Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Certifikat
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om certifikater til bekræftelse af forsikring eller anden garanti til dækning af erstatningsansvar ved ulykker under søtransport af passagerer

I medfør af § 403 b, stk. 2, § 403 c og § 514 a i søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 856 af 1. juli 2010, som ændret ved lov nr. 249 af 21. marts 2012, fastsættes:

Forsikringspligt

§ 1. Ejere af danske passagerskibe i international fart skal tegne forsikring eller stille anden økonomisk sikkerhed til dækning af erstatningsansvaret efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 392/2009 af 23. april 2009 (Athenforordningen) ved ulykker under erhvervsmæssig passagertransport. Ansvaret omfatter dels krigs-/terroransvar, dels ikke-krigsansvar.

Stk. 2. Ejere af danske passagerskibe i klasse A og B, jf. passagerskibes klasseinddeling i artikel 4 i Rådets direktiv 98/18/EF af 17. marts 1998, i national fart skal tegne forsikring eller stille anden økonomisk sikkerhed til dækning af erstatningsansvaret nævnt i stk. 1. Ejere af udenlandske passagerskibe i samme klasser skal tegne tilsvarende forsikring eller stille tilsvarende anden økonomisk sikkerhed til dækning af erstatningsansvaret nævnt i stk. 1, hvis skibene ønsker at anløbe dansk havn eller andet laste- eller lossested i Danmark eller på den danske kontinentalsokkel eller at udføre opgaver på dansk søterritorium.

Stk. 3. Ejere af danske passagerskibe i klasse C og D, jf. passagerskibes klasseinddeling som omtalt i stk. 2, i national fart skal tegne en ansvarsforsikring til dækning af erstatningsansvaret nævnt i stk. 1, jf. dog stk. 5. Ejere af udenlandske passagerskibe i samme klasser skal tilsvarende tegne ansvarsforsikring til dækning af erstatningsansvaret nævnt i stk. 1, hvis skibene ønsker at anløbe dansk havn eller andet laste- eller lossested i Danmark eller på den danske kontinentalsokkel eller at udføre opgaver på dansk søterritorium.

Stk. 4. Ejere af danske skibe med op til 12 passagerer i national eller international fart, herunder skibe, der er omfattet af bekendtgørelse om mindre fartøjer med op til 12 passagerer, og som foretager erhvervsmæssig passagertransport, skal tegne en ansvarsforsikring til dækning af erstatningsansvaret nævnt i stk. 1, jf. dog stk. 5. I tilfælde af tvivl om, hvorvidt et dansk skib er omfattet, træffer Søfartsstyrelsen afgørelse herom. Ejere af udenlandske passagerskibe med op til 12 passagerer, som foretager erhvervsmæssig passagertransport, og som ønsker at anløbe dansk havn eller andet laste- eller lossested Danmark eller på den danske kontinentalsokkel eller at udføre opgaver på dansk søterritorium, skal tilsvarende tegne ansvarsforsikring til dækning af erstatningsansvaret nævnt i stk. 1, jf. dog stk. 5. I tilfælde af tvivl om, hvorvidt et udenlandsk skib er omfattet, træffer Søfartsstyrelsen afgørelse herom.

Stk. 5. Forsikringspligten efter stk. 3 og 4 omfatter ikke ansvaret for passagerskader som følge af terror eller ansvaret for krav om erstatning for handicaphjælpemidler, forskudsbetaling og oplysningspligt.

Stk. 6. Danske statsskibe, som anvendes til erhvervsmæssig passagertransport i national og international fart, er ikke forpligtet til at tegne forsikring eller anskaffe anden økonomisk sikkerhed til dækning af erstatningsansvaret nævnt i stk. 1.

Udstedelse af certifikat til bekræftelse af forsikring eller anden garanti til dækning af erstatningsansvar ved ulykker under søtransport af passagerer

§ 2. Ejere af skibe som nævnt i § 1, stk. 1, 2 og 6, skal ansøge Søfartsstyrelsen om certifikat til bekræftelse af, at der er tegnet forsikring eller stillet anden økonomisk sikkerhed til dækning af ansvaret nævnt i § 1, stk. 1. Disse skibe må ikke gå i fart uden certifikat. Ejere af udenlandske skibe som nævnt i § 1, stk. 2 skal dog ikke ansøge Søfartsstyrelsen om certifikat, hvis de allerede besidder et certifikat, som kan anerkendes efter § 4.

Stk. 2. Skibe som nævnt i § 1, stk. 3 og 4, er ikke omfattet af kravet om certifikat. Disse skibe skal have en forsikringspolice eller et andet bevis for, at der er tegnet ansvarsforsikring. Policen eller andet bevis for tegning af ansvarsforsikring opbevares om bord og skal forevises myndighederne på forlangende, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Kravet om at opbevare forsikringspolice eller andet ansvarsforsikringsbevis om bord gælder ikke, hvis skibet er konstrueret på en måde, som udelukker opbevaring af de nævnte dokumenter om bord.

