Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde, herunder udstationering i udlandet
Kapitel 2 Nedsættelse af løntilskud for personer i fleksjob påbegyndt før den 1. januar 2013
Kapitel 3 Støtte i form af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende tilkendt før den 1. januar 2013
Kapitel 4 6 ugers selvvalgt uddannelse
Kapitel 5 Anmodning om udbetaling af tilskud
Kapitel 6 Annullation af bevillinger, tilbagebetaling af ydelser, misbrug m.v.
Kapitel 7 Fleksjobbevis
Kapitel 8 Ikrafttrædelse m.v.
Bilag 1 Uddannelser, som personer visiteret til fleksjob kan deltage i
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fleksjob

I medfør af § 10 b, § 69, stk. 4, § 71, stk. 4, § 73, stk. 2, § 73 b, stk. 6, § 74 b, § 75, stk. 3, og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 415 af 24. april 2013, fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Lovens anvendelsesområde, herunder udstationering i udlandet

§ 1. Fleksjob kan etableres hos en arbejdsgiver med hjemsted i Danmark.

Stk. 2. Personer, der er ansat i fleksjob, kan udstationeres i udlandet, når

1) den fleksjobvisiterede er ansat hos en arbejdsgiver med hjemsted i Danmark,

2) udstationeringen er frivillig for personen,

3) der ydes danske overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår efter § 72 eller løn- og arbejdsvilkår efter § 70 e i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

4) udstationeringen højst er af et års varighed, og

5) den ansatte er sikret hjemrejse.

Kapitel 2

Nedsættelse af løntilskud for personer i fleksjob påbegyndt før den 1. januar 2013

§ 2. Arbejdsgivers løntilskud til personer i fleksjob, jf. § 71, stk. 2 og 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, nedsættes med det beløb, som arbejdsgiver kan modtage fra kommunen efter lov om sygedagpenge og lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel i forbindelse med fravær på grund af sygdom eller fødsel. Nedsættelsen opgøres pr. dag, som der modtages refusion for.

Stk. 2. En arbejdsgiver, der betaler løn under sygdom eller fødsel til personer i fleksjob, skal orientere kommunen herom fra 1. fraværsdag eller snarest herefter.

Kapitel 3

Støtte i form af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende tilkendt før den 1. januar 2013

§ 3. Støtte i form af tilskud efter § 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan udbetales til personer, der driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse.

Stk. 2. Ved vurderingen af, om en person er selvstændigt erhvervsdrivende, anvendes reglerne i §§ 2 og 3 i bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed, jf. dog § 4.

§ 4. Er der indgået en lønaftale mellem ægtefæller, der begge deltager i driften af den ene ægtefælles eller begges erhvervsvirksomhed, som tillægges skattemæssig virkning, jf. kildeskattelovens § 25 A, stk. 7, er personen omfattet af reglerne om fleksjob til lønmodtagere i kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Foreligger der ikke en sådan aftale, er personen omfattet af reglen i § 3, stk. 2.

§ 5. Ret til støtte i form af tilskud til personer, der driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, er betinget af:

1) at pågældende er beskæftiget ved selvstændig virksomhed her i landet,

2) at pågældende ikke modtager støtte til selvstændig virksomhed i medfør af § 65 i lov om aktiv socialpolitik, og

3) at pågældende ikke modtager delpension efter lov om delpension, efterløn efter kapitel 11 a i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. eller fleksydelse efter lov om fleksydelse.

§ 6. Kommunen udbetaler tilskuddet direkte til den selvstændige erhvervsdrivende uden om virksomhedens regnskab. Tilskuddet ydes afhængig af graden af den nedsatte arbejdsevne med ½ eller 2/3 af mindste overenskomstmæssige løn på det pågældende ansættelsesområde for nyansatte uden faglige kvalifikationer. På ikke overenskomstdækkede områder anvendes den overenskomstmæssige løn på sammenlignelige ansættelsesområder. Tilskuddet beregnes af lønnen med tillæg af udgifter til arbejdsgiverbidrag til ATP samt eventuelle udgifter til andre arbejdsgiverbidrag, jf. § 71, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. Tilskuddet skal overvejende anvendes til at kompensere for den ekstra udgift, den selvstændige har ved at udføre de opgaver, pågældende ikke selv vil kunne udføre.

