Den fulde tekst

Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

(Afskaffelse af fradragsret m.v. for indbetalinger til kapitalpension)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1246 af 15. oktober 2010, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 1561 af 21. december 2010 og § 2 i lov nr. 1365 af 28. december 2011 og senest ved § 3 i lov nr. 398 af 9. maj 2012, foretages følgende ændringer:

1. I overskriften til afsnit I indsættes efter »skattefri«: », samt aldersopsparing og aldersforsikring«.

2. Overskriften før § 10 affattes således:

»Kapitalforsikringer i pensionsøjemed og kapitalforsikringer i pensionsøjemed uden fradrags- og bortseelsesret (aldersforsikring)«.

3. Efter § 10 indsættes:

»§ 10 A. § 10 gælder også for kapitalforsikring i pensionsøjemed uden fradrags- og bortseelsesret (aldersforsikring).«

4. Overskriften før § 12 affattes således:

»Opsparing i pensionsøjemed og opsparing i pensionsøjemed uden fradrags- og bortseelsesret (aldersopsparing)«.

5. § 12, stk. 1, nr. 1, 5. pkt., affattes således:

»Der kan dog altid anbringes et grundbeløb på 46.000 kr. (2010-niveau) reguleret efter personskattelovens § 20 i værdipapirer udstedt af en enkelt emittent.«

6. Efter § 12 indsættes:

»§ 12 A. § 12 gælder også for opsparing i pensionsøjemed uden fradrags- og bortseelsesret (aldersopsparing).«

7. I § 15 C, stk. 3, indsættes efter »rateforsikringer«: », aldersforsikringer«.

8. § 16, stk. 1, affattes således:

»Til opsparing i pensionsøjemed uden fradrags- og bortseelsesret (aldersopsparing), kapitalforsikring i pensionsøjemed uden fradrags- og bortseelsesret (aldersforsikring) og supplerende engangssum kan for et indkomstår i alt anvendes et grundbeløb på højst 27.600 kr. (2010-niveau). Livsforsikringsselskabet, pensionskassen eller pengeinstituttet skal påse, at der i det pågældende livsforsikringsselskab m.v. ikke anvendes et større beløb end grundbeløbet i 1. pkt. Til kapitalforsikring i pensionsøjemed, opsparing i pensionsøjemed og til supplerende engangsydelse kan for indkomståret til og med 2012 i alt anvendes et grundbeløb på højst 46.000 kr. (2010-niveau) og for efterfølgende indkomstår på 0 kr. Grundbeløbene reguleres efter personskattelovens § 20. Er der af en arbejdsgiver m.v. foretaget indbetaling til en ordning som nævnt i 1. pkt. for ejeren, nedsættes det årlige grundbeløb i 1. pkt. med disse indbetalinger.«

9. I § 16, stk. 3, 2. pkt., indsættes efter »opsparing i pensionsøjemed«: », aldersopsparing«.

10. I § 18, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »kapitel 1«: », bortset fra præmier og bidrag til aldersopsparing, aldersforsikring eller den del af et pensionskassemedlems årlige bidrag, der anvendes til finansiering af supplerende engangssummer som nævnt i § 29 A, stk. 1«.

11. I § 18, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 16, stk. 1« til: »§ 16, stk. 1, 3. pkt.«

12. I § 19, stk. 1, indsættes efter 3. pkt.:

»1. og 2. pkt. gælder ikke præmier og bidrag til aldersopsparing, aldersforsikring eller den del af et pensionskassemedlems årlige bidrag, der anvendes til finansiering af supplerende engangssummer som nævnt i § 29 A, stk. 1.«

13. I § 19, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »for den pågældende«: », bortset fra præmier og bidrag til aldersopsparing, aldersforsikring eller den del af et pensionskassemedlems årlige bidrag, der anvendes til finansiering af supplerende engangssummer som nævnt i § 29 A, stk. 1«.

14. I § 21 A, stk. 1 og 2, indsættes efter »kapitel 1,«: »bortset fra aldersopsparing, aldersforsikring og supplerende engangssummer som nævnt i § 29 A, stk. 1,«.

15. I § 22 A, stk. 1, 1. pkt., ændres »4. pkt.« til: »5. pkt.«

16. I overskriften til kapitel 3 indsættes efter »Kapitalforsikring og opsparing i pensionsøjemed«: »samt aldersopsparing, aldersforsikring og supplerende engangssum«.

