Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne
Kapitel 2 Overenskomstens indhold, herunder krav til undervisningen
Kapitel 3 Indholdet i den valgfri del af eud10 og krav til samarbejdsoverenskomst mellem kommunalbestyrelsen og institutioner, der udbyder erhvervsuddannelse.
Kapitel 4 Særligt om 10. klasse kombineret med 1. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb
Kapitel 5 Finansiering af 10. klasseordningerne
Kapitel 6 Ikrafttræden
Bilag 1 Skabelon for mål mm.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning samt om 10. -klasseforløbene eud10 og kombineret 10. klasse med 1. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb

I medfør af 19 e, stk. 6, § 19 j, stk. 7, og § 22, stk. 10, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014, og § 11, stk. 14, i lov nr. 634 af 16. juni 2014 om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., lov om folkeskolen og forskellige andre love fastsættes:

Kapitel 1

Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne

§ 1. En kommunalbestyrelse kan indgå overenskomst med en institution, der udbyder erhvervsuddannelse (herefter benævnt institutionen), om på vegne af kommunalbestyrelsen at varetage 10. klasseundervisning, herunder eud10, jf. folkeskolelovens § 19 j, og den kombinerede 10. klasse og 1. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb, jf. folkeskolelovens § 19 e, stk. 1.

§ 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter med institutionen en ramme for, hvor mange elever der kan optages i 10. klasse, herunder kapaciteten, hvis 10. klasse tilbydes som forløb jf. folkeskolelovens § 19 e, stk. 1 og som eud10, jf. lovens § 19 j. Hvis der er flere elever, der ønsker at blive optaget i den pågældende ordning, end der er plads til, bestemmer kommunalbestyrelsen, efter hvilke objektive kriterier optagelse finder sted. For eud10 skal det tilstræbes, at alle, der er i den primære målgruppe for eud10, jf. folkeskolelovens § 19 j, kan optages.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen bestemmer endvidere omfanget af og betingelser for optagelse i særligt tilrettelagte forløb for elever, jf. folkeskolelovens § 19 e, stk. 2.

Stk. 3. Elever, der modtager 10. klasseundervisning på institutionen, har ret til befordring, jf. reglerne i folkeskolelovens § 26.

Kapitel 2

Overenskomstens indhold, herunder krav til undervisningen

§ 3. De konkrete rammer for institutionens varetagelse af 10. klasseundervisningen på vegne af kommunalbestyrelsen, herunder budgettet for ordningen, skal fremgå af overenskomsten. Rammerne skal ligge inden for det i §§ 4-6 og kapitel 3-5 fastsatte.

§ 4. 10. klasse kan tilrettelægges som helårsforløb eller forløb af kortere varighed, jf. folkeskolelovens § 19 b, stk. 1 og 2. Der kan herunder tilbydes forløb, jf. § 19 e. Eud10, jf. folkeskolelovens § 19 j, skal tilrettelægges som et helårsforløb, der omfatter mindst 840 undervisningstimer, og indholdet skal ligge inden for rammerne af § 19 j i folkeskoleloven samt nærværende bekendtgørelses kapitel 3.

§ 5. Kommunalbestyrelsen fastlægger kravene til undervisningen, jf. dog stk. 2, i samarbejde med institutionen. Kommunalbestyrelsen kan, jf. dog stk. 2, beslutte, at undervisningen skal følge reglerne i folkeskoleloven for 10. klasse for såvel den obligatoriske som for den valgfri del eller for den ene af delene. Undervisningen skal mindst stå mål med den obligatoriske undervisning i folkeskolens 10. klasse, jf. folkeskolelovens § 19 c, stk. 2, om dansk, matematik og engelsk, stk. 3 om tilbud om yderligere målrettet læseundervisning, stk. 5 om selvvalgt opgave og stk. 6 om vejledning og uddannelsesplan, jf. dog § 19 e, stk. 4, i folkeskoleloven. Eleverne skal, jf. dog stk. 2, deltage i brobygning eller kombinationer af brobygning og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv, jf. folkeskolelovens § 19 c, stk. 4. Der skal tilbydes de til den obligatoriske undervisning tilknyttede prøver.

Stk. 2. For eud10 skal undervisningen, uanset det nævnte i stk. 1, altid følge kravene i § 4 og kapitel 3.

Stk. 3. Det skal fremgå af overenskomsten, hvilken ordning, jf. stk.1, der følges. Hvis undervisningen ikke følger reglerne i folkeskolen, jf. stk. 1, skal det fremgå, hvilke mål og læseplaner der er for undervisningen. Endvidere skal krav til lærerkvalifikationer fremgå.

