Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32013R1299
 
32013R1301
 
32013R1303
 
32013R1304
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Indledende bestemmelser
Kapitel 2 Sammensætning og opgaver for overvågningsudvalget under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse
Kapitel 3 De regionale vækstforas og regionernes opgaver under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse
Kapitel 4 Forvaltningsmyndighedsopgaver under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse
Kapitel 5 Behandling af ansøgninger vedrørende anvendelse af midler under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse, der ikke er fordelt til de regionale vækstfora
Kapitel 6 Udvalg og programmer under målet om europæisk territorialt samarbejde
Kapitel 7 Kontrol og revision
Kapitel 8 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ansvar og kompetencefordeling m.v. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond1)

I medfør af § 6, stk. 1, § 6 a, stk. 1, 2 og 4, § 6 b, stk. 1 og 2, § 6 c, stk. 2, § 9, stk. 4, § 12 a, stk. 3, § 13, stk. 1 og 2, § 14, stk. 2, § 15, stk. 4, og § 16, stk. 6 og 7, i lov nr. 1599 af 20. december 2006 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond, som ændret ved lov nr. 1231 af 18. december 2012 og lov nr. 126 af 11. februar 2014 og efter forhandling med justitsministeren og i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 18. februar 2014 om henlæggelse af visse beføjelser til Erhvervsstyrelsen efter lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond fastsættes:

Kapitel 1

Indledende bestemmelser

§ 1. Erhvervsstyrelsen har ansvaret for implementeringen i Danmark af Den Europæiske Regionalfond (Regionalfonden), Den Europæiske Socialfond (Socialfonden), herunder den tværgående koordinering, programudarbejdelse, samarbejde og forhandlinger med Europa-Kommissionen samt regnskabsaflæggelse over for Europa-Kommissionen.

Stk. 2. I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 1303/20132) udpeger medlemsstaten en forvaltningsmyndighed samt en revisionsmyndighed og kan udpege en attesteringsmyndighed eller en forvaltningsmyndighed, der også varetager attesteringsmyndighedens funk-tioner. Samme myndighed kan udpeges for flere operationelle programmer. Erhvervsstyrelsen er forvaltnings-, attesterings- og revisionsmyndighed for programmer under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og kan udpeges hertil for programmer under målet om europæisk territorialt samarbejde, jf. art. 21 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 1299/2013.3)

Kapitel 2

Sammensætning og opgaver for overvågningsudvalget under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse

§ 2. Erhvervsstyrelsen nedsætter et overvågningsudvalg for de to danske programmer under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse i henhold til bestemmelserne i Rådets forordning (EU) 1303/2013.4)

§ 3. Erhvervsstyrelsen varetager formandskabet og sekretariatsfunktionen i overvågningsudvalget.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen har endvidere et medlem i udvalget og udpeger efter indstilling fra de berørte parter et medlem fra henholdsvis Akademikerne, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Beskæftigelsesministeriet, CO-industri, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Danske Arkitektvirksomheder, Danske Handicaporganisationer, Danske Regioner, Finansrådet, Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI, FTF, Håndværksrådet, Institut for Menneskerettigheder, KL, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Kulturministeriet, Landbrug & Fødevarer, Ledernes Hovedorganisation, LO, Miljøministeriet, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Rådet for Socialt Udsatte, Sammenslutningen af Danske Småøer, Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger, Tekniq, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Udenrigsministeriet og Undervisningsministeriet. Endvidere kan udpeges et medlem fra hvert af de regionale vækstfora samt et medlem fra hver af de myndigheder eller organisationer, der fungerer som prioritetsområdekoordinatorer for Østersø-strategien.

Stk. 3. Repræsentanter fra Europa-Kommissionen deltager i arbejdet i overvågningsudvalget, hvor de har en rådgivende funktion. En repræsentant fra henholdsvis Finansministeriet og Rigsrevisionen kan deltage i arbejdet i overvågningsudvalget, hvor de har en rådgivende funktion. Endvidere kan en repræsentant fra henholdsvis Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Investeringsfond deltage i arbejdet i overvågningsudvalget i en rådgivende funktion under de programmer, hvor disse institutioner bidrager til.

Stk. 4. Erhvervsstyrelsen udpeger efter indstilling fra de berørte parter en suppleant for hver af de myndigheder og organisationer, der er repræsenteret i udvalget. Suppleanterne kan deltage i udvalgets møder.

