Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af færdselsloven

(Forbud mod visse konstruktive ændringer af køretøjer, tilladelse til påhængsvogn til stor knallert og venstregående sidevogn til veteranmotorcykel)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1047 af 24. oktober 2011, som ændret ved § 1 i lov nr. 716 af 25. juni 2010, lov nr. 1551 af 21. oktober 2010 og § 1 i lov nr. 479 af 23. maj 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 68 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Transportministeren kan fastsætte bestemmelser om forbud mod at udføre konstruktive ændringer på et køretøj, for så vidt angår indretning og udstyr, der indebærer, at køretøjet ikke opfylder bestemmelser fastsat i medfør af stk. 1.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

2. I § 70, stk. 1, indsættes efter 2. pkt.:

»Til stor knallert må kobles én påhængsvogn.«

3. I § 70, stk. 1, 5. pkt., der bliver 6. pkt., ændres »knallert« til: »lille knallert«.

4. I § 70, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.:

»Til motorcykel, der er registreret første gang før den 1. juli 1955, må dog kobles sidevogn, der er anbragt til venstre for motorcyklen.«

5. I § 70, stk. 3, 3. pkt., ændres »stk. 1, 3. pkt.« til: »stk. 1, 4. pkt.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. april 2012.

Givet på Amalienborg, den 28. februar 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/ Henrik Dam Kristensen