Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 a Offentlige myndigheder m.v.
Bilag 1 b Selskaber m.v. godkendt efter § 60 i lov om kommunernes styrelse
Bilag 1 c Selvejende institutioner med driftsoverenskomst med kommune eller region:
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om offentlige afsendere i Offentlig Digital Post

I medfør af § 7, stk. 2-4, i lov nr. 528 af 11. juni 2012 om Offentlig Digital Post, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på offentlige myndigheder m.v., der kan anvende Offentlig Digital Post som offentlige afsendere, jf. § 7 i lov om Offentlig Digital Post, og som bliver tilsluttet som offentlige afsendere i Offentlig Digital Post efter den 1. december 2015.

§ 2. Offentlige myndigheder m.v., der kan anvende Offentlig Digital Post til kommunikation med fysiske personer på 15 år eller derover og med juridiske enheder med CVR-nummer, er følgende:

1) Offentlige myndigheder, der henregnes til den offentlige forvaltning i medfør af offentligheds- og forvaltningsloven.

2) Selvejende institutioner m.v., der ikke er omfattet af nr. 3, hvis disse institutioners driftsbudget er optaget på bevillingslov.

3) Selvejende institutioner som en kommune eller region har indgået driftsoverenskomst med.

4) Institutioner, foreninger, fonde m.v.,

a) hvis udgifter eller regnskabsmæssige underskud dækkes ved statstilskud eller ved bidrag, afgift eller anden indtægt i henhold til lov, eller

b) som modtager kapitaltilskud, tilskud, lån, garanti, eller anden støtte fra staten, eller en institution m.v., som er omfattet af litra a, såfremt kapitaltilskuddet m.v. har væsentlig betydning for modtageren.

Stk. 2. I bilag 1 a, bilag 1 b og bilag 1 c er de af nr. 1-4 omfattede myndigheder m.v. nærmere anført.

Stk. 3. Finansministeren kan bestemme, at bilag 1 a, bilag 1 b og bilag 1 c senest ved annoncering af udbud af Offentlig Digital Post løsningen kan suppleres med anførsel af yderligere myndigheder m.v., der omfattes af stk. 1.

Stk. 4. Finansministeren kan efter forhandling med Folketingets formand, Folketingets ombudsmand og rigsrevisor bestemme, at Folketinget og institutioner under Folketinget omfattes af bekendtgørelsen.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 8. oktober 2014.

Finansministeriet, den 3. oktober 2014

Bjarne Corydon

/ Lars Frelle-Petersen


Bilag 1 a

Offentlige myndigheder m.v.

Samtlige ministerier med styrelser og direktorater

Øvrige statslige myndigheder og statsinstitutioner, herunder statslige råd og statslige nævn

Samtlige kommuner

Samtlige regioner

Folketinget

Rigsrevisionen

Folketingets ombudsmand

Selskaber m.v., som er godkendt efter § 60 i den kommunale styrelseslov, jf. de i bilag 1 b nævnte selskaber m.v.

Selvejende institutioner, hvis bevilling er optaget på finansloven, jf. bilag 1 c

Dansk Design Center

Dansk Standard

Danpilot

Eksportkreditrådet

Vækstfonden

Nordsøfonden og Nordsøenheden

DR

Danmarks Nationalbank

ATP og ordninger administreret af ATP

Udbetaling Danmark

Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Arbejdsmarkedets Feriefond

Danmarks Innovationsfond

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske råd

Det Frie Forskningsråd

Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed

Danmarks Grundforskningsråd

Forebyggelsesfonden

Eksportkreditfonden

Landsbyggefonden

Byggeskadefonden

Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse

Grundejernes Investeringsfond

Rådet for Socialt Udsatte

Frivilligrådet

Børnerådet

Det Centrale Handicapråd

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet

Kofoeds Skole

Mørtrup Optagelseshjem

Center for Frivilligt Socialt Arbejde

Livslinien

Døvefilm

Center for Selvmordsforskning

Institut for menneskerettigheder

DANAK

Madkulturen

KORA (Det Nationale Institut for Kommuner og Regioners Analyse og Forskning)

Danmarks Statistik

De Økonomiske Råd

Kommunernes Lønningsnævn


Bilag 1 b

Selskaber m.v. godkendt efter § 60 i lov om kommunernes styrelse

   
AALBORG LUFTHAVN A. M. B. A.
Reno Fyn I/S
AFFALDSREGION NORD I/S
RENOVATIONSSELSKABET ESØ 90 I/S
AFFALDSSELSKABET VENDSYSSEL VEST I/S (AVV)
RENOVEST I/S
Andelsselskabet Østdeponi
SINDAL LUFTHAVN I/S
Andelsselskabet Slamforbrænding
SPILDEVANDSCENTER AVEDØRE I/S
Brand og Redning Djursland
TARUP-DAVINDE I/S
Deponinet
Thyborøn-Agger færgefart
Deponiselskabet Bobøl I/S
Trekantområdets Affaldsselskab I/S
Fælleskøkkenet Elbo I/S
VESTEGNENS BRANDVÆSEN I/S
Fælleskøkkenet I/S, Granitvej 1, Sakskøbing
VESTEGNENS KRAFTVARMESELSKAB I/S
Feltengård I/S
Sydtrafik
Reno Syd I/S
Nordjyllands Trafikselskab
GEODATACENTRET I/S
FynBus
GRUNDKORT ØST I/S
Midttrafik
I/S Affaldplus
Movia
I/S AMAGERFORBRÆNDING
Frederiksværk Lystbådehavn
I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors
Frederikssund-Halsnæs Brand og Beredskab
I/S MOKANA
Mad til hver dag I/S
I/S Mors-Thy Færgefart
Rudersdal Hørsholm Brandvæsen
I/S NORDFORBRÆNDING
Lolland Falster Brandvæsen
I/S REFA
Hvalpsund-Sundsøre Færgefart I/S
I/S RENO-NORD
Korsør Havn
I/S Skovsted Losseplads
Frederiksværk Lystbådehavn
I/S Storkøbenhavns Modtagestation For Olie- og Kemikalieaffald Prøvestenen
Frederikssund-Halsnæs Brand og Beredskab
I/S THYRA (THY REGIONENS AFFALDSBEHANDLING)
 
I/S VESTFORBRÆNDING
 
Karup Lufthavn a.m.b.a.
 
