Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Senderettigheder til FM5-sendenettet
Bilag 2 Vedrørende økonomiske forhold
Bilag 3 Vedrørende afgiftsgrundlaget
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal

I medfør af § 45, stk. 5, og § 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1188 af 23. september 2013, fastsættes:

§ 1. Radio- og tv-nævnet udbyder den femte jordbaserede FM-radiokanal som én samlet sendemulighed (Landskanalen) eller opdelt i en sendemulighed, der kan anvendes på Sjælland (Østkanalen), og en sendemulighed, der kan anvendes i Jylland og på Fyn (Vestkanalen), jf. bilag 1.

Stk. 2. Programtilladelse i henhold til stk. 1 kan ikke meddeles DR.

Stk. 3. Det er ikke tilladt at opdele sendefladen geografisk, hvilket medfører, at et givet program eller en given reklame skal udsendes samtidig i hele tilladelseshavers sendeområde. Dette gælder såvel programvirksomheden på FM som på DAB, jf. § 3.

Stk. 4. Såfremt der træffes beslutning om slukning af de analoge FM-signaler i tilladelsesperioden, skal tilladelseshaveren uden kompensation acceptere, at FM-sendemuligheden bortfalder fra det tidspunkt, det måtte blive besluttet, og at tilladelsen herefter alene omfatter den i § 3 nævnte DAB-kapacitet.

Public service-nyhedsdækning mv.

§ 2. Programvirksomheden på såvel FM som DAB på de i § 1, stk. 1, og § 3, stk. 1, nævnte sendemuligheder skal omfatte public service-nyhedsdækning bestående af mindst 400 timers nyhedsudsendelser pr. år eksklusive eventuelle reklamer, der fordeles i tidsrummet kl. 6-24. Udsendelserne skal bringe nyheder fra hele Danmark. Nyhedsdækningen kan bestå af en kombination af kortere nyhedsudsendelser og længerevarende nyhedsmagasiner og skal herudover opfylde kravene i radio- og fjernsynslovens § 10.

Stk. 2. Genudsendelser af hele nyhedsudsendelser kan ikke medregnes i opgørelsen af de 400 timers nyhedsudsendelser pr. år.

Stk. 3. Stk. 2 gælder ikke anvendelse i nyhedsudsendelser af enkeltindslag fra tidligere nyhedsudsendelser.

Stk. 4. Der må ikke udsendes programmer, som i alvorlig grad kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, herunder navnlig programmer, som indeholder pornografi eller umotiveret vold.

Stk. 5. Andre programmer, som kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, må ikke sendes, medmindre det ved valget af sendetidspunkt eller ved tekniske foranstaltninger sikres, at mindreårige normalt ikke hører udsendelserne. Når programmerne udsendes, skal der forud for dem gives en advarsel om programmernes indhold.

Stk. 6. Programvirksomheden må ikke på nogen måde tilskynde til had på grund af race, køn, religion, nationalitet eller seksuel observans.

Stk. 7. Programvirksomheden må ikke på nogen måde fremme terrorisme.

Stk. 8. Tilladelseshaver skal senest den 1. maj hvert år til Radio- og tv-nævnet indsende en redegørelse for det foregående år for opfyldelsen af kravene i programtilladelsen om public service-nyhedsdækning.

Stk. 9. Tilladelseshaver skal deltage i de brancheanerkendte officielle lyttermålinger i Danmark eller på anden måde gennemføre målinger, der er sammenlignelige med disse.

Ret og pligt til DAB

§ 3. Tilladelsesindehaver til Landskanalen vil få rådighed over 192 CU i en landsdækkende DAB-blok. Såfremt kanalen opdeles i en Østkanal og en Vestkanal, vil hver kanal få rådighed over 96 CU i en landsdækkende DAB-blok.

Stk. 2. DAB-kapacitet forstås i denne bekendtgørelse som kapacitet i det digitale sendenet til fremføring af DAB, jf. ETSI-standard ETS 300 401.

Stk. 3. Med rådighed over DAB-kapacitet, jf. stk. 1, følger en forpligtelse til at sende programmer i digital form. Den digitale programvirksomhed kan bestå af hel eller delvis paralleludsendelse af de analogt udsendte programmer.

