

§ 9. Anmodning om registrering efter §§ 5-8 skal ske digitalt på p-nummerniveau via virk.dk – Affaldsregister.

Stk. 2. Miljøstyrelsen skal på anmodning fra en udenlandsk virksomhed uden p-nummer foretage den digitale anmodning om registrering for denne på baggrund af indsendt materiale. Registrering skal ske på produktionsenhedsniveau, dvs. for hver fysisk beliggenhed, hvor virksomheden driver virksomhed fra.

§ 10. Miljøstyrelsen skal hurtigst muligt kvittere for modtagelsen af en anmodning om registrering. Kvitteringen skal indeholde følgende oplysninger:

1) Den offentliggjorte frist for behandling af den pågældende anmodning om registrering og muligheden for at fristen kan blive forlænget én gang, jf. § 11, stk. 1 og 2.

2) Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Søgsmål til prøvelse af afgørelsen kan anlægges i medfør af lovens § 101.

§ 11. Miljøstyrelsen skal træffe afgørelse om, hvorvidt anmodningen om registrering kan imødekommes senest 21 dage efter modtagelsen af anmodningen med de i §§ 5-8 nævnte oplysninger. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor ansøgeren har indsendt alle de oplysninger, det påhviler ansøgeren at indsende i medfør af §§ 5-8.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan forlænge den frist, som er fastsat efter stk. 1, én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Miljøstyrelsen skal give den, der anmoder om registrering, meddelelse om forlængelsen og varigheden heraf inden udløbet af fristen efter stk. 1. Meddelelsen om forlængelsen skal indeholde en begrundelse for forlængelsen og dennes varighed.

§ 12. Miljøstyrelsen træffer i forbindelse med registrering af genanvendelsesanlæg, anlæg, som forbereder affald til genbrug, og kommunale behandlingsanlæg, afgørelse om, hvilke af de oplyste affaldsfraktioner, jf. § 5, stk. 3, nr. 3, og § 8, stk. 2, nr. 2, anlægget skal registreres i Affaldsregistret til at måtte modtage.

Stk. 2. Anlæg efter stk. 1 må ikke modtage kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, medmindre de er registrerede i Affaldsregistret til at måtte modtage de pågældende affaldsfraktioner, jf. stk. 1.

§ 13. Hvis der sker ændringer i de oplysninger, som er afgivet efter §§ 5-8, skal genanvendelsesanlæg, anlæg, som forbereder affald til genbrug, affaldstransportører, mæglere og forhandlere samt kommunale behandlingsanlæg inden 14 dage indberette disse ændringer digitalt via virk.dk – Affaldsregister.

Kapitel 5

Godkendelse og registrering som indsamlingsvirksomhed

§ 14. Virksomheder, som henter eller modtager affald, og som efter eventuel indledende sortering, foreløbig oplagring eller forbehandling overdrager affaldet, skal godkendes som indsamlingsvirksomhed af Miljøstyrelsen, før virksomheden kan:

1) Indgå aftale om at overtage ansvaret for behandlingen af kildesorteret erhvervsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse, efter reglerne herom i bekendtgørelse om affald.

2) Indberette oplysninger om afhentet eller modtaget affald i henhold til bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet.

Stk. 2. En godkendelse efter stk. 1 er tidsbegrænset og gives for 5 år, hvorefter der skal ansøges om en ny godkendelse. En ansøgning om en ny godkendelse skal indgives, før den eksisterende godkendelse udløber. Miljøstyrelsen kan foretage administrativ forlængelse af en eksisterende godkendelse i forbindelse med ansøgning om en ny godkendelse.

Stk. 3. Ansøgning til Miljøstyrelsen om godkendelse skal foretages digitalt på p-nummerniveau via virk.dk – Affaldsregister.

§ 15. Ansøgning om godkendelse skal indeholde:

1) Virksomhedens CVR-nummer og p-nummer.

2) Bevis for, at mindst én person med ledelsesansvar for indsamlingen af kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse har opnået indsamlerbevis eller har kvalifikationer, som kan sidestilles hermed. Kravet om indsamlerbevis eller kvalifikationer, som kan sidestilles hermed, skal opfyldes, uanset hvilken form for affald, der indsamles, jf. dog stk. 2.

3) Angivelse af, hvilke affaldsfraktioner som virksomheden søger om at blive godkendt til at overtage ansvaret for og foretage indberetning til Affaldsdatasystemet om, jf. § 14, stk. 1.