KARA/Novoren I/S
 
Klinik for tandregulering I/S
 
KLINTHOLM I/S
 
L90
 
LabVest I/S
 
MILJØLABORATORIET I/S
 
MODTAGESTATION VENDSYSSEL I/S
 
MØLLEÅVÆRKET
 
nomi i/s
 
NVRaffald I/S
 
ODENSE LUFTHAVN S. M. B. A.
 
RemisenBrande Fond
 


Bilag 1 c

Selvejende institutioner med driftsoverenskomst med kommune eller region:

 
Hospice Sydfyn
Behandlingshjemmet Østerskoven
Kamillianergårdens Hospice
Hospice Vendsyssel
Filadelfia
Hospicegården Filadelfia
Hospice Sjælland
Svanevig Hospice
Sclerosehospitalet i Haslev
Lægevagten i Region Sjælland
Anker Fjord Hospice
Hospice Djursland
Hospice Limfjord
Hospice Søholm
SANO
Rehabiliteringscenter for Muskelsvind
Sclerosehospitalerne i Ry og Haslev
Vejlefjord Neurohabiliterings Center
Holmstrupgård
Stormly
Torup Børnehave
KFUM Børnehus Musereden
S/I Breelteparken
Ry Hallerne
Hørning Hallen
Sct. Georggårdens Fritidshjem
Børnehuset Bifrost
Møllegades Børnehave
Børnehaven Søvang
Galten junior og ungdomsklub
Røde Kors Hjemmet i Løgstør
Den Selvejende Plejeboliginstitution "Røde Kors Plejeboliger, Holbækvej, Sorø"
Den Selvejende Plejeboliginstitution "Røde Kors Hjemmet, Sorø"
Den Selvejende Ældreboliginstitution "Røde Kors Husene, Sorø"
Selvejende institutioner under ministerområder:
Erhvervs- og Vækstministeriet:
Visit Denmark
Fiskeriets Arbejdsmiljøråd
Søfartens Arbejdsmiljøråd
Handelsflådens Velfærdsråd
Krigsforsikringsinstituttet for skibe
Forsvarsministeriet:
Beredskabsforbundet
Fødevareministriet:
Mælkeudvalget
Kulturministeriet:
Anti Doping Danmark
Lokale og Anlægsfonden
Idrættens Analyseinstitut
Sport Event Danmark
Folkehøjskoler
Askov Højskole
Bornholms Højskole
Borups Højskole København
Brandbjerg Højskole
Brande Højskole
Brenderup Folkehøjskole
Børkop Højskole
Den Europæiske Filmhøjskole
Den Internationale Højskole
Den Rytmiske Højskole
Den Skandinaviske Designhøjskole
Djurslands Folkehøjskole, Råmosegaard
Egmont Højskolen
Egå Ungdomshøjskole
Engelsholm Højskole
Gerlev Idrætshøjskole
Grundtvigs Højskole Frederiksborg
Gymnastik- og Idrætshøjskolen ved Viborg
Gymnastikhøjskolen i Ollerup
Hadsten Højskole
Højskolen for bevidsthedsudvikling i Rørvig
Højskolen Marielyst - for aktive seniorer
Højskolen Kalø
Højskolen Skærgården
Højskolen Snoghøj
Højskolen Østersøen
Idrætshøjskolen Bosei
Idrætshøjskolen i Sønderborg
Idrætshøjskolen i Århus
ISI Idrætshøjskole
Jyderup Højskole
Kolding Internationale Højskole
Krabbesholm Højskole
Krogerup Højskole
Kunsthøjskolen på Holbæk Slot Ladegård
Kunsthøjskolen på Ærø, Vester Møllegaard
Livstilshøjskolen Gudum
Luthersk Missionsforenings Højskole
Mariager Højskole
Musik og teaterhøjskolen
Nordfyns Folkehøjskole
Nordiska folkhögskolan i Kungälv
Nordjyllands Idrætshøjskole
Nørgaards Højskole
Odder Højskole
Oure Højskole Sport og Performing Arts
Rude Strand Seniorhøjskole
Ry Højskole
Ryslinge Højskole
Rødding Højskole
Rønde Folkehøjskole
Rønshoved Højskole
Seniorhøjskolen, Nr. Nissum
Silkeborg Højskole
Skals - højskolen for design og håndarbejde
Suhrs Madakademiet
Teaterhøjskolen Rødkilde
Testrup Højskole
Ubberup Højskole
Uldum Højskole
Ungdomshøjskolen ved Ribe
Vallekilde Højskole
Vejle Idrætshøjskole
Vestjyllands Højskole
Vrå Højskole
Væksthøjskolen Djursland
Aalborg Sportshøjskole
Landsdelsscener
Odense Teater
Aalborg Teater
Aarhus teater
Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi
Odsherreds Teaterskole
Det Danske Musical Akademi
Skuespillerskolen, Aarhus Teater
Dramatikeruddannelsen, Aarhus Teater
Forfatterskolen
Folkeuniversitetet
Dansk Ungdoms Fællesråd
Dansk Folkeoplysnings Samråd
Castberggård
Team Danmark
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter:
Center for Boligsocial Udvikling
Miljøministeriet:
Danmarks Miljøportal
Dansk Producentansvarssystem
Miljøordning for biler
Dækbranchens Miljøfond
Fredningsnævnet for København
Fredningsnævnet for Nordsjælland
Fredningsnævnet for Bornholm
Fredningsnævnet for Vestsjælland
Fredningsnævnet for Østjylland
Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster
Fredningsnævnet for Sydsjælland, nordlige del
Fredningsnævnet for Sydjylland, nordlige del
Fredningsnævnet for Sydjylland, sydlige del
Fredningsnævnet for Fyn
Fredningsnævnet for Midtjylland, vestlige del
Fredningsnævnet for Midtjylland, østlige del
Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlige del
Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlige del
Taksationskommissionen
Stormrådet
Nationalpark Thy
Nationalpark Vadehavet
Nationalpark Mols Bjerge
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold:
Mødrehjælpen
Linjen
Dansk Flygtningshjælp
R. E. D. (Rehabiliteringscenter for etniske unge i Danmark)
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse:
Patienterstatningen
