Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om visse aspekter af Danmarks Eksportråds virke

(Nedlæggelse af bestyrelsen for Danmarks Eksportråd og ændret procedure for udpegning af medlemmer til eksportfremmebevillingsudvalget m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 53 af 31. januar 2001 om visse aspekter af Danmarks Eksportråds virke, som ændret ved lov nr. 468 af 5. maj 2010, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften før § 1 affattes således:

»Eksportfremmebevillingsudvalget«.

2. § 1 affattes således:

»§ 1. I tilknytning til etableringen af Danmarks Eksportråd inden for rammerne af udenrigstjenesten nedsætter handels- og udviklingsministeren et eksportfremmebevillingsudvalg til behandling af ansøgninger til Danmarks Eksportråd om medfinansiering til danske virksomheder og enkeltpersoner m.v.«

3. Overskriften før § 2 affattes således:

»Sammensætning af bevillingsudvalget«.

4. § 2 affattes således:

»§ 2. Bevillingsudvalget sammensættes af 1 formand og 3 medlemmer. Bevillingsudvalgets formand og medlemmer udpeges af handels- og udviklingsministeren.«

5. Overskriften før § 3 affattes således:

»Bevillingsudvalgets opgaver«.

6. § 3, stk. 1, ophæves.

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 1 og 2.

7. § 3, stk. 3, der bliver stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Handels- og udviklingsministeren fastsætter en forretningsorden for bevillingsudvalgets virke.«

8. I § 4, stk. 1, ændres »Bestyrelsen for Danmarks Eksportråd eller udenrigsministeren« til: »Handels- og udviklingsministeren«.

9. § 5, stk. 1, affattes således:

»Danmarks Eksportråd træffer afgørelse i sager om tilskud fra Udenrigsministeriets eksportfremmebevilling til medfinansiering af eksportfremmende foranstaltninger til danske virksomheder og enkeltpersoner m.v., som ikke henhører under bevillingsudvalget, jf. § 3, stk. 1, og § 4, stk. 1.«

10. I § 5, stk. 2, udgår »af bestyrelsen for Danmarks Eksportråd og«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. maj 2014.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 11. april 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Mogens Jensen