Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Revisornævnets kompetence
Kapitel 2 Revisornævnets organisation
Kapitel 3 Indbringelse af sager for Revisornævnet
Kapitel 4 Sagens forberedelse
Kapitel 5 Sagens afgørelse
Kapitel 6 Offentliggørelse og beretning m.m.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Revisornævnet

I medfør af § 43, stk. 1, 1. pkt., og § 43, stk. 7, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) fastsættes:

Kapitel 1

Revisornævnets kompetence

§ 1. Revisornævnet behandler klager over, at en statsautoriseret eller registreret revisor ved udøvelsen af opgaver i henhold til § 1, stk. 2 og 3, i lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), tilsidesætter de pligter, som stillingen medfører.

Stk. 2. Klager over en revisors vederlag samt kollegiale sager kan ikke indbringes for Revisornævnet.

Stk. 3. Lov om offentlighed i forvaltningen og forvaltningsloven gælder for Revisornævnets virksomhed.

Kapitel 2

Revisornævnets organisation

§ 2. Revisornævnet består af en formand og en eller flere næstformænd, hvoraf mindst et medlem skal være landsdommer. Revisornævnet består derudover af mindst 12 andre medlemmer, hvoraf 3 skal være statsautoriserede revisorer, 3 skal være registrerede revisorer og 6 er repræsentanter for regnskabsbrugerne. Repræsentanter for regnskabsbrugerne må ikke inden for de seneste 3 år have været godkendte revisorer.

Stk. 2. For Revisornævnets medlemmer – bortset fra formanden og næstformændene – udpeges suppleanter.

Stk. 3. Revisornævnets medlemmer og suppleanter udpeges af Erhvervsstyrelsen for en periode af indtil 4 år.

§ 3. Formanden tilrettelægger Revisornævnets arbejde, herunder arbejdet i sekretariatet.

Stk. 2. Tid, sted og dagsorden for nævnets møder fastsættes af formanden, der drager omsorg for mødernes indkaldelse. Er et møde offentligt, jf. § 11, stk. 4, skal dette med mindst 3 dages varsel bekendtgøres på Revisornævnets hjemmeside www.revisornævnet.dk med angivelse af tid og sted for mødet.

Stk. 3. Formanden påser, at sagerne fremmes med tilbørlig hurtighed.

Stk. 4. Formanden eller en næstformand leder forhandlingerne på nævnets møder.

Stk. 5. Fordelingen af de enkelte sager mellem formand og næstformænd bestemmes af formanden. Næstformændene varetager i de sager, der af formanden er overladt til dem, de beføjelser, der ved nærværende bekendtgørelse er tillagt formanden.

Stk. 6. Revisornævnets sekretariatsopgaver varetages af Erhvervsstyrelsen. Formanden kan delegere opgaver vedrørende sagernes forberedelse til sekretariatet.

§ 4. Formanden afgør ud fra en bedømmelse af den enkelte sag, hvor mange og hvilke medlemmer der skal deltage i en sags behandling. Antallet af revisorer skal altid svare til antallet af repræsentanter for regnskabsbrugerne.

Stk. 2. Bortset fra sager, der afgøres af formanden alene i henhold til § 8, skal der ved Revisornævnets behandling af en sag, der vedrører en statsautoriseret revisor, mindst deltage 1 statsautoriseret revisor. Tilsvarende skal der ved nævnets behandling af en sag vedrørende en registreret revisor mindst deltage 1 registreret revisor. I sager, hvor rettighedsfrakendelse kan komme på tale, jf. § 44, stk. 2 og 4, i lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), skal dog mindst medvirke 2 statsautoriserede henholdsvis registrerede revisorer.

§ 5. Intet af Revisornævnets medlemmer må deltage i behandlingen af en sag, når vedkommende efter retsplejelovens regler ville være inhabil som dommer.

Stk. 2. Et medlem skal give Revisornævnet meddelelse om omstændigheder, som vil kunne medføre den pågældendes inhabilitet, jf. stk. 1.

Stk. 3. Spørgsmål om et medlems habilitet bør så vidt muligt rejses, inden Revisornævnets behandling af sagen begynder.

Stk. 4. Revisornævnet afgør selv, om et medlem kan deltage i en sags behandling.

Kapitel 3

Indbringelse af sager for Revisornævnet

§ 6. Klager skal indgives skriftligt til Revisornævnet, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 21, 2100 København Ø eller pr. mail til revisor@revisornaevnet.dk.