Uddannelses- og Forskningsministeriet:
Danmarks Akkrediteringsinstituion
Dansk Dekommissionering
Det Administrative Bibliotek
Studenterrådgivningen
Arkitektskolen Aarhus
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
Det Danske Universitetscenter i Beijing
Diakonhøjskolen
Copenhagen Business School
Danmarks Tekniske Universitet
IT-Universitetet
Københavns Universitet
Roskilde Universitet
Syddansk Universitet
Aalborg Universitet
Aarhus Universitet
Maritime skoler
Fredericia Maskinmesterskole
Københavns Maskinmesterskole
Marstal Navigationsskole
MARTEC
SIMAC – Svendborg International Maritime Academy
Skagen Skipperskole
Stiftelsen Georg Stages Minde
Svendborg Søfartsskole
Århus Maskinmesterskole
Erhvervsakademier
Copenhagen Business Academy
Erhvervsakademi Dania
Erhvervsakademi Kolding
Erhvervsakademi MidtVest
Erhvervsakademi Sjælland
Erhvervsakademi SydVest
Erhvervsakademi Aarhus
Erhvervsakademiet Lillebælt
Københavns Erhvervsakademi
Professionshøjskoler
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Den Frie Lærerskole
Professionshøjskolen Metropol
Professionshøjskolen UCC
University College Lillebælt
University College Nordjylland
University College Sjælland
University College Syddanmark
VIA University College
Designskolen Kolding
Økonomi- og Indenrigsministeriet:
Kommunernes og Regionernes Løndatakontor
Undervisningsministeriet:
Københavns Idrætsefterskole
Kastanievej Efterskole Frederiksberg
Brøndby Idrætsefterskole
Holte-Hus Efterskole
Textilskolen Håndarbejdets Fremmes Skole
Nordsjællands Efterskole
Gribskov Efterskole
Efterskolen Lindenborg
Sportsefterskolen Sjælsølund
Baunehøj Efterskole
Midtsjællands Efterskole
Osted Fri- og Efterskole
Skovbo Efterskole
Falster Efterskole
Phønix Efterskole
Risskov Efterskole & Sansestormerne
Silkeborg Efterskole
Efterskolen for Scenekunst
True North Efterskole Snaptun
Handbjerghus Efterskole
Mina Hindholm Efterskole
Fårevejle Fri- og Efterskole
Odsherreds Efterskole
Hårslev Efterskole
Vestsjællands Idrætsefterskole
Gørlev Idrætsefterskole
Flakkebjerg Efterskole
Sydøstsjællands Idrætsefterskole
Haslev Idrætsefterskole
Friskolen og Idrætsefterskolen Ubby
Høng Efterskole
Tømmerup Fri- og Efterskole
Efterskolen Solbakken
Sorø Gymnastikefterskole
Sorø Husholdningsskole
Hjembæk Efterskole
Efterskolen Smededal
Ulstrup Efterskole
Idrætsefterskolen Klintsøgaard
Tølløse Privat- og Efterskole, Baptisternes Eftsk
Sejergaardsskolen, Grund- og Efterskole
Tølløse Slots Efterskole
Efterskolen Waldemarsbo
Faxehus Efterskole
Karise Efterskole
Brøderup Ungdomsskole
Pederstrup Efterskole
Halstedhus Efterskole
Vesterborg Efterskole
Efterskolen Østergård
Idrætsefterskolen Grønsund
Nysted Efterskole
Svenstrup Efterskole
Gunslevholm Idrætsefterskole
Sofie Rifbjerg Efterskole
Bindernæs Efterskole
Gymnastikefterskolen Stevns
Næsgaard Efterskole
Stubbekøbing Efterskole
Vordingborgskolen
Lundby Efterskole
Bornholms Efterskole
Den Rytmiske Efterskole i Baaring
Broby Fri- og Efterskole
Ollerup Efterskole, Sang og Musik
Idrætsefterskolen Ulbølle
Ryslinge Efterskole
Bernstorffsminde Efterskole
Spejderskolen - Korinth Efterskole
Faaborgegnens Efterskole
Glamsbjerg Fri- og Efterskole
Glamsdalens Idrætsefterskole
Vejstrup Efterskole
Skolerne i Oure - Sport & Performance
Haarby Efterskole
Kerteminde Efterskole
Billeshave Efterskole
Strib Idrætsefterskole
Efterskolen ved Nyborg
Nørre Aaby Efterskole
Vesterdal Efterskole
Viby Efterskole
Eisbjerghus Internationale Efterskole
Odense Fagskole
Rågelund Efterskole
Nislevgård Efterskole
Klintebjerg Efterskole
Efterskolen Flyvesandet
Hjemly Fri- og Idrætsefterskole
Ringe Fri- og Efterskole
Langelands Efterskole
Rantzausminde Efterskole
Sydfyns Fri Fagskole
Musikefterskolen i Humble
Magleby Fri- og Efterskole
Nordfyns Efterskole
Tommerup Efterskole
Vestfyns Efterskole
Ærø Efterskole
Sdr. Nærå Friskole og Midtfyns Efterskole
Frøslevlejrens Efterskole
Adventure Efterskolen Sønderjylland Skelde
Design- & Idrætsefterskolen Skamling
Gram Efterskole
Rinkenæs Efterskole
Hoptrup Efterskole
Højer Efterskole
Sundeved Efterskole
Løgumkloster Efterskole
Sportsefterskolen SINE
Nordborg Slots Efterskole
Agerskov Ungdomsskole
Kongeådalens Efterskole
Rødding Fri Fagskole
Rejsby Europæiske Efterskole
Dybbøl Efterskole
Den Tyske Efterskole Tinglev
Emmerske Efterskole
Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole
Aabæk Efterskole
Højer Design Efterskole
Frøstruphave Efterskole
Bramming Gymnastik- og Idrætsefterskole
Sydvestjyllands Efterskole
Bieringhus Efterskole
TronsøSkolen
Øse Efterskole
Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole
Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole
Store Andst Efterskole
Ladelund Efterskole
Askov Højskole og Efterskole
