Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål m.v.
Kapitel 2 Adgang og optagelse
Kapitel 3 Udbud, erhvervstemaer og institutionssamarbejder mv.
Kapitel 4 Elevens forløbsplan
Kapitel 5 Uddannelsens struktur og indhold
Kapitel 6 Undervisningens tilrettelæggelse
Kapitel 7 Den afsluttende prøve
Kapitel 8 Uddannelsesbevis
Kapitel 9 Kvalitetssikring
Kapitel 10 Ordensregler
Kapitel 11 Elektronisk indberetning
Kapitel 12 Ikrafttræden
Bilag 1 GEOGRAFISKE DÆKNINGSOMRÅDER FOR KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE OG ANTAL UDDANNELSESPLADSER I DE ENKELTE OMRÅDER
Bilag 2 FAG DER ER UDVIKLET TIL KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE
Bilag 3 AFSLUTTENDE PRØVE I KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE (PORTFOLIOPRØVEN)
Bilag 4 UDDANNELSESBEVIS SOM ERHVERVSASSISENT
Bilag 5 KOMPETENCEBEVIS
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kombineret ungdomsuddannelse

I medfør af § 3, stk. 3, § 4, stk. 2, § 5, stk. 3, § 7, stk. 3, § 8, stk. 3, § 10, stk. 2, § 12, stk. 3, § 13, stk. 3, § 14, stk. 4, § 16, § 28, stk. 4, og § 33, stk. 2 og 3, i lov nr. 631 af 16. juni 2014 om kombineret ungdomsuddannelse fastsættes:

Kapitel 1

Formål m.v.

§ 1. Kombineret ungdomsuddannelse skal bidrage til, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer, som giver grundlag for beskæftigelse på det lokale og regionale arbejdsmarked, og som tillige kan give grundlag for at fortsætte i kompetencegivende uddannelse. Desuden skal uddannelsen bidrage til at udvikle den unges interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

§ 2. Målet med uddannelsen er, at den uddannede

1) kan foretage selvstændige vurderinger og handle på baggrund deraf, herunder medvirke aktivt i et demokratisk samfund,

2) er blevet motiveret for at lære, herunder at den uddannede er opmærksom på erhvervsrettede videreuddannelsesmuligheder,

3) selvstændigt kan udføre rutineprægede arbejdsprocessor og arbejdsopgaver stillet af andre inden for en beskæftigelsesprofil,

4) har viden om fakta, begreber, metoder og processer, der er en forudsætning for at udføre arbejdsopgaver,

5) kan holde sig orienteret om den faglige udvikling inden for beskæftigelsesområdet,

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og

7) kan indgå i kunderelationer.

Stk. 2. En beskæftigelsesprofil er en beskrivelse af det erhvervsområde, som eleven sigter på at opnå lønnet beskæftigelse inden for. Eleven vælger beskæftigelsesprofil senest ved påbegyndelsen af uddannelsens 3. del, og eleven skal ved uddannelsens afslutning have tilegnet sig basale færdigheder inden for erhvervsområdet.

§ 3. Eleven skal ved afslutning af uddannelsen opfylde kompetencemål for sin beskæftigelsesprofil og kunne:

1) anvende viden om grundlæggende metoder og arbejdsprocesser til selvstændigt at udføre enkle arbejdsopgaver,

2) vælge relevante værktøjer, materialer og udstyr til at udføre arbejdsopgaver og løse enkle faglige problemer,

3) tage ansvar for udførelse af afgrænsede arbejdsprocesser og samarbejde med andre herom,

4) forklare enkle faglige problemstillinger ved brug af almindeligt anvendte fagudtryk,

5) vælge relevant faglig information til at løse og kommunikere om faglige problemstillinger under hensyn til gældende normer og kulturer og

6) forholde sig til egen rolle og indflydelsesmuligheder på arbejdsmarkedet og i samfundet på grundlag af viden om arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladskulturer og demokratiske beslutningsprocesser.

Kapitel 2

Adgang og optagelse

§ 4. Ansøgere, som Ungdommens Uddannelsesvejledning har vurderet er omfattet af uddannelsens målgruppe, jf. § 3, stk. 1, i lov om kombineret ungdomsuddannelse, og som kan rummes inden for det antal uddannelsespladser, der er fastsat for det lokale dækningsområde for uddannelsen, jf. § 7, har ret til optagelse på kombineret ungdomsuddannelse.

Stk. 2. Optagelse til kombineret ungdomsuddannelse sker til påbegyndelse i august eller januar måned, og kan første gang ske i august 2015 og sidste gang i januar 2021.

§ 5. Hvis en elev efter optagelse på uddannelsen flytter til en bopæl, der er beliggende i et andet geografisk dækningsområde for uddannelsen, jf. § 7, har eleven ret til at fortsætte i kombineret ungdomsuddannelse inden for et af de erhvervstemaer, der udbydes i dette område. Der udarbejdes i givet fald en ny forløbsplan for eleven, jf. § 13 og § 14. Eleven vil tillige efter aftale med Ungdommens Uddannelsesvejledning og de berørte tovholderinstitutioner, jf. § 11, have mulighed for at fortsætte uddannelsen via det hidtidige institutionssamarbejde, hvis forholdene tillader det.

Stk. 2. Hvis eleven fortsætter uddannelsen via det hidtidige institutionssamarbejde, jf. stk. 1, 2. pkt., vil Ungdommens Uddannelsesvejledning i den hidtidige bopælskommune bevare vejledningsforpligtigelsen efter lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv over for eleven under uddannelsesforløbet.

