Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Delvis momskompensation
Kapitel 2 Beregning af egenfinansieringsgraden
Kapitel 3 Ansøgningstidspunkt mv.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om momskompensation til velgørende foreninger m.v.

I medfør af tekstanmærkning nr. 107 ad 09.21.10 til § 9 i finansloven for finansåret 2015, fastsættes:

Kapitel 1

Delvis momskompensation

§ 1. Almennyttige og velgørende foreninger m.v. godkendt i henhold til ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 3, kan ansøge om delvis kompensation for udgifter til købsmoms i forbindelse med deres momsfri almenvelgørende aktiviteter fra den pulje, som er afsat hertil i Finanslovens § 9.

Stk. 2. Der kompenseres for udgifter til købsmoms i et givent kalenderår i forhold til den enkelte forenings egenfinansieringsgrad. I det omfang det samlede beløb, der ansøges om, overstiger det afsatte puljebeløb, fordeles kompensationen proportionalt med de ansøgte beløb. Der kompenseres ikke for udgifter til købsmoms, som allerede er godtgjort efter momslovens § 45.

Kapitel 2

Beregning af egenfinansieringsgraden

§ 2. Egenfinansieringsgraden beregnes som visse private indtægters andel af de samlede indtægter. Private indtægter omfatter bl.a. overskud ved indsamlinger samt ved salg af diverse artikler, så længe salget ikke er registreret som momspligtig aktivitet, og indtægter fra donationer, arv, medlemskontingenter, abonnementer og lignende privat indsamlede midler. Såfremt en anden privat organisation yder et bidrag, tilskud eller andet fragår sådanne beløb i den ydende organisations opgørelse og indgår i den modtagende organisations opgørelse. Værdien af naturalier og arbejdskraft indgår ikke i opgørelsen. Private indtægter omfatter ikke beløb modtaget som betaling for ydelser, hvortil der gives taxametertilskud eller tilsvarende tilskud fra staten, samt beløb modtaget fra stat, regioner, offentlige institutioner, offentlige fonde og EU eller tilsvarende internationale organisationer. Modtagne overskudsandele fra spil afholdt i Danmarks Radio, TV2 m.v. må heller ikke indgå.

Kapitel 3

Ansøgningstidspunkt mv.

§ 3. Der kan ansøges om momskompensation en gang årligt, og ansøgningen skal være modtaget af SKAT senest den 1. juli efter udløbet af det kalenderår, som der søges kompensation for. Der kan ansøges første gang senest den 1. juli 2015 for udgifter til købsmoms i 2014.

Stk. 2. Ansøgning, jf. stk. 1, skal indeholde følgende oplysninger:

1) det beløb, som der søges kompensation for,

2) foreningens udgifter til købsmoms, eksklusiv købsmoms godtgjort efter momslovens § 45, for det kalenderår, der søges om kompensation for, og

3) foreningens egenfinansieringsgrad for det kalenderår, der søges om kompensation for.

Stk. 3. Oplysningerne i stk. 2, pkt. 2 og 3, skal være afgivet på baggrund af en revisorerklæring fra en registreret eller statsautoriseret revisor.

Stk. 4. Sker der efter ansøgningstidspunktet ændringer i udgifterne til købsmoms eller egenfinansieringsgraden, som medfører et fald i det ansøgte kompensationsbeløb, skal foreningen straks underrette SKAT herom, således at kompensationen kan reguleres i overensstemmelse med de ændrede oplysninger. Såfremt kompensationen er udbetalt, skal der ske tilbagebetaling af den for meget udbetalte kompensation. Tilbagebetalte beløb overføres til det efterfølgende finansår.

§ 4. Ansøgning om kompensation efter denne bekendtgørelse indgives til SKAT, Munch Petersens Vej 8, 3700 Rønne, som også træffer afgørelse om udbetaling af kompensationen. Ansøgning efter § 3, stk. 1, kan indgives elektronisk via SKAT on-line i det omfang, det er muligt.

Stk. 2. Det er en forudsætning for udbetaling af kompensation, at foreningen har et CVR-nr. og dermed en NemKonto, som kompensationen kan udbetales på.

§ 5. SKAT har adgang til at kontrollere materiale, der ligger til grund for udbetalingen af kompensationen. Foreningen skal efter anmodning udlevere eller indsende materialet til SKAT. Momslovens almindelige kontrolbestemmelser i §§ 74 – 76 samt skattekontrollovens § 6 finder anvendelse ved denne kontrol. Momsbekendtgørelsens almindelige regler om opbevaringspligt for materiale i § 93 finder tilsvarende anvendelse.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. februar 2015.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1655 af 27. december 2013 om momskompensation til velgørende foreninger m.v.

Stk. 3. Bekendtgørelsen har virkning for kompensation udbetalt i 2015 og fremefter.

Skatteministeriet, den 2. februar 2015

Benny Engelbrecht

/ Jeanette R. Hansen