Stk. 5. Erhvervsstyrelsen kan på eget initiativ eller efter udtalelse fra overvågningsudvalget træffe beslutning om udpegning af tilforordnede eller yderligere medlemmer, hvis det skønnes hensigtsmæssigt.

§ 4. Overvågningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden i overensstemmelse med bestemmelserne i gældende forordninger og programmer samt efter aftale med Erhvervsstyrelsen.

§ 5. Overvågningsudvalgets opgaver er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 1303/2013.5)

Stk. 2. Overvågningsudvalget følger gennemførelsen af programmerne og fremskridt med hensyn til realisering af målene. I denne sammenhæng undersøger overvågningsudvalget bl.a. følgende:

1) problemer, som påvirker det operationelle programs resultater og gennemførelse,

2) gennemførelsen af de i § 8 nævnte handlingsplaner,

3) fremskridt med hensyn til gennemførelsen af evalueringsplanen og opfølgningen på resultaterne af evalueringerne,

4) gennemførelsen af kommunikationsstrategien,

5) gennemførelse af store projekter6) og fælles handlingsplaner,7)

6) foranstaltningerne til fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder, lige muligheder og ikke-diskrimination, herunder adgang for handicappede,

7) foranstaltningerne til fremme af bæredygtig udvikling,

8) hvor relevant, hvis forhåndsbetingelserne ikke er opfyldt på datoen for forelæggelsen af partnerskabsaftalen og det operationelle program, udviklingen i foranstaltningerne til opfyldelse af de relevante forhåndsbetingelser og

9) finansielle instrumenter.

Stk. 3. Overvågningsudvalget skal endvidere undersøge og godkende:

1) metodologien og kriterierne for udvælgelse af operationer,

2) årlige og endelige gennemførelsesrapporter,

3) evalueringsplanen for det operationelle program og eventuelle ændringer af planen, herunder i tilfælde, hvor den indgår i en fælles evalueringsplan,

4) kommunikationsstrategien for det operationelle program og eventuelle ændringer af planen og

5) forslag fra Erhvervsstyrelsen om eventuelle ændringer af det operationelle program.

Stk. 4. Afgørelser i overvågningsudvalget træffes ved konsensus.

Kapitel 3

De regionale vækstforas og regionernes opgaver under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse

§ 6. De regionale vækstfora har til opgave at udvælge og indstille projekter til Erhvervsstyrelsens endelige afgørelse, jf. dog kapitel 5.

Stk. 2. Udvælgelsen og indstillingen skal ske i overensstemmelse med gældende:

1) forordninger,

2) kommissionsbestemmelser og beslutninger,

3) fællesskabspolitikker, herunder de der vedrører konkurrencereglerne, offentlige udbud, beskyttelse og forbedring af miljøet, fjernelse af uligheder og fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder,

4) statslige regler og vejledninger,

5) interventioner, herunder partnerskabsaftalen mellem Danmark og Europa-Kommissionen samt det enkelte programs mål, generelle kriterier og prioritetsakser,

6) regionale og nationale erhvervspolitiske strategier,

7) finansielle rammer for det enkelte program, herunder finansieringskilder og rammebeløb fordelt til de regionale vækstfora samt

8) vilkår og udvælgelseskriterier for modtagelse af tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden, som er godkendt af overvågningsudvalget for det pågældende program.

Stk. 3. De regionale vækstfora skal påse, at projekter, der indstilles til tilsagn, er additionelle. Ved additionalitet forstås, at regionalfonds- og socialfondsstøttede aktiviteter skal være supplerende i forhold til den aktivitet, der ville kunne finde sted uden støtten. Ansøger må således som minimum erklære, at projektgennemførelsen ikke ville kunne ske i samme omfang, på samme tidspunkt eller inden for samme tidsramme uden støtten. Kravet om additionalitet betyder også, at der ikke kan ydes tilskud til projekter, hvor alene lovkrav har begrundet projekternes gennemførelse.

Stk. 4. Det i stk. 3 nævnte additionalitetskrav skal være opfyldt på både ansøgnings- og tilsagnstidspunktet.

Stk. 5. De regionale vækstfora skal i deres indstilling have vurderet de enkelte støttemodtageres administrative og økonomiske kapacitet til at drive og gennemføre projektet i overensstemmelse med de af projektet opstillede mål.

