Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om indstilling af forskningsaktive medlemmer til de regionale videnskabsetiske komiteer og vederlag til medlemmer af de regionale videnskabsetiske komiteer

I medfør af § 36, stk. 7, og § 39, stk. 4, i lov nr. 593 af 14. juni 2011 om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter fastsættes:

Kompetence til at indstille forskningsaktive som medlemmer af de regionale videnskabsetiske komiteer

§ 1. De sundhedsvidenskabelige, forskningsfaglige fora ved Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og Aalborg Universitet indstiller personer, som er aktive inden for den sundhedsvidenskabelige forskning, til medlemmer af de regionale videnskabsetiske komiteer.

Stk. 2. Indstillingsretten efter stk. 1 overgår til bestyrelserne for Det Frie Forskningsråd og Det Strategiske Forskningsråd i forening, hvis et eller flere af de i stk. 1 nævnte forskningsfaglige fora ikke ser sig i stand til at indstille personer, som er aktive inden for den sundhedsvidenskabelige forskning, til medlemmer af de regionale videnskabsetiske komiteer, eller hvis et eller flere af disse fora nedlægges eller på anden vis ophører.

Vederlag til medlemmer af de regionale videnskabsetiske komiteer

§ 2. Medlemmerne af de regionale komiteer og deres eventuelle suppleanter modtager udgiftsgodtgørelse efter reglerne i lov om kommunernes styrelse § 16, stk. 10, jf. regionslovens § 11.

Stk. 2. Regionsrådet kan beslutte, at medlemmerne og deres eventuelle suppleanter herudover ydes diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste efter reglerne i § 16 a i den kommunale styrelseslov. Dog finder lovens § 16 a, stk. 4, ikke anvendelse.

Stk. 3. Regionsrådet kan endvidere beslutte, at hvervet som medlem af de regionale komiteer vederlægges med indtil 12.130 kr. årligt, at hvervet som formand for de regionale komiteer vederlægges med indtil 42.455 kr. årligt, og at hvervet som næstformand vederlægges med indtil 36.390 kr. årligt. En formand eller næstformand, der modtager vederlag efter stk. 3, kan ikke samtidig modtage diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste efter stk. 2.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2012.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 260 af 14. april 2004 om forskningsfaglige fora og overgangsbestemmelser vedrørende behandling af ansøgninger om godkendelse af biomedicinske forskningsprojekter anmeldt til det videnskabsetiske komitésystem før den 1. maj 2004.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, den 28. februar 2012

Pia Olsen Dyhr

/ John Erik Pedersen