Kapitel 3

Udbud, erhvervstemaer og institutionssamarbejder mv.

Erhvervstemaer

§ 6. Kombineret ungdomsuddannelse udbydes inden for følgende erhvervstemaer, jf. dog stk. 2:

1) Byg og bolig.

2) Børn, unge og ældre.

3) Handel og kundeservice.

4) Innovation og produktudvikling.

5) Kommunikation og medier.

6) Mad og sundhed.

7) Miljø og genbrug.

8) Motor og mekanik.

9) Service og transport.

10) Turisme, kultur og fritid.

11) Jordbrug, skovbrug og fiskeri.

Stk. 2. Undervisningsministeriet kan i forbindelse med godkendelse til udbud af uddannelsen godkende andre erhvervstemaer end de i stk. 1 nævnte.

Stk. 3. Et erhvervstema skal anvendes som overordnet beskrivelsesramme for konkrete aktiviteter i uddannelsen, samt til at beskrive mulige uddannelsesforløb over for potentielle elever.

Ansøgning om udbudsgodkendelse og institutionssamarbejder

§ 7. Undervisningsministeren godkender efter ansøgning institutionssamarbejder om udbud af kombineret ungdomsuddannelse inden for geografiske dækningsområder, jf. § 5, stk. 1, i lov om kombineret ungdomsuddannelse. De geografiske dækningsområder for uddannelsen og antallet af uddannelsespladser i de enkelte områder fremgår af bilag 1.

§ 8. Undervisningsministeriet indkalder ansøgninger om godkendelse til udbud af kombineret ungdomsuddannelse og kan i den forbindelse indhente relevant dokumentation til brug for behandlingen af ansøgningen, herunder om erfaringer med andre institutionssamarbejder.

Stk. 2. Der kan godkendes et institutionssamarbejde om udbud af uddannelsen for hvert dækningsområde, jf. § 7.

Stk. 3. Godkendelse til udbud af uddannelsen gives for en tidsbegrænset periode.

§ 9. Et institutionssamarbejde om udbud af kombineret ungdomsuddannelse skal bygge på en skriftlig samarbejdsaftale, jf. § 7, stk. 1, i lov om kombineret ungdomsuddannelse. Samarbejdsaftalen skal underskrives af lederen for den enkelte skole eller institution, der indgår i institutionssamarbejdet.

Stk. 2. En samarbejdsaftale om kombineret ungdomsuddannelse skal indeholde bestemmelser om følgende:

1) Organisatoriske og økonomiske forhold i forbindelse med institutionssamarbejdet, herunder retningslinjer for fordeling af tilskud efter § 17 i lov om kombineret ungdomsuddannelse.

2) Hvorledes det sikres, at den enkelte elev har mulighed for at gennemføre uddannelsen, herunder retningslinjer for opsøgende arbejde med hensyn erhvervstræningspladser og om levering af uddannelsesydelser fra offentlige og private institutioner, private virksomheder, foreninger mv.

3) Hvorledes samarbejde om udbuddet med den eller de kommuner, der er beliggende i institutionssamarbejdets geografiske dækningsområde, skal foregå.

Tovholderinstitution

§ 10. I forbindelse med godkendelse til udbud godkender undervisningsministeren en af institutionerne i institutionssamarbejdet som overordnet ansvarlig for organisation, administration og indhold af elevernes samlede uddannelsesforløb, og som betegnes som tovholderinstitutionen, jf. § 5, stk. 2, i lov om kombineret ungdomsuddannelse. Tovholderinstitutionen skal tillige fungere som sekretariat for institutionssamarbejdet, og skal oprette og vedligeholde en hjemmeside for institutionssamarbejdet, hvor der i overensstemmelse med lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. kan hentes information om kombineret ungdomsuddannelse, og hvor kvalitetsmål for og resultatvurdering af institutionssamarbejdets virksomhed skal offentliggøres.

Stk. 2. Tovholderinstitutionen er ansvarlig for, at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets virke og resultater. Rapporten skal foreligge inden udgangen af 1. kvartal i det efterfølgende år, og skal offentliggøres på institutionssamarbejdets hjemmeside.

§ 11. Hvis tovholderinstitutionen ønsker at udtræde af institutionssamarbejdet eller nedlægge sit hverv som tovholderinstitution eller begæres konkurs eller tages under rekonstruktionsbehandling, skal Undervisningsministeriet straks orienteres herom med henblik på godkendelse af en ny tovholderinstitution og vurdering af, om der fortsat er grundlag for udbudsgodkendelsen.

Stk. 2. Hvis en af de øvrige deltagere i institutionssamarbejdet ønsker at udtræde af institutionssamarbejdet eller begæres konkurs eller tages under rekonstruktionsbehandling, skal Undervisningsministeriet orienteres herom med henblik på at vurdere, om det er af væsentlig betydning for udbudsgodkendelsen.

Kontaktperson

§ 12. Tovholderinstitutionen udpeger en kontaktperson for den enkelte elev, jf. § 8, stk. 1, i lov om kombineret ungdomsuddannelse. Kontaktpersonen skal være ansat ved en af de institutioner, der indgår i institutionssamarbejdet, og skal fungere som bindeled mellem institutionssamarbejdet og eleven.

Stk. 2. Kontaktpersonen skal etablere en fast kontakt til eleven med henblik på at fastholde elevens sigte med uddannelsen og gennemførelse heraf, og har ansvar for, at der udarbejdes en forløbsplan for eleven, jf. § 13.

Stk. 3. Elevens kontaktperson skal drage omsorg for, at eleven udarbejder en arbejdsportfolio og en præsentationsportfolio, jf. § 20.

