Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om folkeskolen

(Indførelse af obligatorisk lektiehjælp og faglig fordybelse)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 521 af 27. maj 2013, som ændret ved § 4 i lov nr. 622 af 12. juni 2013, foretages følgende ændring:

1. § 15 affattes således:

»§ 15. Undervisningstiden skal tilrettelægges, så eleverne får motion og bevægelse i gennemsnitligt 45 minutter om dagen.

Stk. 2. Der skal etableres lektiehjælp og faglig fordybelse inden for undervisningstiden.«

§ 2

Undervisningsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

Givet på Marselisborg Slot, den 26. december 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Christine Antorini