17. I § 25, stk. 1, nr. 7, udgår »eller«.

18. I § 25, stk. 1, nr. 8, ændres »udbetalingsvilkårene.« til: »udbetalingsvilkårene, eller«.

19. I § 25, stk. 1, indsættes som nr. 9:

»9) ved overførsel, herunder konvertering til en aldersforsikring omfattet af § 10 A eller aldersopsparing omfattet af § 12 A.«

20. Efter § 25 indsættes:

»§ 25 A. Udbetalinger m.v. fra aldersopsparing og aldersforsikring pålægges i de i § 25, stk. 1, nr. 1-8, nævnte situationer ikke afgift og skal heller ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Stk. 2. Udbetalinger m.v., der modsvarer indbetalinger, som der har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for i udlandet, pålægges i de i § 25, stk. 1, nr. 1-8, nævnte situationer en afgift på 40 pct. Ved deludbetaling fra en ordning anses udbetalingen fortrinsvis at vedrøre indbetalinger, for hvilke der i udlandet har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret.

Stk. 3. Skatte- og afgiftsfri udbetaling efter stk. 1 i den i § 25, stk. 1, nr. 1, nævnte situation, hvor Skatterådet har godkendt en lavere pensionsalder end pensionsudbetalingsalderen, og hvor udbetalingen sker før det tidspunkt, hvor pensionsudbetalingsalderen nås, kan kun finde sted én gang. Ved efterfølgende udbetaling af aldersopsparing og aldersforsikring og dele deraf, inden ejeren når pensionsudbetalingsalderen, skal der beregnes afgift efter § 28, stk. 2, medmindre én af betingelserne i § 25, stk. 1, nr. 2-8, er opfyldt.

Stk. 4. Skatte- og afgiftsfri udbetaling efter stk. 1 i de i § 25, stk. 1, nr. 2, 3 eller 4, nævnte situationer, kan kun finde sted én gang. Ved efterfølgende udbetaling af aldersopsparing og aldersforsikring skal der beregnes afgift efter § 28, stk. 2, medmindre en af betingelserne i § 25, stk. 1, er opfyldt. Betingelserne i § 25, stk. 1, nr. 2, 3 eller 4, anses i denne henseende kun for opfyldt, hvis der er tale om en anden sygdom, forværring af en varig nedsættelse af funktionsevnen eller varig nedsættelse af funktionsevnen af anden årsag end den, der gav anledning til skatte- og afgiftsfri udbetaling af aldersforsikring og aldersopsparing efter 1. pkt., eller hvis betingelserne for udbetaling af den pågældende aldersforsikring eller aldersopsparing ikke tidligere har været opfyldt. Dette gælder, hvad enten udbetalingen efter stk. 1 er sket jf. § 25, stk. 1, nr. 2, 3 eller 4.

Stk. 5. Overstiger de samlede præmier og bidrag til en aldersforsikring, aldersopsparing og den del af et pensionskassemedlems årlige bidrag, der anvendes til finansiering af supplerende engangssummer som nævnt i § 29 A, stk. 1, beløbsgrænsen som nævnt i § 16, stk. 1, 1. pkt., betales en afgift på 20 pct. af det for meget indbetalte beløb. jf. dog stk. 6. § 38 finder ikke anvendelse på afgiften som nævnt i 1. pkt.

Stk. 6. I løbet af det indkomstår, der følger efter det indkomstår, hvori der er indbetalt beløb over beløbsgrænsen som angivet i stk. 5, kan sådanne for meget indbetalte beløb overføres til en pensionsordning omfattet af kapitel 1, bortset fra aldersforsikring, aldersopsparing og supplerende engangssum. Der betales en afgift på 4 pct. af det overførte beløb. Overførslen har virkning for det indkomstår, hvor der er foretaget indbetaling over beløbsgrænsen som angivet i stk. 5.«

21. I § 28 ændres »60 pct.« til: »52 pct.«

22. I § 28 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Ved udbetaling fra en aldersopsparing og aldersforsikring i tilfælde, der ikke omfattes af § 25 A, betales en afgift på 20 pct. af det udbetalte beløb. Ved udbetaling som nævnt i 1. pkt. fra en aldersopsparing eller aldersforsikring, for hvilken der i udlandet har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for indbetalingerne, betales der en afgift på 60 pct. af udbetalte beløb, der modsvarer sådanne indbetalinger. Ved udbetaling efter den tidligere ejers død udgør afgiften som nævnt i 2. pkt. dog 40 pct. Ved deludbetaling fra en ordning anses udbetalingen fortrinsvis at vedrøre indbetalinger, for hvilke der i udlandet har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret.«

23. § 29, stk. 1, affattes således:

