Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om virksomhedsregistrering i en række skatte- og afgiftslove

I medfør af § 16e i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1402 af 7. december 2010, fastsættes:

§ 1. Anmeldelse om nyregistrering, ændring af igangværende registreringer og afmeldelse fra registrering i medfør af de i bilag 1 og 2 nævnte love og tilhørende bekendtgørelser skal ske til Erhvervsstyrelsen efter reglerne i kapitel 2 og 9 i bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen).

§ 2. For de i bilag 1 nævnte love og tilhørende bekendtgørelser træffer Erhvervsstyrelsen på baggrund af anmeldelsen afgørelse om registrering, ændring af registreringen og afmeldelse fra registrering, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Anmeldelser efter stk. 1, som Erhvervsstyrelsen ikke kan registrere, herunder anmeldelser, som kræver egentlig skatte- og afgiftsfaglig kompetence, videresendes til told- og skatteforvaltningen, som træffer afgørelse om registrering. Told- og skatteforvaltningen kan udtage visse anmeldelser, som kræver egentlig skatte- og afgiftsfaglig kompetence, til sagsbehandling. Told- og skatteforvaltningen træffer afgørelse i sager, som i medfør af 2. pkt. udtages til sagsbehandling.

§ 3. For de i bilag 2 nævnte love og tilhørende bekendtgørelser træffer told- og skatteforvaltningen på baggrund af anmeldelsen afgørelse om registrering, ændring af registreringen og afmeldelse fra registrering.

§ 4. Bliver told- og skatteforvaltningen i forbindelse med kontrol-, lignings- og inddrivelsesarbejdet bekendt med forhold, der medfører nyregistrering af, ændringer i eller afmeldelse af en virksomheds registreringsforhold, træffer den afgørelse herom, uanset at registreringen er omfattet af § 2, stk. 1.

§ 5. Told- og skatteforvaltningens afgørelser kan påklages til Landsskatteretten efter skatteforvaltningslovens § 11, stk. 1.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. marts 2012. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1509 af 13. december 2007.

Skatteministeriet, den 3. marts 2012

Thor Möger Pedersen

/ Kaj-Henrik Ludolph


Bilag 1

Momsloven

Lov om afgift af lønsum m.v.

Lov om afgift af elektricitet

Lov om arbejdsmarkedsbidrag

Kildeskatteloven

Toldloven

Lov om afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v.

Affalds- og råstofafgiftsloven

Lov om afgift af visse klorerede opløsningsmidler

Lov om afgift af CFC og visse industrielle drivhusgasser

Fondsbeskatningsloven

Lov om forskellige forbrugsafgifter

Lov om afgift af lystfartøjsforsikringer

Selskabsskatteloven

Lov om afgift af ledningsført vand

Lov om afgift af spildevand

Lov om afgift af antibiotika og vækstfremmere anvendt i foderstoffer

Lov om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m.

PVC afgiftsloven

Skattekontrolloven

Lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat

Lov om miljøbeskyttelse (Betaling for bærbare batterier og akkumulatorer)

Lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v.

Fedtafgiftsloven


Bilag 2

Lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m.

Lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier

Lov om afgift af konsum-is

Lov om afgift af naturgas og bygas

Lov om afgift af svovl

Lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.

Lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark (kulbrinteskatteloven)

Lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.

Lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v.

Lov om stempelafgift

Lov om afgift af spiritus m.m.

Lov om tobaksafgifter

Øl- og vinafgiftsloven

Boafgiftsloven

Lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter

Pensionafkastbeskatningsloven

Lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter

Lov om afgift af mineralvand mv.

Lov om beskatningen af pensionsordninger mv.

Lov om afgift af bekæmpelsesmidler

Lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier)

Lov om afgift af kvælstofoxider

Lov for Grønland om visse spil

Lov om afgifter af spil