Ølgod Efterskole
Skovlund Efterskole
Brejning Efterskole
Balle Friskole, Balle Musik- & Idrætsefterskole
Vandel Efterskole
Ågård Efterskole
Elbæk Efterskole
Vestbirk Musik- & Sportsefterskole
Vesterlund Efterskole
Vejlefjordskolen Efterskole
Kragelund Efterskole
Hellebjerg Idrætsefterskole
Bjerre Gymnastik- og Idrætsefterskole Akademiet
Bråskovgård Efterskole
Vrigsted Efterskole
Efterskolen Kildevæld
Koldingegnens Idrætsefterskole
Skanderup Efterskole
Lunderskov Efterskole
Midtjysk Efterskole
Flemming Efterskole
Vejle Idrætsefterskole
Grejsdalens Efterskole
Bøgevangskolen, Vejle Husholdningsskole
Skolen for Gastronomi, Musik & Design
Blåkilde Efterskole
Efterskolen Solgården
Vostrup Efterskole - Skole for Musik og Teater
Sdr. Bork Efterskole
Bork Havn Efterskole
Hammerum Fri- og Efterskole
Idrætsefterskolen Lægården
Orkesterefterskolen
Hestlund Efterskole
Idrætsskolerne Ikast
Nørre Nissum Efterskole
Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole
Bøvling Fri- og Idrætsefterskole
Fenskær Efterskole
Kongensgaard Efterskole
Fjordvang Ungdomsskole
Vedersø Idrætsefterskole
Sædding Efterskole
Dejbjerglund Efterskole
Den danske Design- og Håndv. efterskole i Skjern
Finderup Efterskole
Struerskolen-Læring og Livsstil
Hardsyssel Efterskole
Venø Efterskole
Lyngs Idrætsefterskole
Nøvlingskov Efterskole
Staby Efterskole
Husby Efterskole
Brejninggaard Efterskole
Rydhave Slots Ungdomsskole
Sdr. Feldings Efterskole
Femmøller Efterskole
Tirstrup Idrætsefterskole
Helgenæs Naturefterskole
Klank Efterskole
Linieskolen, Hadsten Husholdningsskole
Frijsenborg Efterskole
Efterskolen Ådalen
Skrødstrup Efterskole
Mariager Høj- & Efterskole (Efterskolen)
Efterskolen Frydensberg
Efterskolen Alterna
Mellerup Efterskole
Djurslands Efterskole
Efterskolen Helle
Gylling Efterskole
Eriksminde Efterskole
Hou Maritime Idrætsefterskole
Rudehøj Efterskole
Nørbæk Efterskole
Vivild Gymnastik- & Idrætsefterskole
Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole
Rønde Efterskole
Samsø Efterskole
Nord-Samsø Efterskole
Gødvad Efterskole
Brøruphus Efterskole
Lystruphave Efterskole
Risskov Efterskole & Sansestormerne
Aarhus Efterskole - ungehjem.dk
Hedemølle Efterskole
Kongenshus Efterskole
Bjerget Efterskole
Gudenaadalens Efterskole
Levring Efterskole
Galtrup Musik- og Idrætsefterskole
Blidstrup Efterskole
Rovvig Efterskole
Skals Efterskole
Klejtrup Musikefterskole
Salling Efterskole
Svankjær Efterskole
Skyum Idrætsefterskole
Thyland Idrætsefterskole
Sjørringvold Efterskole
Tjele Efterskole
Bjergsnæs Efterskole
Hald Ege Efterskole
Vesterbølle Efterskole
Aalestrup Naturefterskole
Dronninglund Efterskole
Farsø Efterskole, Eftersk. ved Risgårde Bredning
Han Herreders Ungdomsskole
Efterskolen DUI Leg og Virke Bisnapgård
Horne Efterskole
Halvorsminde Efterskole
Thorsgaard Efterskole
Onsild Idrætsefterskole
Hobro Efterskole
Østerskov Efterskole
Ranum Efterskole
Borremose Efterskole
Mejlby Efterskole
Himmerlandscentrets Idrætsefterskole
Ingstrup Efterskole
Tolne Efterskole
Østhimmerlands Ungdomsskole
Rebild Efterskole
Nordjyllands Idrætsefterskole Stidsholt.
Hørby Efterskole
Aabybro Efterskole
Ryå Efterskole
Try Efterskole
Himmerlands Ungdomsskole
Svanevej Privatskole
Carolineskolen
Christianshavns Døttreskole
Det Kgl Vaisenhus Skole
Institut Sankt Joseph
Sankt Ansgars Skole
Krebs' Skole
Sankt Annæ Skole
Bordings Friskole
Den Lille Skole i København
N. Zahles Seminarieskole
Sankt Petri Skole
Østerbro Lilleskole
Hovedstadens Privatskole, Filipskolen
Amager Lille Skole
Byens Skole
Øbro Fri Skole
Landsbyskolen
Nørrebro Lilleskole
Freinet-Skolen
Vanløse Privatskole
Trekronergade Freinetskole
Ryparken Lille Skole
DIA Privatskole
Bjørns Internationale Skole
Ingrid Jespersens Gymnasieskole
Niels Steensens Gymnasium
N. Zahles Gymnasieskole
Kildeskolen
Amager's International School
Iqbal International School
Jinnah International School
Det Frie Gymnasiums Grundskole
Ahi International School
Lygten Skole
Al Hikma Skolen
Hay Skolen
Sjællands Privatskole
Mariendal Friskole
Copenhagen City School
Al-Huda Skolen
Børneuniversitetet på Vesterbro
Al Quds Skole
Al-Hilal Skolen
Rudolf Steiner Skolen i København
Livets Skole
Øresunds Internationale Skole
Nord-Vest Privatskole
Iqra Privatskole
Ørestad Friskole
Salix Skole
Østerbro International School
Frederik Barfods Skole
Kaptajn Johnsens Skole
Prins Henriks Skole, Lycee Francais De Copenhague
Frederiksberg Friskole
Jakobskolen
Johannesskolen
Hareskovens Lilleskole
Ballerup Ny Skole
Thomasskolen
Michael skolen Rudolf Steiner i Hjortespring
Bernadotteskolen
Busses Skole
Rygaards Skole
Sct. Joseph Søstrenes Skole S/I
Rudolf Steiner skolen i Gentofte, Vidar Skolen
Kildegård Privatskole
Copenhagen International School
