Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Tilskud
Kapitel 2 Ansøgningsrunde og indgivelse af ansøgning
Kapitel 3 Afgørelse om samt kriterier og betingelser for tilskud
Kapitel 4 Offentlighed
Kapitel 5 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokal radio- og tv-virksomhed

I medfør af § 92 a, stk. 1, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014, fastsættes:

Kapitel 1

Tilskud

§ 1. Radio- og tv-nævnet yder efter ansøgning tilskud til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokal radio- og tv-virksomhed.

§ 2. Radio- og tv-nævnet kan yde tilskud til uddannelsesaktiviteter til ikkekommercielle lokale radio- og tv-stationer, der udøver programvirksomhed i henhold til tilladelse udstedt af Radio- og tv-nævnet i medfør af § 45, stk. 1 og 2, og til ikkekommercielle lokale radiostationer, der udøver programvirksomhed i henhold til registrering i medfør af § 47, stk. 1, i radio- og fjernsynsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014. Der kan herudover ydes tilskud til uddannelsesaktiviteter til de ikkekommercielle stationers organisationer og sendesamvirker, samt højskoler og andre uddannelsesinstitutioner.

Stk. 2. Tilskud efter stk. 1 ydes til uddannelsesaktiviteter med et eller flere af følgende formål:

1) at øge kompetencerne til programproduktion til lokal radio- og tv-virksomhed,

2) at udvikle kompetencerne til internetbaseret produktion og distribution af lokalradio og -tv,

3) at imødekomme mindretalsgruppers og mediesvage gruppers behov for adgang til de lokale radio- og tv-medier ved at facilitere adgang hertil, eller

4) at understøtte de lokale radio- og tv-medier som et vækstlag for programmæssige eksperimenter og fornyelse samt som en uddannelsesmæssig platform inden for mediebranchen.

Stk. 3. Tilskud efter stk. 1 ydes ikke til mødevirksomhed, deltagelse i konferencer, studierejser og -ophold eller lignende.

Kapitel 2

Ansøgningsrunde og indgivelse af ansøgning

§ 3. Radio- og tv-nævnet gennemfører en årlig ansøgningsrunde.

§ 4. Radio- og tv-nævnet kan kræve, at ansøgning om tilskud sker på et ansøgningsskema, som nævnet stiller til rådighed. Radio- og tv-nævnet kan fastsætte en frist for indgivelse af ansøgning. Ansøgninger, som modtages i Kulturstyrelsen efter en fastsat frist, tages ikke i betragtning.

Stk. 2. Ansøgning om tilskud skal indeholde følgende oplysninger:

1) Ansøgers navn, adresse, telefonnummer, e-mail samt CPR-nummer eller CVR- og P-nummer. Såfremt ansøgeren har flere adresser, oplyses disse med en beskrivelse af, hvilke funktioner der varetages fra de forskellige adresser.

2) Karakteren af uddannelsesaktiviteten, herunder beskrivelse af indhold og varighed.

3) Målgruppe, herunder beskrivelse af hvorledes uddannelsesaktiviteten tilsikres at ramme den ønskede målgruppe.

4) Økonomiske forhold, herunder angivelse af forventede udgiftsposter og finansieringen heraf i forbindelse med afviklingen af uddannelsesaktiviteten.

5) Ansøgers kompetence til at afvikle uddannelsesaktiviteten, herunder tidligere erfaringer med at gennemføre undervisnings- eller uddannelsesforløb.

6) Eventuelle planer om indgåelse af partnerskab med andre aktører, herunder samarbejde med lokale radio- og tv-stationer, højskoler, etc.

7) Geografisk placering for afviklingen af uddannelsesaktiviteten.

Stk. 3. Radio- og tv-nævnet kan i øvrigt kræve de oplysninger, nævnet finder nødvendige for behandlingen af ansøgningen. Nævnet kan fastsætte en frist for afgivelsen af oplysninger. Såfremt nævnet ikke kan få tilstrækkelige oplysninger, kan der gives afslag på ansøgningen.

Kapitel 3

Afgørelse om samt kriterier og betingelser for tilskud

§ 5. Radio- og tv-nævnet træffer efter ansøgning afgørelse om tilskud, jf. § 3, efter følgende kriterier:

1) Uddannelsesaktivitetens indhold. Det tillægges vægt, at der ved de ydede tilskud sikres bredde i udbuddet af uddannelsesaktiviteter, således at der så vidt muligt ydes tilskud til såvel aktiviteter med fokus på kompetencer til indholdsmæssig tilrettelæggelse af programindhold, herunder indhold distribueret via internettet, som aktiviteter med fokus på tekniske, økonomiske og lignende programunderstøttende kompetencer, herunder internetbaseret distribution. Der lægges endvidere vægt på aktiviteter med fokus på at imødekomme mindretalsgruppers og mediesvage gruppers behov for adgang til de lokale radio- og tv-medier og på kvaliteten af de udbudte kurser.

