Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

(Justering af beskæftigelsestilskuddet)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 561 af 19. juni 2009, som ændret ved lov nr. 710 af 25. juni 2010, § 5 i lov nr. 1602 af 22. december 2010, § 3 i lov nr. 462 af 18. maj 2011, § 10 i lov nr. 592 af 14. juni 2011 og § 6 i lov nr. 1364 af 28. december 2011, foretages følgende ændring:

1. § 23 a, stk. 5-7, affattes således:

»Stk. 5. Grundtilskuddet efter stk. 2, nr. 1, reguleres med ændringer i de kommunale nettoudgifter som følge af ændringer i love og regler på de områder, som er omfattet af beskæftigelsestilskuddet. Reguleringen fordeles på kommunerne i forhold til den enkelte kommunes andel af det samlede grundtilskud for kommunerne. Økonomi- og indenrigsministeren kan dog træffe beslutning om en anden fordeling af reguleringen som følge af ændringer i love og regler, der er vedtaget inden 1. januar 2012 for de områder, som er omfattet af beskæftigelsestilskuddet.

Stk. 6. I tilskudsåret foretages en midtvejsregulering af det merudgiftsbehov, der er nævnt i stk. 2, nr. 2, på grundlag af den forventede udvikling i de kommunale nettoudgifter. Der foretages en fornyet beregning af merudgiftsbehovet for hele landet. Merudgiftsbehovet fordeles på kommunerne i forhold til ledigheden i året 2 år før tilskudsåret. Midtvejsreguleringen udgør forskellen mellem den fornyede beregning af merudgiftsbehovet og merudgiftsbehovet efter stk. 2. Midtvejsreguleringen afregnes i oktober, november og december i tilskudsåret.

Stk. 7. I året efter tilskudsåret foretages en efterregulering af merudgiftsbehovet. Ved efterreguleringen foretages en endelig opgørelse af merudgiftsbehovet på landsdelsniveau. Merudgiftsbehovet for den enkelte landsdel opgøres som de samlede faktiske kommunale nettoudgifter omfattet af beskæftigelsestilskuddet i tilskudsåret for kommunerne i landsdelen fratrukket grundtilskuddet til disse kommuner. Merudgiftsbehovet for hver enkelt landsdel fordeles på kommunerne i landsdelen i forhold til ledigheden i året 2 år før tilskudsåret. Efterreguleringen udgør forskellen mellem den endelige opgørelse af merudgiftsbehovet og merudgiftsbehovet efter stk. 2 korrigeret for midtvejsreguleringen efter stk. 6. Efterreguleringen afregnes i oktober, november og december i året efter tilskudsåret.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2012.

Stk. 2. Loven har virkning for tilskudsåret 2013 og frem.

§ 3

Stk. 1. Grundtilskuddet for tilskudsårene 2011 og 2012 fastsættes som den enkelte kommunes nettoudgifter omfattet af beskæftigelsestilskuddet i 2010 opreguleret til tilskudsårets forventede pris- og lønniveau og korrigeret for den beregnede virkning af regelændringer fra 2010 til det pågældende tilskudsår.

Stk. 2. For tilskudsåret 2011 opgøres efterreguleringen som forskellen mellem en fornyet beregning af beskæftigelsestilskuddet for 2011 og beskæftigelsestilskuddet for 2011 efter § 23 a, stk. 2, korrigeret for midtvejsreguleringen efter § 23 a, stk. 4, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 561 af 19. juni 2009. Den fornyede beregning af beskæftigelsestilskuddet for 2011 baseres på grundtilskuddet efter stk. 1. Merudgiftsbehovet opgøres for den enkelte landsdel som de samlede faktiske kommunale nettoudgifter omfattet af beskæftigelsestilskuddet i 2011 for kommunerne i landsdelen fratrukket grundtilskuddet til disse kommuner. Merudgiftsbehovet for hver enkelt landsdel fordeles på kommunerne i landsdelen i forhold til ledigheden i 2010. Efterreguleringen afregnes i januar, februar og marts 2013.

Stk. 3. For tilskudsåret 2012 udgør midtvejsreguleringen forskellen mellem en fornyet beregning af beskæftigelsestilskuddet og det foreløbige beskæftigelsestilskud efter § 23 a, stk. 2, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. I den fornyede beregning indgår grundtilskuddet opgjort efter stk. 1. Merudgiftsbehovet udgør forskellen mellem grundtilskuddet efter stk. 1 og de skønnede kommunale nettoudgifter omfattet af beskæftigelsestilskuddet for 2012. Merudgiftsbehovet fordeles på kommunerne i forhold til ledigheden i 2010. Midtvejsreguleringen afregnes i oktober, november og december 2012.

Stk. 4. For tilskudsåret 2012 udgør efterreguleringen forskellen mellem en fornyet beregning af beskæftigelsestilskuddet og det foreløbige beskæftigelsestilskud korrigeret for midtvejsreguleringen efter stk. 3. I den fornyede beregning indgår grundtilskuddet opgjort efter stk. 1. Merudgiftsbehovet opgøres for den enkelte landsdel som de samlede faktiske kommunale nettoudgifter i 2012 for kommunerne i landsdelen fratrukket grundtilskuddet til disse kommuner. Merudgiftsbehovet for hver enkelt landsdel fordeles på kommunerne i landsdelen i forhold til ledigheden i 2010. Efterreguleringen afregnes i oktober, november og december 2013.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. juni 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Margrethe Vestager