»Ved udbetalinger, der ikke omfattes af § 20 eller §§ 29 A-C, fra en pensionsordning med løbende udbetalinger eller fra en rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed svares en afgift på 60 pct. af det udbetalte beløb, jf. dog 2.-4. pkt. Ved udbetaling af supplerende engangsydelser udgør afgiften som nævnt i 1. pkt. 52 pct. Ved udbetaling efter den tidligere ejers død udgør afgiften som nævnt i 1. og 2. pkt. 40 pct. 3. pkt. finder tilsvarende anvendelse for udbetalinger som nævnt i § 17, stk. 1, nr. 8, til selskaber, fonde og foreninger m.v., som er skattepligtige efter selskabsskatteloven eller fondsbeskatningsloven. Ved udbetalinger, der ikke omfattes af § 20, fra en indeksordning, herunder udbetalinger af indestående på en indeksordning, der er ophævet som følge af ejerens død, svares en afgift på 40 pct. af det udbetalte beløb. Ved udbetaling af en supplerende engangssum, som ikke omfattes af § 29 A, betales en afgift på 20 pct., jf. dog 7. og 8. pkt. Ved udbetaling efter den tidligere ejers død er udbetalingen som nævnt i 6. pkt. skatte- og afgiftsfri. § 28, stk. 2, 2.-4. pkt., finder tilsvarende anvendelse ved udbetaling af supplerende engangssum som nævnt i 6. pkt., for hvilken der i udlandet har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for indbetalingerne.«

24. § 29 A, stk. 1, affattes således:

»Ved udbetalingen af supplerende engangsydelser fra en pensionskasse, der er omfattet af § 2, nr. 4, eller § 7, betales en afgift på 40 pct. af de udbetalte beløb. Det gælder også ved overførsel eller konvertering til en supplerende engangssum. Udbetalinger af supplerende engangssummer fra de nævnte pensionskasser er skatte- og afgiftsfri. § 25 A, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse ved udbetaling af supplerende engangssum som nævnt i 3. pkt., for hvilken der i udlandet har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for indbetalingerne. 1. og 3. pkt. finder kun anvendelse ved udbetalinger, der sker, efter at medlemmet har nået pensionsudbetalingsalderen, medmindre lavere aldersgrænse er godkendt af Skatterådet, og ved udbetalinger, der sker, efter at medlemmet er tildelt invalidepension, eller efter at der er indtrådt en livstruende sygdom hos medlemmet.«

25. § 29 A, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

26. I § 29 A, stk. 3, der bliver stk. 2, ændres »2. pkt.« til: »5. pkt.«

27. I § 30, stk. 1, 1. pkt., ændres », en rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed eller en kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed« til: »eller en rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed«.

28. I § 30, stk. 1, indsættes som 15. og 16. pkt.:

»Ved overdragelse eller anden overførsel til eje eller pant og ved andre dispositioner m.v., der medfører, at en kapitalforsikring, opsparing i pensionsøjemed eller supplerende engangsydelse ikke længere opfylder betingelserne i kapitel 1, betales en afgift på 52 pct. af det beløb, som på tidspunktet for dispositionen m.v. kunne være udbetalt ved ordningens ophævelse, eventuelt af kapitalværdien af fripolice eller lignende, jf. dog § 30 B. Ved overdragelse eller anden overførsel til eje eller pant og ved dispositioner m.v., der medfører, at en ordning omfattet af §§ 10 A eller 12 A eller en supplerende engangssum ikke længere opfylder betingelserne i kapitel 1, betales en afgift på 20 pct. af det beløb, der på tidspunktet for dispositionen m.v. kunne være udbetalt ved ordningens ophævelse, jf. dog § 30 B.«

29. I § 30, stk. 9, indsættes efter »en rateforsikring«: », aldersforsikring«.

30. I § 30 B indsættes som stk. 9:

»Stk. 9. Stk. 1-4 finder tilsvarende anvendelse på aldersopsparing. Stk. 5-8 finder tilsvarende anvendelse på aldersforsikring.«

31. I § 32 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Stk. 1 gælder ikke aldersforsikringer, aldersopsparinger og supplerende engangssummer eller for overførsler eller konverteringer til aldersforsikringer, aldersopsparinger og supplerende engangssummer.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

32. § 37 affattes således:

»§ 37. Når der er indtrådt afgiftspligt, anses ordningen ikke længere for omfattet af kapitel 1. Hvor afgiftspligten efter § 25, § 26, stk. 1, 2 eller 3, § 28, § 29 eller § 30, stk. 7, kun omfatter en del af ordningens værdi, gælder dette dog kun for den hertil svarende del af ordningen. 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse for udbetalinger m.v. som nævnt i § 25 A. 1. pkt. gælder ikke for konvertering af en kapitalpension efter § 25, stk. 1, nr. 9, eller ved konvertering af en supplerende engangsydelse efter § 29 A, stk. 1, 2. pkt.«

33. Efter § 41 indsættes:

»§ 41 A. Hel eller delvis overførsel af en aldersopsparing, aldersforsikring eller supplerende engangssum til en anden aldersopsparing, aldersforsikring eller supplerende engangssum for samme kontohaver m.v. eller en ægtefælle efter udlodning til denne i henhold til § 30, stk. 2, behandles ikke som ud- og indbetaling.