Kapitel 4

Elevens forløbsplan

§ 13. Elevens kontaktperson skal udarbejde en foreløbig forløbsplan for eleven på baggrund af den uddannelsesplan Ungdommens Uddannelsesvejledning har udarbejdet for eleven og på baggrund af en kompetencevurdering af eleven, jf. § 8, stk. 2, i lov om kombineret ungdomsuddannelse.

Stk. 2. Kompetencevurderingen efter stk. 1 skal i almindelighed gennemføres inden to uger fra uddannelsens påbegyndelse. Vurderingen skal foretages på grundlag af elevens forudgående skoleundervisning, uddannelse og beskæftigelse. Vurderingen skal omfatte en konkret beskrivelse af elevens forudsætninger i forhold til det valgte erhvervstema.

Stk. 3. Elevens kontaktperson skal tage initiativ til justering af elevens forløbsplan, når der er behov herfor, og skal tage initiativ til at Ungdommens Uddannelsesvejledning kontaktes, hvis det skønnes nødvendigt at justere elevens uddannelsesplan.

§ 14. I elevens forløbsplan angives målet med elevens uddannelsesforløb, hvordan målet realiseres og den forventede varighed. Elevens forløbsplan skal som minimum indeholde oplysninger om følgende:

1) Navn, bopæl og personnummer.

2) Valg af erhvervstema.

3) Mål for de faglige, personlige og sociale kompetencer, eleven skal søge at opnå under uddannelsen.

4) Uddannelsens starttidspunkt.

5) Hvorvidt uddannelsen forventes afsluttet efter 3. eller 4. del.

6) Hvordan uddannelsens enkelte dele forventes at bidrage til opfyldelse af elevens mål med uddannelsen.

7) Hvordan eleven skal arbejde med arbejdsportfolio og præsentationsportfolio, jf. § 21.

8) Hvilke fag på minimum D-niveau, som elever forventer at afslutte med en prøve.

9) Hvor undervisningen skal foregå.

10) Hvordan transport mellem bopæl og uddannelsessted skal foregå.

11) Hvordan eventuel transport mellem skiftende uddannelsessteder skal foregå.

12) Deltagelse i erhvervstræning.

13) Eventuel deltagelse i specialundervisning eller modtagelse af anden specialpædagogisk bistand.

14) Tidspunkt for næste samtale med kontaktpersonen.

Kapitel 5

Uddannelsens struktur og indhold

Uddannelsens struktur

§ 15. Kombineret ungdomsuddannelse er opdelt i fire dele, jf. § 9, stk. 1, i lov om kombineret ungdomsuddannelse. Hver del af uddannelsen har en varighed på 20 skoleuger.

Uddannelsens indhold

§ 16. Uddannelsen består af fag, der er udviklet til uddannelsen, fag og uddannelseselementer fra anden uddannelseslovgivning, som institutionssamarbejdets skoler og uddannelsesinstitutioner er godkendt til at udbyde, og undervisning i form af erhvervstræning, jf. § 10, stk. 1, i lov om kombineret ungdomsuddannelse. I uddannelsen skal der indgå undervisning i kompetencegivende fag, der kan afsluttes på minimum D-niveau, med henblik på, at elever, der afslutter uddannelsen efter 3. del som minimum skal have bestået et fag på minimum D-niveau, mens elever, der afslutter uddannelsen efter 4. del, som minimum skal have bestået to fag på minimum D-niveau, jf. lovens § 11. Den samlede skoleundervisning må ikke udgøre hele skoleundervisningen i en anden uddannelse.

Stk. 2. De fag, der er udviklet til uddannelsen, betegnes arbejdspladslære, samarbejdslære og erhvervslære. Fagene skal danne grundlag for erhvervstræningen. I første del af uddannelsen, skal fagene tillige medvirke til afklaring af elevens valg af beskæftigelsesprofil. Fagenes formål og mål fremgår af bilag 2.

Stk. 3. Formålet med undervisning i fag og uddannelseselementer fra anden uddannelseslovgivning er bl.a. at give eleven formelle kompetencer, der bidrager til beskæftigelse og videre uddannelse. Fagene og uddannelseselementerne følger de regler, der er fastsat herfor, herunder undervisningens mål, indhold, bedømmelse, og regler om antal prøveforsøg.

Stk. 4. Erhvervstræning er undervisning, der kan foregå i egnede lokale virksomheder, institutioner, organisationer, foreninger m.v. Formålet med erhvervstræningen er at styrke elevens arbejdspladskompetence og valg af fremtidig beskæftigelse. Sidst i uddannelsesforløbet er formålet endvidere, at eleven opnår faglig rutine inden for sin beskæftigelsesprofil. Målene med den enkelte elevs erhvervstræning fastsættes på grundlag af undervisningen i arbejdspladslære, samarbejdslære og erhvervslære. Eleven kan maksmalt være i erhvervstræning i 8 uger på den samme virksomhed i løbet af uddannelsen.

§ 17. Uddannelsens 1. del består af undervisning i arbejdspladslære, samarbejdslære, erhvervslære og fag, der kan afsluttes på minimum D-niveau. Undervisningen kan indeholde erhvervstræning af højst 8 ugers varighed. Som led i undervisningen foretages der en kompetencevurdering af eleven med henblik på en nærmere fastlæggelse af elevens forløbsplan, jf. § 14.

Stk. 2. Uddannelsens 2. del består af undervisning i arbejdspladslære, samarbejdslære, erhvervslære og kompetencegivende undervisning efter anden uddannelseslovgivning, herunder undervisning i kompetencegivende fag, der kan afsluttes på minimum D-niveau, samt erhvervstræning af mindst 2 og højst 8 ugers varighed.

