Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Mål for læringsudbytte for uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production

I medfør af § 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 8. maj 2013, som ændret ved lov nr. 898 af 4. juli 2013, fastsættes:

§ 1. Formålet med professionsbacheloruddannelsen i Multiplatform Storytelling and Production er at kvalificere den studerende til selvstændigt og entreprenant at varetage idéudvikling, design og produktion af fiktionsrelateret audiovisuel fortælling på et filmfagligt grundlag og skabe fiktive oplevelsesuniverser på tværs af medieplatforme og –formater i film- og mediebranchen og i øvrige erhverv, herunder gennem opstart af egen virksomhed. Uddannelsen skal endvidere give grundlag for at kunne fortsætte i kompetencegivende videreuddannelse og medvirke til den studerendes personlige udvikling.

Stk. 2. Den uddannede skal have viden, færdigheder og kompetencer som angivet i bilag 1.

§ 2. Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse, er normeret til 210 ECTS-point. 60 ECTS-point svarer til en fuldtidsstuderendes arbejde i et år.

Stk. 2. Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende titlen professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production. Den engelske titel er Bachelor in Multiplatform Storytelling and Production.

Stk. 3. Uddannelsens engelske betegnelse er Bachelor’s Degree Programme in Multiplatform Storytelling and Production.

§ 3. Uddannelsen består af:

1) Obligatoriske uddannelseselementer med et samlet omfang på 110 ECTS-point, der er fælles for de studerende.

2) Tre bundne studieretninger, der hver for sig har et omfang på 20 ECTS-point, og hvoraf den studerende vælger én:

a) Multiplatform Storytelling.

b) Multiplatform Media Technology and Technique.

c) Multiplatform Producing – Business Entrepreneurship.

3) Praktik med et samlet omfang på 30 ECTS-point.

4) Valgfri uddannelseselementer, der for den enkelte studerende har et samlet omfang på 30 ECTS-point.

5) Bachelorprojekt på 20 ECTS-point.

Stk. 2. De obligatoriske uddannelseselementer, jf. stk. 1, nr. 1, tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Multiplatform Storytelling.

2) Multiplatform Media Technology and Technique.

3) Multiplatform Producing - Business Entrepreneurship.

4) Kommunikation.

5) Kunsthistorie og tværdisciplinær kunstnerisk metode.

Stk. 3. Studieretningen inden for Multiplatform Storytelling, jf. stk. 1, nr. 2, litra a, tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Ide- og konceptudvikling.

2) Storydesign og universudvikling.

3) Produktion.

Stk. 4. Studieretningen inden for Multiplatform Media Technology and Technique, jf. stk. 1, nr. 2, litra b, tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Medieteknologi.

2) Produktionsteknologi og –teknik.

3) Produktion.

Stk. 5. Studieretningen inden for Multiplatform Producing – Business Entrepreneurship, jf. stk. 1, nr. 2, litra c, tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Multiplatform Producing.

2) Business Entrepreneurship.

3) Produktion.

§ 4. For uddannelsen gælder de regler om professionsbacheloruddannelser, der er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, herunder regler om formål, niveau, videngrundlag, praktik, indhold og tilrettelæggelse, varighed og struktur, adgang, lærerkvalifikationer, prøver og eksamen, studieordning og merit.

§ 5. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Ved forsøg fastsættes samtidig forsøgets varighed og rapporteringsform.

Stk. 2. Styrelsen kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i særlige forhold.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2013.

Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, den 29. august 2013

Inge Mærkedahl

/ Kirsten Lippert


Bilag 1

Mål for læringsudbytte for uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production

Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production skal opnå i uddannelsen.

Viden

Den uddannede har viden om

1) praksis, anvendte teorier og centrale begreber samt metoder og redskaber inden for multiplatform storytelling and production, herunder de nyeste udviklingstendenser i et internationalt perspektiv, og kan reflektere over praksis, anvendt teori og metode i forskellige situationer,

2) multiplatform storytelling, herunder æstetiske virkemidler og forskellige strategier for historiefortælling i levende billeder på tværs af digitale medieplatforme,

3) viden om værkanalyse, genre og tværdisciplinær kunstnerisk metode,

4) multiplatform media technology & technique, herunder medieteknologi og produktionsteknik samt de forskellige medieplatformes karakteristika, anvendelse og indbyrdes dynamik,

5) multiplatform producing – business entrepreneurskab, herunder projektledelse og samspil om kreative processer samt entrepreneurskab og iværksætteri i relation til beskæftigelsesområdets økonomiske, etiske og juridiske vilkår og muligheder (IP mv.), nationalt såvel som internationalt og

6) kommunikation, medieanalyse og mediesociologi, herunder relevante videnskabsteoretiske begreber og metoder.

Den uddannede inden for studieretningen Multiplatform Storytelling har tillige viden om

1) komplekse dramaturgiske/narrative problemstillinger inden for multiplatform storytelling, herunder praksis, anvendt teori og metode i de enkelte faser i en produktion (præproduktion, produktion og postproduktion),

2) universudvikling, herunder researchteknik og -metode, kreativ idé- og konceptudvikling samt design af univers målrettet flere distributionskanaler /medieplatforme og

3) brugerinvolvering og interaktiv storydesign.

Den uddannede inden for studieretningen Multiplatform Media Technology & Technique har tillige viden om

1) komplekse teknologiske og tekniske problemstillinger, herunder avanceret software /hardware og andet udstyr og

2) anvendte metoder og centrale teknikker inden for post-produktion rettet mod forskellige medieplatforme.