Stk. 2. Hel eller delvis overførsel, herunder konvertering af en kapitalforsikring i pensionsøjemed omfattet af § 10 eller en opsparing i pensionsøjemed omfattet af § 12 til en aldersforsikring omfattet af § 10 A eller aldersopsparing omfattet af § 12 A, behandles ikke som ud- og indbetaling, jf. dog 3. pkt. Hel eller delvis overførsel, herunder konvertering af en supplerende engangsydelse, jf. § 29 A, til en supplerende engangssum behandles ikke som ud- og indbetaling, jf. dog 3. pkt. En overførsel, herunder konvertering som nævnt i 1. eller 2. pkt., behandles som en udbetaling i relation til § 25, stk. 1, nr. 9, § 29 A, stk. 1, og § 38.«

34. I § 42 A indsættes efter »§ 41«: »eller § 41 A«.

35. I § 49 A, stk. 4, indsættes som 2. pkt.:

»Ved overførsel til en aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum svares en afgift på 30 pct. af det overførte beløb.«

36. I § 49 B, stk. 4, indsættes som 2. pkt.:

»Ved overførsel til en aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum svares en afgift på 30 pct. af det overførte beløb.«

37. § 56, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Har en pensionskasse som nævnt i § 2, nr. 4, jf. § 3, anvendt en del af det indbetalte medlemsbidrag til supplerende engangssum omfattet af § 29 A, stk. 1, eller har pensionskassen med Det Finansielle Virksomhedsråds godkendelse tegnet gruppelivsforsikringer for medlemmerne, anvendes reglerne i stk. 1, 1. pkt., på den del af medlemsbidraget, der er anvendt til supplerende engangssum, henholdsvis på præmien til gruppelivsforsikringerne. Supplerende engangssum behandles i øvrigt efter reglerne i § 29 A og gruppelivsforsikringen efter reglerne i § 53 A.«

38. § 56, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Har en arbejdsgiver og en arbejdstager aftalt, at en aldersforsikring, aldersopsparing eller gruppelivsforsikring, der ikke er fradragsberettiget, indgår som en ikke adskilt del af en pensionsordning, der er omfattet af § 19, anvendes reglerne i stk. 1, 1. pkt., på indbetalingerne til disse ordninger. I øvrigt behandles aldersforsikringen efter reglerne i § 10 A, aldersopsparingen efter reglerne i § 12 A og gruppelivsforsikringen efter reglerne i § 53 A.«

39. I § 57, stk. 1, nr. 5, ændres »§ 67, stk. 3.« til: »§ 67, stk. 3,«.

40. I § 57, stk. 1, indsættes som nr. 6:

»6) undlader at påse, at der i det pågældende livsforsikringsselskab m.v. ikke anvendes et større beløb end grundbeløbet som nævnt i § 16, stk. 1, 1. pkt., jf. § 16, stk. 1, 2. pkt.«

§ 2

I lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 796 af 20. juni 2011, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 591 af 18. juni 2012, foretages følgende ændring:

1. I § 32, stk. 1, indsættes efter »i en opsparing i pensionsøjemed,«: »i en aldersopsparing,«.

§ 3

I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1403 af 7. december 2010, som ændret senest ved § 5 i lov nr. 591 af 18. juni 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 43, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Arbejdsgiverens indbetaling til gruppelivsforsikring, aldersforsikring, aldersopsparing og supplerende engangssum som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 56, stk. 3 og 5, anses dog ikke for A-indkomst.«

2. I § 49 D indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. For indbetalinger, der udelukkende sker til aldersforsikring, jf. pensionsbeskatningslovens § 10 A, aldersopsparing, jf. pensionsbeskatningslovens § 12 A, eller supplerende engangssum, jf. pensionsbeskatningslovens § 29 A, opgør arbejdsgiveren, den tidligere arbejdsgiver eller den relevante offentlige myndighed bidragsgrundlaget og beregner bidragets størrelse. Arbejdsgiverens indbetalinger til ordninger som nævnt i 1. pkt., der indgår som en ikke adskilt del af en pensionsordning, der er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 19, jf. pensionsbeskatningslovens § 56, stk. 3 eller 5, behandles efter stk. 1.«

3. I § 55, stk. 1, indsættes efter »§ 61, stk. 3,«: » af eventuel afgift omfattet af pensionsbeskatningslovens § 25 A, stk. 5 og 6,«.