§ 3. Ansøgning om udstedelse af certifikat efter § 2, stk. 1, rettes til Søfartsstyrelsen. Ansøgningen kan foretages elektronisk. Ansøgninger skal være bilagt erklæringer fra forsikringsgivere eller garanter.

Stk. 2. Det skal fremgå af erklæringerne, at ejeren af skibet har tegnet forsikring eller stillet anden garanti til dækning af henholdsvis krigs/terroransvar og ikke-krigsansvar som følge af Athenforordningen og inden for forordningens ansvarsgrænser, jf. dog stk. 7. Det skal desuden fremgå, at forsikringsgiverne eller garanterne bekræfter, at forsikringerne eller garantierne dækker det nævnte ansvar, samt i tilfælde af garantier, hvori garantierne består.

Stk. 3. Erklæringerne nævnt i stk. 2 skal indeholde følgende oplysninger:

1) Skibets navn, kendingsnummer eller -bogstaver og hjemsted.

2) Den registrerede ejers navn og hovedsæde.

3) Skibets IMO-identifikationsnummer.

4) Sikkerhedens art og gyldighed.

5) Forsikringsselskabets eller garantens navn og hjemsted.

6) Forsikringens eller garantiens gyldighedsperiode.

Stk. 4. Søfartsstyrelsen kan stille krav om dokumentation for, at forsikringsgiverne har ret til at drive forsikringsvirksomhed og er godkendt af forsikringstilsynet i det land, hvor virksomheden har forretningsadresse eller hovedsæde. Søfartsstyrelsen kan i særlige tilfælde stille krav om, at det tillige dokumenteres, at de pågældende selskaber er solvente og kan opfylde deres forpligtelser. Der kan stilles tilsvarende krav til de virksomheder, der ønsker at stille garanti. Styrelsen kan stille krav om, at ansøgeren fremskaffer dokumentation herfor, og kan afvise at udstede certifikat, hvis kravet ikke er opfyldt. Søfartsstyrelsen kan også afvise at udstede certifikat, hvis styrelsen kommer i besiddelse af oplysninger, der sandsynliggør, at der er risiko for, at de pågældende virksomheder eller de pågældende selskaber ikke kan opfylde deres forpligtelser.

Stk. 5. For at forsikringen eller garantien kan godkendes, skal forsikringsgiverne eller garantistillerne, tillige påtage sig at yde erstatning til den, der har et berettiget krav mod fartøjets ejer i anledning af skader, som skyldes ulykker under søtransport af passagerer. Pligten til at yde erstatning skal gælde i op til 3 måneder efter den dato, hvor Søfartsstyrelsen er underrettet om forsikringens eller garantiens ophør. Dette gælder ikke ulykker, der indtræffer efter udløbet af gyldighedsperioden angivet i certifikatet, eller såfremt certifikatet forinden er blevet tilbagegivet til Søfartsstyrelsen, el-ler nyt certifikat er udstedt.

Stk. 6. Finder Søfartsstyrelsen forsikringerne eller garantierne tilstrækkelige, udstedes et certifikat til skibet. Certifikatet affattes i overensstemmelse med modellen i Athenforordningens bilag II, jf. bilag 1 til denne bekendtgørelse.

Stk. 7. Søfartsstyrelsen kan uden erklæringer fra forsikringsgivere eller garanter som nævnt i stk. 2 udstede et certifikat til et skib ejet af en dansk statsinstitution med bekræftelse på, at skibet er statsejet og dækket for ansvar som nævnt i stk. 2.

Udenlandske skibes certifikater

§ 4. For et udenlandsk skib hjemmehørende i en EU-/EØS-stat – eller når Athenkonventionen er trådt i kraft i en stat, der har tiltrådt konventionen – anerkendes et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i den pågældende stat. Certifikatet skal være affattet i overensstemmelse med modellen vist i Athenforordningens bilag II, jf. bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 5. For et udenlandsk skib som nævnt i § 1, stk. 2, uden et udenlandsk certifikat, der kan anerkendes efter § 4, skal ansøgning indgives og betaling efter § 10 foretages senest 14 dage før det tidspunkt, hvor skibet anløber dansk havn eller andet laste- eller lossested i Danmark eller på den danske kontinentalsokkel eller begynder at udføre opgaver på dansk søterritorium.