Stk. 2. Klagen skal indeholde en fremstilling af de forhold, der ønskes bedømt af Revisornævnet. En klage skal være indgivet senest 5 år efter, at den pligtstridige handling eller undladelse, som klagen vedrører, er ophørt.

Stk. 3. Med klagen skal følge et gebyr på 500 kr. Medfølger gebyret ikke, fastsætter formanden en frist til betalingen, og sagen afvises, hvis betalingen ikke er sket senest ved fristens udløb.

Stk. 4. For klager indbragt af Erhvervsstyrelsen, Finanstilsynet, Skatteministeriet, kommunale eller regionale tilsynsmyndigheder, anklagemyndigheden, FSR - danske revisorer eller Revisortilsynet betales ikke gebyr.

§ 7. Revisornævnets sekretariat vejleder om reglerne for nævnets behandling af klager. En vejledning er tilgængelig på nævnets hjemmeside.

Kapitel 4

Sagens forberedelse

§ 8. Formanden afviser klager, der ikke er omfattet af Revisornævnets kompetence, herunder klager fra personer, der ikke har retlig interesse i det forhold, klagen angår, samt klager, der på forhånd må skønnes åbenbart grundløse.

§ 9. Revisornævnet sender kopi af klageskrivelsen med eventuelle bilag til den indklagede med opfordring om at udtale sig inden en nærmere fastsat frist. Samtidig skal indklagede have oplysning om, at klagen vil kunne behandles på det foreliggende grundlag, hvis indklagede ikke svarer i sagen.

Stk. 2. Indklagedes udtalelse med eventuelle bilag forelægges for klageren. Finder formanden det påkrævet, skal parterne have lejlighed til at fremkomme med yderligere skriftlige indlæg inden en fastsat frist.

Stk. 3. Formanden sørger for, at de nødvendige oplysninger til sagens behandling foreligger, og at de nødvendige undersøgelser er foretaget. På ethvert tidspunkt under sagens behandling kan nævnet indhente yderligere oplysninger.

Stk. 4. Formanden sørger for, at parterne får kendskab til oplysninger fra modparten, når disse må anses af betydning for sagens afgørelse, medmindre afgørende hensyn til offentlige eller private interesser taler herimod, herunder hensyn til klientens forretningsforhold eller økonomiske forhold.

Kapitel 5

Sagens afgørelse

§ 10. Revisornævnet behandler sagerne i møder på skriftligt eller elektronisk grundlag.

Stk. 2. En klage kan behandles ved skriftlig procedure, medmindre en af sagens parter har fremsat anmodning om at give møde for Revisornævnet, eller et af de i sagen deltagende nævnsmedlemmer anmoder om, at sagen behandles på et nævnsmøde.

§ 11. Formanden kan af egen drift eller efter anmodning fra sagens parter, indkalde sagens parter til at give møde for Revisornævnet og afgive forklaring.

Stk. 2. Hvis en af sagens parter har anmodet om fremmøde, men udebliver, kan formanden beslutte, at sagen kan behandles på det foreliggende grundlag.

Stk. 3. Formanden kan tillade, at andre personer indkaldes for at afgive forklaring for Revisornævnet.

Stk. 4. Revisornævnets møder er ikke offentlige. Formanden kan efter parternes ønske tillade, at offentligheden får adgang til Revisornævnets møder, medmindre dette vil kunne tilføje nogen unødig krænkelse, herunder ved at forretnings- eller driftshemmeligheder røbes.

§ 12. Revisornævnets afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed.

Stk. 2. En afgørelse skal begrundes skriftligt, og, såfremt der er dissens, gengive mindretallets indstilling.

Stk. 3. Revisornævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 6

Offentliggørelse og beretning m.m.

§ 13. Revisornævnets kendelser offentliggøres. Offentliggørelsen sker på nævnets hjemmeside.

Stk. 2. Revisornævnets kendelser sendes til sagens parter samt til Erhvervsstyrelsen.

Stk. 3. Får klager helt eller delvis medhold, kan Revisornævnet eller formanden på dets vegne træffe bestemmelse om hel eller delvis tilbagebetaling af det indbetalte gebyr. Det samme gælder, hvis klagen afvises.

§ 14. Revisornævnet udgiver en årlig beretning om sin virksomhed.

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2014.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 664 af 26. juni 2008 om Revisornævnet.

Stk. 3. For sager, som er indbragt før 1. marts 2014, finder bekendtgørelse nr. 664 af 26. juni 2008 om Revisornævnet fortsat anvendelse.

Erhvervsstyrelsen, den 4. februar 2014

Victor Kjær

/ Marianne Ploug