Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af opkrævningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love (Opkrævning via én skattekonto)

§ 1. I medfør af § 18 i lov nr. 513 af 7. juni 2006 om ændring af opkrævningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love (Opkrævning via én skattekonto), som ændret ved lov nr. 1560 af 21. december 2010, lov nr. 551 af 18. juni 2012 og lov nr. 1345 af 21. december 2012, fastsættes, at lovens § 1, nr. 1-8, sættes i kraft.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2013.

Skatteministeriet, den 21. juni 2013

Holger K. Nielsen

/ Per Hvas