Stk. 6. De regionale vækstfora skal sikre, at

1) projekterne har beskrevet deres effektkæde, dvs. sammenhængen mellem det enkelte projekts aktiviteter, output og effekter/resultater,

2) effektkæden er klar og logisk sammenhængende, og

3) alle projekter har opstillet målbare succeskriterier for deres aktiviteter, output og effekter/resultater samt beskrevet, hvordan de i løbet af projektperioden vil følge op på, om succeskriterierne opfyldes.

§ 7. De i § 6, stk. 2, nr. 4 nævnte statslige regler og vejledninger omfatter blandt andet støtteberettigelsesregler, der efter høring af partnerskabet offentliggøres af Erhvervsstyrelsen.

§ 8. De regionale vækstfora skal senest inden andet møde i overvågningsudvalget og derefter årligt udarbejde og ajourføre handlingsplaner, som bl.a. omfatter:

1) forventede mål for bevillinger og udbetalinger for den tildelte tilskudsramme,

2 hvilke handlinger, der af vækstfora og sekretariaterne iværksættes til sikring af anvendeligheden af indstillinger til Erhvervsstyrelsen og

3) opfølgning på projekternes forventede aktiviteter, output og resultater.

§ 9. De myndigheder, der i henhold til § 8, stk. 7, i lov om erhvervsfremme og regional udvikling8) stiller sekretariat til rådighed for de regionale vækstfora, har ansvaret for, at de sagsfremstillinger, der forelægges de regionale vækstfora og danner grundlag for deres udvælgelser og indstillinger, udarbejdes i overensstemmelse med handlingsplanerne, jf. § 8 og bestemmelserne i § 6, stk. 2-6.

§ 10. Erhvervsstyrelsen kan forlange, at ansøgning om tilskud under Regionalfonden eller Socialfonden indsendes på dertil udarbejdede digitale ansøgningsskemaer til det regionale vækstforum, jf. dog ansøgninger om tilskud, der tildeles efter reglerne i kapitel 5.

Stk. 2. Sekretariaterne for de regionale vækstfora skal, i forbindelse med kvittering for modtagelse af en ansøgning, informere ansøger om de gældende regler vedrørende støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. Af kvitteringsskrivelserne skal det endvidere fremgå, fra hvilket tidspunkt udgifterne i projektet kan medtages som støtteberettigede. Der kan tidligst medtages udgifter fra den 1. januar 2014.

§ 11. Erhvervsstyrelsen anviser nærmere på baggrund af blandt andet Europa-Kommissionens bestemmelser, hvilke oplysninger om de enkelte projektansøgninger sekretariaterne som minimum skal fremskaffe, for at der foreligger et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen vil efter nærmere anvisning kunne forlange, at de i stk. 1 nævnte oplysninger overføres fra sekretariaterne til styrelsen digitalt bl.a. via de it-systemer, som styrelsen stiller til rådighed.

Stk. 3. Sekretariaterne skal efter nærmere anvisning fra Erhvervsstyrelsen ved fremsendelse af indstillingerne fra de regionale vækstfora tillige angive, i hvilket omfang de indstillede projekter er til gavn for vækst og udvikling i yderområderne i den pågældende region.

§ 12. Sekretariaterne for de regionale vækstfora deltager ved gennemførelse af informations- og PR-aktiviteter i overensstemmelse med gældende bestemmelser i Europa-Parlamentets- og Rådets forordning 1303/20139) herunder informerer om de fastsatte frister for ansøgning om tilskudsmidler fra Regionalfonden og Socialfonden samt vejleder om tilskudsmuligheder og -regler.

§ 13. Sekretariaterne for de regionale vækstfora kan fra projekterne indhente oplysninger til brug for evaluering med henblik på opfyldelse af forordningskrav m.v. Erhvervsstyrelsen og Europa-Kommissionen kan anvise, hvilke oplysninger der skal indhentes, og at disse oplysninger på anmodning skal videregives til styrelsen og Europa-Kommissionen.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen og Europa-Kommissionen kan forlange, at de i stk. 1 nævnte oplysninger overføres digitalt bl.a. via de it-systemer, som styrelsen stiller til rådighed.

§ 14. Sekretariaterne for de regionale vækstfora er forpligtet til på anmodning fra Erhvervsstyrelsen at udarbejde og indsende materiale, der er nødvendigt, for at styrelsen kan varetage administrationen af programmerne, herunder formandskabet og sekretariatsfunktionen for overvågningsudvalget.