Stk. 3. Uddannelsens 3. del består af undervisning i arbejdspladslære, samarbejdslære, erhvervslære og kompetencegivende undervisning efter anden uddannelseslovgivning, herunder undervisning i kompetencegivende fag, der kan afsluttes på minimum D-niveau, samt erhvervstræning af mindst 3 og højst 8 ugers varighed. Undervisning i et obligatorisk kompetencegivende fag på D-niveau afsluttes med prøve efter de for faget gældende bestemmelser.

Stk. 4. Uddannelsens 4. del består af undervisning i arbejdspladslære, samarbejdslære, erhvervslære og kompetencegivende undervisning efter anden uddannelseslovgivning, herunder undervisning i kompetencegivende fag, der kan afsluttes på minimum D-niveau, samt erhvervstræning af mindst 5 og højst 8 ugers varighed. Undervisning i et obligatorisk kompetencegivende fag på minimum D-niveau afsluttes med prøve efter de for faget gældende bestemmelser.

Kapitel 6

Undervisningens tilrettelæggelse

§ 18. Kombineret ungdomsuddannelse skal som udgangspunkt tilrettelægges med flere undervisningssteder i hvert dækningsområde med henblik på at begrænse elevernes transporttid.

Stk. 2. Den enkelte elev skal have fast tilknytning til en uddannelsesinstitution, men med mulighed for undervisning på andre institutioner.

§ 19. Undervisningen skal tilrettelægges praksis- og anvendelsesorienteret i forhold til erhvervstemaerne, herunder med progression i forhold til den enkelte elevs beskæftigelsesprofil, jf. § 2, og i samarbejde med lokale virksomheder mv. Undervisningen i arbejdspladslære, samarbejdslære og erhvervslære skal tones i forhold til det enkelte erhvervstema og således, at undervisningen understøtter elevens beskæftigelsesprofil.

Stk. 2. Undervisningen skal hvile på følgende bærende principper for pædagogik og tilrettelæggelse:

1) Klasse- og holdfællesskab skal være et bærende element særligt i 1. og 2. del af uddannelsen.

2) Fag og læring skal stå i centrum i et fælles læringsmiljø.

3) Udvikling af personlige og sociale kompetencer med afsæt i fællesskab og trygge rammer, for derved at gøre eleven parat til at bevæge sig over større afstande, modtage undervisning i forskellige institutionelle sammenhænge og være i erhvervstræning.

4) Teori og praksis skal kombineres i anvendelsesorienteret, værkstedsbaseret undervisning i projekter.

5) Undervisningen skal være differentieret, så den enkelte elev bliver udfordret på egne evner og interesser i udviklingen af relevante kompetencer.

Portfolio

§ 20. Eleven skal gennem hele uddannelsesforløbet arbejde med en arbejdsportfolio. Arbejdsportfolien skal struktureres med afsæt i elevens forløbsplan, og skal bidrage til løbende dokumentation af elevens læring. Arbejdsportfolien skal indgå som et redskab ved de vejledningssamtaler, eleven deltager i under uddannelsesforløbet, og kan danne grundlag for justeringer af elevens forløbsplan.

Stk. 2. Arbejdsportfolien skal indeholde følgende:

1) Elevarbejder og dokumentation herfor, herunder fx produkter, fotografier og videooptagelser fra skoleundervisning og erhvervstræning, som viser elevens indsats og fremskridt.

2) Eventuelle beviser og dokumentation for gennemført undervisning.

Stk. 3. Eleven skal udarbejde en præsentationsportfolio i sin afsluttende del af uddannelsen som grundlag for den afsluttende prøve, jf. § 21. Præsentationsportfolien skal indeholde udvalgt og bearbejdet materiale, som bredt dokumenterer elevens læringsudbytte og aktuelle standpunkt.

Kapitel 7

Den afsluttende prøve

§ 21. Uddannelsen afsluttes med en portfolioprøve, der afholdes i 4. del af uddannelsen. Hvis elevens forløbsplan ikke omfatter uddannelsens 4. del, afholdes den afsluttende prøve i 3. del af uddannelsen. Regler og rammer for den afsluttende prøve fremgår af bilag 3.

Kapitel 8

Uddannelsesbevis

§ 22. Når en elev har gennemført uddannelsen og betingelserne i § 14, stk. 1, i lov om kombineret ungdomsuddannelse er opfyldt, udsteder tovholderinstitutionen et uddannelsesbevis til eleven. Uddannelsesbeviset skal udformes i overensstemmelse med den formular, der er fastsat i bilag 4.

Stk. 2. Undervisning efter anden uddannelseslovgivning gennemføres og dokumenteres ved den uddannelsesinstitution, der er godkendt til at udbyde den pågældende undervisning. Denne institution udsteder bevis for den gennemførte undervisning/prøve.

Stk. 3. Tovholderinstitutionen skal sørge for, at eleven får bevis for undervisning og aflagt prøve efter anden uddannelseslov gennemført på andre uddannelsesinstitutioner, samt at den gennemførte undervisning fremgår korrekt i uddannelsesbeviset.

Stk. 4. Tovholderinstitutionen skal opbevare en kopi af uddannelsesbeviset i 30 år. Hvis institutionen nedlægges, skal institutionen sørge for, at en anden uddannelsesinstitution fortrinsvis inden for institutionssamarbejdet opbevarer en kopi af uddannelsesbeviset.

§ 23. Hvis en elev afbryder uddannelsen, før denne er gennemført, udsteder tovholderinstitutionen et kompetencebevis for de opnåede kompetencer. Kompetencebeviset skal udformes i overensstemmelse med den formular, der er fastsat i bilag 5.