Den Lille Skole
Kvikmarkens Privatskole
Gladsaxe Privatskole
Bagsværd Friskole (Hanna-Skolen)
Bagsværd Gymnasiums Grundskole
Atheneskolen - skolen for børn med særlige foruds
Herlev Privatskole
Albertslund Lille Skole
Esajasskolen
Taastrup Realskole
Skt. Pauls Skole
Vestegnens Privatskole
Billums Privatskole
Lyngby Private Skole
Skt. Knud Lavard Skole
Lyngby Friskole
Frederiksberg Privatskole
Nærum Privatskole
Rudersdal Lilleskole
Ådalens Privatskole
Amager Privatskole
Gideonskolen
Furesø Privatskole
Birkerød Privatskole
Marie Kruses Skole
Humlebæk Lille Skole
Skolen på Slotsvænget
Frederikssund Private Realskole
Havregården Lille-Kost og Dagskole
Søborg Privatskole
Alme Kristne Friskole
Esrum Kostskole
Helsinge Realskole
Gribskov Skole
Helsingør Lille Skole
Rudolf Steiner skolen Kvistgård
Al-Irchad Skolen
Hillerød Lille Skole
Marie Mørks Skole
Johannesskolen
Den Alternative Skole
Kon Tiki - Børnenes Skole
Halsnæs Lilleskole
Rungsted Private Realskole
Hørsholm Lille Skole
Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt HF
Sigerslevøster Privatskole
Stenløse Privatskole
Hundige Lille Skole
Greve Privatskole
Roskilde Lille Skole
Køge Lille Skole
Herfølge Privatskole
Billesborgskolen
Køge Private Realskole
Osted Fri og Efterskole
Viby Friskole
Roskilde Private Realskole
Roskilde Private Skole
Skt. Josefs Skole
Kristofferskolen
Freds Skole
Borup Privatskole
Sydkystens Privatskole
Køge Bugt Privatskole
Ugelbølle Friskole
Sønderup Friskole
Spjellerup Friskole
Helsingør Privatskole
Midtdjurs Friskole
Feldballe Friskole
Nr. Asmindrup Friskole
Tybjerg Privatskole
Sønderborg International School
Astrup Friskole
Esbjerg International School
Fyns Privatskole
Friskolen Skallerup
Grænseegnens Friskole
Idestrup Privatskole
Sindal Privatskole
Ingstrup Trivselsskole
Margrethelyst Friskole
Klitmøller Friskole
Roser Skole
Stepping Friskole
Vejlernes NaturFriskole
Vendsyssel Friskole
Randlevskolen
Langtved Friskole
Lørslev Friskole
Frederikssund Lilleskole
Sofiehøj Friskole
Allindelille Friskole
Slotsparkens Friskole
Bedsted Friskole
Mariagerfjord Idrætsskole
Hald Ege Fri- og Efterskole
Skovlund Friskole
Svenstrup Friskole
Jejsing Friskole
Filskov Friskole
Margrethe Reedtz Skolen
Voldumegnens Friskole
Kværkeby Friskole
Ølgod Kristne Friskole
Vestermose Natur- og Idrætsfriskole
Hellum Fri Skole
Ringsted Lilleskole
Ros Privatskole
Aarhus Academy for Global Education
Ejsing Friskole
Romalt Friskole
Skorpeskolen
Friskolen Vellev
Skelbæk Friskole
The International School of Billund
Jelling Friskole
Hellested Friskole
Kværs Idrætsfriskole
Den Nye Friskole
Jersie Privatskole
Ballerup Privatskole
Høje Taastrup Privatskole
Vejle Privatskole
Svendborg Friskole
Falsters Kristne Friskole - Maria Skolen
Østjyllands Privatskole
Højbo Friskole
Bregninge-Bjergsted Friskole
Fårevejle Fri- og Efterskole
Høve Friskole
Vallekilde-Hørve Friskole
Friskolen i Starreklinte
Hindholm Privatskole
Vinde Helsinge Friskole
Haslev Privatskole
Holbæk Private Realskole
Stenhus Kostskole
Andreasskolen
Holbæk Lille Skole
Friskolen og Idrætsefterskolen Ubby
Høng Privatskole
Sæby-Hallenslev Friskole
Sdr. Jernløse Lilleskole
Tømmerup Fri- og Efterskole
Kalundborg Friskole
Forlev Friskole
Helms Skole
Rørvig Friskole
Sct Joseph Skole
Ringsted Privatskole
Ringsted Ny Friskole
Lille Egede Friskole
Landsgrav Friskole
Dyhrs Skole
Trelleborg Friskole
Sorø Privatskole
Tølløse Privat- og Efterskole, Baptisternes Skole
Sejergaardsskolen
Freja Skolen-Rudolf Steiner Skolen på Midtsj.
Reventlow Lilleskole
Friskolen Øster Egesborg
Sankt Birgitta Skole
Bogø Kostskole
Møn Friskole
Privatskolen Nakskov
Stenoskolen
Nykøbing F Realskole
Sct. Joseph Søstrenes Skole
Friskolen af 2008
Vor Frue Skole
Herlufsholm Skole og Gods
Næstved Fri Skole
Skovby Friskole
Horslunde Realskole
Druestrup Friskole
Stevns Friskole
Rudolf Steiner skolen i Vordingborg
Sværdborg Friskole
Friskolen Østerlars
Rønne Privatskole
Peterskolen, Rønne Kristne Friskole
Davidskolen
Bornholms Frie Idrætsskole
Sydbornholms Privatskole
Strandmølleskolen
Broby Fri- og Efterskole
Egebjerg Friskole
Ollerup Friskole
Vester Skerninge Friskole
Brenderup og Omegns Realskole
Enghaveskolen Fåborgegnens Friskole
Haastrup Friskole
Glamsbjerg Fri-og Efterskole
Køng Idrætsfriskole
Oure Friskole
Friskolen i Jordløse
Kertemindeegnens Friskole
Rynkeby Friskole
Middelfart Friskole
Fænøsund Friskole
Nyborg Private Realskole
Nyborg Friskole
Nørre Aaby Realskole
Giersings Realskole
Højby Friskole
Henriette Hørlucks Skole
Marie Jørgensens Skole
Odense Friskole
Sct. Albani Skole
Stige Friskole
Ådalskolen
Kratholmskolen
Rudolf Steiner-Skolen i Odense
Lilleskolen i Odense
Al-Salahiyah Skolen
Det Kongelige Teaters Balletskole I Odense