4. I § 60, stk. 1, indsættes efter »§ 61, stk. 3,«: »og afgiften omfattet af pensionsbeskatningslovens § 25 A, stk. 5 og 6,«.

5. I § 61, stk. 1, indsættes efter »stk. 3«: », af eventuel afgift omfattet af pensionsbeskatningslovens § 25 A, stk. 5 og 6,«.

6. I § 62, stk. 1, indsættes efter »§ 61, stk. 3,«: »af eventuel afgift omfattet af pensionsbeskatningslovens § 25 A, stk. 5 og 6,«.

§ 4

I lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 962 af 19. september 2011, som ændret ved § 6 i lov nr. 433 af 16. maj 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 16, stk. 1, indsættes efter »i en opsparing i pensionsøjemed,«: »i en aldersopsparing,«.

2. I § 16, stk. 2, indsættes efter »fra en opsparing i pensionsøjemed,«: »fra en aldersopsparing,«.

§ 5

I lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kursgevinstloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 916 af 19. august 2011, som ændret senest ved § 5 i lov nr. 557 af 18. juni 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 35, 1. pkt., indsættes efter »i en opsparing i pensionsøjemed,«: »i en aldersopsparing,«.

2. I § 35, 3. pkt., indsættes efter »fra en opsparing i pensionsøjemed«: », fra en aldersopsparing«.

§ 6

I pensionsafkastbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 170 af 22. februar 2011, som ændret ved § 1 i lov nr. 1561 af 21. december 2010, § 3 i lov nr. 599 af 14. juni 2011, § 1 i lov nr. 1378 af 28. december 2011 og § 2 i lov nr. 398 af 9. maj 2012, foretages følgende ændringer:

1. § 4, stk. 3, nr. 1, affattes således:

»1) Depotet tillægges udbetalinger fra depotet i årets løb, herunder betaling af skatter og afgifter.«

2. To steder i § 15, stk. 7, og i § 16, stk. 1 og 6, § 22, stk. 1, og § 23, stk. 2, indsættes efter »pensionsbeskatningslovens §§ 12«: », 12 A«.

3. I § 23, stk. 4, og i § 25, stk. 2, indsættes efter »pensionsbeskatningslovens § 41«: »eller § 41 A«.

§ 7

I lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 143 af 8. februar 2011, som ændret ved § 2 i lov nr. 554 af 1. juni 2011, § 9 i lov nr. 599 af 14. juni og § 9 i lov nr. 433 af 16. maj 2012, foretages følgende ændring:

1. I § 7, stk. 1, 3 og 7, og § 13, stk. 3 og 5, indsættes efter »§ 16, stk. 1,«: »3. pkt.,«.

2. I § 13, stk. 4, ændres »§ 16, stk. 1« tre steder til: »§ 16, stk. 1, 3. pkt.«

§ 8

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 819 af 27. juni 2011, som ændret senest ved § 4 i lov nr. 593 af 18. juni 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 2, nr. 1, indsættes efter »pensionsbeskatningslovens § 19«: », eller § 56, stk. 3 eller 5«.

2. I § 8 B, stk. 1, nr. 9, ændres »bekendt, og« til: »bekendt,«.

3. I § 8 B, stk. 1, nr. 10, ændres »19.« til: »19, og«.

4. I § 8 B, stk. 1, indsættes som nr. 11:

»11) forfaldne såvel som indbetalte forsikringspræmier og indskud én gang for alle efter fradrag af det af forsikringsselskabet m.fl. indeholdte arbejdsmarkedsbidrag til aldersforsikringer, supplerende engangssum og gruppelivsforsikring.«

5. I § 8 B, stk. 4, indsættes efter »§§ 10«: », 10 A«.

6. I § 8 F, stk. 1, nr. 7, ændres »bekendt, og« til: »bekendt,«.

7. I § 8 F, stk. 1, nr. 8, ændres »3.« til: »3, og«.

8. I § 8 F, stk. 1, indsættes som nr. 9:

»9) indbetalinger efter fradrag af det af banken og sparekassen m.v. indeholdte arbejdsmarkedsbidrag til aldersopsparing og gruppelivsforsikring.«

§ 9

I lov nr. 293 af 24. april 1996 om visse civilretlige forhold m.v. ved pensionsopsparing i pengeinstitutter, som ændret ved § 2 i lov nr. 516 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, ændres »opsparing i pensionsøjemed og rateopsparing i pensionsøjemed« til: »opsparing i pensionsøjemed, rateopsparing i pensionsøjemed og aldersopsparing«.