Stk. 4. Tilladelseshaver skal efter nærmere aftale med multipleksoperatøren eller lignende af sendenettet aflevere et digitalt audiosignal til multipleksoperatøren med tilhørende PAD. Multipleksoperatøren sørger herefter for kodning, multipleksering og udsendelse.

Stk. 5. Tilladelseshaver skal indgå aftale med multipleksoperatøren om dækning af omkostninger ved driften af den landsdækkende DAB-blok samt øvrige vilkår.

Stk. 6. Tilladelseshaver skal, såfremt der træffes politisk beslutning herom, uden kompensation acceptere ændringer i tilladelsen i relation til sendemuligheder og signaler, herunder skift af DAB-blok og evt. overgang til DAB+ eller anden standard for digital radio. Ved en evt. overgang til at sende i DAB+ vil den tilknyttede DAB-kapacitet for Landskanalen udgøre 1/8 af kapaciteten i en landsdækkende DAB-blok. Såfremt kanalen opdeles i en Østkanal og en Vestkanal vil den til hver kanal tilknyttede DAB-kapacitet herefter udgøre 1/16 af kapaciteten i en landsdækkende DAB-blok.

Skønhedskonkurrence

§ 4. Programtilladelse tildeles af Radio- og tv-nævnet efter en skønhedskonkurrence.

Stk. 2. Deltagelse i konkurrencen sker på grundlag af indgivelse af ansøgning. Med indgivelse af ansøgning accepterer ansøgerne vilkårene i udbudsmaterialet.

Stk. 3. Radio- og tv-nævnet fastsætter de nærmere regler om proceduren og ansøgningens udformning, herunder hvilke oplysninger og hvilken dokumentation og bilag, ansøgningen skal indeholde, samt frist for indlevering af ansøgning.

Stk. 4. Der skal ved indlevering af ansøgningen til konkurrencen stilles en ubetinget og uigenkaldelig anfordringsgaranti på kr. 1 mio. Garantien skal være udstedt af et pengeinstitut eller et forsikringsselskab, hvis langsigtede gæld skal have en rating fra Standard & Poor’s på mindst BBB- eller fra Moody’s Investors Service Limited på mindst Baa3.

Stk. 5. Når programtilladelse er tildelt, vil anfordringsgarantierne jf. stk. 4. blive frigivet, jf. dog § 11, hvorefter tilladelseshavers garanti forbliver i kraft i hele tilladelsesperioden.

§ 5. Ansøger skal redegøre for sine økonomiske forhold, belyst ved de i bilag 2 anførte hoved- og nøgletal for de seneste 5 regnskabsår afhængig af, hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed, såfremt sådanne tal foreligger. Der skal for konsortier e. lign. redegøres for hver enkelt deltagers økonomiske forhold, jf. bilag 2. Er ansøgeren et konsortium e.l., skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse for opfyldelse af forpligtelser og udpege en fælles befuldmægtiget.

Stk. 2. Ansøger skal fremlægge en forretningsplan, dækkende tilladelsesperioden, jf. § 8, stk. 1. Forretningsplanen skal som minimum indeholde en konkurrent- og markedsanalyse, oplysninger om planlagt programudbud og årsbaserede økonomiske overslag over virksomheden i tilladelsesperioden.

Stk. 3. Ansøger skal redegøre for sine kompetencer til at drive radio- eller anden medievirksomhed. I redegørelsen kan indgå dokumenterede erfaringer eller anden dokumentation for kompetencer.

Stk. 4. Ansøger kan basere sit tilbud på andre enheders formåen (f.eks. underleverandører eller andre enheder i koncernen). I givet fald skal ansøger godtgøre, at ansøger fuldt ud kan råde over de ressourcer og kompetencer mv., der skal indgå i vurderingen af tilbuddet. Dette kan ske ved fremlæggelse af erklæringer eller anden form for dokumentation for disse enheders tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer og kompetencer til rådighed i hele tilladelsesperioden.

§ 6. Radio- og tv-nævnet udsteder programtilladelse til den ansøger eller de ansøgere, som af nævnet vurderes at være bedst egnet til at drive det ansøgte ud fra en samlet bedømmelse af ansøgningerne i forhold til følgende evalueringskriterier:

1) Den økonomiske realisme af forretningsplanen, jf. § 5, stk. 2. Der lægges vægt på dokumentationen for, at ansøgers økonomiske soliditet, jf. § 5, stk. 1, er tilstrækkelig i forhold til gennemførelse af forretningsplanen gennem hele tilladelsesperioden. Det vurderes i den forbindelse positivt, at der fremkommer et positivt likviditetsbudget. Dette kriterium vægter 20 pct.

