Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde
Kapitel 2 Krav til Energinet.dk
Kapitel 3 Krav til elhandelsvirksomheder
Kapitel 4 Krav til andre elhandlere
Kapitel 5 Overgangsbestemmelser
Kapitel 6 Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser
Bilag Attest
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om dokumentation af elafgiftsforhold og om registrerede virksomheders overførsel af oplysninger om elafgiftsforhold til Energinet.dk

I medfør af § 9, stk. 11 og 12, § 9 a, stk. 3, og § 15, stk. 2, i lov om afgift af elektricitet, jf. lovbekendtgørelse nr. 310 af 1. april 2011, som ændret ved lov nr. 578 af 4. maj 2015, og § 5, stk. 6, i lov nr. 578 af 4. maj 2015 om ændring af lov om afgift af elektricitet og momsloven, fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens anvendelsesområde

Energinet.dk

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse for Energinet.dk, når Energinet.dk skal kunne verificere særlige afgiftsforhold eller ændringer i de særlige afgiftsforhold ifølge oplysninger i datahubben for et aftagenummer, jf. § 9, stk. 2, i lov om afgift af elektricitet.

Elhandelsvirksomheder

§ 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse for elhandelsvirksomheder, når elhandelsvirksomheden skal kunne verificere særlige afgiftsforhold eller ændringer i særlige afgiftsforhold, som den har indmeldt i datahubben for et aftagenummer, jf. § 9, stk. 5, i lov om afgift af elektricitet. Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse for elhandelsvirksomheder, som undtages fra lovens § 9, stk. 4, i medfør af lovens § 9, stk. 12.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse for elhandelsvirksomheder, når elhandelsvirksomheden skal kunne verificere, at den ikke overtræder reglen i § 7, stk. 3, 3. og 4. pkt., jf. dog 5. pkt., i lov om afgift af elektricitet for hvert aftagenummer i dens beholdning af aftagenumre i datahubben, jf. lovens § 9 a, stk. 1.

Andre elhandlere

§ 3. Bekendtgørelsen finder anvendelse for virksomheder, der udsteder fakturaer efter § 7, stk. 3, 6. pkt., i lov om afgift af elektricitet, som skal kunne verificere, at de ikke overtræder reglen i § 7, stk. 3, 7. pkt., i loven, jf. lovens § 9 a, stk. 2.

Overgangen til engrosmodellen

§ 4. Bekendtgørelsen finder anvendelse i forbindelse med, at registrerede virksomheder, der er nævnt i § 3, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, i lov om afgift af elektricitet, skal have overført oplysninger om afgiftsforhold for ethvert aftagenummer til Energinet.dk inden den 1. april 2016, jf. § 5, stk. 5, i lov nr. 578 af 4. maj 2015.

Kapitel 2

Krav til Energinet.dk

Elforbrugere under den permanente ordning for VE-anlæg

§ 5. For oplysninger i datahubben om aftagenumre, der er undtaget fra afgift efter § 2, stk. 3 og 4, i lov om afgift af elektricitet (særligt afgiftsforhold), skal der for hvert aftagenummer foretages verifikation af, at aftagenummeret kun vedrører forbrugere, som kan forbruge elektricitet undtaget fra afgift nævnt i lovens § 2, stk. 3, 1. pkt.

Stk. 2. Til verifikation efter stk. 1 anvendes oplysninger i registre i Energinet.dk.

Stk. 3. Verifikation efter stk. 1 skal være foretaget senest den 30. juni 2016. Fra og med den 1. juli 2016 skal der foretages mindst én verifikation i hver af de på hinanden følgende perioder af en varighed på 12 måneder (12-måneders verifikation).

Registrerede virksomheder

§ 6. For oplysninger i datahubben om aftagenumre, der er omfattet af § 5, stk. 2 eller 3, i lov om afgift af elektricitet (særligt afgiftsforhold), skal der for hvert aftagenummer foretages verifikation af, at elektricitet kan leveres uden afgift til aftagenummeret, som vedrører en registreret virksomhed, jf. lovens § 5. Det skal herunder verificeres, at det særlige afgiftsforhold ikke indgår ved datahubbens opgørelse af engrosafregningsgrundlaget, før tidspunktet for registreringen af virksomheden ifølge beviset for registreringen fra SKAT.

Stk. 2. Til verifikation efter stk. 1 anvendes oplysninger i registre i SKAT.

Stk. 3. Verifikation efter stk. 1 skal være foretaget senest den 30. juni 2016. Fra og med den 1. juli 2016 skal der foretages mindst én verifikation i hver af de på hinanden følgende måneder (månedlig verifikation).