2) Målgruppe. Det tillægges vægt, at deltagerne er tilknyttet de i § 2, stk. 1, 1. pkt., anførte ikkekommercielle lokale radio- og tv-stationer, disses organisationer eller sendesamvirker, eller at deltagerne tilhører mindretal eller mediesvage grupper, jf. § 2, stk. 2, nr. 3.

3) Ansøgers kompetence. Det tillægges vægt, at ansøger har kompetencer inden for undervisning og programvirksomhed og den ansøgte aktivitets indhold.

4) Indgåede partnerskaber mellem de ikkekommercielle lokale radio- og tv-stationer og disses organisationer m.v. Det tillægges vægt, at uddannelsesaktiviteterne udbydes i partnerskab med en eller flere stationer og organisationer.

5) Geografisk spredning blandt de tilskudsberettigede aktiviteter. Det tillægges vægt, at tilskud fordeles på uddannelsesaktiviteter, der afholdes forskellige steder i landet.

Stk. 2. Kriterierne i stk. 1 er opstillet i prioriteret rækkefølge. Tildelingen af tilskud sker således som udgangspunkt ved brug af det første evalueringskriterium, idet de efterfølgende kriterier kun anvendes, hvis flere ansøgere vurderes at stå lige ud fra det forudgående kriterium.

Stk. 3. Radio- og tv-nævnet skal i øvrigt lægge vægt på, at der er et rimeligt forhold mellem uddannelsesaktiviteten og tilskudsbeløbet.

§ 6. Tilsagn om tilskud gives på betingelse af,

1) at aktiviteterne gennemføres og udgifterne hertil afholdes som beskrevet i ansøgningen, jf. dog § 6, stk. 2, og

2) at ansøger enten aflægger regnskab samt beretning eller erklæring om de gennemførte aktiviteter, jf. de til enhver tid gældende regler om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet.

Stk. 2. Radio- og tv-nævnet kan i særlige tilfælde godkende ændringer af ansøgningen. Det er en betingelse for tilsagnet om tilskud, at de tilskudsberettigede aktiviteter gennemføres i overensstemmelse med den ændrede ansøgning.

Stk. 3. Radio- og tv-nævnet kan godkende enten regnskab samt beretning eller erklæring indsendt i medfør af stk. 1, nr. 2.

Stk. 4. Ansøger skal være i besiddelse af dokumentation for gennemførelse af de aktiviteter, der er givet tilskud til, indtil Radio- og tv-nævnet har godkendt enten regnskab samt beretning eller erklæring.

Stk. 5. Et tilsagn om tilskud bortfalder, hvis betingelserne i stk. 1-4 ikke opfyldes. Hvis et tilsagn om tilskud bortfalder, udbetaler Radio- og tv-nævnet ikke tilskud, ligesom Radio- og tv-nævnet har ret til at kræve allerede udbetalte beløb tilbagebetalt.

Stk. 6. Radio- og tv-nævnet har ret til at tilbageholde udbetaling af tilskud eller kræve udbetalte beløb tilbagebetalt, hvis ansøger har opnået tilsagnet om tilskud ved svig eller i øvrigt har afgivet urigtige oplysninger under sagsforløbet.

§ 7. Radio- og tv-nævnet kan give tilsagn om tilskud med et mindre beløb end ansøgt.

Stk. 2. Giver Radio- og tv-nævnet alene tilsagn om at yde en del af det ansøgte tilskud, kan Radio- og tv-nævnet på forhånd godkende, at de i ansøgningen beskrevne aktiviteter kan ændres. Radio- og tv-nævnet kan som betingelse for tilskud bestemme, hvilke dele af de i ansøgningen beskrevne aktiviteter, der som minimum skal gennemføres.

Stk. 3. Tilskud ydes med mindst 50.000 kr.

§ 8. Ansøgere, der gives tilsagn om tilskud, får udbetalt op til 200.000 kr. samt 50 pct. af den del af tilskudsbeløbet, der overstiger 200.000 kr., når tilsagnet om tilskud er meddelt. De resterende 50 pct. af den del af tilskudsbeløbet, der overstiger 200.000 kr., udbetales, når beretning samt regnskab for aktiviteterne er godkendt af Radio- og tv-nævnet.

Kapitel 4

Offentlighed

§ 9. Oplysninger om meddelte tilsagn om tilskud samt ansøgernes beretninger offentliggøres på Radio- og tv-nævnets hjemmeside.

Kapitel 5

Ikrafttræden

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2014.

Stk. 2. Samtidigt ophæves bekendtgørelse nr. 1102 af 16. september 2013.

Kulturministeriet, den 25. november 2014

Marianne Jelved

/ Lars M. Banke