Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

(Ret til seniorjob til medlemmer, der er født i perioden fra den 1. juli 1955 til og med den 31. december 1957)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om seniorjob, lov nr. 1543 af 20. december 2006, som ændret ved § 4 i lov nr. 483 af 12. juni 2009, § 4 i lov nr. 1540 af 21. december 2010 og § 4 i lov nr. 928 af 18. september 2012, foretages følgende ændring:

1. I § 1 indsættes som stk. 2 og 3:

»Stk. 2. Uanset stk. 1, 1. pkt., har et medlem, der er født i perioden fra den 1. juli 1955 til og med den 31. december 1957, og hvis dagpengeperiode efter § 55, stk. 1, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. er udløbet eller vil udløbe i perioden fra den 1. januar 2012 til og med den 30. juni 2013, ret til ansættelse i et seniorjob. Medlemmet kan dog ikke få ret til seniorjob, såfremt dagpengeretten er udløbet før det fyldte 55. år.

Stk. 3. Et medlem, som er omfattet af stk. 2, og som i perioden fra den 1. januar 2012 til og med den 16. november 2012 har anmodet om tilbagebetaling af sine efterlønsbidrag, kan anmode sin bopælskommune om seniorjob, selv om medlemmet ikke har ret til efterløn. Det er en betingelse, at personen ved anmodningen om tilbagebetaling ville kunne opfylde anciennitetskravet for ret til efterløn ved efterlønsalderen, jf. § 74 a i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., ved fortsat indbetaling af efterlønsbidrag. Har personen i denne periode meldt sig ud af arbejdsløshedskassen, er det en betingelse for ret til seniorjob, at personen melder sig ind på ny og betaler medlemsbidrag. Personen kan tidligst anmode om seniorjob samtidig med genindmeldelsen.«

§ 2

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642 af 22. juni 2012, som ændret ved § 1 i lov nr. 1365 af 28. december 2011 og ved § 10 i lov nr. 922 og § 1 i lov nr. 928 begge af 18. september 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 74 l indsættes efter stk. 9 som nyt stykke:

»Stk. 10. Et medlem, der har været berettiget til seniorjob i mere end 5 år efter lov om seniorjob, får beregnet efterløn efter stk. 3 med udgangspunkt i den senest udbetalte dagpengesats, medmindre der i seniorjobperioden er beskæftigelse, der kan danne grundlag for en ny beregning.«

Stk. 10 og 11 bliver herefter stk. 11 og 12.

2. I § 74 l, stk. 11, der bliver stk. 12, ændres », jf. lov om en satsreguleringsprocent« til: »efter lov om en satsreguleringsprocent og efter stk. 13 og 14«.

3. I § 74 l indsættes efter stk. 11, der bliver stk. 12, som nye stykker:

»Stk. 13. Ved den årlige regulering, jf. stk. 12, anvendes satsreguleringsprocenten for det pågældende finansår med fradrag af en procentsats, jf. stk. 14.

Stk. 14. For finansåret 2016 udgør procentsatsen 0,3. For finansåret 2017 udgør procentsatsen 0,4. For finansårene 2018-2023 udgør procentsatsen 0,75.«

Stk. 12 bliver herefter stk. 15.

4. I § 74 l, stk. 12, der bliver stk. 15, ændres »stk. 5-9« til: »stk. 5-10«.

§ 3

I lov nr. 928 af 18. september 2012 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og andre love (Ændret regulering af forskellige indkomstoverførsler i årene 2016-2023 samt forhøjelse af den supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) foretages følgende ændring:

1. § 1, nr. 3 og 4, ophæves.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2013.

Stk. 2. Arbejdsløshedskasserne skal inden udgangen af januar 2013 orientere medlemmer, hvis dagpengeperiode er udløbet i 2012, og som er omfattet af § 1, stk. 2 og 3, i lov om seniorjob som affattet ved § 1, nr. 1, om muligheden for at anmode bopælskommunen om et seniorjob.

Stk. 3. Medlemmer, der er omfattet af § 1, nr. 1, og hvis dagpengeperiode er udløbet i 2012, kan anmode bopælskommunen om et seniorjob senest inden udgangen af marts 2013.

Stk. 4. Arbejdsløshedskassen skal orientere de personer, som har meldt sig ud af arbejdsløshedskassen, jf. § 1, stk. 3, i lov om seniorjob som affattet ved § 1, nr. 1, om muligheden for at melde sig ind i arbejdsløshedskassen igen for at kunne anmode bopælskommunen om et seniorjob senest inden udgangen af marts 2013.

Stk. 5. Medlemmer, som er i ordinær beskæftigelse i den i stk. 3 og 4 omtalte ansøgningsperiode, kan anmode bopælskommunen om seniorjob indtil 2 måneder efter ophøret i den ordinære beskæftigelse.

Stk. 6. Kommunen kan give dispensation fra fristen i stk. 3 og 4 til personer, som anmoder kommunen herom senest den 30. juni 2013. Det er en betingelse for dispensation, at det skyldes forhold i arbejdsløshedskassen, at personen ikke har ansøgt om seniorjob inden udløb af fristen.

Givet på Marselisborg Slot, den 23. december 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Mette Frederiksen