Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32009L0013
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om klage om bord på danske skibe1)

I medfør af § 64, stk. 1, og § 70, stk. 1, i lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 18. juli 2005, som ændret ved lov nr. 493 af 12. maj 2010, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Denne bekendtgørelse gælder for klager fra ansatte om bord på skibe, jf. § 1, stk. 1, samt § 49 i lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v., uanset skibenes anvendelse og fartsområde, med undtagelse af fiskeskibe og fritidsfartøjer.

Stk. 2. I tilfælde hvor der er tvivl om, hvorvidt den pågældende må anses som ansat om bord, afgøres spørgsmålet af Søfartsstyrelsen efter forudgående høring af de organisationer for redere og søfarende, som spørgsmålet vedrører.

§ 2. Rederen er ansvarlig for, at der bliver udarbejdet skriftlige procedurer til rimelig, effektiv og hurtig behandling af klager fra de ansatte over forhold vedrørende afregningen, skibstjenesten, ansættelsesforholdet samt opholdsrum, fritidsfaciliteter, sundhedsbeskyttelse, kost og forplejning om bord.

§ 3. Klageproceduren skal indeholde bestemmelser om, at den søfarende altid har ret til at klage til skibsføreren eller rederen og om nødvendigt til de relevante myndigheder.

Stk. 2. Det skal fremgå af klageproceduren, at klager skal indgives til den søfarendes overordnede. Hvis den overordnede ikke kan løse problemet til den søfarendes tilfredshed, kan denne gå videre til skibsføreren, som skal sikre sagens videre behandling.

Stk. 3. Skibsføreren kan klage direkte til rederen.

§ 4. Klageproceduren skal sikre, at klagen fremmes uden ugrundet ophold, der giver den ansatte en rimelig mulighed for at bringe klagen videre.

Stk. 2. Det skal klart fremgå af klageproceduren, at proceduren ikke erstatter retten til at klage, som den ansatte i øvrigt måtte have i henhold til lovgivningen, jf. § 9.

§ 5. Den udarbejde klageprocedure skal indeholde beskyttelsesforanstaltninger mod risikoen for personforfølgelse. Personforfølgelse omfatter enhver negativ handling fra andre besætningsmedlemmer eller andre med tilknytning til skibet eller rederiet på baggrund af en klage, hvis formål ikke udelukkende er at skade rederiet eller en af de ansatte.

§ 6. Proceduren skal til alle tider give klageren ret til at være ledsaget eller repræsenteret under klageproceduren.

§ 7. Alle klager og beslutninger vedrørende klagerne skal registreres om bord, og klageren skal have en kopi.

§ 8. Alle ansatte skal i tillæg til deres ansættelsesaftale have udleveret en kopi af de procedurer, der gælder for klager om bord på skibet. Denne skal inkludere kontaktoplysninger til Søfartsstyrelsen og den ansvarlige myndighed i den ansattes bopælsland, hvis disse er forskellige. Tillægget skal også angive en eller flere personer på skibet, som i fortrolighed kan give de ansatte upartisk råd om deres klage og på anden måde hjælpe dem med at følge de klageprocedurer, der er på skibet.

Stk. 2. Eventuelle senere ændringer i klageproceduren skal udleveres til alle ansatte.

§ 9. Afhængigt af tvistens indhold kan en klage indbringes for:

1) en dansk domstol, eller

2) det danske fagretlige system.

Stk. 2. Stk. 1, nr. 1, gælder ikke, hvis andet følger af lov nr. 1563 af 20. december 2006 om Bruxelles I-forordningen m.v., herunder bekendtgørelser udstedt i medfør af denne lov.

§ 10. Overtrædelse af §§ 2-8 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 3. Ved pålæggelse af strafansvar efter stk. 2 anses personer, som er ansat til at udføre arbejde om bord på skibet af andre end rederen, tillige for at være knyttet til rederen. Er der udstedt overensstemmelsesdokument i henhold til koden om sikker skibsdrift eller certifikat i henhold til konventionen om søfarendes arbejdsforhold til en anden organisation eller person, anses skibsføreren og de søfarende tillige for at være knyttet til den, som dokumentet er udstedt til.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. august 2013.

Søfartsstyrelsen, den 14. marts 2013

Jan Gabrielsen

/ Jørgen Løje

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 2009/13/EF af 16. februar 2009 om iværksættelse af den aftale, der er indgået mellem European Community Shipowners’ Associations (ECSA) og European Transport Workers’ Federation (ETF) om konventionen om søfarendes arbejdsforhold af 2006 og om ændring af direktiv 1999/63/EF, EU-Tidende 2009, L 124, side 30-50.