Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tandpleje

§ 1

I bekendtgørelse nr. 179 af 28. februar 2012 om tandpleje, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1344 af 18. december 2012, foretages følgende ændringer:

1. I indledningen ændres »og lov nr. 1259 af 18. december 2012« til: », lov nr. 1259 af 18. december 2012 og lov nr. 62 af 29. januar 2013«.

2. Overskriften til Kapitel 4 affattes således:

»Økonomisk støtte til tandproteser ved ulykkesbetingede tandskader og tandskader som følge af epileptiske anfald«

3. § 17 affattes således:

»§ 17. Støtte til tandproteser efter sundhedslovens § 135 omfatter støtte til faste proteser (kroner, broer, implantater m.v.) og aftagelige proteser (hel- og delproteser).

Stk. 2. Støtte til tandproteser efter sundhedslovens § 135 tildeles på følgende betingelser:

1) Der ydes kun støtte i det omfang skaden ikke er dækket af en forsikring. Er skaden delvist dækket af en forsikring, kan der ydes støtte til den del af skaden, som ikke er dækket af forsikringen.

2) Der ydes kun støtte til behandling, der er i overensstemmelse med tandsættes status og vedligeholdelsesniveau.

3) Der ydes kun støtte til afhjælpning af direkte skadevirkninger af ulykken eller det epileptiske anfald og ikke til senere opståede skader, der ikke har umiddelbar sammenhæng med den oprindelige skade.

4) Der ydes ikke støtte til reparation eller udskiftning af en tidligere bevilliget tandprotese, medmindre dette kan begrundes i et behandlingsbehov, der er opstået som følge af en efterfølgende ny skade omfattet af sundhedslovens § 135.

Stk. 3. Ønsker patienten en anden behandling end den, kommunalbestyrelsen yder støtte til efter sundhedslovens § 135, kan patienten få refunderet et beløb svarende til prisen på den behandling, som kommunalbestyrelsen har godkendt støtte til.«

4. Overskriften til Kapitel 9 affattes således:

»Egenbetaling, ikrafttræden m.v.«

5. § 28 ophæves.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2013.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, den 30. januar 2013

Astrid Krag

/ Mette Touborg Heydenreich