§ 7. Den selvstændigt erhvervsdrivende skal over for kommunen godtgøre, at pågældende personligt deltager i driften af virksomheden, og at arbejdsvilkårene er tilrettelagt i overensstemmelse med den nedsatte arbejdsevne, jf. § 6, stk. 1.

Stk. 2. Det er endvidere en forudsætning for fortsat udbetaling af støtte i form af tilskud, at overskud og underskud fra virksomheden oplyses til told- og skatteforvaltningen, og at virksomheden leverer varer eller ydelser mod vederlag.

Kapitel 4

6 ugers selvvalgt uddannelse

§ 8. Personer, der er visiteret til fleksjob, kan inden for de første 12 måneders sammenlagt ledighed efter eget valg i op til 6 uger deltage i uddannelserne, der er nævnt i bilag 1.

Stk. 2. Kursusprisen for videregående uddannelser må ikke overstige et prisloft på 140.000 kr. eksklusiv moms pr. årselev svarende til 3.500 kr. pr. fuldtidsuge (2011-niveau).

§ 9. Kommunen yder tilskud til dækning af evt. deltagerbetaling svarende til den faktiske deltagerbetaling.

Befordringsgodtgørelse

§ 10. Kommunen yder befordringsgodtgørelse ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse, hvis den daglige transport mellem bopælen eller indkvarteringssted og uddannelsesstedet og retur er mere end 24 kilometer. Godtgørelsen pr. dag kan alene udbetales for de kilometer, der ligger ud over de første 24 kilometer.

Stk. 2. Ved befordring med færge ydes tilskud for færgebefordring på grundlag af den dobbelte afstand.

Stk. 3. Kilometersatsen følger den til enhver tid gældende sats for fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads over 120 km. pr. arbejdsdag, som fastsættes for hvert indkomstår af Skatterådet efter ligningslovens § 9 C. Ved udbetaling afrundes den samlede godtgørelse til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 4. Er deltageren under uddannelsen indkvarteret, er der ret til tilskud til transport frem og tilbage mellem bopæl og indkvarteringssted

1) ved uddannelsens start og afslutning,

2) ved søgnehelligdage og

3) hver weekend.

Stk. 5. Befordringsgodtgørelse efter stk. 4 udbetales efter bestemmelserne i stk. 2 og 3.

Stk. 6. Inden udbetaling af befordringsgodtgørelse skal personen indhente dokumentation fra det sted, hvor uddannelsen finder sted, om, i hvilket omfang personen har fulgt uddannelsen henholdsvis givet møde. I tilfælde, hvor en sådan dokumentation ikke kan indhentes, udbetales befordringsgodtgørelsen på grundlag af en erklæring fra personen.

Tilskud til kost og logi

§ 11. Personer, der i forbindelse med deltagelse i op til 6 ugers selvvalgt uddannelse deltager i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse, som har mere end 120 kilometer i transport mellem bopæl og uddannelsessted og retur, og som under uddannelsen er indkvarteret uden for deres bopæl, har ret til tilskud fra kommunen til kost og logi. Dette gælder også, hvis det af tidsmæssige eller andre grunde er rimeligt, at de er indkvarteret uden for deres bopæl.

Stk. 2. Tilskuddet bortfalder helt eller delvis, hvis udgiften til kost og logi indgår i kursusprisen, eller uddannelsesstedet yder kost og logi.

Kapitel 5

Anmodning om udbetaling af tilskud

§ 12. Arbejdsgivere og selvstændigt erhvervsdrivende skal anmode kommunen om udbetaling af tilskud til lønnen til personer i fleksjob, jf. § 71, stk. 2 og 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller udbetaling af støtte i form af tilskud, jf. § 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. Anmodning om udbetaling af tilskud efter stk. 1 kan ske via Nemrefusion.

Kapitel 6

Annullation af bevillinger, tilbagebetaling af ydelser, misbrug m.v.

§ 13. En arbejdsgiver, der modtager løntilskud efter § 71, stk. 2-4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og en selvstændigt erhvervsdrivende, der modtager tilskud efter § 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, har pligt til at underrette kommunen om forhold, der har betydning for retten til tilskuddet.