2) Den markedsmæssige realisme af forretningsplanen, jf. § 5, stk. 2. Der lægges vægt på kvaliteten af og realismen i konkurrent- og markedsanalysen i forretningsplanen belyst ved beskrivelsen af de planlagte aktiviteter og det planlagte programudbud. Dette kriterium vægter 40 pct.

3) Ansøgers kompetence til at drive radiovirksomhed eller anden medievirksomhed, jf. § 5, stk. 3 og 4, vurderet ud fra følgende delkriterier under litra a-c. Dette kriterium vægter samlet 40 pct. De enkelte delkriterier vægter i den forbindelse lige:

a) Ansøgers generelle kompetencer til at drive radiovirksomhed eller anden medievirksomhed. Kompetencer i forhold til programformatering og anden redaktionel kompetence vægter i denne forbindelse højere end radioteknisk og radioøkonomisk kompetence.

b) Ansøgers kendskab til eller indsigt i drift af radiovirksomhed eller anden medievirksomhed. Kendskab til eller indsigt i drift af radiovirksomhed vægter højere end kendskab til eller indsigt i anden medievirksomhed. Nyere kendskab eller indsigt vægter højere end ældre kendskab eller indsigt.

c) Ansøgers kendskab til eller indsigt i mediemarkedet. Kendskab til eller indsigt i det danske mediemarked vægter højere end kendskab til eller indsigt i mediemarkeder i andre lande. Nyere kendskab eller indsigt vægter højere end ældre kendskab eller indsigt.

Stk. 2. Ved kendskab til i stk. 1, nr. 3, litra b og c forstås, at ansøgeren har praktisk erhvervserfaring med den pågældende virksomhed eller på det pågældende marked. Ved indsigt i i stk. 1, nr. 3, litra b og c forstås, at ansøgeren har analyseret de nævnte virksomheder eller markeder.

Stk. 3. Nævnet kan indhente sagkyndig bistand fra en revisor, et konsulentfirma eller lignende i forbindelse med sin vurdering af evalueringskriterierne i stk. 1.

Stk. 4. Radio- og tv-nævnet opstiller en pointskala, der for hvert af de ovennævnte evalueringskriterier anvendes ved bedømmelsen af ansøgningerne. Herefter beregnes den samlede bedømmelse ved anvendelse af de i stk. 1 nævnte procentvægte. Pointskalaen fremgår af udbudsmaterialet.

Stk. 5. Såfremt der opnås lige stort pointantal, jf. stk. 4, for ansøgninger med højest pointantal til henholdsvis Østkanalen og Vestkanalen sammenlignet med den/de ansøgninger til Landskanalen, der opnår højest pointantal, tildeles programtilladelse til Landskanalen. Ved sammenligningen med pointantallet for Landskanalen tæller det højeste pointantal for henholdsvis Østkanalen og Vestkanalen 50 pct. hver.

Stk. 6. Såfremt to eller flere ansøgere opnår samme højeste pointantal, jf. stk. 4, og fordeling ikke kan ske efter stk. 5, foretages udvælgelsen af vinderen ved lodtrækning af en notar.

§ 7. Radio- og tv-nævnet er berettiget til at aflyse udbuddet, hvis der ikke fremkommer egnede ansøgninger.

Tilladelser

§ 8. Tilladelse udstedes for en periode af 8 år af Radio- og tv-nævnet til vinderne eller vinderen af skønhedskonkurrencen.

Stk. 2. Virksomheden skal udføres i overensstemmelse med forretningsplanen i hele tilladelsesperioden. Radio- og tv-nævnet skal godkende alle væsentlige ændringer i forhold til det i forretningsplanen forudsatte, forinden disse ændringer sættes i værk. Ved væsentlige ændringer forstås bl.a. udskiftning af konsortiedeltagere eller udskiftning af væsentlige underleverandører.