Friskolen City Odense
Mentiqa-Odense - skolen for børn med særlige foru
Al-Salam Skolen
Otterup Realskole
Hjemly Friskole
Nordskovens Friskole
Ringe Friskole
Ringe Kost- og Realskole
Rudme Friskole
Krarup Friskole, Reventlowskolen
Kassebølle Friskole
Gislev Friskole
Ryslinge Friskole
Trunderup Friskole
Haahrs Skole
Ida Holsts Skole
Øster Åby Friskole
Magleby Fri- og Efterskole
Ærø Friskole
Refsvindinge Friskole
Svindinge Friskole
Ferritslev Friskole
Nr Lyndelse Friskole
Sdr. Nærå Friskole og Midtfyns Efterskole
Frøbjerg-Orte Friskole
Midtals Friskole
Deutsche Schule Pattburg
Aller Friskole
Simmersted Friskole
Fole Friskole
Førde-Schule Gravenstein
Gråsten Friskole
Haderslev Realskole
Deutsche Schule Hadersleben
Haderslev Kristne Friskole
Dannevirkeskolen
Deutsche Privatschule Feldstedt
Søgård Friskole
Deutsche Schule Lügumkloster
Deutsche Schule Osterhoist
Løgumkloster Friskole
Kindercampus Lunden / Deutsche Schule
Oksbøl Friskole
Friskolen - Østerlund
Agerskov Kristne Friskole
Kostskolen i Sønderjylland
Arrild Privatskole
Rødding Friskole
Brændstrup Kristne Friskole
Deutsche Schule Rothenkrug
Skærbæk Realskole
Brøns Rejsby Friskole
Eckersberg Friskole
Kegnæs Friskole
Tandslet Friskole
Deutsche Privatschule Sonderburg
Privatskolen Als
Deutsche Schule Buhrkall
Deutsche Schule Rapstedt
Deutsche Schule Tingleff
Friskolen - Bylderup Bov
Ludwig-Andresen-Schule
Deutsche Privatschule Apenrade
Åbenrå Friskole
Branderup Friskole
Blåbjerg Friskole
Kvong Friskole
Friskolen i Bramming
Gjerndrup Friskole
Esbjerg Realskole
Skt. Nikolaj Skole
Markusskolen
Rudolf Steiner skolen i Esbjerg
Grindsted Privatskole
Riberhus Privatskole
Mejls-Orten-Tinghøj Friskole
Vejen friskole
Tønning-Træden Friskole
Bakkelandets Friskole
Balle Friskole, Balle Musik- & Idrætsefterskole
Fredericia Realskole
Sct. Knuds Skole
Fredericia Friskole
Vestbirk Friskole
Hedegaard Friskole
Karlskov Friskole
Bøgballe Friskole
Vejlefjordskolens Grundskole
Hulvej Skole
Sct Ibs Skole
As Friskole
Kolding Realskole
Sct. Michaels Skole
Kolding Friskole
Lykkegårdskolen
Friskolen i Thorlund
Gludsted Friskole
Klovborg Friskole
Grejs Friskole
Kirstine Seligmanns Skole
Sct. Norberts Skole
Vejle Friskole
Steiner Skolen i Vejle
Lukas-Skolen
Aulum Kristne Friskole
Uhre Friskole
Sdr. Vium Friskole
Lyne Friskole
Hammerum Friskole
Herning Friskole
Midtjyllands Kristne Friskole
Parkskolen
Børneskolen Bifrost
Studsgård Friskole
Den Kristne Friskole i Holstebro
Holstebro Friskole
Balletskolen
Bonnet Friskole
Bøvling Fri- og Idrætsefterskole
Fjaltring Friskole
Lemvig Kristne Friskole
Udefriskolen
Velling Friskole
Ølstrup Friskole
Hover/Thorsted Friskole
Skjern Kristne Friskole
Struer Friskole
Resen Friskole
Thyholm Friskole
Sønder Nissum Friskole
Videbæk Kristne Friskole
Vinderup Realskole
Hjelm Hede Friskole
Syddjurs Friskole
Galten Friskole
Den Fri Hestehaveskole
Klippen. Den Kristne Friskole
Norddjurs Friskole
Skolen. Com
Frijsendal Friskole
Regnbueskolen
Friskolen i Hinnerup
Vindblæs Friskole
Ryomgaard Realskole
Mellerup Friskole
Gjerrild Bønnerup Friskole
Rathlouskolen
Odder Lille Friskole
Fussingø-egnens Friskole
C. la Cours Skole
Forberedelsesskolen
Randers Realskole
Randers Lille Skole
Randers Kristne Friskole
Gudenåskolen
Rønde Privatskole
Samsø Friskole
Onsbjerg Lilleskole
Kornmod Realskole
Th. Langs Skole
Rudolf Steiner skolen i Silkeborg
Friskolen i Lemming
Skanderborg Realskole
Rudolf Steiner Skolen, Skanderborg
Elise Smiths Skole
Forældreskolen i Aarhus
Laursens Realskole
N. Kochs Skole
Rudolf Steiner-Skolen i Århus
Skt Knuds Skole
Århus Friskole
Jakobskolen
Interskolen
Børnenes Friskole
Lykke Skolen
Selam Friskole
Egebakkeskolen
Den moderne kulturelle skole
Nilen Privat Skole
Århus Privatskole
International School Ikast-Brande
Grønbjerg Friskole
Hoven Friskole
Herborg Friskole
Gudenådalens Friskole
Tange Kristne Friskole
Sahl Friskole
Mammen Friskole
Hanstholm Friskole
Bjergby Friskole
Skallerup Friskole
Øster Jølby Friskole
Sydvestmors Friskole
Ørding Friskole
Sundby Friskole
Lødderup Friskole
Friskolen i Skive
Rødding Friskole
Thise Friskole
Sydthy Friskole
Boddum-Ydby Friskole
Hundborg Friskole
Thorsted Friskole
Thisted Friskole
Sønderhå-Hørsted Friskole
Friskolen Thy
Vejrum-Viskum Friskole
Viborg Private Realskole
Friskolen i Viborg
Langsø Friskole
Bjerregrav Friskole
Nørreåskolen
Ålestrup Realskole
Fjelsø Friskole
Solhverv Privatskole
Tolstrup-Stenum Friskole
Dronninglund Friskole
Klim Friskole
Privatskolen i Frederikshavn
Hjørring Private Realskole
Hjørring Ny Steinerskole
Hobro Friskole
Vilsted Friskole
Skørbæk-Ejdrup Friskole
Vokslev Friskole
Egense Friskole
Nr. Kongerslev-Komdrup Friskole
Brovandeskolen, Den Lille Skole i Skagen
Guldbæk Friskole