Stk. 2. § 22, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse for kompetencebeviset.

Kapitel 9

Kvalitetssikring

§ 24. Et institutionssamarbejde, der udbyder kombineret ungdomsuddannelse, skal have et kvalitetssystem til brug for løbende kvalitetsudvikling og resultatvurdering af uddannelsen.

Stk. 2. Kvalitetssystemet skal omfatte systematiske og regelmæssige selvevalueringer. Selvevaluering skal foregå løbende og mindst en gang årligt, og skal som minimum omfatte elevernes eventuelle frafald, overgang til arbejdsmarked eller anden uddannelse samt mulige områder fastsat af institutionssamarbejdet.

Stk. 3. Selvevalueringen skal bygge på information og data, der muliggør kontinuerlige, systematiske og kritiske diskussioner om uddannelsen og undervisningens indhold i institutionssamarbejdets tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelsen.

Stk. 4. Systemet til kvalitetsudvikling og resultatvurdering skal dokumentere, hvordan det sikres, at elever og det lokale arbejdsmarked inddrages i den løbende selvevaluering, kvalitetsudvikling og resultatvurdering af uddannelsen.

§ 25. Institutionssamarbejdet skal ved tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelsen have en procedure, der belyser hvordan

1) undervisnings- og arbejdsformerne understøtter uddannelsens formål,

2) der sikres progression i elevernes læring,

3) undervisnings- og arbejdsformerne har sammenhæng med aktuelle behov på det lokale arbejdsmarked og

4) det sikres, at der sker en faglig og pædagogisk ajourføring af lærernes kvalifikationer.

§ 26. På grundlag af selvevaluering udarbejder institutionssamarbejdet mindst hvert andet år en skriftlig plan for indsatser, som kan realiseres inden for lovgivningen om kombineret ungdomsuddannelse.

Stk. 2. Indsatsplanen skal hvile på den dokumentation og de data, der er fremkommet i forbindelse med selvevalueringen, og skal indeholde beskrivelse af ændringsbehov, løsningsforslag og operationelle kvalitetsmål samt konkrete metoder til evaluering af målopfyldelse. Det skal tillige fremgå af indsatsplanen, hvilke handlinger institutionssamarbejdet iværksætter som led i opfølgningen, og inden for hvilken tidsplan, handlingerne vil blive iværksat.

Stk. 3. Institutionssamarbejdet skal løbende kunne dokumentere resultater af de iværksatte indsatser.

Stk. 4. De seneste to indsatsplaner skal være tilgængelige på tovholderinstitutionens hjemmeside.

§ 27. Institutionssamarbejdet skal altid kunne dokumentere kvalitetssystemet og brugen heraf over for Undervisningsministeriet.

Stk. 2. Ministeriet kan indhente oplysninger om institutionssamarbejdets system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering. Ministeriet kan bestemme, at oplysningerne skal indsendes i elektronisk form, herunder i hvilket format.

Kapitel 10

Ordensregler

§ 28. Tovholderinstitutionen skal tage initiativ til, at institutionssamarbejdet fastsætter ordensregler for elever i kombineret ungdomsuddannelse. Eleverne skal informeres om ordensreglerne senest ved undervisningens begyndelse. Ordensreglerne skal fremgå af institutionssamarbejdets hjemmeside.

Stk. 2. Ordensreglerne skal indeholde følgende:

1) Regler om elevernes mødepligt og tilstedeværelse.

2) Regler om fravær og registrering heraf, herunder om fraværet har haft lovlig grund.

3) Regler om elevernes sygemeldinger og lignende meddelelser samt underretning til kontaktperson herom.

4) Regler om god orden og andre regler, som skolerne finder hensigtsmæssige, herunder samspil mellem forskellige sæt af ordensregler, som skolerne i institutionssamarbejdet måtte have, og hvordan eleverne skal forholde sig til disse.

5) Regler om de forholdsregler, skolen eller institutionssamarbejdet vil anvende ved overtrædelse af ordensreglerne.

Stk. 3. Tovholderinstitutionen skal føre løbende registrering af elevernes fravær, herunder om fraværet har haft lovlig grund. Tovholderinstitutionen skal til stadighed være i besiddelse af en oversigt over den enkelte elevs samlede fravær.

Kapitel 11

Elektronisk indberetning

§ 29. Til brug for tilrettelæggelse og gennemførelse den enkelte elevs uddannelsesforløb skal tovholderinstitutionen anvende en elektronisk indberetningsportal, som Undervisningsministeriet stiller til rådighed, og som giver mulighed for oprette forløbsplaner samt udskrive uddannelsesbeviser og kompetencebeviser.

Stk. 2. Indberetningen skal som minimum indeholde følgende oplysninger om eleven:

1) Navn, bopæl og personnummer.

2) Valg af erhvervstema.

3) Mål for de faglige, personlige og sociale kompetencer, eleven skal søge at opnå under uddannelsen.

4) Uddannelsens starttidspunkt.

5) Hvorvidt uddannelsen forventes afsluttet med 3. eller 4. del.

Stk. 3. Ændringer i en indberettet forløbsplan skal indberettes i portalen.

Stk. 4. Undervisningsministeriet vil kunne hente data fra portalen til statistisk brug.

Kapitel 12

Ikrafttræden

§ 30. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015.

Stk. 2. Uddannelse i henhold til bekendtgørelsen kan påbegyndes i perioden fra den 1. august 2015 til den 31. januar 2021.