Stk. 3. Tilladelsen kan inddrages midlertidigt eller endeligt af Radio- og tv-nævnet, hvis

1) tilladelseshaver overtræder loven eller bestemmelser fastsat efter loven, såfremt en overtrædelse er grov eller overtrædelserne er ofte gentagne,

2) tilladelseshaver tilsidesætter de vilkår, som programtilladelsen er meddelt på,

3) tilladelseshaver i forbindelse med skønhedskonkurrencen og udstedelsen af tilladelsen har afgivet urigtige oplysninger, eller

4) tilladelsesindehaver gennemfører væsentlige ændringer i forretningsplanen, der ikke er godkendt i overensstemmelse med stk. 2.

Stk. 4. Tilladelseshaver skal påbegynde programvirksomheden på alle de radiofrekvenser, som tilladelsen omfatter, senest seks måneder efter udstedelse af programtilladelsen. Den digitale programvirksomhed skal senest påbegyndes samtidig med påbegyndelse af programvirksomheden på FM.

Stk. 5. Tilladelsen kan overdrages, hvis tilladelseshaver inden overdragelsen har indhentet Radio- og tv-nævnets forudgående godkendelse heraf. Radio og tv-nævnet kan af tilladelseshaver kræve de oplysninger, som nævnet skønner nødvendige for en stillingtagen til, om vilkårene for tilladelsen fortsat vil være opfyldt efter overdragelsen.

Stk. 6. Overdragelser efter stk. 5 omfatter også indirekte overdragelser, herunder overdragelser af aktier, anparter eller andre ejerinteresser, der medfører ændringer med hensyn til den bestemmende indflydelse over tilladelseshaver.

Stk. 7. Der betales frekvensafgift i henhold til frekvenslovgivningens bestemmelser.

Koncessionsafgift

§ 9. For Landskanalen betales en variabel omsætningsafhængig koncessionsafgift på 5 pct. af den del af tilladelseshavers afgiftsgrundlag, jf. § 10, det pågældende år, der ligger over kr. 75 mio. og op til kr. 100 mio., 10 pct. af afgiftsgrundlaget fra og med kr. 100 mio. op til kr. 200 mio. og 15 pct. af afgiftsgrundlaget fra og med kr. 200 mio. og derover.

Stk. 2. For Østkanalen og Vestkanalen betales en variabel omsætningsafhængig koncessionsafgift på 5 pct. af den del af tilladelseshavers afgiftsgrundlag, jf. § 10, det pågældende år, der ligger over kr. 37,5 mio. og op til kr. 50 mio., 10 pct. af afgiftsgrundlaget fra og med kr. 50 mio. op til kr. 100 mio. og 15 pct. af afgiftsgrundlaget fra og med kr. 100 mio. og derover.

Stk. 3. Tilladelseshaver forpligter sig til at betale variabel koncessionsafgift i hele tilladelsesperioden eller frem til tilladelsen tilbageleveres eller inddrages, jf. § 13.

Stk. 4. Den variable koncessionsafgift betales bagud hvert år senest en måned efter Radio- og tv-nævnets modtagelse af årsregnskab og opgørelse af afgiftsgrundlaget, dog senest den 1. juni.

§ 10. Grundlaget for beregning af den variable afgift, jf. § 9, stk. 1 og 2, er de samlede direkte og indirekte indtægter, eksemplificeret og præciseret i bilag 3, vedrørende programvirksomheden tilknyttet tilladelsen, med undtagelse af:

1) løntilskud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats,

2) ansatte i henhold til jobskabelsesordning,

3) aktionærtilskud til underskudsdækning, og

4) finansielle indtægter.

Stk. 2. Værdien af lovlige egenreklamer indgår ikke i afgiftsgrundlaget.

§ 11. Tilladelseshavers anfordringsgaranti efter § 4, stk. 5, forbliver i kraft i tilladelseshaverens tilladelsesperiode til dækning af udestående variabel koncessionsafgift.

Stk. 2. Tilladelseshaverens anfordringsgaranti frigives efter afregning af eventuelt udestående variabel koncessionsafgift ved tilladelsens ophør, tilbagelevering eller inddragelse, jf. § 9, stk. 3.

