Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelser m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 873 af 1. september 2008 om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelser m.v. foretages følgende ændring:

1. I § 6 indsættes efter stk. 1 som nyt stk. 2 og 3:

»Stk. 2. Ansøgningen skal indgives digitalt ved anvendelse af den digitale løsning, som Ministeriet for Børn og Undervisning stiller til rådighed. Institutionerne, eleverne og kursisterne skal modtage meddelelser og afgørelser om ansøgningen digitalt.

Stk. 3. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, meddele dispensation til, at ansøgningen om tilskud til specialpædagogisk bistand samt modtagelse af meddelelser og afgørelser herom kan ske på anden vis end ved digital selvbetjening. Dette kan f.eks. gælde for borgere, hvis særlige forhold gør, at de ikke er fortrolige med brugen af digitale medier og derfor har svært ved at tilegne sig brugen heraf, samt for borgere uden dansk CPR-nr.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 4 og 5.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. juli 2012.

Ministeriet for Børn og Undervisning, den 28. juni 2012

Per Hansen
Direktør

/ Jannie Eriksen