Kapitel 4

Forvaltningsmyndighedsopgaver under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse

Tilsagn, projektstyring og afslag

§ 15. Erhvervsstyrelsen følger de regionale vækstforas indstillinger og træffer endelig afgørelse om tilsagn eller afslag, jf. dog kapitel 5, forudsat at indstillingerne er afgivet på et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag, jf. §§ 6-9, og er tilstrækkeligt begrundede.

Stk. 2. I tilfælde, hvor en ansøgning ikke er tilstrækkeligt oplyst og en indstilling ikke kan danne grundlag for Erhvervsstyrelsen endelige afgørelse, tilbagesendes sagen til sekretariatet for det pågældende vækstforum med henblik på fornyet behandling.

§ 16. Erhvervsstyrelsen udarbejder en tilskudskontrakt til de ansøgere, der opnår tilskud, med angivelse af bl.a. tilskudsbeløbets størrelse, det godkendte projektbudget samt en række vilkår, herunder bevillingsperioden og vilkår for udbetalingen af tilskudsbeløb samt krav til afrapporteringer, perioderegnskaber, endeligt projektregnskab, kontrol, revision og evaluering.

Stk. 2. Tilsagnet er accepteret, når Erhvervsstyrelsen har modtaget tilsagnsmodtagers accept ved underskrift af tilskudskontrakten af den tegningsberettigede personkreds. Erhvervsstyrelsen kan kræve, at accepten sendes digitalt til styrelsen bl.a. via de it-systemer, som styrelsen stiller til rådighed. Accepten skal være modtaget inden for den i tilskudskontrakten angivne frist. Erhvervsstyrelsen kan i særlige tilfælde tillade, at accepten modtages efter den i tilskuds-kontrakten fastsatte frist.

Stk. 3. Tilsagnsmodtager forpligter sig ved sin accept til at gennemføre projektet i henhold til den endeligt godkendte ansøgning og tilsagnskontrakten samt de betingelser, der er knyttet til ansøgningen og tilsagnet, jf. dog stk. 5.

Stk. 4. Støttemodtager er forpligtet til generelt at overholde de gældende regler for tilskud. Tilsagnsmodtager skal straks underrette Erhvervsstyrelsen, hvis der påtænkes ændringer i de forudsætninger, der lå til grund for tilsagnet, eller hvis de vilkår, hvorpå støtten er givet, i øvrigt ikke kan overholdes.

Stk. 5. Erhvervsstyrelsen tager stilling til anmodninger om projektændringer. De regionale vækstfora høres i de tilfælde, hvor projekternes forventede aktiviteter, output eller effekter/resultater ændres væsentligt.

§ 17. Erhvervsstyrelsen udarbejder afslagsskrivelser på baggrund af de regionale vækstforas begrundede indstillinger herom.

Kapitel 5

Behandling af ansøgninger vedrørende anvendelse af midler under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse, der ikke er fordelt til de regionale vækstfora

Midler til den nationale pulje

§ 18. Erhvervs- og vækstministeren udmelder årligt efter høring af Danmarks Vækstråd temaer for anvendelsen af de midler under Regional- og Socialfonden, der er afsat til den nationale pulje. Erhvervsstyrelsen offentliggør de fastsatte temaer.

Stk. 2. Ansøgninger om tilskud til projekter under de offentliggjorte temaer indsendes til Erhvervsstyrelsen.

Stk. 3. Erhvervsstyrelsen kan med henblik på en udtalelse forelægge ansøgningerne for eksperter inden for de pågældende temaer.

§ 19. De projekter, hvortil der ansøges om tilskud under de udmeldte temaer, skal være omfattet af programmerne under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse under Regionalfonden og Socialfonden samt understøtte den samlede regionale vækst, erhvervsudvikling og beskæftigelse.

§ 20. Erhvervsstyrelsen vurderer og legalitetskontrollerer de indkomne ansøgninger.

Stk. 2. Direktøren for Erhvervsstyrelsen træffer på denne baggrund endelig afgørelse om tilsagn eller afslag.

Midler til bæredygtig byudvikling

§ 21. Erhvervsstyrelsen nedsætter et indstillingsudvalg til behandling af ansøgninger om tilskud vedrørende midlerne til bæredygtig byudvikling, jf. artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning 1301/2013.10)

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen udpeger efter indstilling fra de berørte parter et medlem fra henholdsvis Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Miljøministeriet og KL samt tre medlemmer, der indstilles af de regionale vækstfora i fællesskab og to medlemmer med særlig viden om byer, der indstilles af KL.

