Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32011L0024
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om behandling hos læge i praksissektoren

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1238 af 5. december 2006 om behandling hos læge i praksissektoren foretages følgende ændringer:

1. Som fodnote til bekendtgørelsens titel indsættes:

»1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2011/24/EU af 9. marts 2011 om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser, EU-Tidende 2011, nr. L 88, side 45-65.«

2. I § 5, stk. 1, 1. pkt., ændres »jf. dog stk. 2-3« til: »jf. dog stk. 2-4«.

3. I § 5 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Gruppe 1-sikrede personer har ret til vederlagsfri behandling hos praktiserende speciallæge, når behandlingen sker efter henvisning fra en alment praktiserende læge i et andet EU/EØS land.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. januar 2014.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, den 20. december 2013

Astrid Krag

/ Sven Erik Bukholt