Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af straffeloven

(Udvidet definition af menneskehandel m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1062 af 17. november 2011, som ændret ved § 22 i lov nr. 112 af 3. februar 2012, lov nr. 157 af 28. februar 2012, § 1 i lov nr. 158 af 28. februar 2012 og lov nr. 159 af 28. februar 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 1, nr. 2, litra a, indsættes efter »seksuel udnyttelse af børn«: », menneskehandel«.

2. I § 262 a, stk. 1, ændres »8 år« til: »10 år«.

3. I § 262 a, stk. 1 og 2, indsættes efter »slaveri eller slaverilignende forhold«: », strafbare handlinger«.

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 27. marts 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Morten Bødskov