Den fulde tekst

Lov om ændring af gymnasieloven, hf-loven og lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx)

(Øget mulighed for at hæve faget matematik til B-niveau i stx-uddannelsen m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I gymnasieloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 860 af 5. juli 2010, foretages følgende ændringer:

1. § 12, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Mindst et af fagene biologi, fysik, kemi, matematik eller naturgeografi skal afsluttes på mindst B-niveau. Dette gælder dog ikke elever, der har fire fremmedsprog.«

2. I § 14, stk. 1, udgår »offentlige«, og som 2. pkt. indsættes:

»Kravet gælder ikke institutioner efter lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser).«

3. § 14, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Rektor træffer afgørelse om oprettelse af konkrete studieretninger og kan herunder træffe afgørelse om oprettelse af blandede studieretningsklasser.«

4. I § 25, stk. 1, 2. pkt., ændres »6,0« til: »2,0«.

§ 2

I hf-loven, jf. lovbekendtgørelse nr. 862 af 5. juli 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 20, stk. 1, 2. pkt., ændres »6,0« til: »2,0«.

2. § 22, nr. 3, affattes således:

»3) Prøve i to til fire valgfag, der mindst skal omfatte

a) to fag på B-niveau,

b) et fag på B-niveau og to fag på C-niveau,

c) et fag på B-niveau og et fag på C-niveau, hvis kursisten har et sprogfag, der ikke er engelsk, på mindst B-niveau eller fysik på mindst B-niveau,

d) et fag på A-niveau, der ikke er engelsk eller historie, og et fag på C-niveau eller

e) engelsk eller historie på A-niveau og enten et fag på B-niveau eller to fag på C-niveau.«

3. § 23, nr. 3, affattes således:

»3) Prøve i to til fem valgfag, der som minimum skal omfatte

a) to fag på B-niveau og et fag på C-niveau,

b) to fag på B-niveau, hvis kursisten har et sprogfag, der ikke er engelsk, på mindst B-niveau eller fysik på mindst B-niveau,

c) et fag på A-niveau, der ikke er engelsk eller historie, og to fag på C-niveau eller

d) engelsk eller historie på A-niveau og enten et fag på B-niveau og to fag på C-niveau eller tre fag på C-niveau.«

§ 3

I lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), jf. lovbekendtgørelse nr. 861 af 5. juli 2010, som ændret ved § 4 i lov nr. 469 af 29. maj 2012, foretages følgende ændring:

1. I § 23, stk. 1, 2. pkt., ændres »6,0« til: »2,0«.

§ 4

Loven træder i kraft den 1. august 2013.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. juni 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Christine Antorini