4) Angivelse af, hvorvidt virksomheden forbehandler kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse og derfor søger om at blive godkendt som indsamlingsvirksomhed med forbehandlingsanlæg.

5) Gyldig miljøgodkendelse, hvis en sådan er påkrævet.

Stk. 2. I virksomheder med flere produktionsenheder (p-enheder), skal der i hver p-enhed være mindst én person med gyldigt bevis ansat, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Stk. 2 gælder ikke, hvis der i enheden er 9 eller færre personer ansat. Antallet af ansatte fastlægges som et årsgennemsnit.

Stk. 4. Virksomheder, som har flere p-enheder, skal på anmodning fra Miljøstyrelsen dokumentere antallet af ansatte.

§ 16. Miljøstyrelsen skal hurtigst muligt kvittere for modtagelsen af en ansøgning om godkendelse. Kvitteringen skal indeholde følgende oplysninger:

1) Den offentliggjorte frist for behandling af den pågældende ansøgning og muligheden for at fristen kan blive forlænget én gang, jf. § 17, stk. 1 og 2.

2) Virksomheden må ikke påbegynde indsamlingsvirksomhed, før Miljøstyrelsen har meddelt godkendelse, uanset om fristen på den offentliggjorte frist eller en efterfølgende meddelt frist er overholdt.

3) Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Søgsmål til prøvelse af afgørelsen kan anlægges i medfør af lovens § 101.

§ 17. Miljøstyrelsen skal træffe afgørelse om, hvorvidt godkendelse kan meddeles senest 21 dage efter modtagelsen af ansøgning med de i § 15 nævnte oplysninger. Fristerne regnes fra det tidspunkt, hvor ansøgeren har indsendt alle de oplysninger, det påhviler ansøgeren at indsende i medfør af § 15.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan forlænge den frist, som er fastsat efter stk. 1, én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Miljøstyrelsen skal give ansøger meddelelse om forlængelsen og om varigheden heraf inden udløbet af fristen efter stk. 1. Meddelelsen om forlængelsen skal indeholde en begrundelse for forlængelsen og dennes varighed.

Stk. 3. Uanset fristerne i stk. 1 og 2 må ansøgeren ikke påbegynde indsamlingsvirksomhed, før Miljøstyrelsen har meddelt godkendelse.

§ 18. Miljøstyrelsen træffer i forbindelse med godkendelsen af indsamlingsvirksomheder afgørelse om, hvilke af de ansøgte affaldsfraktioner, jf. § 15, stk. 1, nr. 3, virksomheden skal registreres i Affaldsregistret til at måtte modtage.

Stk. 2. Indsamlingsvirksomheder må ikke overtage ansvaret for behandlingen af kildesorteret erhvervsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse, jf. § 14, stk. 1, medmindre de er registrerede i Affaldsregistret til at måtte modtage de pågældende affaldsfraktioner, jf. stk. 1.

§ 19. Miljøstyrelsen skal optage indsamlingsvirksomheder i Affaldsregistret, når de bliver godkendt.

§ 20. For indsamlingsvirksomheder, som forbehandler kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, træffer Miljøstyrelsen afgørelse om, hvorvidt virksomheden skal registreres som indsamlingsvirksomhed med eller uden forbehandlingsanlæg.

§ 21. En godkendt og registreret indsamlingsvirksomhed skal inden 14 dage oplyse om ændringer i de forhold, som er nævnt i § 15. En ændring skal oplyses digitalt via virk.dk – Affaldsregister.

Stk. 2. Hvis en indsamlingsvirksomhed ikke længere har mindst én person ansat med indsamlerbevis eller kvalifikationer, som kan sidestilles hermed, bortfalder godkendelsen, hvis ikke virksomheden senest 6 måneder efter, at personen med indsamlerbevis eller kvalifikationer, som kan sidestilles hermed, er fratrådt, har ansat en ny person med ledelsesansvar, som har opnået det fornødne indsamlerbevis eller kvalifikationer, som kan sidestilles hermed.

§ 22. Miljøstyrelsen kan tilbagekalde godkendelsen eller undlade at godkende indsamlingsvirksomheder, såfremt virksomheden gør sig skyldig i grov eller oftere gentagen forsømmelse i forbindelse med aktiviteterne i relation til kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse.

Kapitel 6

Gebyrer

§ 23. Virksomheder skal betale et engangsgebyr på 2.507 kr. for behandling af ansøgning om godkendelse som indsamlingsvirksomhed efter kapitel 5. Gebyret skal dække omkostningerne ved behandling af ansøgningen, herunder omkostninger til administration, gebyropkrævning og tilsyn med, at indsamlingsvirksomhederne lader sig godkende.

