Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om toldbehandling

§ 1

I bekendtgørelse nr. 403 af 3. maj 2012 om toldbehandling, som ændret ved bekendtgørelse nr. 536 af 11. juni 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 117, stk. 1, § 120, stk. 1, og § 125 ændres »tredjelande« til: »tredjelande eller områder beliggende inden for EU’s toldområde, men uden for EU’s moms- eller punktafgiftsområde eller uden for begge«.

2. I § 117, stk. 2, ændres »et tredjeland« til: »tredjelande eller områder beliggende inden for EU’s toldområde, men uden for EU’s moms- eller punktafgiftsområde eller uden for begge«.

3. I § 117, stk. 3, ændres »tredjelande,« til: »tredjelande eller områder beliggende inden for EU’s toldområde, men uden for EU’s moms- eller punktafgiftsområde eller uden for begge,«.

4. Overskriften før § 119 affattes således:

»Afgiftsfrihed ved indrejse fra tredjelande eller områder beliggende inden for EU’s toldområde, men uden for EU’s moms- eller punktafgiftsområde eller uden for begge«.

5. I § 119 ændres »tredjeland« til: »tredjelande eller områder beliggende inden for EU’s toldområde, men uden for EU’s moms- eller punktafgiftsområde eller uden for begge«.

6. I § 121, 1. pkt., og § 126, stk. 2, ændres »tredjeland,« til: »tredjelande eller områder beliggende inden for EU’s toldområde, men uden for EU’s moms- eller punktafgiftsområde eller uden for begge,«.

7. Overskriften før § 122 affattes således:

»Afgiftsfri indførsel ved indrejse fra andre EU-lande«.

8. Efter § 122 indsættes:

»§ 122 a. Rejsende kan ved indrejse fra Bulgarien, Kroatien, Letland, Litauen, Ungarn og Rumænien afgiftsfrit medføre 300 cigaretter.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2014.

Skatteministeriet, den 27. december 2013

Jonas Dahl

/ Jeanette Rose Hansen