Senere ændringer til forskriften
Links til EU direktiver, jf. note 1
32001L0077
 
32003L0030
 
32009L0028
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport og lov om fremme af vedvarende energi1)

(Tvungen iblanding af biobrændstoffer i benzin og diesel, der sælges til landtransport til slutbrugere, og udpegning af områder til statslige udbud af arealer til havvindmøller)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport, jf. lovbekendtgørelse nr. 674 af 21. juni 2011, foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport (biobrændstofloven)«

2. I § 3, stk. 1, ændres »stk. 2« til: »stk. 4«.

3. I § 3 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. Benzin, der sælges til landtransport til slutbrugere, skal indeholde mindst 1 pct. bæredygtigt biobrændstof, jf. § 4, målt efter energiindhold, jf. dog stk. 3. Diesel, der sælges til landtransport til slutbrugere, skal indeholde mindst 1 pct. bæredygtigt biobrændstof, jf. § 4, målt efter energiindhold. Alt brændstof, der sælges til transport, dog ikke til landbrugs- og skovbrugstraktorer og fartøjer til sejlads, og som indeholder biobrændstoffer, anses som solgt til landtransport.

Stk. 3. Benzin på 98 oktan eller derover er undtaget fra kravet i stk. 2, men indgår i forpligtelsen efter stk. 1.«

Stk. 2-6 bliver herefter stk. 4-8.

4. To steder i § 3, stk. 2, der bliver stk. 4, ændres »stk. 1« til: »stk. 1 og 2«.

5. I § 3, stk. 4, der bliver stk. 6, ændres »stk. 5« til: »stk. 7«.

6. I § 3, stk. 6, der bliver stk. 8, ændres »stk. 2« til: »stk. 4«.

7. I § 3 indsættes som stk. 9:

»Stk. 9. Stk. 2 finder ikke anvendelse, hvis der foreligger

1) veldokumenteret nedbrud i blandingsanlæg,

2) ekstrem kulde eller

3) force majeure.«

8. I § 5, stk. 1, ændres »§ 3, stk. 5« til: »§ 3, stk. 7«.

9. I § 5, stk. 2, ændres »§ 3, stk. 4« til: »§ 3, stk. 6«.

10. I § 8, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »§ 3, stk. 1«: »eller 2«.

11. I § 8, stk. 1, nr. 6, ændres », eller« til: »,«.

12. I § 8, stk. 1, nr. 7, ændres »stk. 1.« til: »stk. 1, eller«.

13. I § 8, stk. 1, indsættes som nr. 8:

»8) i erhvervsmæssigt øjemed forsætligt anvender brændstof, der er købt i Danmark, og som ikke opfylder kravene i § 3, stk. 2.«

§ 2

I lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 1074 af 8. november 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 22 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:

»Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren kan udpege områder, der reserveres til statslige udbud af arealer til havvindmøller. Områder, hvortil der allerede er meddelt tilladelse, kan ikke udpeges.

Stk. 4. Når et område udpeges efter stk. 3, eller når en udpegning ophæves, skal beslutningen herom offentliggøres.

Stk. 5. Når ministeren har udpeget et område efter stk. 3, kan der ikke indgives ansøgninger uden for udbud, der helt eller delvis omfatter det udpegede område.

Stk. 6. Klager over afslag på ansøgning om tilladelse til forundersøgelser, jf. stk. 7, begrundet i, at staten selv har behov for at råde over et areal, er ikke til hinder for, at området sendes i udbud inden klagesagens afslutning.«

Stk. 3-6 bliver herefter stk. 7-10.

2. I § 22, stk. 5, der bliver stk. 9, ændres »stk. 2-4« til: »stk. 2, 7 og 8«.

3. I § 22, stk. 6, der bliver stk. 10, ændres »stk. 4« til: »stk. 8«.

4. I § 23, stk. 4, ændres »§ 22, stk. 3« til: »§ 22, stk. 7«.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2012.

Stk. 2. § 3, stk. 2, 2. pkt., i lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, har virkning fra den 1. januar 2013, for så vidt angår diesel, der sælges til jernbanedrift.

Stk. 3. I perioden fra den 1. april 2012 til den 31. december 2012 er virksomheder, der leverer dieselolie til jernbanedrift, undtaget fra forpligtelsen i § 3, stk. 1, i lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport for den mængde dieselolie, der leveres til jernbanedrift.

Givet på Amalienborg, den 27. marts 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Martin Lidegaard

Officielle noter

1) Loven gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF, EU-Tidende 2009, nr. L 140, side 16.