Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 881 af 4. juli 2014 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret) foretages følgende ændring:

1. Efter § 27 indsættes:

»§ 27 a. Rigspolitiet giver efter begæring oplysning om afgørelser i Kriminalregisteret om overtrædelse af udlændingelovens § 59, stk. 5, og § 60, stk. 1, som er truffet inden for de seneste 2 år, til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Udlændingenævnet til brug for sager om certificering efter udlændingelovens § 9 a, stk. 18-21.

Stk. 2. Videregivelse af oplysninger efter stk. 1 kan i ansøgningssager kun ske efter samtykke fra den, oplysningerne angår. § 16, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015.

Justitsministeriet, den 23. december 2014

Mette Frederiksen

/ Esben Haugland