2. I § 1, stk. 2, ændres »§ 11 A og § 12« til »§ 11 A, § 12 og § 12 A«.

§ 10

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642 af 22. juni 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 74 a, stk. 1, nr. 5, ændres »§ 74 j, stk. 3, 4, 7 og 8« til: »§ 74 j, stk. 3, 4, 8 og 9«.

2. I § 74 j, stk. 1, ændres »stk. 2-12« til: »stk. 2-13«.

3. I § 74 j, stk. 2, ændres »stk. 3-12« til: »stk. 3-13«.

4. I § 74 j indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Ved indberetning af depotet, jf. stk. 4, 3. pkt., af aldersforsikring efter pensionsbeskatningslovens § 10 A, aldersopsparing efter pensionsbeskatningslovens § 12 A og supplerende engangssum efter pensionsbeskatningslovens § 29 A skal pengeinstitutter, livsforsikringsselskaber og pensionskasser m.v. foretage en bruttoficering af depotet, jf. dog 3. pkt. Den del af ordningen, som hidrører fra indbetalinger, der forfaldt efter den 31. december 1979, og afkast, der vedrører tiden efter denne dag, bruttoficeres ved at dividere depotværdien af den del med 0,627, mens resten bruttoficeres ved at dividere med 0,767, jf. dog 3. pkt. Den del af ordningen, som hidrører fra en arbejdstagers egne indbetalinger før den 1. januar 1972, og afkastet heraf bruttoficeres ikke.«

Stk. 5-13 bliver herefter stk. 6-14.

5. I § 74 j, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »jf. dog stk. 9 og 11« til: »jf. dog stk. 10 og 12«.

6. I § 74 j, stk. 6, der bliver stk. 7, ændres »stk. 5« til: »stk. 6«, og »jf. dog stk. 10 og 11« ændres til: »jf. dog stk. 11 og 12«.

7. I § 74 j, stk. 7, 3. og 4. pkt., der bliver stk. 8, 3 og 4. pkt., ændres » stk. 5« til: »stk. 6«.

8. I § 74 j, stk. 7, 5. pkt., der bliver stk. 8, 5. pkt., ændres »stk. 9« til: »stk. 10«.

9. I § 74 j, stk. 10, der bliver stk. 11, ændres »stk. 9« til: »stk. 10«, og »stk. 11« ændres til: »stk. 12«.

10. I § 74 j, stk. 11, der bliver stk. 12, ændres »stk. 10« til: »stk. 11«.

11. I § 74 j, stk. 12, der bliver stk. 13, ændres »stk. 11« til: »stk. 12«.

12. I § 74 k, stk. 1, ændres »§ 74 j, stk. 2-11« til: »§ 74 j, stk. 2-12«.

§ 11

I lov om fleksydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 871 af 6. juli 2007, som ændret senest ved lov nr. 1367 af 28. december 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 18 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Ved indberetning af depotet, jf. stk. 2, 3. pkt., af aldersforsikring efter pensionsbeskatningslovens § 10 A, aldersopsparing efter pensionsbeskatningslovens § 12 A og supplerende engangssum efter pensionsbeskatningslovens § 29 skal pengeinstitutter, livsforsikringsselskaber og pensionskasser m.v., foretage en bruttoficering af depotet, jf. dog 3. pkt. Den del af ordningen, som hidrører fra indbetalinger, der forfaldt efter den 31. december 1979, og afkast, der vedrører tiden efter denne dag, bruttoficeres ved at dividere depotværdien af denne del med 0,627, mens resten bruttoficeres ved at dividere med 0,767, jf. dog 3. pkt. Den del af ordningen, som hidrører fra en arbejdstagers egne indbetalinger før den 1. januar 1972, og afkastet heraf bruttoficeres ikke.«

Stk. 3-13 bliver herefter stk. 4-14.