Den uddannede inden for studieretningen Multiplatform Producing – Business Entrepreneurs hip har tillige viden om

1) komplekse problemstillinger i forhold til planlægningsmetodik, innovative arbejdsmetoder og ledelse af tværprofessionelt samspil om et produktionsforløb,

2) fundraising og afsætning på markedsvilkår, herunder specialiserede forretningsmodeller målrettet multiplatform storytelling og

3) netværk og forretningsudvikling /opstart af virksomhed.

Færdigheder

Den uddannede kan

1) anvende og vurdere teorier, metoder og redskaber samt relevant og praksisnær terminologi og referenceramme i arbejdet med multiplatform storytelling and produktion,

2) mestre idéudvikling, design og produktion af audiovisuel fortælling og skabelse af fiktive oplevelsesuniverser på tværs af medieplatforme og –formater,

3) analysere og vurdere samt udvikle og omsætte narrative strategier i relation til forskellige medieplatforme og målgrupper,

4) anvende teknikker, produktionsudstyr og relevante digitale redskaber i tilknytning til de forskellige produktionsfaser og medieplatforme, herunder vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsninger i tilknytning hertil,

5) anvende og vurdere relevante entreprenante metoder og processer, herunder ledelse af forskellige fagligheder i en værdikæde fra idé til design, produktion og afsætning på markedsvilkår, definere, planlægge og gennemføre en produktion inden for de givne rammer (kvalitet, budget, tidsplan mv.) og

6) formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger i de forskellige faser af produktionen gennem professionel kommunikation med forskellige faggrupper, kunder og målgrupper.

Den uddannede inden for studieretningen Multiplatform Storytelling kan endvidere

1) mestre specialiserede teknikker og udarbejde strategier i udviklingen af fortællinger i forskellige genrer og målrettet forskellige medieplatforme og

2) gennemføre audiencetests og indarbejde nye tendenser i udviklingen af fortællingen, herunder udviklingen i forholdet mellem indhold, medie og publikum/kunder.

D en uddannede inden for studieretningen Multiplatform Media Technology and Technique kan endvidere

1) mestre specialiserede teknikker, produktionsudstyr og relevante digitale redskaber i tilknytning til de forskellige produktionsfaser og medieplatforme samt forudse, identificere og give begrundede løsningsforslag til tekniske og teknologiske udfordringer og muligheder og

2) mestre de forskellige teknologier og teknikker ved postproduktion, herunder det digitale workflow, digitale effekter og filformater.

Den uddannede inden for studieretningen Multiplatform Producing – Business Entrepreneurs hip kan endvidere

1) mestre ledelse af specialiserede kreative processer og planlægningsmetodik i de forskellige faser af et produktionsforløb,

2) identificere og udvikle koncepter/forretningsmodeller inden for multiplatform storytelling samt begrunde og formidle det kommercielle potentiale over for samarbejdspartnere og øvrige interessenter (pitch) og

3) identificere, analysere og vurdere muligheden for opstart af ny virksomhed.

Kompetencer

Den uddannede kan

1) selvstændigt og i samarbejde med andre fagligheder håndtere komplekse arbejdsopgaver i forskellige dele af værdikæden inden for Multiplatform Storytelling and Production, herunder både specialiserede opgaver og mere generelle opgaver på tværs af funktioner og arbejdsområder,

2) tænke og formidle helheder samt være bindeled mellem form, indhold, fagligheder og det kommercielle potentiale,

3) give og modtage konstruktiv og fagligt begrundet kritik i forhold til både arbejdsprocesser og produkt,

4) identificere egne læringsbehov og videreudvikle egne færdigheder og kompetencer i relation til Multiplatform Storytelling and Production og

5) navigere entreprenant i det professionelle felt på et internationalt og kommercialiseret marked i konstant udvikling samt påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik.

Den uddannede inden for studieretningen Multiplatform Storytelling kan endvidere

1) fastholde de overordnede intentioner med fortællingen set i forhold til produktionsrammerne,

2) indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde om udvikling af fortællinger målrettet forskellige medieplatforme og

3) identificere eget læringsbehov og behov for udvikling af professionen, herunder udvikling og integrering af forskellige fortælleformer inden for multiplatform storytelling.

Den uddannede inden for studieretningen Multiplatform Media Technology and Technique kan endvidere

1) håndtere komplekse og udviklingsorienterede produktionsforløb,

2) indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde om udvikling af tekniske og teknologiske udfordringer og muligheder, herunder indgå netværk, og

3) identificere eget læringsbehov og behov for udvikling af professionen, herunder implementering af nye teknologier og medieplatforme med nye anvendelsesmuligheder og måder at fortælle historier på.

Den uddannede inden for studieretningen Multiplatform Producing – Business Entrepreneurs hip kan endvidere

1) håndtere, optimere og kvalitetssikre komplekse arbejdsgange i et produktionsforløb,

2) selvstændigt etablere, udvikle og håndtere netværk strategisk og professionelt,

3) indgå professionelt i samarbejde med andre med forskellig faglig baggrund om virksomhedsetablering, forretningsudvikling og videre drift og

4) identificere eget læringsbehov og behov for udvikling af professionen, herunder udviklingen af nye forretningsmodeller og -områder på et internationalt marked.