Stk. 3. Erhvervsstyrelsen udpeger efter indstilling fra de berørte parter en suppleant for hver af de myndigheder og organisationer, der er repræsenteret i udvalget.

Stk. 4. Formandskabet i indstillingsudvalget varetages af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Stk. 5. Indstillingsudvalget sekretariatsbetjenes af Erhvervsstyrelsen, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Miljøministeriet i fællesskab.

Stk. 6. Indstillingsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden efter aftale med Erhvervsstyrelsen.

§ 22. Indstillingsudvalget fastlægger kriterier for anvendelsen af midlerne i puljen til bæredygtig byudvikling. Kriterierne forelægges overvågningsudvalget til godkendelse.

§ 23. Kommunikation omkring udmøntningen af midlerne, herunder indkaldelse af ansøgninger, varetages af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i samarbejde med Erhvervsstyrelsen og Miljøministeriet.

Stk. 2. Ansøgninger om tilskud indsendes til Erhvervsstyrelsen, der i samarbejde med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Miljøministeriet forbereder projekterne til forelæggelse for indstillingsudvalget.

§ 24. Udvalget udvælger og indstiller projekter til Erhvervsstyrelsens endelige afgørelse.

Midler til arbejdskraftens mobilitet på tværs af landegrænser (EURES)

§ 25. For de midler, der under Socialfonden er afsat til styrkelse af arbejdskraftens mobilitet på tværs af landegrænserne (EURES)11), træffer Erhvervsstyrelsen på grundlag af ansøgning fra den myndighed, som har ansvaret for anvendelsen af midlerne i Danmark, afgørelse om tildeling af midlerne.

Midler til teknisk assistance

§ 26. Erhvervsstyrelsen kan på grundlag af ansøgninger fra regionerne og Bornholms Regionskommune træffe beslutning om tildeling af tilskud fra midlerne til teknisk assistance til medfinansiering af udgifter i forbindelse med de opgaver, som sekretariaterne for de regionale vækstfora udfører inden for rammerne af programmerne under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse.

Kapitel 6

Udvalg og programmer under målet om europæisk territorialt samarbejde

Grænseoverskridende programmer

§ 27. Hvor Erhvervsstyrelsen i medfør af § 14, stk. 2, i lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond med senere ændringer har henlagt sin kompetence til at træffe afgørelser om tilsagn om tilskud fra Regionalfonden til et overvågningsudvalg eller et styringsudvalg med rapporteringspligt til et overvågningsudvalg, kan Erhvervsstyrelsen samtidig, i medfør af lovens § 13, stk. 1, bemyndige en dansk regional eller kommunal myndighed til helt eller delvist at fungere som forvaltnings- og attesteringsmyndighed.

Stk. 2. Den regionale eller kommunale myndighed, der er bemyndiget til helt eller delvist at fungere som forvaltnings- og attesteringsmyndighed, skal stille garanti over for Erhvervsstyrelsen til sikkerhed for eventuel tilbagebetaling af programmidler, som Kommissionen måtte stille krav om over for den danske stat, samt tilbagebetalinger af uretmæssigt udbetalte beløb til forvaltnings- eller attesteringsmyndigheden12).  Myndigheden skal endvidere forpligte sig til uden ophold at foretage opfølgning på anvisninger eller revisions- og kontrolrapporter fra et programs revisionsmyndighed, herunder fra det danske medlem af et programs revisionsgruppe.

Stk. 3. Den regionale eller kommunale myndighed, der er bemyndiget til helt eller delvist at fungere som forvaltnings- og attesteringsmyndighed, sikrer tillige korrektheden af det arbejde, der udføres af den tilsynsførende, som er ansvarlig for at kontrollere, at udgifter under programmet for projekter eller dele af projekter gennemført på dansk område er lovlige og korrekte, jf. § 33.13)

Stk. 4. Erhvervsstyrelsen kan, sammen med de danske regionale eller kommunale myndigheder, der er omfattet af et grænseoverskridende program, bemyndige en udenlandsk myndighed til at være forvaltnings- og attesteringsmyndighed. Bestemmelserne i stk. 2 og 3 gælder tilsvarende for sådanne danske regionale og kommunale myndigheder, herunder skal de stille garanti over for Erhvervsstyrelsen til sikkerhed for eventuel tilbagebetaling af programmidler, som Europa-Kommissionen måtte stille krav om over for den danske stat, samt tilbagebetalinger af uretmæssigt udbetalte beløb til forvaltnings- eller attesteringsmyndigheden. De i stk. 2 og 3 nævnte opgaver kan ved bemyndigelsen helt eller delvist overdrages til programmets forvaltnings- og attesteringsmyndighed.