2. I § 18, stk. 4, 3. pkt., der bliver stk. 5, 3. pkt., ændres »stk. 10« til: »stk. 11«.

3. I § 18, stk. 4, 4. pkt., der bliver stk. 5, 4. pkt., ændres »stk. 5« til: »stk. 6«.

4. I § 18, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »stk. 11« til: »stk. 12«.

5. I § 18, stk. 6, 2. pkt., der bliver stk. 7, 2. pkt., ændres »stk. 3« til: »stk. 4«.

6. I § 18, stk. 6, 3. og 4. pkt., som bliver stk. 7, 3. og 4. pkt., ændres »stk. 4« til: »stk. 5«.

7. I § 18, stk. 6, 5. pkt., der bliver stk. 7, 5. pkt., ændres »stk. 10« til: »stk. 11«.

8. To steder i § 18, stk. 8, der bliver stk. 9, ændres »stk. 2-7 og 10« til: »stk. 2-8 og 11«.

9. I § 18, stk. 9, der bliver stk. 10, ændres »stk. 8« til: »stk. 9«.

10. I § 18, stk. 10, 1. pkt., der bliver stk. 11, 1. pkt., ændres »stk. 3, 3. pkt.« til: »stk. 4, 3. pkt.«

11. I § 18, stk. 10, 4. pkt., der bliver stk. 11, 4. pkt., ændres »stk. 11« til: »stk. 12«.

12. I § 18, stk. 12, der bliver stk. 13, ændres »stk. 10« til: »stk. 11«.

§ 12

I lov om delpension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1096 af 16. november 2005, som ændret ved § 8 i lov nr. 523 af 24. juni 2005, lov nr. 1541 af 20. december 2006, § 7 i lov nr. 429 af 28. april 2010 og lov nr. 1366 af 28. december 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 2, ændres »§ 4 a, stk. 10« til: »§ 4 a, stk. 11«.

2. I § 4 a indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Ved indberetning af depotet, jf. stk. 2, 3. pkt., af aldersforsikring efter pensionsbeskatningslovens § 10 A, aldersopsparing efter pensionsbeskatningslovens § 12 A og supplerende engangssum efter pensionsbeskatningslovens § 29 A skal pengeinstitutter, livsforsikringsselskaber og pensionskasser m.v. foretage en bruttoficering af depotet, jf. dog 3. pkt. Den del af ordningen, som hidrører fra indbetalinger, der forfaldt efter den 31. december 1979, og afkast, der vedrører tiden efter denne dag, bruttoficeres ved at dividere depotværdien af denne del med 0,627, mens resten bruttoficeres ved at dividere med 0,767, jf. dog 3. pkt. Den del af ordningen, som hidrører fra en arbejdstagers egne indbetalinger før den 1. januar 1972, og afkastet heraf bruttoficeres ikke.«

Stk. 3-13 bliver herefter stk. 4-14.

3. I § 4 a, stk. 4, 2. pkt., der bliver stk. 5, 2. pkt., ændres »stk. 3, 3. pkt.« til: »stk. 4, 3. pkt.«

4. I § 4 a, stk. 4, 4. pkt., der bliver stk. 5, 4. pkt., ændres »stk. 8« til: »stk. 9«.

5. I § 4 a, stk. 4, 5. pkt., der bliver stk. 5, 5. pkt., ændres »stk. 7« til: »stk. 8«.

6. I § 4 a, stk. 5, 2. pkt., der bliver stk. 6, 2. pkt., ændres »stk. 3« til: »stk. 4«.

7. I § 4 a, stk. 5, 3. og 4. pkt., der bliver stk. 6, 3. og 4. pkt., ændres »stk. 4« til: »stk. 5«.

8. I § 4 a, stk. 5, 5. pkt., der bliver stk. 6, 5. pkt., ændres »stk. 8« til: »stk. 9«.

9. I § 4 a, stk. 7, der bliver stk. 8, ændres »stk. 9« til: »stk. 10«.

10. To steder i § 4 a, stk. 8, der bliver stk. 9, ændres »stk. 4« til: »stk. 5«.

11. I § 4 a, stk. 9, der bliver stk. 10, ændres »stk. 8« til: »stk. 9«.

12. I § 4 a, stk. 10, der bliver stk. 11, ændres »stk. 4, 5 og 7-9« til: »stk. 5, 6 og 8-10«.

13. I § 4 a, stk. 11, der bliver stk. 12, ændres »stk. 4« til: »stk. 5«.

14. I § 4 a, stk. 13, der bliver stk. 14, ændres »§ 74 j, stk. 13« til: »§ 74 j, stk. 14«.

15. I § 4 d, stk. 1, ændres »§ 4 a, stk. 2-9« til: »§ 4 a, stk. 2-10«.

16. I § 13 ændres »§ 4 a, stk. 3, § 4 a, stk. 6,« til: »§ 4 a, stk. 4, § 4 a, stk. 7,«.

§ 13

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Loven har virkning fra og med indkomstsåret 2013, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3. For skattepligtige med bagudforskudt indkomstår 2013 har §§ 1-9 virkning fra og med indkomståret 2014, jf. dog 2. pkt. De pågældende kan med virkning for indkomståret 2013 foretage indskud som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 16, stk. 1, 1. pkt., fra og med den 1. januar 2013. For sådanne indskud har §§ 1-9 virkning fra og med indkomståret 2013.