Regnskab og opgørelse af afgiftsgrundlag

§ 12. Tilladelseshaver skal hvert år senest den 1. maj indsende et selvstændigt årsregnskab for programvirksomheden tilknyttet tilladelsen med opgørelse af afgiftsgrundlag til Radio- og tv-nævnet. Afgiftsgrundlaget skal opgøres i regnskabet således, at de samlede indtægter, herunder reklame- og sponsorindtægter og anden direkte og indirekte støtte til programvirksomheden, uanset om de oppebæres af tilladelseshaver eller af tredjemand, herunder reklamesalgs- og produktionsselskaber, og uanset om sendetiden er solgt til anden side, fremgår særskilt. Ved indirekte støtte forstås refusion af tilladelsens udgifter, eller at andre afholder omkostninger for programvirksomheden. Alle beløb opgøres eksklusiv moms.

Stk. 2. Regnskabet og opgørelsen af afgiftsgrundlaget skal opfylde følgende krav:

1) Der skal udarbejdes en forretningsgang med heri indbyggede interne kontroller, der sikrer, at alle indtægter faktureres og medtages i opgørelsen af afgiftsgrundlaget. Forretningsgangene skal blandt andet sikre, at fordelingen af indtægter ved reklamekampagner sker til markedspris, og at der sker en korrekt fordeling af indtægterne.

2) En statsautoriseret eller registreret revisor skal underskrive en revisorerklæring, hvori revisoren indestår for, at de nævnte principper for opgørelse af afgiftsgrundlaget er fulgt. Revisor skal endvidere erklære, at de ovenstående forretningsgange og de heri indbyggede interne kontroller har fungeret tilfredsstillende i hele perioden.

Stk. 3. Radio- og tv-nævnet har som tilsynsmyndighed mulighed for at foretage kontrol af opgørelsen af afgiftsgrundlaget ved egen revisor. Tilladelsesindehaver skal i så fald give Radio- og tv-nævnets egen revisor de oplysninger, som revisor anser for nødvendige for at bedømme opgørelsen.

Ophør af tilladelsen

§ 13. Tilladelseshaver er ved tilbagelevering af tilladelsen til Radio- og tv-nævnet forpligtet til at betale variabel koncessionsafgift for perioden frem til tilbageleveringen af tilladelsen, jf. § 9, stk. 2.

Stk. 2. Hvis tilladelsen inddrages endeligt af Radio- og tv-nævnet i henhold til radio- og fjernsynslovens § 50 eller § 51, er tilladelsesindehaveren forpligtet til at betale variabel koncessionsafgift frem til inddragelsen af tilladelsen.

Stk. 3. Regnskab og opgørelse af afgiftsgrundlaget, jf. § 12, skal indsendes til Radio- og tv-nævnet senest ved udgangen af den fjerde måned efter tilbageleveringen eller inddragelsen, jf. stk. 1 og 2. Den variable koncessionsafgift for perioden frem til tilbageleveringen eller inddragelsen skal betales senest ved udgangen af den femte måned efter tilbageleveringen eller inddragelsen, jf. stk. 1 og 2.

Ikrafttræden

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 24. marts 2014.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 168 af 17. marts 2003 om Radio- og tv-nævnets udbud af den femte og sjette jordbaserede FM-radiokanal.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 393 af 2. maj 2006 om Radio- og tv-nævnets udbud af den femte, jordbaserede FM-radiokanal ophæves den 20. november 2014.

Kulturministeriet, den 20. marts 2014

Marianne Jelved

/ Lars M. Banke


Bilag 1

Senderettigheder til FM5-sendenettet

               
 
Stationsnavn
Position 1)
Frekvens
(MHz)
Sende-
effekt,
ERP
(W)
Polari-sation 2)
Antenne-
højde over
terræn
(m)
Anvendelse af retnings-bestemt
antenne 3)
Lands-
kanalen
Vestkanalen
 