Stk. 5. De i stk. 1 og 4 nævnte regionale eller kommunale myndigheder skal være medlem af overvågningsudvalg og af relevante styringsudvalg, såfremt sådanne styringsudvalg er nedsat, og have vetoret ved enhver afgørelse, der træffes i udvalgene.

§ 28. De i § 27, stk. 1 og 4, nævnte danske regionale eller kommunale myndigheder, der er bemyndiget til helt eller delvist at fungere som forvaltnings- og attesteringsmyndighed eller til at deltage i udvælgelsen af projekter, har ansvaret for, at udvælgelsen af projekter og gennemførelsen af programmet sker i overensstemmelse med gældende:

1) forordninger,

2) kommissionsbestemmelser og -beslutninger,

3) fællesskabspolitikker, herunder dem der vedrører konkurrencereglerne, offentligt udbud, beskyttelse og forbedring af miljøet, fjernelse af uligheder og fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder,

4) statslige regler og vejledninger, der gælder for programmet, partnerskabsaftalen mellem Danmark og Europa-Kommissionen samt programmets mål, generelle kriterier, prioriteter og finansielle rammer, og

5) krav og udvælgelseskriterier for modtagelse af tilskud fra Regionalfonden, som er godkendt af overvågningsudvalget for det pågældende program.

Stk. 2. De i § 27, stk. 1 og 4, nævnte myndigheder deltager ved gennemførelse af informations- og PR-aktiviteter i overensstemmelse med gældende bestemmelser. Myndighederne skal i forbindelse med kvittering for modtagelse af ansøgningen sikre, at ansøgere informeres om de gældende retningslinjer vedrørende projektets påbegyndelse, regnskab, kontrol og revision.

Stk. 3. De i § 27, stk. 1 og 4, nævnte myndigheder skal sikre, at der fra projekterne indhentes oplysninger til brug for evaluering med henblik på opfyldelse af forordningskrav m.v. Oplysningerne vil efter nærmere anvisning kunne forlanges overført elektronisk.

Stk. 4. De i stk. 1-3 nævnte opgaver kan, for så vidt angår de programmer, hvor en udenlandsk myndighed er forvaltnings- og attesteringsmyndighed, ved bemyndigelse, jf. § 27, stk. 4, overdrages til denne udenlandske myndighed.

§ 29. Enhver aftale, som de i § 27, stk. 1 og 4, nævnte myndigheder indgår med henblik på at bemyndige andre myndigheder til at varetage forvaltnings- eller attesteringsmyndighedsopgaver, skal godkendes af Erhvervsstyrelsen.

§ 30. De i § 27 stk. 1 og 4, nævnte regionale eller kommunale myndigheder udpeger de danske medlemmer af overvågningsudvalg og styringsudvalg efter aftale med Erhvervsstyrelsen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende forordningers og programmers bestemmelser. Overvågningsudvalg og styringsudvalg sammensættes og organiseres således, at udvalgenes beslutninger træffes i overensstemmelse med partnerskabsprincippet, herunder sikres regionale vækstfora repræsentation i udvalgene. Erhvervsstyrelsen er medlem af overvågningsudvalg.

Stk. 2. Formandskabet i overvågningsudvalg varetages normalt på skift mellem de deltagende lande. Hvor en af de i § 27, stk. 1, nævnte myndigheder er forvaltningsmyndighed for programmet, varetager denne myndighed dansk formandskab. Hvor en udenlandsk myndighed er forvaltningsmyndighed for programmet, varetages dansk formandskab i overensstemmelse med det, der er fastlagt i udvalgets forretningsorden.

Stk. 3. Overvågningsudvalg udarbejder sin egen forretningsorden og varetager opgaver i overensstemmelse med gældende forordninger og programmer. Styringsudvalgs forretningsorden fastsættes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende forordningers og programmers bestemmelser.

Tværnationale og interregionale programmer

§ 31. Erhvervsstyrelsen kan bemyndige offentlige eller private juridiske enheder til at varetage forvaltnings- og attesteringsmyndighedsopgaver, herunder sekretariatsfunktioner, vedrørende tværnationale og interregionale programmer, jf. § 13, stk. 2, i lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond med senere ændringer.