Stk. 2. Kommunen kan bestemme, at tilskuddet enten ikke kan udbetales eller skal tilbagebetales, hvis

1) arbejdsgiveren eller den selvstændige har afgivet urigtige oplysninger om forhold, der har betydning for at opnå eller bevare retten til løntilskud til at ansætte personer i fleksjob eller tilskud som selvstændig, eller

2) arbejdsgiveren eller den selvstændige forsætligt har fortiet forhold, der har samme betydning som nævnt under nr. 1.

Kapitel 7

Fleksjobbevis

§ 14. Kommunen skal efter anmodning udstede et fleksjobbevis til personer, der er visiteret til fleksjob, og som modtager ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik. Fleksjobbeviset indeholder oplysninger om fleksjobordningen, de handicapkompenserende ordninger og personens skånebehov. Kommunen skal anvende den skabelon, som Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering udarbejder.

Kapitel 8

Ikrafttrædelse m.v.

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. august 2013.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1423 af 23. december 2012 om fleksjob.

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, den 5. august 2013

Jakob Jensen

/ Kirsten Brix Pedersen


Bilag 1

Uddannelser, som personer visiteret til fleksjob kan deltage i

Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

1) Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., dog undtaget Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU).

2) Enkeltfag på erhvervsuddannelserne (EUD) efter lov om åben uddannelse.

3) Deltidsuddannelser efter lov om åben uddannelse på niveau med erhvervsuddannelse (EUD) og enkeltfag herfra.

4) Enkeltfag på landbrugsuddannelserne efter lov om åben uddannelse.

5) Enkeltfag på fodterapeutuddannelsen efter lov om åben uddannelse.

6) Enkeltfag på social- og sundhedsuddannelserne (SOSU) og deltidsuddannelse ved social- og sundhedsuddannelserne efter lov om åben uddannelse, og enkeltfag herfra.

7) Merituddannelsen på pædagogisk grunduddannelse (PGU-merit-uddannelsen) under lov om åben uddannelse.

8) Individuel kompetenceafklaring efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og kompetenceafklarende forløb m.v. efter lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne.

9) Uddannelsesforløb, der udbydes med tilskud fra danske myndigheder i overensstemmelse med bestemmelser fastsat i henhold til lov om administrationen af Den Europæiske Socialfond.

Det almene niveau

1) Forberedende voksenundervisning (FVU) efter lov om forberedende voksenundervisning.

2) Almen voksenuddannelse (avu) efter lov om almen voksenuddannelse og om voksenuddannelsescentre.

3) Enkeltfagsundervisning på folkeskoleniveau efter lov om folkeskolen.

4) Specialundervisning for voksne efter lov om specialundervisning for voksne.

5) Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

6) Hf-uddannelsen og hf-enkeltfag efter lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven).

7) Studentereksamen efter lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven).

8) Hhx og htx efter lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx).

9) Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne efter lov om teknika og lov om universiteter m.fl.

10) Særligt tilrettelagte uddannelsesforløb, der omfatter dele af flere af de uddannelser, der er nævnt under nr. 1-9.

Det videregående niveau (Uddannelsesministeriets område)

1) Uddannelser på videregående niveau, som udbydes efter lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv., og som er omfattet af en uddannelsesbekendtgørelse.

2) Supplerende uddannelsesaktiviteter med henblik på at opfylde adgangskrav på uddannelser, hvor der er fastsat adgangskrav, og som er udbudt efter § 2, stk. 2, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv.

Under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings område

1) Masteruddannelse, der udbydes efter § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om universiteter (universitetsloven), som er omfattet af en uddannelsesbekendtgørelse.

2) Anden efter- og videreuddannelse, der udbydes efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om universiteter (universitetsloven), som er omfattet af en uddannelsesbekendtgørelse.

3) Supplerende uddannelsesaktiviteter med henblik på at opfylde adgangskrav på kandidatuddannelse, der udbydes efter § 5, stk. 1, nr. 3, i lov om universiteter (universitetsloven).

4) Enkeltfag på de deltidsuddannelser, som universiteterne er godkendt til at udbyde på heltid, jf. § 5, stk. 2, i lov om universiteter (universitetsloven).

Andre ministerområder

1) Biblioteksassistentuddannelsen efter bekendtgørelse om biblioteksassistentuddannelsen ved Danmarks Biblioteksskole.

2) Kvæginseminøruddannelsen i henhold til § 14, stk. 2, i bekendtgørelse om tyresæd og kunstig sædoverføring på kvæg.