§ 7. For oplysninger fra datahubben til en registreret virksomhed om summerede mængder leveret elektricitet uden afgift til registrerede virksomheder, jf. § 5 i lov om afgift af elektricitet, når elektriciteten leveres under aftagenumre omfattet af lovens § 5, stk. 2 eller 3 (særligt afgiftsforhold), skal der foretages løbende verifikation af, at en sum svarer til mængder elektricitet under hvert af de omfattede aftagenumre som oplyst af den registrerede virksomhed.

Elopvarmede helårsboliger

§ 8. For oplysninger i datahubben om aftagenumre, hvortil der kan leveres elektricitet, som afgiftsberigtiges efter den særlige elvarmesats af elektricitet, jf. § 6, stk. 1, 1. pkt., i lov om afgift af elektricitet (særligt afgiftsforhold), skal der for hvert aftagenummer foretages verifikation af, at elektriciteten med den særlige elvarmesats kun vedrører forbrug af elektricitet eller varme i boligenheder, herunder erhvervslokaler med en installation (elmåler) fælles med boligenheden, der er opført i Bygnings- og Boligregistret (BBR) som helårsboliger med elopvarmning som hovedvarmekilde, jf. lovens § 6, stk. 3.

Stk. 2. Til verifikation efter stk. 1 anvendes oplysninger i BBR om boligenheder, som er opført som helårsboliger med elopvarmning som hovedvarmekilde i BBR.

Stk. 3. Verifikation efter stk. 1 skal være foretaget senest den 31. marts 2017. Fra og med den 1. april 2017 skal der foretages mindst én verifikation i hver af de på hinanden følgende perioder af en varighed på 12 måneder (12-måneders verifikation).

§ 9. For oplysninger fra datahubben til en registreret virksomhed om summerede mængder elektricitet til aftagenumre, der kan få leveret elektricitet omfattet af den særlige elvarmesats, jf. § 6, stk. 1, 1. pkt., i lov om afgift af elektricitet (særligt afgiftsforhold), skal der foretages løbende verifikation af, at en sum vedrørende forbrug til og med 4.000 kWh årligt pr. aftagenummer svarer til det, som er oplyst for hvert aftagenummer af den registrerede virksomhed, og at en sum vedrørende eventuelt forbrug over 4.000 kWh årligt pr. aftagenummer svarer til det, som er oplyst for hvert aftagenummer af den registrerede virksomhed.

Elforbrugere under den midlertidige ordning for VE-anlæg

§ 10. For oplysninger i datahubben om aftagenumre, der er fritaget for afgift efter § 6, stk. 6, i lov nr. 1390 af 23. december 2012 (særligt afgiftsforhold), skal der for hvert aftagenummer foretages verifikation af, at elektriciteten afregnes under et aftagenummer, som kun omfatter den forbruger af elektricitet, som afgiftsfritagelsen vedrører.

Stk. 2. Til verifikation efter stk. 1 anvendes oplysninger i registre i Energinet.dk.

Stk. 3. Verifikation efter stk. 1 skal være foretaget senest den 30. juni 2016. Fra og med den 1. juli 2016 skal der foretages mindst én verifikation i hver af de på hinanden følgende perioder af en varighed på 12 måneder (12-måneders verifikation).

Virkningstidspunkter vedrørende særlige afgiftsforhold i datahubben

§ 11. Et særligt afgiftsforhold, som er indmeldt i datahubben, kan ikke indgå ved datahubbens opgørelse af engrosafregningsgrundlaget før tidspunktet for indmeldingen i datahubben, jf. dog stk. 2 og 3 og § 15, stk. 2.

Stk. 2. Meddeler en registreret virksomhed Energinet.dk, at oplysninger om et særligt afgiftsforhold for et aftagenummer i den registrerede virksomheds beholdning af aftagenumre skal gælde eller ændres med virkning fra et tidligere tidspunkt i datahubben, skal Energinet.dk efterkomme dette.

Stk. 3. En elhandelsvirksomhed kan indmelde et særligt afgiftsforhold for et aftagenummer i datahubben med virkning til og med 21 kalenderdage tilbage i tid regnet fra dagen for selve indmeldelsen af det særlige afgiftsforhold i datahubben. Indmeldelsen kan alene ske under forudsætning af, at Energinet.dk foretager verifikation af indmeldelsen fra virkningstidspunktet og frem til tidspunktet for selve indmeldelsen af det særlige afgiftsforhold i datahubben. Verifikationen baseres på oplysninger fra uafhængige kilder, som det er nævnt i § 5, stk. 2, § 6, stk. 2, § 8, stk. 2 eller § 10, stk. 2. Oplysningerne, som Energinet.dk indhenter fra de uafhængige kilder, er historiske oplysninger vedrørende perioden fra virkningstidspunktet i datahubben og frem til tidspunktet for indmeldelsen af det særlige afgiftsforhold i datahubben. Verifikationen foretages i samme periode, hvori en umiddelbart efterfølgende verifikation skal foretages efter § 5, stk. 3, § 6, stk. 3, § 8, stk. 3 eller § 10, stk. 3.

Kapitel 3

Krav til elhandelsvirksomheder

§ 12. En elhandelsvirksomhed skal kunne verificere, at oplysninger om særlige afgiftsforhold eller ændringer i særlige afgiftsforhold for et aftagenummer i datahubben stemmer med oplysninger, som elhandelsvirksomheden har modtaget fra den, som er omfattet af aftagenummeret (kunden), jf. dog stk. 4-8.

Stk. 2. Til verifikation efter stk. 1 skal elhandelsvirksomheden være i besiddelse af en skriftlig aftale, herunder eventuelle skriftlige tillæg til en allerede indgået aftale, om levering af elektricitet indgået mellem elhandelsvirksomheden og kunden, hvoraf det skal fremgå, hvilket særligt afgiftsforhold der gør sig gældende, og at kunden er forpligtet til straks at meddele ændringer i det særlige afgiftsforhold sammen med oplysning om tidspunktet for ændringens indtræden til elhandelsvirksomheden.

Stk. 3. Vedrører en aftale om levering af elektricitet, jf. stk. 2, boligenheder, der er opført som helårsboliger med elopvarmning som hovedvarmekilde i BBR, skal aftalen omfatte en skriftlig erklæring, som indholdsmæssigt svarer til en udfyldt attest som den, der er vist i bilaget. I stedet for denne skriftlige erklæring eller attest kan aftalen omfatte oplysninger om boligenheden i elektronisk form (digital kommunikation). De elektroniske oplysninger skal omfatte oplysning om aftagenummeret for boligen, oplysning om boligens adresse og oplysning fra kommunen, som bekræfter, at boligen er opført som helårsbolig med elopvarmning som hovedvarmekilde i BBR.

Stk. 4. Stk. 1-3 og § 9, stk. 4, i lov om afgift af elektricitet finder ikke anvendelse for et særligt afgiftsforhold for et aftagenummer, som en registreret virksomhed har overdraget oplysninger om til Energinet.dk, og som er registreret i datahubben den 1. april 2016. Indtræder der ændringer i det særlige afgiftsforhold for aftagenummeret, finder 1. pkt. ikke anvendelse fra tidspunktet for ændringens indtræden.

Stk. 5. Stk. 1-3 og § 9, stk. 4, i lov om afgift af elektricitet finder ikke anvendelse for et særligt afgiftsforhold for et aftagenummer, som en elhandelsvirksomhed allerede har indmeldt i datahubben efter lovens § 9, stk. 4. Indtræder der ændringer i det særlige afgiftsforhold for aftagenummeret, finder 1. pkt. ikke anvendelse fra tidspunktet for ændringens indtræden.

Stk. 6. Det er en forudsætning for anvendelse af stk. 4, 1. pkt., eller stk. 5, 1. pkt., at elhandelsvirksomheden er i besiddelse af en skriftlig aftale, herunder eventuelle skriftlige tillæg til en allerede indgået aftale, om levering af elektricitet indgået mellem elhandelsvirksomheden og kunden, hvoraf det skal fremgå,

1) hvilket særligt afgiftsforhold der gør sig gældende,

2) at kunden er forpligtet til straks at meddele ændringer i det særlige afgiftsforhold sammen med oplysning om tidspunktet for ændringens indtræden til elhandelsvirksomheden, og

3) at kunden er indforstået med, at de hidtidige oplysninger i datahubben vedrørende det særlige afgiftsforhold for aftagenummeret bliver stående i datahubben og kan oplyses til elhandelsvirksomheden.

Stk. 7. Stk. 6, nr. 3, finder ikke anvendelse, når elhandelsvirksomheden er i besiddelse af en skriftlig erklæring fra kunden om, at de hidtidige oplysninger i datahubben vedrørende det særlige afgiftsforhold for aftagenummeret skal blive stående i datahubben og kan oplyses til elhandelsvirksomheden.

Stk. 8. Elhandelsvirksomheden skal på forlangende overfor SKAT fremvise den aftale og den erklæring, som er nævnt i henholdsvis stk. 6 og 7.

§ 13. En elhandelsvirksomhed skal for dens beholdning af aftagenumre i datahubben løbende foretage verifikation af, at faktureringen af elafgift til momsregistrerede virksomheder foretages i overensstemmelse med § 7, stk. 3, 3. og 4. pkt., jf. dog 5. pkt., i lov om afgift af elektricitet, når fakturaen indeholder oplysning om cvr- eller SE-nummer for momsregistreringen.

Stk. 2. En elhandelsvirksomhed skal for dens beholdning af aftagenumre i datahubben løbende foretage verifikation af, at faktureringen af elafgift for elektricitet i form af kørestrøm, der anvendes af eltog til personbefordring, foretages i overensstemmelse med § 7, stk. 3, 3. og 4. pkt., jf. dog 5. pkt., i lov om afgift af elektricitet, når fakturaen indeholder oplysning om cvr- eller SE-nummer for forbrugeren af kørestrømmen.

Kapitel 4

Krav til andre elhandlere

§ 14. En virksomhed, der udsteder fakturaer efter § 7, stk. 3, 6. pkt., i lov om afgift af elektricitet, skal løbende foretage verifikation af, at der ikke sker forudfakturering af elafgift til momsregistrerede virksomheder, når fakturaen indeholder oplysning om cvr- eller SE-nummer for momsregistreringen, jf. lovens § 7, stk. 3, 7. pkt.

Stk. 2. En virksomhed, der udsteder fakturaer efter § 7, stk. 3, 6. pkt., i lov om afgift af elektricitet skal løbende foretage verifikation af, at der ikke sker forudfakturering af elafgift for elektricitet i form af kørestrøm, der anvendes af eltog til personbefordring, når fakturaen indeholder oplysning om cvr- eller SE-nummer for forbrugeren af kørestrømmen, jf. lovens § 7, stk. 3, 7. pkt.

Kapitel 5

Overgangsbestemmelser

§ 15. Registrerede virksomheder overfører oplysninger om afgiftsforhold for ethvert aftagenummer til Energinet.dk inden den 1. april 2016 efter anvisninger tilkendegivet af Energinet.dk. Gør et særligt afgiftsforhold sig gældende for et aftagenummer, skal det fremgå af oplysningerne til Energinet.dk. Indtræder der derefter ændringer i et særligt afgiftsforhold for et aftagenummer inden den 1. april 2016, skal den registrerede virksomhed meddele Energinet.dk nærmere oplysning om ændringen straks.

Stk. 2. Er et særligt afgiftsforhold for et aftagenummer ikke registreret i datahubben den 1. april 2016, og en sådan registrering kunne foreligge den dato på baggrund af stk. 1, skal afgiftsgrundlaget i datahubben for aftagenummeret reguleres svarende til, at registreringen af det særlige afgiftsforhold for aftagenummeret forelå i datahubben den 1. april 2016.

Kapitel 6

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 16. Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt

1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for beregningen af afgiften, eller

2) undlader at overføre oplysninger til Energinet.dk efter § 15, stk. 1.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 15, stk. 4, og § 16 i lov om afgift af elektricitet finder anvendelse.

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2016, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 4, § 15, stk. 1, og § 16 træder i kraft den 17. september 2015.

Skatteministeriet, den 7. september 2015

Karsten Lauritzen

/ Lene Skov Henningsen


Bilag

Attest

(Elhandelsvirksomhedens navn og adresse)

 
Navn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Postnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . By . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Land . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 

Registrering af elvarmeinstallationer i helårsboliger

1.
Herved bekræftes, at nedennævnte bolig er registreret i Bygnings- og Boligregistret (BBR) som elopvarmet helårsbolig, dvs. helårsboligen har elvarmeinstallationer som hovedvarmekilde. Ved en elvarmeinstallation forstås f.eks. en elradiator, en elvarmekedel eller en eldrevet varmepumpe.
   
2.
Installationen vedrører boligen med følgende adresse. Det er vigtigt, at De angiver den fuldstændige adresse.
                   
                   
 
Postnr.
 
Vejnavn og husnummer
Etage side/dørnummer
                   
3.
Elinstallationens aftagenummer
         
             
                   
                   
4,
Jeg erklærer, at de oplysninger, jeg har givet ovenfor, er rigtige.
                   
         
 
Dato og år
   
Underskrift
   
 
(Oplysningerne anvendes ved beregning af nedsat elafgift for boligenheder, der er opført i BBR som helårsboliger med elopvarmning som hovedvarmekilde)
   
   
 
Skemaet indgår som en del af aftalen om køb af elektricitet.
   
 
Skemaet sendes til Deres elhandelsvirksomhed.
                   
                   
5.
Udfyldes af elhandelsvirksomheden:
                   
 
Dato for modtagelse
             
                   
         
 
Dato og år
   
Underskrift
   
6.
Udfyldes af kommunen:
Det bekræftes, at boligen er registreret i BBR som helårsbolig med elopvarmning som hovedvarmekilde.
 
Denne registrering i BBR fik virkning:
 
         
Dato og år (oplysningen er ikke obligatorisk)
                   
   
     
 
Dato og år
   
Underskrift