Sydvestjylland
008E40 17/
55N39 26
87,8
10.000
V
164
Ja
 
Århus
010E13 00/
56N05 57
88,6
650
V
149
Ja
 
Tinglev
009E15 53/
54N56 53
88,8
48
V
21
Ja
 
Sønderjylland
009E11 10/
55N07 22
89,3
3.020
V
140
Ja
 
Møgeltønder
008E51 59/
54N57 21
92,4
30
V
32
Nej
 
Fyn
010E28 29/
55N16 59
93,4
1.000
V
139
Ja
 
Grenå
010E55 08/
56N24 39
98,6
400
V
97
Ja
 
Broager
(Ragebøl)
009E44 05/
54N55 24
98,9
290
V
82
Nej
 
Vejle
009E30 08/
55N40 29
99,3
930
V
138
Ja
 
Vendsyssel
010E18 06/
57N30 01
102,4
1.000
V
138
Ja
 
Vestjylland
008E40 24/
56N23 10
103,4
60.256
H
178
Ja
 
Horsens
009E51 38/
55N52 05
103.6
180
V
35
Nej
 
Nordjylland
009E49 26/
57N00 14
106,0
5.600
V
150
Ja
 
Sydals
009E59 07/
54N56 12
106,6
70
V
30
Ja
 
Middelfart
009E37 09/
55N30 44
106,6
34
V
75
Nej
 
Hirtshals
009E59 03/
57N33 51
107,0
70
V
30
Nej
 
Nordborg
009E45 15/
55N02 20
107,5
50
V
32
Ja
 
Østkanalen
 
København
012E29 35/
55N44 07
91,4
11.800
V
170
Ja
 
Bornholm
014E52 44/
55N08 57
92,2
1.000
V
131
Ja
 
Sydsjælland
011E48 42/
55N15 32
103,9
100.000
H
182
Ja
 
Neksø
015E07 44/
55N05 26
104,6
20
V
10
Nej
 
Rønne
014E43 49/
55N07 00
105,7
100
V
35
Nej
 
Dueodde
014E54 57/
55N04 27
106,2
32
V
47
Nej
 
Hammeren
014E47 52/
55N15 0932
107,4
40
V
23
Nej
               
1)
Det anførte stationsnavn og positionen beskriver det geografiske sted, som senderettigheden kan benyttes fra. Det er en forudsætning for at tage senderettighederne i brug, at tilladelsesindehaveren har en frekvenstilladelse udstedt af Erhvervsstyrelsen. Frekvenstilladelsen og programtilladelsen giver ikke ret til at etablere senderen på den pågældende station og position. Etablering af sendere i sendemaster på de nævnte positioner forudsætter en aftale med den relevante masteejer herom.
Tilladelsesindehaveren har desuden mulighed for at ansøge Radio- og tv-nævnet om at flytte senderettighederne til en anden position. En flytning til en anden geografisk position vil kunne indebære ændringer i de anførte tekniske data.
2)
Polarisationen angives som V (Vertikal) eller H (Horisontal).
3)
”Ja” angiver, at der skal anvendes en retningsbestemt antenne med reduktioner af sendeeffekten i en eller flere retninger. ”Nej” betyder, at der kan anvendes en rundstrålende antenne.

Beskyttelse af senderettighederne

Ovennævnte senderettigheder vil give tilladelsesindehaveren adgang til at anvende de beskrevne frekvenser i overensstemmelse med de anførte tekniske karakteristika. Tilladelsesindehaveren må alene benytte senderettighederne til brug for udsendelse af FM-radio og inden for rammerne af de ovennævnte tekniske data.

Der sker til stadighed ændringer i den øvrige anvendelse af FM-båndet (87,5-108,0 MHz) som følge af udstedelse af nye frekvenstilladelser, flytning af eksisterende sendepositioner og ændret frekvensanvendelse i udlandet. Erhvervsstyrelsen tager i sin frekvensplanlægning højde for eksisterende frekvenstilladelser. Ved de ovenfor nævnte løbende ændringer sikrer Erhvervsstyrelsen således i videst mulig omfang beskyttelse af eksisterende tilladelsesindehavere, herunder indehaveren af frekvenstilladelsen til sendenettet.

I forhold til den udenlandske frekvensanvendelse bliver de enkelte senderettigheder i sendenettet beskyttet som beskrevet i slutdokumentet fra FM-planlægningskonferencen i Geneve 1984 (GE84) og andre relevante internationale aftaler. GE84-aftalen bliver i gensidig forståelse med Danmarks nabolande forvaltet således, at den enkelte ændring (nye og ændrede frekvenstilladelser i Danmark og i udlandet) maksimalt afstedkommer en forøgelse af forstyrrelsen (”usable field strength”) på 0,2 dBµV/m.

I forhold til den indenlandske frekvensanvendelse bliver de enkelte senderettigheder i sendenettet beskyttet i videst muligt omfang og som minimum i samme omfang som i forhold til den udenlandske frekvensanvendelse, jf. beskrivelsen ovenfor.


