Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om dokumentation for anciennitet i en a-kasse

I medfør af § 91, stk. 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 838 af 4. juli 2011, fastsættes efter forhandling med Beskæftigelsesrådet:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter, hvilke oplysninger a-kasserne skal registrere og videregive i forbindelse med en overflytning.

Den løbende registrering af medlems- og efterlønsbidragsperioder

§ 2. En a-kasse skal løbende registrere alle medlemsperioder.

Stk. 2. En a-kasse skal løbende registrere alle perioder med betalt efterlønsbidrag.

Registreringens omfang

§ 3. A-kassen skal registrere følgende:

1) Perioder (dato og år), hvori medlemmet har været medlem af en a-kasse.

2) Perioder (dato og år), hvori medlemmet har indbetalt efterlønsbidrag.

3) Om efterlønsbidrag er tilbagebetalt efter § 77 a i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

4) Om medlemmet har fået efterlønsbidrag tilbagebetalt efter § 6 i lov nr. 1365 af 28. december 2011.

5) Om medlemmet har fået fleksydelsesbidrag tilbagebetalt efter § 3 i lov nr. 1367 af 28. december 2011.

6) Medlemmets forsikringskategori i medlemsperioden (fuldtids- eller deltidsforsikret), herunder datoer for ændringer.

7) Perioder (dato og år), hvori medlemmet har haft forsikringsperioder i et andet EØS-land eller på Færøerne.

8) For hvilken periode medlemmet har fået dispensation efter lovens § 74a, stk. 7.

9) Perioder (dato og år) hvori medlemmet har været på bruttorevalideringsydelse omfattet af § 6 i lov nr. 276 af 12. maj 1999 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

10) Perioder (dato og år), hvori medlemmet har indbetalt fleksydelsesbidrag.

11) Bidragsfri perioder efter lovens § 74a, stk. 5.

§ 4. A-kassen skal registrere oplysninger for den nødvendige medlemsperiode fra tiden før 1. oktober 2001 for et medlem, som tilmelder sig efterlønsordningen, og som ved en bagudrettet undersøgelse vil kunne opnå anciennitet til ret til efterløn.

Stk. 2. Registrering efter stk. 1 gælder for personer, der har været udmeldt af a-kassen, og som har betalt efterlønsbidrag uden at dette er tilbagebetalt, og som bliver tilmeldt igen og kan benytte denne anciennitet til efterløn i forbindelse med:

1) Efterbetaling af efterlønsbidrag efter en forsikringsperiode i et andet EØS-land eller på Færøerne.

2) Ønske om at betale efterlønsbidrag efter en periode med bruttorevalideringsydelse omfattet af § 6 i lov nr. 276 af 12. maj 1999 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om seniorydelse og lov om aktiv arbejdsmarkedspolitik.

3) Ønske om betaling af efterlønsbidrag efter en periode med fleksjob.

4) En dispensation efter lovens § 74a, stk. 7.

Overflytning til en anden a-kasse

§ 5. Hvis et medlem overflyttes til en anden a-kasse, skal den a-kasse, medlemmet overflyttes fra, foretage en elektronisk registrering. Registreringen skal sendes elektronisk til den nye a-kasse efter de regler, der er fastsat i bekendtgørelse om optagelse i og overflytning mellem a-kasser.

Stk. 2. Teknisk vejledning om formen på den elektroniske registrering vedligeholdes af a-kasserne i samarbejde.

Revisorgodkendelse af a-kassens IT-system og dokumentation

§ 6. A-kassen skal have revisors godkendelse af sit IT-system til at opbevare og videregive oplysninger i henhold til § 3.

Stk. 2. Revisors godkendelse af a-kassens IT-system skal ske efter reglerne i bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser.

§ 7. En udskrift af a-kassens IT-system, jf. § 6, kan anvendes som dokumentation for oplysninger om medlemmet.

Stk. 2. Hvis en a-kasse registrerer oplysninger om et medlem i henhold til § 4, og a-kassen ikke har haft en godkendelse fra revisor, skal a-kassen dokumentere og videregive oplysninger om disse perioder elektronisk.

Opbevaring af dokumentation

§ 8. Godkendte IT-registrerede oplysninger skal opbevares i 5 år efter udgangen af det regnskabsår, hvori medlemmet når pensionsalderen eller er afgået ved døden.

Stk. 2. Dokumentation om forhold efter § 3, nr. 4 eller 5, skal opbevares til og med udgangen af det regnskabsår, hvor der er 10 år til efterlønsalderen, jf. § lovens 74, dog i mindst 5 år efter udgangen af det regnskabsår, hvori medlemmet har fået tilbagebetalingen.

Stk. 3. Når a-kassen har en godkendelse og har registreret oplysningerne elektronisk, gælder den almindelige opbevaringsregel på 5 år for al den underliggende dokumentation, som har dannet grundlag for a-kassens registrering.

§ 9. Den afgivende a-kasse skal opbevare den underliggende dokumentation, som har dannet grundlag for a-kassens registreringer efter § 8.

Ikrafttræden mv.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2012.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1617 af 13. december 2006 om dokumentation for anciennitet i en a-kasse.

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, den 29. marts 2012

Jakob Jensen

/ Kirsten Brix Pedersen