Stk. 2. Virksomheder og anlæg, som anmoder om registrering efter §§ 5-8, eller registreres efter § 19, skal betale et engangsgebyr på 2.507 kr. for behandling af registrering i Affaldsregistret. Gebyret skal betales pr. kategori, jf. § 4, nr. 1-5, som virksomheden eller anlægget registreres i.

Stk. 3. Virksomheder og anlæg, som er registreret efter § 11, stk. 1, og § 19, skal herudover betale et årligt gebyr på 1.190 kr., som opkræves for et kalenderår ad gangen. Gebyret skal betales pr. kategori, jf. § 4, nr. 1-5, som virksomheden eller anlægget lader sig registrere i. Gebyret refunderes ikke helt eller delvist ved efterfølgende afregistrering.

Stk. 4. Gebyrerne skal svare til de faktiske omkostninger, som Miljøstyrelsen har i forbindelse med etablering, drift, vedligeholdelse og administration af Affaldsregistret, herunder omkostninger forbundet med gebyropkrævningen og tilsyn med, at registreringspligtige virksomheder og anlæg lader sig registrere.

Stk. 5. Engangsgebyrerne efter stk. 1 og 2 gælder for ansøgninger modtaget i 2013. For senere ansøgninger reguleres gebyrerne årligt pr. 1. januar på grundlag af det seneste offentliggjorte pris- og lønindeks i Finansministeriets Økonomiske Administrative Vejledning. Den aktuelle gebyrsats offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk.

Stk. 6. Årsgebyret efter stk. 3 gælder for 2013. Gebyret reguleres årligt pr. 1. januar på grundlag af det seneste offentliggjorte pris- og lønindeks i Finansministeriets Økonomiske Administrative Vejledning. Den aktuelle gebyrsats offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk.

Stk. 7. Gebyrerne opkræves af Miljøstyrelsen.

Kapitel 7

Tilsyn

§ 24. Miljøstyrelsen fører tilsyn med, at bestemmelserne i denne bekendtgørelse overholdes.

Kapitel 8

Administrative bestemmelser

§ 25. Afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 9

Straf

§ 26. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) undlader at anmode om registrering i Affaldsregistret, herunder i rette form, jf. §§ 5-8,

2) undlader at afgive oplysninger, jf. §§ 5-8,

3) modtager affaldsfraktioner, som anlægget ikke er registreret til at måtte modtage, jf. § 12, stk. 2,

4) undlader at oplyse om ændringer i de forhold, som er nævnt i §§ 5-8, jf. § 13,

5) indberetter oplysninger om afhentet eller modtaget affald i henhold til bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet uden at være godkendt som indsamlingsvirksomhed efter § 14, stk. 1,

6) fortsætter virksomhed efter udløb af godkendelse uden at indhente fornyet godkendelse, jf. § 14, stk. 2,

7) undlader at oplyse om ændringer i de forhold, som er nævnt i § 15, jf. § 21,

8) overtager ansvaret for behandlingen af affaldsfraktioner, som virksomheden ikke er registreret til at måtte modtage, jf. § 18, stk. 2, eller

9) undlader at betale gebyr, jf. § 23, stk. 1-3.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 10

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelse

§ 27. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2013. § 15, stk. 1, nr. 2, § 15, stk. 2-4 og § 21, stk. 2, træder dog først i kraft den 1. januar 2014.

Stk. 2. Verserende sager om registrering i Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed færdigbehandles efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Miljøministeriet, den 17. december 2012

Ida Auken

/ Claus Torp

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver, EU-Tidende 2008, nr. L 312, side 3, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald, EF-Tidende 1994, nr. L 365, side 10, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 219/2009 af 11. marts 2009, EU-Tidende 2009, nr. L 87, side 109, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF af 6. september 2006 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer samt om ophævelse af direktiv 91/157/EØF, EU-Tidende 2006, nr. L 266, side 1, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/103/EF af 19. november 2008, EU-Tidende 2008, nr. L 327, side 7, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/96/EF af 27. januar 2003 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), EU-Tidende 2003, nr. L 37, side 24, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/112/EF af 16. december 2008, EU-Tidende 2008, nr. L 345, side 68, dele af Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald, EF-Tidende 1999, nr. L 182, side 1, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1137/2008 af 22. oktober 2008, EU-Tidende 2008, nr. L 311, side 1 og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, EU-Tidende 2006, nr. L 376, side 36.