Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om vandløb og lov om forpligtende kommunale samarbejder og om ophævelse af lov om et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet

(Forenklet indberetning af tilsynsresultater angående vandforsyningsanlæg, brugerbetaling ved administration af offentlige pumpelag og ophævelse af kvalitetsstyringsloven m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 7. juni 2010, som ændret bl.a. ved § 10 i lov nr. 1273 af 21. december 2011 og senest ved § 12 i lov nr. 580 af 18. juni 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 63, stk. 1, indsættes efter »tilsynet har givet anledning til«: », jf. dog stk. 3«.

2. § 63, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om, hvilke oplysninger der skal indsendes efter stk. 1, og i hvilken form dette skal ske.«

3. I § 72, stk. 2, 1. pkt., ændres »Sundhedsstyrelsen og andre« til: »de«.

4. § 80, stk. 1, affattes således:

»Kommunalbestyrelsens og miljøministerens afgørelser kan påklages af

1) afgørelsens adressat og

2) enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.«

§ 2

I lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 927 af 24. september 2009, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 553 af 1. juni 2011 og senest ved § 2 i lov nr. 61 af 29. januar 2013, foretages følgende ændringer:

1. § 12, stk. 4, ophæves.

Stk. 5 bliver herefter stk. 4.

2. Efter § 42 indsættes:

»§ 42 a. Vandløbsmyndighedens udgifter efter § 42 og udgifter i forbindelse med administration af offentlige pumpelag betales af bidragyderne til laget. Ved fordeling af udgifterne finder § 24, stk. 1 og 3, tilsvarende anvendelse.«

§ 3

Lov nr. 506 af 7. juni 2006 om et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet ophæves.

§ 4

I lov om forpligtende kommunale samarbejder, jf. lovbekendtgørelse nr. 50 af 15. januar 2010, som ændret ved § 3 i lov nr. 294 af 11. april 2011 og § 1 i lov nr. 587 af 18. juni 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, nr. 3, litra o, ændres »loven,« til: »loven og«.

2. § 1, stk. 2, nr. 3, litra p, ophæves.

Litra q bliver herefter litra p.

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juni 2013.

Stk. 2. Vandløbsmyndigheden kan bestemme, at § 42 a i lov om vandløb som affattet ved denne lovs § 2, nr. 2, skal finde anvendelse på udgifter, som vandløbsmyndigheden har afholdt før lovens ikrafttræden, hvis udgifterne vedrører forhold, begivenheder m.v., der finder sted efter lovens ikrafttræden.

Givet på Amalienborg, den 21. maj 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Pia Olsen Dyhr