Stk. 4. For indbetalinger, som en arbejdsgiver foretager, jf. pensionsbeskatningslovens § 19, og som medregnes under beløbsgrænsen i pensionsbeskatningslovens § 16, stk. 1, finder pensionsbeskatningslovens § 16, stk. 1, og § 29 A, stk. 2, som affattet ved lovbekendtgørelse nr. 1246 af 15. oktober 2010 fortsat anvendelse, i det omfang der er tale om obligatoriske indbetalinger ifølge en kollektiv overenskomst indgået senest den 31. december 2012. 1. pkt. gælder til og med det indkomstår, hvor næste overenskomstfornyelse sker, dog ikke senere end indkomståret 2016.

Stk. 5. Ved overførsel eller konvertering efter pensionsbeskatningslovens § 25, stk. 1, nr. 9, og § 29 A, stk. 1, som indsat ved denne lovs § 1, nr. 19, henholdsvis affattet ved denne lovs § 1, nr. 24, jf. pensionsbeskatningslovens § 41 A, stk. 2, som indsat ved denne lovs § 1, nr. 33, betales i 2013 en afgift på 37,3 pct. Ved beregning af afgift som nævnt i 1. pkt. for en ordning, hvortil der efter pensionsbeskatningslovens § 41 den 14. august 2012 eller senere er overført beløb fra en konto i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. § 7 a, stk. 1, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, anvendes reglen i pensionsbeskatningslovens § 14 A, stk. 1, dog på den del af overførslen, der hidrører fra det fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond overførte beløb. Ved overførsler eller konverteringer i 2013 omfattet af pensionsbeskatningslovens § 26 A udgør afgiften i pensionsbeskatningslovens § 26 A, stk. 1, 1. pkt., for den samlede værdi af policen eller kontoen pr. 31. december 1979 23,31 pct., jf. dog § 27, stk. 1, nr. 2-5.

Stk. 6. Ved udbetaling i 2013 fra kapitalforsikring i pensionsøjemed og opsparing i pensionsøjemed som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 25, stk. 1, nr. 1-8, og § 27 og supplerende engangsydelser som nævnt i § 29 A, stk. 1, betales en afgift på 37,3 pct. Ved beregning af afgift som nævnt i 1. pkt. for en ordning, hvortil der efter pensionsbeskatningslovens § 41 den 14. august 2012 eller senere er overført beløb fra en konto i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. § 7 a, stk. 1, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, anvendes reglen i pensionsbeskatningslovens § 14 A, stk. 1, dog på den del af udbetalingen, der hidrører fra det overførte beløb. Af den del af udbetalingen i 2013 af kapitalpension, der vedrører den samlede værdi af policen eller kontoen pr. 31. december 1979, udgør afgiften i pensionsbeskatningslovens § 26 A, stk. 1, 1. pkt., 23,31 pct., jf. dog § 27, stk. 1, nr. 2-5. Ved udbetaling i 2013 fra kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed i tilfælde, der ikke omfattes af §§ 25 og 27, og af supplerende engangsydelse, der ikke omfattes af § 29 A, betales en afgift på 49,84 pct. Ved udbetaling efter den tidligere ejers død udgør afgiften som nævnt i 4. pkt. 37,3 pct.

Stk. 7. Ved overdragelse eller anden overførsel til eje eller pant og ved andre dispositioner m.v. i 2013, der medfører, at en kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed ikke længere opfylder betingelserne i pensionsbeskatningslovens kapitel 1, betales en afgift på 49,84 pct. af det beløb, som på tidspunktet for dispositionen m.v. kunne være udbetalt ved ordningens ophævelse, eventuelt af kapitalværdien af fripolice el.lign. , jf. dog pensionsbeskatningslovens § 30 B.

Stk. 8. Ved opgørelsen af en kommunes slutskat og kirkeskat for indkomståret 2013 efter § 16 i lov om kommunal indkomstskat korrigeres den opgjorte slutskat for den beregnede virkning af de ændringer i udskrivningsgrundlaget for kommuneskat og kirkeskat for 2013, der følger af ændringen i pensionsbeskatningslovens § 16, stk. 1, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 8.

Stk. 9. Den beregnede korrektion af kommunens og kirkens slutskat efter stk. 8 fastsættes af økonomi- og indenrigsministeren på grundlag af de oplysninger vedrørende indkomståret 2013, der foreligger pr. 1. maj 2015.

Givet på Amalienborg, den 18. september 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Thor Möger Pedersen