§ 6. Under særlige omstændigheder kan certifikat udstedes til et udenlandsk skib uden gyldigt cer-tifikat efter § 4, uanset at det ikke anløber dansk havn eller andet laste- eller lossested i Danmark eller på den danske kontinentalsokkel eller opererer fast på dansk søterritorium. Ansøgning rettes til Søfartsstyrelsen. Ansøgningen kan foretages elektronisk og skal være bilagt erklæringer fra forsikringsgivere eller garanter. § 3, stk. 2-6, finder tilsvarende anvendelse.

Bareboatregistrerede skibe

§ 7. Søfartsstyrelsen kan udstede certifikat efter kravene i § 3, stk. 2-6, til et skib, der er ejerregi-streret i Danmark, men bareboatregistreret i en fremmed stats register.

Stk. 2. Hvis skibet er bareboatregistreret i en EU-/EØS-stat, anerkendes et certifikat udstedt af en kompetent myndighed i denne stat. Certifikatet skal være affattet i overensstemmelse med modellen vist i Athenforordningens bilag II, jf. bilag 1 til denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Hvis skibet ikke er bareboatregistreret i en EU-/EØS-stat, ankerkendes et certifikat udstedt af en kompetent myndighed i en EU-/EØS-stat.

§ 8. Søfartsstyrelsen kan udstede certifikat efter kravene i § 3, stk. 2-6, til et skib, der er ejerregistreret i et fremmed lands register, men bareboatregistreret i Danmark.

Stk. 2. Hvis skibet allerede har gyldigt certifikat, indsendes en kopi til Søfartsstyrelsen. Herefter kontakter Søfartsstyrelsen den udstedende myndighed i det land, hvor skibet er ejerregistreret, og anmoder om at blive holdt underrettet om eventuelle ændringer i certifikatets gyldighed.

Øvrige bestemmelser

§ 9. Ved ejer forstås i denne bekendtgørelse skibets ejer, reder eller bareboatbefragter eller andre, der i ejerens sted varetager skibets drift.

§ 10. Der betales et gebyr på 900 kr. for udstedelse af et certifikat for gyldig forsikring eller garanti. Søfartsstyrelsen fastsætter gebyrets størrelse efter de gældende regler herom. Gebyrets størrelse offentliggøres på Søfartsstyrelsens hjemmesider soefartsstyrelsen.dk og dma.dk.

§ 11. Et certifikat udstedes for et bestemt tidsrum, dog ikke længere end forsikringens eller garantiens gyldighedsperiode. Certifikatet udstedes først, når betaling efter § 10 er registreret.

Stk. 2. Et certifikat i medfør af § 5 udstedes med en gyldighedsperiode på højst 3 måneder. For skibe, der opererer fast på dansk søterritorium, kan et certifikat udstedes med en længere gyldighedsperiode, dog ikke længere end forsikringens eller garantiens gyldighedsperiode.

§ 12. Søfartsstyrelsen fremsender kopi af et certifikat udstedt til et skib til dets ejer eller til den, der på skibets vegne har ansøgt om certifikatets udstedelse. For et udenlandsk skib fremsendes desuden kopi til det pågældende lands skibsregister.

Stk. 2. Ejeren af et skib med et certifikat udstedt af Søfartsstyrelsen har pligt til straks at tilbagelevere certifikatet til Søfartsstyrelsen ved forsikringens eller garantiens ophør samt ved udløbet af certifikatets gyldighedsperiode.

Stk. 3. Ejeren har pligt til at underrette Søfartsstyrelsen straks efter at have fået kendskab til ændringer i forsikringen eller garantien af betydning for gyldigheden af et certifikat udstedt af Søfartsstyrelsen.

§ 13. Søfartsstyrelsen kan tilbagekalde et certifikat, hvis der opnås kendskab til ændringer i forsikringen eller garantien af betydning for certifikatets gyldighed.

§ 14. Politi, told- eller havnemyndigheder, som i tjenesten konstaterer overtrædelse af denne bekendtgørelse, skal straks anmelde overtrædelsen til Søfartsstyrelsen.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen kan ved skibets ankomst kontrollere, om det medbringer det krævede certifikat. Hvis det er tvivlsomt, om skibet har tilstrækkelig forsikringsdækning, kan det tilbageholdes, indtil forholdet er bragt i orden.

§ 15. Overtrædelse af § 2, stk. 1 og 2, og § 12, stk. 2 og 3, straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. januar 2013, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen kan behandle ansøgninger og udstede certifikater efter bekendtgørelsen fra den 14. december 2012.

Stk. 3. § 2, stk. 2, træder i kraft den 1. april 2013.

§ 17. Bekendtgørelsen gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Søfartsstyrelsen, den 10. januar 2013

Birgit Sølling Olsen

/ Henriette Bytoft Flügge


Bilag 1

Certifikat

BP346_16_1.jpg Size: (353 X 451) BP346_16_2.jpg Size: (354 X 481)