Stk. 4. Eleverne kan indstille sig til folkeskolens 10. -klasseprøver og folkeskolens bundne 9. -klasseprøver, jf. folkeskolelovens § 19 f, hvis de har fulgt en undervisning, så kravene ved prøverne kan opfyldes. Elever i eud10 skal indstille sig til prøve i dansk og skriftlig matematik, hvis de ikke havde mindst 02 i gennemsnit ved 9. -klasseprøven i hvert af fagene ved start på eud10.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen og institutionen skal sikre, at der afholdes prøver i 10. klasses obligatoriske fag, dansk, engelsk og matematik, samt de folkeskoleprøver der i øvrigt måtte være indeholdt i den/de besluttede 10. klasseordninger. Det skal fremgå af overenskomsten, hvem der er prøveansvarlig. Prøverne afholdes efter reglerne om folkeskolens prøver.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen skal endvidere sikre, at der udfærdiges et bevis til eleverne, jf. folkeskolelovens § 19 h, stk. 4.

§ 6. Institutionen forestår 10. klasseundervisningen på vegne af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for opgaveløsningen i henhold til folkeskoleloven og er ansvarlig for, at undervisningen lever op til de rammer, der er fastsat i overenskomsten. Kommunalbestyrelsen skal herunder sikre, at elever med behov for specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand, modtager den fornødne støtte.

Kapitel 3

Indholdet i den valgfri del af eud10 og krav til samarbejdsoverenskomst mellem kommunalbestyrelsen og institutioner, der udbyder erhvervsuddannelse.

§ 7. Kommunalbestyrelsen skal foruden den almindelige 10. klasse, jf. folkeskolelovens §§ 19 b-19 d, tilbyde et erhvervsrettet 10. -klasseforløb (eud10), jf. folkeskolelovens § 19 j.

Stk. 2. Når kommunalbestyrelser og institutioner, der udbyder erhvervsuddannelse, indgår overenskomster om samarbejdet om eud10, jf. folkeskolelovens § 19 j, stk. 5, skal det ske således, at der er tilvejebragt praktiske muligheder for, at eleverne kan introduceres til alle de erhvervsfaglige hovedområder, jf. stk. 3, i relevant omfang, og således at det tilstræbes, at den introducerende undervisning, så vidt muligt finder sted på en institution, der udbyder erhvervsuddannelse.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal, inden for rammerne af folkeskolelovens § 19 j, i den valgfri del af eud10 tilbyde fag og undervisningsaktiviteter, der introducerer til følgende af erhvervsuddannelsernes hovedområder:

1) Omsorg, sundhed og pædagogik.

2) Kontor, handel og forretningsservice.

3) Fødevarer, jordbrug og oplevelser.

4) Teknologi, byggeri og transport.

Stk. 4. Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de bliver bekendt med konkrete erhverv, som hovedområderne kan relateres til. Gennem undervisningen opnår eleverne kendskab til praksis ved at beskæftige sig med metoder, redskaber, materialer og værktøj, der kendetegner fagområderne. Undervisningen skal indeholde uddannelses- og erhvervsafklarende elementer med henblik på, at eleverne bliver uddannelsesparate, herunder fagligt, socialt og personligt afklarede og motiverede til at påbegynde og gennemføre en erhvervsuddannelse.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen beslutter, hvilke fag og elementer der tilbydes og kan vælge at tilbyde følgende fag, hvortil der er fastsat Fælles Mål, som skal følges:

1) Naturfag.

2) Metal/motorværksted.

3) Byggeværksted.

4) Teknologiværksted.

5) Serviceværksted.

6) Produktudvikling og formgivning.

7) Iværksætter.

8) Sundhed og sociale forhold.

9) Teknologi og kommunikation.

10) Madværksted.

11) Jordbrug.

Stk. 6. Foruden specifikke fag og undervisningsaktiviteter inden for de nævnte hovedområder, kan kommunalbestyrelsen give mulighed for, at der tilbydes undervisning i ekstra dansk, ekstra matematik og ekstra engelsk. Endvidere kan der tilbydes undervisning i fysik/kemi. Undervisningen i fysik/kemi skal følge de Fælles Mål for faget. Det er en betingelse, at fagene betones, så de introducerer til de erhvervsfaglige hovedområder og tilrettelægges inden for rammen af stk. 4.

Stk. 7. Hvis kommunalbestyrelsen tilbyder fag og undervisningsaktiviteter, hvortil der ikke er fastsat Fælles Mål, skal kommunalbestyrelsen beskrive mål og indhold for disse. Kommunalbestyrelsen skal anvende den i bilag 1 til denne bekendtgørelse fastsatte skabelon hertil. Der kan tilbydes ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv.