Gregers Krabbe Friskolen
Hvilsom Friskole
Jerslev-Østervrå Friskole
Privatskolen i Sæby
Vedsted Friskole
Åbybro Friskole
Klostermarksskolen
Solsideskolen
Sct. Mariæ Skole
Skipper Clement Skolen
Filipskolen Ålborg
Aalborg Friskole
Østskolen, Waldorfskolen i Aalborg
Vaarst Friskole
Lyngbjerggårdskolen
Mentiqa-Nordjylland
Haubro Landsbyskole - Himmerlands Friskole
Præstø Privatskole
Fur Friskole
Bredballe Privatskole
Hammer Frie Privatskole
Klinte Natur- og Idræts-Friskole
Slagelse Privatskole
Park Allé Privatskole
Den dansk-franske Skole af 2014
Stadil-Vedersø Friskole
Svendborg Steinerskole
B93's Skole og Idrætsakademi
Nørrebro Privatskole
Den Grønne Friskole
Sorø Akademis Skole
Københavns Tekniske Skole
Hotel- og Restaurantskolen
Niels Brock (Copenhagen Business College)
Håndværker-Skolehjemmet i København
Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser
TEC Teknisk Erhvervsskole Center
SOSU C Social- og Sundhedsuddannelses Centret
København Nord
CPH - Uddannelsescenter København Vest
Erhvervsskolen Nordsjælland
Køge Handelsskole
Slagteriskolen i Roskilde
Roskilde Handelsskole
Roskilde Tekniske Skole
Zealand Business College
Tradium
Uddannelsescenter Holstebro
SOPU København og Nordsjælland
SOSU-Sjælland
EUC Nordvestsjælland
Selandia - CEU
SOSU Nykøbing F.
EUC Sjælland
CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falst
Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
Campus Bornholm
Vestfyns Handelsskole og Handelsgymnasium
Dalum Landbrugsskole
Kold College
TietgenSkolen
AMU-Fyn
Social- og Sundhedsskolen Fyn
Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle
Svendborg Erhvervsskole
Gråsten Landbrugsskole
Haderslev Handelsskole
EUC Syd
Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS
Tønder Handelsskole
Social- og Sundhedsskolen Syd
Kjærgård Landbrugsskole
AMU-Vest
Social- og Sundhedsskolen Esbjerg
Grindsted Landbrugsskole
Erhvervsgymnasiet Grindsted
Handelsgymnasiet Ribe
Varde Handelsskole og Handelsgymnasium
Vejen Business College
EUC Lillebælt
Social-og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens
Bygholm Landbrugsskole
Learnmark Horsens
HANSENBERG
IBC International Business College
AMU SYD
Campus Vejle
Agroskolen Hammerum
Herningsholm Erhvervsskole
Social & SundhedsSkolen, Herning
AMU Hoverdal
Viden Djurs
Den jydske Haandværkerskole
Handelsfagskolen
Randers Social- og Sundhedsskole
Teknisk Skole Silkeborg
Handelsskolen Silkeborg
Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg
Skanderborg-Odder Center for uddannelse
Jordbrugets UddannelsesCenter Århus
AARHUS TECH
Århus Købmandsskole
Århus Social- og Sundhedsskole
UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern
Skive Tekniske Skole
Skive Handelsskole
Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg
EUC Nordvest
Asmildkloster Landbrugsskole
Mercantec
Frederikshavn Handelsskole
EUC Nord
Nordjyllands Landbrugsskole
Tech College Aalborg
Aalborg Handelsskole
AMU Nordjylland
SOSU Nord
Erhvervsskolerne Aars
Rybners
Rysensteen Gymnasium
Sankt Annæ Gymnasium
Christianshavns Gymnasium
Nørre Gymnasium
Københavns åbne Gymnasium
HF-Centret Efterslægten
Ørestad Gymnasium
Gefion Gymnasium
Falkonergårdens Gymnasium og HF-Kursus
Frederiksberg Gymnasium
Frederiksberg HF-Kursus
Borupgaard Gymnasium
Aurehøj Gymnasium
Gentofte HF
Gammel Hellerup Gymnasium
Ordrup Gymnasium
Øregård Gymnasium
Gladsaxe Gymnasium
Herlev Gymnasium og HF
Hvidovre Gymnasium & HF
Høje-Taastrup Gymnasium
Virum Gymnasium
Rødovre Gymnasium
Nærum Gymnasium
Tårnby Gymnasium
Allerød Gymnasium
Birkerød Gymnasium HF IB & Kostskole
Frederikssund Gymnasium
Frederiksværk Gymnasium og HF
Gribskov Gymnasium
Espergærde Gymnasium og HF
Helsingør Gymnasium
Frederiksborg Gymnasium og HF
Rungsted Gymnasium
Egedal Gymnasium & HF
Greve Gymnasium
Køge Gymnasium
Roskilde Katedralskole
Roskilde Gymnasium
Himmelev Gymnasium
Solrød Gymnasium
Rønde Gymnasium
Lemvig Gymnasium
Odsherreds Gymnasium
Stenhus Gymnasium og HF
Høng Gymnasium og HF
Midtsjællands Gymnasium
Kalundborg Gymnasium og HF
Slagelse Gymnasium
Sorø Akademis Skole
Maribo Gymnasium
Nakskov Gymnasium og HF
Nykøbing Katedralskole
Næstved Gymnasium og HF
Vordingborg Gymnasium & HF
Faaborg Gymnasium
Vestfyns Gymnasium
Middelfart Gymnasium og HF-Kursus
Nyborg Gymnasium
Odense Katedralskole
Sct. Knuds Gymnasium
Mulernes Legatskole
Tornbjerg Gymnasium
Midtfyns Gymnasium
Svendborg Gymnasium og HF
Nordfyns Gymnasium
Haderslev Katedralskole
Sønderborg Statsskole
Alssundgymnasiet Sønderborg
Tønder Gymnasium
Aabenraa Statsskole
Esbjerg Gymnasium og HF Kursus
Grindsted Gymnasium & HF
Ribe Katedralskole
Varde Gymnasium
Vejen Gymnasium og HF
Fredericia Gymnasium
Horsens Statsskole - Gymnasium og HF-Kursus
Horsens Gymnasium