Stk. 2. Ved anvendelse af bemyndigelser indgår styrelsen aftaler med de pågældende offentlige eller private juridiske enheder. Der fastlægges procedurer og bestemmelser for udformning af tilsagnskontrakter, projektstyring, kontrol m.v.

§ 32. Erhvervsstyrelsen medvirker i overensstemmelse med gældende programmers bestemmelser til nedsættelse af overvågningsudvalg og styringsudvalg for de i § 32 nævnte programmer.

Stk. 2. Formandskabet i overvågningsudvalg og styringsudvalg varetages normalt på skift mellem de deltagende lande. Erhvervsstyrelsen varetager danske formandskaber i overvågningsudvalg og er medlem af styringsudvalg.

Stk. 3. Bestemmelserne i § 30, stk. 3, gælder tilsvarende for de i stk. 2 nævnte udvalg.

Tilsynsførende

§ 33. Udgifter, som støttemodtager har anmeldt i forbindelse med en udbetalingsanmodning for projekter eller dele af projekter, der gennemføres i Danmark, som er omfattet af grænseoverskridende, tværnationale og interregionale programmer, skal kontrolleres og godkendes af en tilsynsførende med mindre denne opgave varetages af forvaltningsmyndigheden14). Den tilsynsførende skal være en uafhængig revisor, der er godkendt efter revisorlovens § 3 og § 10, stk. 115), eller Rigsrevisionen.

Stk. 2. For grænseoverskridende programmer godkendes og udpeges den tilsynsførende for et projekt af de i § 27, stk. 1 eller 4, nævnte danske regionale eller kommunale myndigheder, med mindre programmets forvaltningsmyndighed er blevet bemyndiget til at godkende og udpege. Erhvervsstyrelsen godkender og udpeger tilsynsførende for projekter under tværnationale eller interregionale programmer, med mindre programmets forvaltningsmyndighed er blevet bemyndiget til at godkende og udpege.

Stk. 3. Erhvervsstyrelsen sikrer for de tværnationale samt interregionale programmer, og de i § 27, stk. 1 eller 4, nævnte danske regionale eller kommunale myndigheder sikrer for de grænseoverskridende programmer, at de tilsynsførende instrueres om de regler, der gælder for tilsynet under det enkelte program. Den tilsynsførende kontrollerer i overensstemmelse med internationale revisionsstandarder, at udgifterne er lovlige og korrekte, og i overensstemmelse med Fællesskabets og nationale regler. Den tilsynsførendes arbejde er herunder omfattet af Erhvervsstyrelsens gældende bestemmelser om regnskab og revision.

Kapitel 7

Kontrol og revision

§ 34. Repræsentanter fra Europa-Kommissionen,16) Revisionsretten, Rigsrevisionen og Erhvervsstyrelsen, eller den styrelsen bemyndiger dertil, kan på stedet kontrollere forvaltnings- og kontrolsystemer hos de regionale vækstfora, de regionale vækstforas sekretariater og de offentlige eller private juridiske enheder, der i henhold til § 8, stk. 2, eller § 13 i lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond med senere ændringer er bemyndiget til at varetage forvaltnings- og attesteringsmyndighedsopgaver eller til at fungere som forvaltnings- og attesteringsmyndighed, og om de overholder de gældende regler.

Stk. 2. Repræsentanter fra Europa-Kommissionen, Revi-sionsretten, Rigsrevisionen og Erhvervs- og Vækstministeriet eller den, ministeriet bemyndiger dertil, kan på stedet kontrollere Erhvervsstyrelsens forvaltnings- og kontrolsystemer, og om styrelsen overholder de gældende regler.

Stk. 3. Ved kontrollen skal al relevant dokumentation, herunder rapporter, regnskabsmateriale og kontrolbilag, stilles til rådighed.

§ 35. Erhvervsstyrelsen har som forvaltningsmyndighed bl.a. ansvaret for forvaltning og gennemførelse af de operationelle programmer i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning. Tilsvarende gælder for de offentlige eller private juridiske enheder, der i henhold til § 8, stk. 2, eller § 13 i lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond med senere ændringer er bemyndiget til at fungere som forvaltningsmyndighed eller til at varetage forvaltningsmyndighedsopgaver.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen og de i stk. 1 nævnte offentlige eller private juridiske enheder sikrer ved egenkontrol, at de procedurer, som disse har indført med henblik på kontrol af anvendelsen af EU-midler og Erhvervs- og Vækstministeriets midler til medfinansiering af Regionalfondens og Socialfondens aktiviteter, er tilstrækkelige til at sikre, at Fællesskabets og nationale bestemmelser overholdes, samt at myndighedens og institutionens kontrol med ansøgninger, indstillinger og tilsagn fungerer effektivt.