Stk. 8. Eleverne skal vælge fag og elementer, der mindst svarer til 294 undervisningstimer.

Kapitel 4

Særligt om 10. klasse kombineret med 1. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb

§ 8. Ved oprettelse af tilbud efter § 19 e, stk. 1, i folkeskoleloven, skal det fremgå af overenskomsten mellem kommunalbestyrelsen og den institution, der udbyder erhvervsuddannelsens grundforløb, hvordan den nærmere organisering, tilrettelæggelse, anvendelse af lærerkræfter m.m. er i forløbet. Det skal herunder sikres, at kommunalbestyrelsen er ansvarlig for den del, der vedrører undervisningen i 10. klasse. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for 10. -klasseopgaveløsningen i henhold til folkeskoleloven og er ansvarlig for, at undervisningen lever op til de rammer, der er fastsat i overenskomsten.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal herunder sikre, at elever med behov for specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand, modtager den fornødne støtte. Institutionen, der udbyder erhvervsuddannelse, er ansvarlig for grundforløbet og skal være godkendt hertil i henhold til § 18, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser.

Stk. 3. Det skal fremgå af overenskomsten, at den i stk. 2 nævnte institution fastlægger indholdet i 1. del af erhvervsuddannelsens grundforløb i overensstemmelse med de almindelige regler herom, som er fastsat i henhold til § 4, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser.

Stk. 4. For så vidt angår finansieringen af forløbet gælder § 9, stk. 2.

Stk. 5. Elever har ret til befordring efter reglerne i folkeskolelovens § 26.

Stk. 6. Undervisningen skal organiseres således, at elev-erne efter skoleåret har afsluttet såvel 10. klasse som 1. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb. Elever, der efter afslutning af forløbet ønsker at søge om optagelse i en gymnasial uddannelse, uddannelsesparathedsvurderes efter regler-ne herom.

Stk. 7. Undervisningen i 10. klasse skal følge reglerne for den almindelige 10. klasse, jf. folkeskolelovens §§ 19 a-19 d. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at henlægge undervisningen i 10. klasse til en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, jf. kapitel 1 og 2.

Kapitel 5

Finansiering af 10. klasseordningerne

§ 9. Bortset fra perioder med brobygning, hvortil institutionen får statstilskud, jf. reglerne herom, finansieres 10. klasseforløbene, herunder eud10 af kommunalbestyrelsen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For den kombinerede 10. klasse og 1. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb, jf. folkeskolelovens § 19 e, stk. 1, finansieres 20 uger, omregnet 420 årlige undervisningstimer af kommunalbestyrelsen, bortset fra perioder med brobygning, hvortil institutionen får statstilskud, jf. reglerne herom. De øvrige 20 uger, hvor eleven gennemfører 1. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb modtager institutionen statstilskud, jf. reglerne herom.

Kapitel 6

Ikrafttræden

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 906 af 9. juli 2010 om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning ophæves samtidig.

Stk. 3. For overenskomster om 20/20-ordninger, som er påbegyndt efter de hidtil gældende regler, men endnu ikke er afsluttet den 1. august 2015, finder den i stk. 2 nævnte bekendtgørelse dog fortsat anvendelse.

Stk. 4. Elever i 20/20-ordninger, som nævnt i stk. 3, kan afslutte undervisningen efter de hidtil gældende regler, og kan herunder afslutte 10. klasse efter 20 uger af grundforløbet. Elever, som herefter kun har gennemført dele af grundforløbet, og som ønsker optagelse i en erhvervsuddannelse, optages til 2. del af et grundforløb, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Undervisningsministeriet, den 27. november 2014

P.M.V.
E.B.
Steffen Jensen

/ Lone Basse


Bilag 1

Skabelon for mål mm. for fag og undervisningsaktiviteter i eud10, der ikke har Fælles Mål

Fagformål:

1. Kompetenceområde:

Kompetencemål:

1. Færdigheds- og vidensområde:

Færdighedsmål:

Vidensmål:

2. Færdigheds- og vidensområde:

Færdighedsmål:

Vidensmål:

3. Færdigheds- og vidensområde:

Færdighedsmål:

Vidensmål:

2. Kompetenceområde:

Kompetencemål:

1. Færdigheds- og vidensområde:

Færdighedsmål:

Vidensmål:

2. Færdigheds- og vidensområde:

Færdighedsmål:

Vidensmål:

3. Færdigheds- og vidensområde:

Færdighedsmål:

Vidensmål:

Læseplan: