Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om fonde og visse foreninger

(Forhøjelse af beløbsgrænsen for små fonde, udvidet adgang til uddeling af gaver, indsigt i fonde og foreningers årsregnskaber m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om fonde og visse foreninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 938 af 20. september 2012, som ændret ved § 3 i lov nr. 634 af 12. juni 2013 og § 3 i lov nr. 639 af 12. juni 2013, foretages følgende ændringer:

1. I overskriften til kapitel 1 indsættes efter »Lovens anvendelsesområde«: »m.v.«

2. I § 1 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. Ved en fond forstås i denne lov en juridisk person, som besidder en formue, der er uigenkaldeligt udskilt fra stifterens formue, til varetagelse af et eller flere i vedtægten bestemte formål, som skal kunne efterleves i en længere årrække, hvor rådighedsbeføjelserne over fonden tilkommer en i forhold til stifter selvstændig ledelse, og hvor ingen fysisk eller juridisk person uden for fonden har ejendomsretten til fondens formue.

Stk. 3. Væsentlige gavegivere og bidragsydere m.v. sidestilles i alle henseender med fondens stifter. Oplysninger om væsentlige gavegivere og bidragsydere m.v., som tildeler fonden midler efter fondens stiftelse, skal indsendes til fondsmyndigheden senest 4 uger efter fondens modtagelse af midlerne.«

Stk. 2-5 bliver herefter stk. 4-7.

3. I § 1, stk. 2, nr. 2, der bliver stk. 4, nr. 2, indsættes efter »lov om social service«: »og dagtilbudsloven«.

4. I § 1, stk. 3, der bliver stk. 5, indsættes som 2. pkt.:

»En fond kan dog ikke undtages fra loven, hvis den myndighed, der varetager et tilsyn som anført i 1. pkt., er stifter af fonden.«

5. § 1, stk. 4, 1. pkt., der bliver stk. 6, 1. pkt., affattes således:

»Fonde, hvis aktiver ikke udgør 1 mio. kr. eller derover, er ikke omfattet af loven.«

6. I § 1, stk. 5, der bliver stk. 7, ændres »stk. 2, nr. 1-3, 6 eller 7, eller stk. 4, eller som er undtaget fra loven i medfør af stk. 3« til: »stk. 4, nr. 1-3, 6 eller 7, eller stk. 6, eller som er undtaget fra loven i medfør af stk. 5«.

7. I § 6, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »fondens navn«: »og eventuelle binavne«.

8. I § 6, stk. 1, indsættes efter nr. 1 som nyt nummer:

»2) fondens stifter (stiftere),«.

Nr. 2-8 bliver herefter nr. 3-9.

9. § 6, stk. 2, 2. og 3. pkt., ophæves.

10. I § 8, stk. 1, 1. pkt., ændres »for over 250.000 kr.« til: »på mindst 1 mio. kr.«

11. I § 8, stk. 2, ændres »250.000 kr. eller derunder« til: »under 1 mio. kr.«

12. I § 9 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1, nr. 2, kan en fonds bestyrelse uddele de aktiver, som senere tilfalder fonden som gave, hvis gaven udgør et ubetydeligt beløb efter fondens forhold og det klart må antages at have været gavegivers ønske, at gaven skal anvendes til uddeling.«

Stk. 2-5 bliver herefter stk. 3-6.

13. I § 9, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »stk. 2« til: »stk. 3«.

14. I § 9, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »stk. 1 og 3« til: »stk. 1 og 4«.

15. I § 11, stk. 2, 1. pkt., udgår »samt til told- og skatteforvaltningen«.

16. § 11, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»Meddelelse om ændringer af bestyrelsens sammensætning skal indsendes til fondsmyndigheden senest 4 uger efter ændringens vedtagelse.«

17. I § 13, stk. 4, udgår »klart«.

18. I § 31, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »gælder for«: »de nævnte personers mindreårige børn og«.

19. I § 43, stk. 2, nr. 1, ændres »stk. 1 og 2,« til: »stk. 1 og 3,«.

20. I § 43, stk. 2, nr. 2, udgår »eller § 41«.

21. § 45, stk. 1, nr. 4, ophæves.

Nr. 5 og 6 bliver herefter nr. 4 og 5.

22. I § 45, stk. 2, ændres »nr. 1 og 5,« til: »nr. 1 og 4,«.

23. § 46 affattes således:

»§ 46. Enhver har ret til hos fondsmyndigheden at få kopi af en fonds årsregnskaber. §§ 30 og 34 i lov om offentlighed i forvaltningen finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. En fond har pligt til hurtigst muligt og inden for 2 uger at indsende kopi af årsregnskaber til fondsmyndigheden på dennes anmodning til brug for behandling af en anmodning efter stk. 1.«

24. § 48, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»Vedtægtsændringer skal indsendes senest 4 uger efter ændringens vedtagelse.«

25. I § 48 a indsættes efter »§ 48, stk. 2,« og »§ 49, stk. 2,«: »1. pkt.,«.

26. § 49, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»Meddelelse om senere ændringer af ledelsens sammensætning skal indsendes senest 4 uger efter ændringens vedtagelse.«

27. § 56, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»Enhver har ret til hos told- og skatteforvaltningen at få kopi af en forenings årsregnskaber. §§ 30 og 34 i lov om offentlighed i forvaltningen finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. En forening har pligt til hurtigst muligt og inden for 2 uger at indsende kopi af årsregnskaber til told- og skatteforvaltningen på dennes anmodning til brug for behandling af en anmodning efter stk. 1.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. september 2014.

Stk. 2. For fonde, der er stiftet før lovens ikrafttræden, indebærer § 1, stk. 2, i lov om fonde og visse foreninger som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, ikke krav om ændringer i forhold til sammensætningen af fondens bestyrelse. Endvidere finder § 6, stk. 1, nr. 2, i lov om fonde og visse foreninger som affattet ved denne lovs § 1, nr. 8, ikke anvendelse for disse fonde.

Stk. 3. For fonde, der som følge af denne lovs § 1, nr. 5, ved lovens ikrafttræden ikke længere er omfattet af lov om fonde og visse foreninger, jf. dog § 1, stk. 4, 2. pkt., der bliver § 1, stk. 6, 2. pkt., og som dermed overgår fra skattepligt efter fondsbeskatningsloven til skattepligt efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, finder reglerne om ophørsbeskatning i selskabsskattelovens § 5, stk. 4, jf. fondsbeskatningslovens § 2, stk. 1, ikke anvendelse. Overgangen til beskatning efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, sker for disse fonde fra det førstkommende indkomstår efter lovens ikrafttræden.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 25. juni 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karen Hækkerup