Undervisningsministeriet, den 24. november 2014

P.M.V.
Afdelingschef
Lars Mortensen

/ Nina Topp


Bilag 1

GEOGRAFISKE DÆKNINGSOMRÅDER FOR KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE OG ANTAL UDDANNELSESPLADSER I DE ENKELTE OMRÅDER

Udbudsområder og uddannelsesplader

Nr.
Udbudsområder /omfattende kommuner
Uddannelsespladser august 2015
Uddannelsespladser
pr. år
2016- 2020
Uddannelsespladser
januar 2021
1
Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Morsø og Læsø
56
111
55
2
Ålborg, Vesthimmerland, Rebild og Mariager Fjord
67
134
67
3
Lemvig, Struer, Holstebro, Skive og Viborg
49
99
50
4
Randers, Norddjurs, Syddjurs og Favrskov
48
96
48
5
Ringkøbing-Skjern, Herning, Ikast-Brande og Silkeborg
51
101
50
6
Århus og Samsø
69
139
70
7
Skanderborg, Odder, Horsens og Hedensted
43
86
43
8
Varde, Esbjerg, Vejen og Fanø
54
107
53
9
Billund, Vejle, Kolding, Fredericia og Middelfart
67
135
68
10
Tønder, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg
51
101
50
11
Assens, Nordfyn, Kerteminde, Odense og Nyborg
79
159
80
12
Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Ærø og Langeland
29
58
29
13
Odsherred, Kalundborg, Holbæk, Slagelse, Sorø og Ringsted
77
153
76
14
Næstved, Faxe, Vordingborg, Lolland og Guldborgsund
63
126
63
15
Lejre, Roskilde, Solrød, Greve, Køge og Stevns
53
107
54
16
Brøndby, Hvidovre, Ishøj, Vallensbæk, Albertslund, Ballerup Glostrup, Høje-Taastrup og Rødovre
94
188
94
17
Gladsaxe, Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Herlev
44
87
43
18
Allerød, Hørsholm, Rudersdal, Furesø Helsingør og Fredensborg
42
85
43
19
Egedal, Frederikssund, Hillerød, Halsnæs og Gribskov
41
82
41
20
København, Frederiksberg, Tårnby, Dragør og Bornholm
173
346
173
Hele landet
 
1.250
2.500
1.250


Bilag 2

FAG DER ER UDVIKLET TIL KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE

Fag, formål og mål

Fagets navn
Formål og mål
Arbejdspladslære
Formålet med faget er, at eleven opnår viden om gældende normer og kulturer på arbejdsmarkedet og på arbejdspladsen med fokus på elevens valg af beskæftigelsesprofil. Eleven opnår viden om og forståelse for egen rolle og indflydelsesmuligheder på arbejdsmarkedet. Undervisningens fokus er udvikling af elevens selvtillid, evne til at vælge, selvkompetence og handlekompetence.
Målet er, at eleven kan:
1) forklare betydningen af mødetid, tiltaleform, personlig hygiejne og personlig fremtræden på en arbejdsplads,
2) søge og anvende viden og informationer til at disponere og træffe valg,
3) anvende forståelse for, hvad der skaber en produktiv og inkluderende arbejdspladskultur og
4) anvende viden om grundlæggende arbejdsmarkedsforhold til at formidle og diskutere aktuelle arbejdsmarkedsmæssige problemstillinger.
Samarbejdslære
Formålet med faget er, at eleven lærer at kommunikere og samarbejde med andre for at kunne løse en enkel og konkret arbejdsopgave. Undervisningens fokus er udvikling af elevens relationskompetence, evne til at indgå i forpligtende fællesskaber, evne til at indgå i demokratisk funderede fællesskaber, lede simple arbejdsprocesser og tage følgeskab under andres ledelse samt konflikthåndtering.
Målet er, at eleven kan:
1) modtage og forstå anvisning til en arbejdsopgave,
2) samarbejde med andre om løsning af arbejdsopgaver,
3) fungere i forskellige samarbejdssituationer,
4) anvende konfliktløsningsværktøjer,
5) forholde sig til egen rolle og indsats i konkrete arbejdsopgaver, der udføres i samarbejde med andre og
6) forholde sig til, hvordan indflydelse kan opnås i demokratisk funderede fællesskaber.
Erhvervslære
Formålet med faget er, at eleven udvikler praktiske kompetencer i en erhvervsfaglig kontekst i eksempelvis et værksted, et køkken, en klinik eller som erhvervstræning. I undervisningen fokuseres der på udvikling af elevens arbejdspladskompetence og begyndende faglig rutine inden for et beskæftigelsesområde.
Målet er, at eleven kan:
1) indgå på en arbejdsplads, herunder forstå omgangstonen og indgå i kollegiale fællesskaber,
2) modtage og udføre en arbejdsopgave,
3) anvende almindelige fagudtryk og kommunikere om enkle faglige problemstillinger med kolleger, andre elever og i forskellige kunderelationer,
4) anvende viden om faglige begreber og standarder inden for den valgte beskæftigelsesprofil,
5) anvende grundlæggende metoder og processer inden for den valgte beskæftigelsesprofil,
6) anvende værktøjer, materialer og udstyr inden for den valgte beskæftigelsesprofil og
7) selvstændigt løse enkle faglige problemstillinger inden for den valgte beskæftigelsesprofil.


Bilag 3

AFSLUTTENDE PRØVE I KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE (PORTFOLIOPRØVEN)

I. Præsentationsportfolio

Eleven skal udarbejde en præsentationsportfolio, jf. § 20, stk. 3, som grundlag for den afsluttende prøve, jf. § 21.