Bilag 2

Vedrørende økonomiske forhold

Ansøgers økonomiske forhold forudsættes belyst ved nedenstående hoved- og nøgletal for de seneste 5 regnskabsår.

Nettoomsætning

Årets resultat

Aktiver i alt

Egenkapital

Likvider ultimo

EBIT-margin

Afkast af investeret kapital (ROIC)

Egenkapitalandel

Egenkapitalforrentning


Bilag 3

Vedrørende afgiftsgrundlaget

Nedenfor er angivet eksempler på direkte og indirekte indtægter, der skal medregnes afgiftsgrundlaget:

Reklameindtægter inklusive barterindtægter (byttehandel). Værdien af eventuelle barterindtægter skal opgøres til markedspris, det vil sige den pris, som for eksempel reklametid ville have indbragt ved salg i fri handel. Markedspris beregnes som den gennemsnitlige kontraktspris for det pågældende kvartal.

Sponsorindtægter og –bidrag.

Gaver.

Lytterbidrag, herunder overtakserede tjenester som for eksempel opkald via 90-numre og sms-tjenester.

Bingoindtægter.

Tilskud.

Administrationsbidrag.

Værdien af arbejdsydelser betalt af tredjemand for programvirksomheden tilknyttet tilladelsen eller til dennes drift.

Naturalieydelser. Der kan for eksempel være tale om betalt husleje.

Indtægter vedrørende salg af udsendelser, som indgår i programvirksomheden.

Direkte og indirekte indtægter hidrørende fra immaterielle rettigheder.

Værdien af andre ydelser stillet til rådighed af tredjemand.

Indtægter fra videretransmission via kabel og satellit. Vedrørende videretransmission på æterbårne stationer/frekvenser se nedenfor.

Nedenfor er angivet præciseringer til opgørelsen af afgiftsgrundlaget:

Ved videretransmission – helt eller delvist – af programvirksomheden på andre æterbårne stationer/frekvenser – men ikke videretransmission på kabel eller satellit – skal omsætningen (reklameindtægterne), inkluderes i afgiftsgrundlaget. Hvis der sker fælles salg af reklamer for programvirksomheden tilknyttet tilladelsen og andre æterbårne radioer i et samarbejde, skal reklameindtægterne inkluderes i afgiftsgrundlaget.

Hvis der i indtægterne indgår reklamekampagner, som kører i flere medier indenfor for eksempel en koncern eller et salgssamarbejde (for eksempel tv, internet, trykte medier eller andre radiostationer), skal indtægterne for den andel af kampagnen opgøres til markedspris, det vil sige den pris, som for eksempel reklametid ville have indbragt ved salg i fri handel. Markedspris beregnes som den gennemsnitlige kontaktpris for det pågældende kvartal.

Hvis kampagnen er solgt til en samlet »pakkepris« eller kampagnepris, skal den til tilladelsen knyttede andel af »pakkeprisen« svare til den andel den ville have haft, hvis alle reklamerne i »pakken« havde været solgt til deres respektive listepriser. Det vil sige at der ikke må være ydet en lavere rabatsats på de andre reklamer, end der bliver for reklamerne, der indgår i den til tilladelsen knyttede programvirksomhed.

Hvis reklamesalget og indgåelse af sponsoraftaler og aftaler om anden direkte og indirekte støtte sker gennem et salgsselskab, reklamebureau eller lignende, der er en del af samme koncern1) som tilladelseshaver eller tilladelseshaver ejes af, skal den samlede indtægt indregnes i afgiftsgrundlaget. Eventuel salgsprovision eller andre omkostninger må ikke fratrækkes ved opgørelsen af afgiftsgrundlaget.

Hvis reklamesalget sker gennem en koncernforbundet virksomhed i henhold til ovenstående definition, skal der ske en adskillelse af prisen på »kreativ tid« og prisen for selve annonceringen, der indgår i den til tilladelsen knyttede programvirksomhed. Det er således kun prisen for annonceringen, der indgår i afgiftsgrundlaget.

Reklamespots skal opgøres til markedspris uanset, om der foreligger kontant betaling.

Officielle noter

1) Ved en koncern som tilladelseshaveren indgår i, forstås et selskab eller anden virksomhed som direkte eller indirekte – under hensyntagen til bestemmende indflydelse – ejes af samme ejerkreds eller koncern eller er et associeret selskab med en ejerandel på 20 % eller mere.