Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution og lov om Dansk Institut for Internationale Studier

(Udvidelse af Institut for Menneskerettigheders bestyrelse med 1 medlem udpeget af Grønlands Råd for Menneskerettigheder og ændring af kompetence til at udpege medlemmer til Dansk Institut for Internationale Studiers bestyrelse)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 553 af 18. juni 2012 om Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 2, ændres »13 medlemmer« til: »14 medlemmer«.

2. I § 3, stk. 2, indsættes som nr. 8:

»8) 1 medlem udpeges af Grønlands Råd for Menneskerettigheder.«

§ 2

I lov nr. 554 af 18. juni 2012 om Dansk Institut for Internationale Studier foretages følgende ændring:

1. I § 3, stk. 2, nr. 2, ændres »Styrelsen for Internationalt Udviklingssamarbejde« til: »Udviklingspolitisk Råd«.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. august 2013.

§ 4

Medlemmer af Dansk Institut for Internationale Studiers bestyrelse, som på tidspunktet for lovens ikrafttræden er udpeget af Styrelsen for Internationalt Udviklingssamarbejde, fortsætter som medlemmer af bestyrelsen i den resterende tid af den periode, de er udpeget for.

§ 5

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. juni 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Villy Søvndal