Elevens optagelse på kombineret ungdomsuddannelse er samtidig tilmelding til portfolioprøven.

Eleven påbegynder arbejdet med sin præsentationsportfolio 4 uger før prøven og har som led i undervisningen 2 uger til udarbejdelsen heraf. Eleven modtager vejledning frem til prøvens afholdelse.

Præsentationsportfolien skal indeholde udvalgt og bearbejdet materiale fra elevens arbejdsportfolio, som bredt dokumenterer elevens læringsudbytte og aktuelle standpunkt. Arbejderne må ikke tidligere være bedømt.

Præsentationsportfolien har til formål at vise elevens tilegnelse af kompetencemål inden for elevens beskæftigelsesprofil.

II. Vejleder/ eksaminator

Tovholderinstitutionen udpeger en vejleder for eleven, der tillige skal være eksaminator ved prøven. En eksaminator skal mindst have faglige og pædagogiske kvalifikationer som en censor, jf. III.

Vejleder skal påse, at præsentationsportfolioen lever op til prøvekravene.

Vejleder/ eksaminator sender præsentationsportfolioen til censor 2 uger før prøvens afholdelse.

III. Censor

Tovholderinstitutionen udpeger censor og er ansvarlig for, at den udpegede censor opfylder nedenstående krav.

En censor skal have

1) indgående og aktuelt kendskab til uddannelseselementets forudsætninger, mål og metoder,

2) specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen, og

3) aktuel viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagernes situation og behov.

Inden prøven informerer institutionen censor om de gældende regler for uddannelsen, herunder denne bekendtgørelse, samt forsyner censor med andet materiale, der har betydning for censors virksomhed.

Censor må ikke være ansat i det institutionssamarbejde, hvor han/hun skal virke som censor.

Ved fordeling af censorarbejdet skal det så vidt muligt sikres, at der

1) inddrages censorer fra flere institutionssamarbejder og censorer evt. fra det relevante arbejdsmarked (aftagercensorer) ved tilrettelæggelse af censuren inden for en given uddannelse,

2) jævnligt inddrages nye censorer ved fordeling af censorarbejdet,

3) ikke forekommer individuel gensidig censur inden for en periode på 2 år og

4) ikke forekommer individuel gentagen censur inden for en periode på 2 år ud over én eksamenstermin, ét semester eller ét halvår.

Censorernes virke er omfattet af forvaltningsloven, herunder reglerne om inhabilitet og tavshedspligt.

Censor skal påse, at prøven afvikles i overensstemmelse med de mål og øvrige krav, som er fastsat om kombineret ungdomsuddannelse, herunder medvirke til og påse, at prøven gennemføres i overensstemmelse med de gældende regler, samt medvirke til og påse, at eksaminanderne får en ensartet og retfærdig behandling, og at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne for uddannelsen.

IV. Forberedelse af prøven

Det påhviler institutionen at orientere eleverne om prøvereglerne, der skal være tilgængelige på institutionens hjemmeside.

V. Prøveafviklingen

Tovholderinstitutionen er ansvarlig for prøveafviklingen.

Prøven afholdes som en mundtlig, individuel prøve, der tager udgangspunkt i elevens præsentationsportfolio. Der er ingen forberedelsestid.

Eksaminationen varer 30 minutter inklusive votering og består af en samtale om elevens læringsudbytte. Eksaminanden benytter sin præsentationsportfolio til at forklare og dokumentere den opnåede kompetence.

Censor kan stille uddybende spørgsmål til eksaminanden.

Censor og eksaminator skal gøre notater om præstationen til personligt brug ved udarbejdelse af en udtalelse i en eventuel klagesag. Notaterne skal opbevares i 1 år.

Eksaminator ved den enkelte prøve er den eller de lærere, der har undervist eleven, og som af tovholderinstitutionen er udpeget til at være vejleder i forbindelse med prøven. Foreligger der særlige omstændigheder, herunder vejleders/eksaminators forfald på grund af sygdom, kan tovholderinstitutionen udpege en anden til at vejlede og eksaminere eleven.

VI. Forhold i forbindelse med prøveafviklingen

En eksaminand, der kommer for sent til en prøve, kan få tilbud om at blive eksamineret på et senere tidspunkt, hvis institutionen finder, at forsinkelsen er rimeligt begrundet.

Eksaminander, der på grund af sygdom er forhindret i at gennemføre prøven, skal snarest muligt have tilbudt en ny prøve.

Prøven kan aflægges på svensk eller norsk i stedet for dansk, medmindre prøvens formål er at dokumentere eksaminandens færdigheder i dansk.

Institutionen tilbyder særlige prøvevilkår til eksaminander med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, til eksaminander med tilsvarende vanskeligheder samt til eksaminander med et andet modersmål end dansk, når (tovholder)institutionen vurderer, at dette er nødvendigt for at ligestille disse eksaminander med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring af prøvens niveau.

VII. Bedømmelse

Bedømmelsen foretages som en helhedsvurdering af eksaminandens individuelle mundtlige præstation og præsentationsportfolien, herunder individuelle dele af gruppefremstillede elementer i præsentationsportfolien. Bedømmelsen er en vurdering af, om eksaminanden i tilstrækkelig grad har tilegnet sig kompetencemålene, jf. § 3.

Præstationen bedømmes som bestået eller ikke bestået. Ved uenighed er censors bedømmelse afgørende.

VIII. Fejl og mangler ved prøver

Bliver institutionen i forbindelse med en prøve opmærksom på fejl og mangler, der kan udbedres, træffer institutionen afgørelse om, hvordan udbedringen skal ske. Ved væsentlige fejl og mangler tilbyder institutionen omprøve. Tilbuddet gælder for alle de eksaminander, hvis prøve lider af samme fejl og mangler. Institutionen beslutter, om omprøven skal ske ved den oprindelige eksaminator og censor.