§ 36. Erhvervsstyrelsen har som attesteringsmyndighed bl.a. ansvaret for, at der udarbejdes og forelægges betalingsanmodninger for og modtages betalinger fra Europa-Kommissionen.

Stk. 2. Attesteringsmyndigheden efterprøver som grundlag for sit arbejde forvaltningsmyndighedens oplysninger om dennes procedurer og kontroller.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gælder tilsvarende for de offentlige eller private juridiske enheder, der i henhold til § 8, stk. 2, eller § 13 i lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond med senere ændringer er bemyndiget til at fungere som attesteringsmyndighed eller til at varetage attesteringsmyndighedsopgaver.

§ 37. Erhvervsstyrelsen har som revisionsmyndighed eller som dansk medlem af programmets revisionsgruppe bl.a. ansvaret for at efterprøve, at forvaltnings- og kontrolsystemerne for de operationelle programmer fungerer effektivt.

Stk. 2. Revisionsmyndighedens forvaltningskontrol omfatter:

1) de enheder, der varetager forvaltnings- og attesterings-myndighedsopgaver i Erhvervsstyrelsen,

2) de regionale vækstfora og disses sekretariater,

3) de offentlige eller private juridiske enheder, der i henhold til § 8, stk. 2, eller § 13 i lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond med senere ændringer er bemyndiget til at varetage forvaltnings- og attesteringsmyndighedsopgaver,

4) de myndigheder, der i henhold til § 13 i lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond med senere ændringer, er bemyndiget til helt eller delvist at fungere som forvaltnings- og attesteringsmyndighed, og

5) de tilsynsførende for projekter under grænseoverskridende, tværnationale og interregionale programmer, jf. § 33.

Kapitel 8

Ikrafttræden

§ 38. Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. maj 2014.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 358 af 18. april 2007 om ansvar og kompetencefordeling m.v. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond.

Stk. 3. For projekter, der har modtaget tilsagn om tilskud inden denne bekendtgørelses ikrafttræden, gælder de hidtil gældende regler.

Stk. 4. For ansøgninger, der er modtaget efter bekendtgørelsens ikrafttræden, og dertil knyttede projekter vedrørende anvendelse af uforbrugte regionalfonds- og socialfondsmidler fra programperioden 2007-2013, finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Erhvervsstyrelsen, den 27. maj 2014

Anders Hoffmann

/ Preben Gregersen

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1303/2013 af 17. december 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 320, om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Social-fond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1301/2013 af 17. december 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 289, om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og om særlige bestemmelser vedrørende målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1080/2006, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1304/2013 af 17. december 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 470, om Den Europæiske Socialfond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1081/2006 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1299/2013 af 17. december 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 259, om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde. Ifølge artikel 288 i EUF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke de nævnte forordningers umiddelbare gyldighed i Danmark.

2) Jf. artikel 123 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning Nr. 1303 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006.

3) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1299/2013 af 17. december 2013 om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde.

4) Europa-Parlamentets og Rådets forordning Nr. 1303 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006.

5) do.

6) Jf. artikel 100 ff i Europa-Parlamentets og Rådets forordning Nr. 1303 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006.

7) Jf. artikel 104 ff i Europa-Parlamentets og Rådets forordning Nr. 1303 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006.

8) Lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010 som ændret ved lov nr. 80 af 28. januar 2014.

9) Jf. artiklerne 115 - 117 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning Nr. 1303 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006.

10) Jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1301/2013 af 17. december 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 289, om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og om særlige bestemmelser vedrørende målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1080/2006.

11) Jf. artikel 3, stk. 1a, nr. vii, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1304/2013 af 17. december 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 470, om Den Europæiske Socialfond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1081/2006

12) Jf. artikel 27 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1299/2013 af 17. december 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 259, om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde.

13) Jf. artikel 23 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1299/2013 af 17. december 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 259, om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde.

14) do.

15) Jf. lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) med senere ændringer.

16) Jf. artikel 75, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning Nr. 1303 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006.