Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
31998L0034
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om våben og ammunition mv.1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 997 af 19. oktober 2009 om våben og ammunition mv., som ændret ved bekendtgørelse nr. 941 af 23. juli 2010, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 1, stk. 1, 3, 4 og 5, § 2, stk. 2, § 2 a, stk. 5, § 2 b, § 2 c, stk. 1, § 3, stk. 1 og 2, § 4, stk. 2, § 4 a, § 4 b, § 6, stk. 1 og 5, § 6 a, § 6 b, stk. 3, § 9, stk. 2, og § 10, stk. 3, i lov om våben og eksplosivstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 704 af 22. juni 2009, som ændret senest ved lov nr. 274 af 27. marts 2012, samt i medfør af § 40, stk. 5, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 930 af 24. september 2009, fastsættes følgende:«.

2. Overskriften før § 1 affattes således:

»Bestemmelser vedrørende våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1.«

3. Efter § 1 indsættes:

»§ 1 a. Luft- og fjedervåben med større kaliber end 4,5 mm er omfattet af forbuddet i våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 1.

Stk. 2. Piber og løb med større kaliber end 4,5 mm er omfattet af forbuddet i våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 2.

Stk. 3. Stk. 1 gælder ikke luft- og fjederdrevne hardball- og paintballvåben.

Stk. 4. Indehavere af jagttegn og medlemmer af skytteforeninger, der har en våbenpåtegning til luft- og fjedervåben på medlemsbeviset, kan til eget brug erhverve, besidde, bære og anvende luft- og fjedervåben med en kaliber større end 4,5 mm.

Stk. 5. Tidligere indehavere af jagttegn, der opfylder betingelserne for at erhverve jagttegn, kan fortsat besidde luft- og fjedervåben med en kaliber større end 4,5 mm.

Stk. 6. Luft- og fjedervåben er undtaget fra våbenlovens § 3 a, stk. 1-4.«

4. I § 28, stk. 2, indsættes efter »signalvåben«: »luft- og fjedervåben med en kaliber større end 4,5 mm«.

5. I § 40 indsættes efter nr. 6 som nyt nummer:

»7) Luft- og fjedervåben med større kaliber end 4,5 mm.«

6. Overskriften før § 41 affattes således:

»Registrering af glatløbede haglgeværer samt luft- og fjedervåben«.

7. I § 41, stk. 1, indsættes efter »§ 2 a, stk. 1 og 2,«: »eller luft- og fjedervåben med større kaliber end 4,5 mm omfattet af § 1 a, stk. 4,«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2012.

§ 3

Stk. 1. Personer, der ved denne bekendtgørelses ikrafttræden er i besiddelse af luft- og fjedervåben med større kaliber end 4,5 mm, har ret til fortsat at besidde disse genstande, men må ikke bære eller anvende dem. Besiddelsen skal anmeldes til politiet senest 1 år efter denne bekendtgørelses ikrafttræden.

Stk. 2. Anmeldelse efter stk. 1 skal ske til politiet på en særlig blanket.

Stk. 3. Anmelderen får af politiet udleveret en kvittering for anmeldelsen, der skal opbevares sammen med våbnet og på forlangende forevises for politiet.

Stk. 4. Luft- og fjedervåben med større kaliber end 4,5 mm skal senest 1 år efter denne bekendtgørelses ikrafttræden opbevares efter bestemmelserne i § 21, stk. 3 eller 4.

Justitsministeriet, den 20. april 2012

Morten Bødskov

/ Cristina A. Gulisano

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF.