Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ophævelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder og om ændring af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.

(Afskaffelse af næringsbrevsordningen)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

Lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 1205 af 14. oktober 2013, ophæves.

§ 2

I lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 135 af 18. januar 2010, som ændret ved § 34 i lov nr. 718 af 25. juni 2010, § 2 i lov nr. 249 af 30. marts 2011, § 12 i lov nr. 1231 af 18. december 2012, § 4 i lov nr. 633 af 12. juni 2013 og § 3 i lov nr. 736 af 25. juni 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, indsættes efter »Bestemmelserne i«: »§ 26, stk. 3,«.

2. § 13, stk. 1, nr. 1, ophæves.

Nr. 2-5 bliver herefter nr. 1-4.

3. § 14, stk. 1, nr. 1, ophæves.

Nr. 2-5 bliver herefter nr. 1-4.

4. I § 14, stk. 1, nr. 4, der bliver nr. 3, ændres »§ 13, stk. 1, nr. 2, 4 og 5« til: »§ 13, stk. 1, nr. 1, 3 og 4«.

5. I § 14, stk. 2, ændres »stk. 1, nr. 4« til: »stk. 1, nr. 3«.

6. I § 15, stk. 1, ændres »§ 13, stk. 1, nr. 2 og 4« til: »§ 13, stk. 1, nr. 1 og 3«.

7. § 18, stk. 1, nr. 4, ophæves.

Nr. 5-8 bliver herefter nr. 4-7.

8. I § 18, stk. 1, nr. 7, der bliver nr. 6, ændres »§ 13, stk. 1, nr. 4« til: »§ 13, stk. 1, nr. 3«, og »§ 14, stk. 1, nr. 4 og 5« ændres til: »§ 14, stk. 1, nr. 3 og 4«.

9. Overskriften til § 26 affattes således:

»Optræden m.v. og spilleautomater«.

10. I § 26 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. For virksomheder, der sælger mad og drikkevarer til nydelse på eller ved salgsstedet, kan kommunalbestyrelsen fastsætte, at der for ikkegevinstgivende spilleautomater betales en afgift til kommunen. Afgiften opkræves kvartalsvis. Afgiften vil kunne fastsættes som et fast beløb for hver automat eller som en procentdel af det indspillede beløb eller som en kombination heraf. Der betales ikke afgift for indtil to ikkegevinstgivende spilleautomater. Den årlige afgift for de følgende spilleautomater må højst udgøre 4.000 kr. for hver spilleautomat.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2015, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 4 træder i kraft den 31. december 2014.

§ 4

Der opkræves ikke gebyr for at være optaget i Næringsbasen for 2014, jf. lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder.

Givet på Christiansborg Slot, den 16. december 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Henrik Sass Larsen