Kolding Gymnasium HF-Kursus og IB School
Munkensdam Gymnasium
Tørring Gymnasium
Rødkilde Gymnasium
Rosborg Gymnasium & HF
Herning Gymnasium
Holstebro Gymnasium og HF
Ikast-Brande Gymnasium
Ringkjøbing Gymnasium
Struer Statsgymnasium
Grenaa Gymnasium
Favrskov Gymnasium
Odder Gymnasium
Randers Statsskole
Paderup gymnasium
Silkeborg Gymnasium
Skanderborg Gymnasium
Århus Akademi
Aarhus Katedralskole
Århus Statsgymnasium
Marselisborg Gymnasium
Risskov gymnasium
Viby Gymnasium
Langkær Gymnasium og HF
Egå Gymnasium
Vestjysk Gymnasium Tarm
Bjerringbro Gymnasium
Morsø Gymnasium
Skive Gymnasium og HF
Thisted Gymnasium og HF-Kursus
Viborg Katedralskole
Viborg Gymnasium og HF
Brønderslev Gymnasium og HF
Dronninglund Gymnasium
Fjerritslev Gymnasium
Frederikshavn Gymnasium og HF-Kursus
Hjørring Gymnasium og HF-Kursus
Mariagerfjord Gymnasium
Støvring Gymnasium
Aalborghus Gymnasium
Aalborg Katedralskole
Nørresundby Gymnasium og HF
Hasseris Gymnasium
Vesthimmerlands Gymnasium og HF
Akademisk Studenterkursus
Ingrid Jespersens Gymnasieskole
Niels Steensens Gymnasium
N. Zahles Gymnasieskole
Det frie Gymnasium
Johannesskolen
Prins Henriks Skole, Lycee Francais De Copenhague
Brøndby Gymnasium
Gentofte Studenterkursus
Copenhagen International School
Bagsværd Kostskole og Gymnasium
Marie Kruses Skole
Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt HF
Sankt Petri skole - Gymnasium
Københavns Private Gymnasium
Herlufsholm Skole og Gods
Oure Idrætsgymnasium
Studenterkurset og Kostskolen i Sønderjylland
Deutsches Gymnasium Für Nordschleswig
Vejlefjordskolen
Det Kristne Gymnasium
Aalborg Studenterkursus
Høje Taastrup private gymnasium
Køge Private Realskole, Gymnasium
Østerbro International School
Produktionsskolen på Høffdingsvej
Den Økologiske Produktionsskole
AFUK's Produktionsskole
Produktionsskolen k-u-b-a
Ballerup Herlev Produktionshøjskole
Produktionshøjskolen i Brøndby
Glostrup Albertslund Produktionshøjskole
Hvidovre produktionsskole
Medieskolen Lyngby
Produktionsskolen Møllen
Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter
Produktionsskolen Sundet
PFFU Produktionsskolen Frederikssund
Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup
Produktionshøjskolen Klemmenstrupgård
BASE 4000 - Roskilde Produktionsskole
Solrød Produktionsskole
Fabrikken - Produktionsskolen i Tårnby
Unge Center Jammerbugt
Gribskov Produktionsskole
Kohinoor - Produktionsskolen i Lejre
Kalundborgegnens Produktionssk. Saltoftevænge
Produktionsskolen Ph - Holbæk og Tølløse
Korsør Produktionshøjskole
Ringsted produktionshøjskole
Slagelse Produktionsskole
Nordvestsjællands Produktionsskole
Lolland Produktionsskole
MultiCenter Syd
Næstved Unge Center og Produktionsskole
Vordingborg - Møn produktionsskole STRØMMEN
BornPro, Bornholms Produktionsskole
Faaborg-Midtfyn Produktionsskole
ØstFyns Produktionsskole
Middelfart Produktionsskole
Elsesminde, Odense Produktionsskole
Otterup Produktionshøjskole
Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole
Søndersø Produktionshøjskole
Fugleviglund Produktionshøjskole
Profilen - Bov Produktionshøjskole
Haderslev Produktionshøjskole
EFA-Syd Produktionshøjskolen
Produktionsskolen Vejen
Sønderborg Produktionshøjskole
Hammeren - Produktionsskolen Vest
Esbjerg Produktionsskole
Grindsted Produktionshøjskole
Produktionsskolen Lustrupholm
Fredericia Produktionsskole
Horsens Udviklings- og Produktionshøjskole
Produktionsskolen Kolding
ProMidt. Produktionsskolen Midt
Produktionsskolen Vejle Prod. - og Udd.center
Produktionsskolen Datariet
Produktionsskolen i Herning Kommune
Lemvig Produktionsskole
Ringkøbing-Skjern Produktionsskole
Grenaa Produktionsskole
Skanderborg Hørning Produktionsskole
Produktionsskolen Djursland
Odder Produktionsskole
Produktionsskolen Mimers Brønd
Silkeborg Produktionshøjskole
Randers Produktionshøjskole
Gøglerproduktionsskolen
Egå Produktionshøjskole
Århus Produktionsskole
Favrskov Produktionsskole
Morsø Produktionsskole Rolstruphus
Produktionshøjskolen Marienlyst
Thy Produktionsskole
Produktionsskolerne Brønderslev og Dronninglund
Produktionsskolen Kongshøjgaard
Frederikshavn Produktionsskole
Hadsund Produktionsskole
Hjørring Produktionsskole
Hobro Produktionshøjskole
Næsbyhus Produktionsskole
Lille Vildmose Produktionsskole
Rebild Produktionsskole
Aalborg Produktionsskole
KVUC
VoksenUddannelsescenter Frederiksberg
Vestegnen HF & VUC
VUC Hvidovre-Amager
VUC Lyngby
HF & VUC Nordsjælland
VUC Roskilde
Nordvestsjællands HF & VUC
VUC Vestsjælland Syd
VUC Storstrøm
HF & VUC FYN
VUC Syd
VUC Vest
Horsens HF & VUC
Kolding HF og VUC
Herning HF og VUC
VUC Holstebro-Lemvig-Struer
VUC Djursland
Randers HF & VUC
TH. LANGS HF & VUC
VUC Aarhus
Thy-Mors HF & VUC
VUC Skive-Viborg
VUC & hf Nordjylland