Ved fejl og mangler af særlig grov karakter kan institutionen træffe afgørelse om at annullere allerede afholdt prøve og foranstalte en omprøve.

IX. Klager over prøver

Klager over forhold ved prøver indgives individuelt af eleven til tovholderinstitutionen. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Hvis eleven er undergivet forældremyndighed, kan klagen tillige indgives af forældremyndighedens indehaver. Hvis eleven ikke er undergivet forældremyndighed, kan klage indgives på elevens vegne, såfremt eleven har givet vedkommende fuldmagt hertil.

Klagen indgives senest 2 uger efter, at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort på sædvanlig måde. Institutionen kan dispensere fra fristen, hvor usædvanlige forhold begrunder det.

Klagen kan vedrøre prøveforløbet eller bedømmelsen. Tovholderinstitutionen forelægger straks klagen for eksaminator og censor, der har en frist på normalt 2 uger til at afgive en udtalelse. Institutionen kan bestemme, at der gives en længere frist. I beregning af fristen indgår juli måned ikke. Eksaminator og censor skal hver for sig udtale sig om de faglige spørgsmål i klagen. Klageren skal have lejlighed til at kommentere udtalelserne inden for en frist af normalt 1 uge.

Tovholderinstitutionen afgør klagen på grundlag af eksaminator og censor faglige udtalelser og klagerens kommentarer til udtalelserne. Afgørelsen, der skal være skriftlig og begrundet, kan gå ud på

1) tilbud om omprøve eller

2) at klageren ikke får medhold i klagen.

Kun når eksaminator og censor er enige om det, kan tovholderinstitutionens afgørelse gå ud på, at klageren ikke får medhold.

Tovholderinstitutionens afgørelse skal meddeles klageren hurtigst muligt og senest 2 måneder efter, at modtagelse af klagen er indgivet til institutionen. Kan klagen ikke behandles inden for denne frist, skal tovholderinstitutionen hurtigst muligt underrette klagere herom med angivelse af begrundelse herfor og oplysning om, hvornår klagen forventes færdigbehandlet. Uddannelsesinstitutionen skal straks give klageren, eksaminator og censor meddelelse om afgørelsen.

Det er alene klageren, der kan acceptere tilbud om omprøve. Accept af tilbud om omprøve skal ske senest 2 uger efter tilbuddets meddelelse. Omprøve skal finde sted snarest muligt. Til omprøven udpeges ny censor, og der kan udpeges en ny eksaminator.


Bilag 4

UDDANNELSESBEVIS SOM ERHVERVSASSISENT

Uddannelsesbeviset er udstedt i henhold til § 14, stk. 1, i lov om kombineret ungdomsuddannelse

Institutionens navn: [tovholderinstitutionens navn]
Elevens navn:
Personnummer:
Uddannelsens startdato:
Uddannelsens slutdato:
Den afsluttende prøve er bestået den: [dato]
Den uddannedes betegnelse: [Erhvervsassistent inden for <erhvervstema>]
Gennemført undervisning
Undervisning, der er særlig for uddannelsen
Undervisning efter anden uddannelseslovgivning
Uddannelsens 1. del
Samarbejdslære
Arbejdspladslære
Erhvervslære
[Der anføres den lokale beskrivelse af undervisningen i de nævnte fagtyper, herunder erhvervstræning]
Fag og uddannelseselementer efter anden uddannelseslovgivning
Uddannelsens 2. del
Samarbejdslære
Arbejdspladslære
Erhvervslære
[Der anføres den lokale beskrivelse af undervisningen i de nævnte fagtyper, herunder erhvervstræning]
Fag og uddannelseselementer efter anden uddannelseslovgivning
Uddannelsens 3. del
Samarbejdslære
Arbejdspladslære
Erhvervslære
[Der anføres den lokale beskrivelse af undervisningen i de nævnte fagtyper, herunder erhvervstræning]
Afsluttet fag på minimum D-niveau
Fag og uddannelseselementer efter anden uddannelseslovgivning
Uddannelsens 4. del
[hvis denne er omfattet af forløbsplanen]
Samarbejdslære
Arbejdspladslære
Erhvervslære
[Der anføres den lokale beskrivelse af undervisningen i de nævnte fagtyper, herunder erhvervstræning]
Afsluttede fag på minimum D-niveau
Fag og uddannelseselementer efter anden uddannelseslovgivning
Erhvervstræning, herunder oplysninger om varighed, virksomhedens navn og beliggenhed:


Bilag 5

KOMPETENCEBEVIS

Kompetencebeviset er udstedet i henhold til § 14, stk. 2, i lov om kombineret ungdomsuddannelse

Institutionens navn: [tovholderinstitutionens navn]
Elevens navn:
Personnummer:
Uddannelsesforløbets varighed:
Opnåede kompetencer
Gennemført undervisning, der er særlig for uddannelsen
Undervisning efter anden uddannelseslovgivning
Angiv elevens opnåede kompetencer i forhold til uddannelsens slutmål
Samarbejdslære
Arbejdspladslære
Erhvervslære
[Der anføres den lokale beskrivelse af undervisningen i de nævnte fagtyper, herunder erhvervstræning]
Fag og uddannelseselementer efter anden uddannelseslovgivning
Evt. afsluttet fag på D-niveau
Erhvervstræning, herunder oplysninger om varighed, virksomhedens navn og beliggenhed: