Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32013R1303
 
32013R1379
 
32014R0508
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål og anvendelse
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Administration
Kapitel 4 Betingelser for tilsagn om tilskud
Kapitel 5 Tilskudsberettigede udgifter
Kapitel 6 Beregning af tilskud
Kapitel 7 Ændring af aktiviteter
Kapitel 8 Udbetaling af tilskud
Kapitel 9 Oplysningspligt
Kapitel 10 Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling eller nedsættelse af tilskud
Kapitel 11 Force majeure
Kapitel 12 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren1)

I medfør af § 2, stk. 1-3, § 4, stk. 2, § 6, stk. 1 og 2, § 7, stk. 2, og § 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 41, i bekendtgørelse nr. 512 af 23. april 2015 om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Formål og anvendelse

§ 1. Formålet med bekendtgørelsen er gennem tilskud til forberedelse og gennemførelse af produktions- og afsætningsplaner at fremme producentorganisationers mål i overensstemmelse med artikel 7 i forordning nr. 1379/2013.

§ 2. NaturErhvervstyrelsen kan i 2015 til 2017 inden for de afsatte økonomiske rammer give tilsagn om tilskud til følgende aktiviteter:

1) Forberedelse, udarbejdelse, overvågning og administration af produktions- og afsætningsplaner for aktiviteter, som er omfattet af nr. 2-10.

2) Udvikling og implementering af den fælles fiskeripolitik nationalt og internationalt.

3) Dataindsamling og fiskerforskersamarbejde med henblik på bæredygtig forvaltning af fiskebestande samt optimering af eksisterende og udvikling af nye fangstredskaber og fangstmetoder.

4) Aktiviteter, der medvirker til at reducere uønskede fangster.

5) Aktiviteter med henblik på bedre håndtering, udnyttelse og afsætning af uønskede fangster.

6) Aktiviteter vedrørende sporbarhed.

7) Aktiviteter vedrørende bæredygtighedscertificering.

8) Aktiviteter vedrørende afsætningsfremme samt optimering af drift og finansiering.

9) Aktiviteter vedrørende udvikling af fartøjer og udstyr ombord med henblik på at opnå tidsvarende materiel, rationelle arbejdsflow samt højnelse af arbejdsmiljø.

10) Aktiviteter med henblik på fremme af sektorens image gennem information og oplysning.

Stk. 2. Den økonomiske ramme for tilskud i 2015 til 2017 er i gennemsnit 8,9 mio. kr. pr. år. Støttesatsen er 75 pct. af de tilskudsberettigede udgifter.

§ 3. Tilsagn om tilskud kan gives til producentorganisationer, som er anerkendt af NaturErhvervstyrelsen i medfør af forordning nr. 1379/2013 og forordning nr. 1419/2013.

Stk. 2. Ansøgningen skal være antagelig i medfør af artikel 10, forordning nr. 508/2014. Ansøgningen er uantagelig hvis producentorganisationen eller dens medlemmer, der deltager i gennemførelsen af en aktivitet, som der er ansøgt om støtte til, har overtrådt artikel 10 i forordning nr. 508/2014.

Kapitel 2

Definitioner

§ 4. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Forordning nr. 508/2014: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 508/2014 af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1255/2011.

2) Forordning nr. 1303/2013: Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EU) Nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning nr. 1083/2006.

3) Forordning nr. 1379/2013: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1379/2013 af 11. december 2013 om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1184/2006 og (EF) nr. 1224/2009 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 104/2000.

4) Forordning nr. 1419/2013: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) Nr. 1419/2013 af 17. december 2013 om anerkendelse af producent- og brancheorganisationer, udvidelse af producent- og brancheorganisationers regler og offentliggørelse af udløsningspriser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter.

5) Kommissionens henstilling af 3. marts 2014 : Om udarbejdelse og gennemførelse af produktions- og afsætningsplaner i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter.

6) Rimelige udgifter : Det, der svarer til markedspris for den pågældende vare eller tjenesteydelse sammenholdt med projektbeskrivelsen og omfanget af og arten af varen eller tjenesteydelsen.

Kapitel 3

Administration

Kontrol

§ 5. NaturErhvervstyrelsen forestår den fysiske kontrol og den administrative kontrol samt den efterfølgende regnskabskontrol i forbindelse med tilskud.

Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen kan til brug for kontrollen indhente oplysninger fra andre myndigheder i fornødent omfang i overensstemmelse med lovens § 10.

Ansøgning om tilsagn om tilskud

§ 6. Ansøgning kan indsendes fra den 1. november og skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den 4. januar.

Stk. 2. Ansøgning vedrørende aktiviteter igangsat fra den 1. januar 2014 kan indsendes fra den 22. september 2015 og skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den 22. oktober 2015.

Stk. 3. Ansøgning om tilsagn om tilskud skal indsendes på et særligt skema, der findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.

Stk. 4. NaturErhvervstyrelsen kvitterer for ansøgningens modtagelse og kan i forbindelse hermed give tilladelse til at iværksætte aktiviteterne for ansøgers egen regning og risiko.

§ 7. Udover ansøgningsskema skal ansøger indsende en produktions- og afsætningsplan, som skal godkendes af NaturErhvervstyrelsen. Produktions- og afsætningsplanerne skal tage sigte på at forberede og gennemføre én eller flere af aktiviteterne i § 2, nr. 2 – 10.

Stk. 2. Produktions- og afsætningsplanen skal indeholde, jf. Kommissionens henstilling af 3. marts 2014,

1) et produktionsprogram for fangede eller opdrættede arter,

2) en afsætningsstrategi for at tilpasse udbuddet, både hvad angår mængde, kvalitet og præsentationsområde, til markedsbehovene og -kravene,

3) redegørelse og budget for aktiviteterne nævnt i § 2, stk. 1,

4) særlige forebyggende aktiviteter til tilpasning af udbuddet af arter, som det sædvanligvis er vanskeligt at afsætte i løbet af året, og

5) de sanktioner, der skal anvendes over for medlemmer af producentortanisationen, som ikke overholder de beslutninger, der er truffet til gennemførelse af den pågældende plan.

Stk. 3. Producentorganisationerne implementerer produktions- og afsætningsplanen, så snart den er godkendt af NaturErhvervstyrelsen.

Stk. 4. Producentorganisationerne kan revidere produktions- og afsætningsplanen og skal i givet fald forelægge den for NaturErhvervstyrelsen til godkendelse.

Afslag på ansøgninger

§ 8. NaturErhvervstyrelsen kan give afslag eller delvist afslag på ansøgninger, hvis

1) de påkrævede oplysninger i ansøgningsskemaet ikke er afgivet,

2) ansøgningen ikke kan antages i medfør af artikel 10 i forordning nr. 508/2014,

3) aktiviteterne i ansøgningen ikke er omfattet af udvælgelseskriterierne, eller

4) de anslåede tilskudsberettigede udgifter ikke er rimelige.

Kapitel 4

Betingelser for tilsagn om tilskud

§ 9. Det er en betingelse for tilsagn om tilskud, at

1) producentorganisationen har en, af NaturErhvervstyrelsen, godkendt produktions- og afsætningsplan, for projektperioden, jf. forordning nr. 1379/2013, artikel 28,

2) ansøger afgiver de oplysninger, NaturErhvervstyrelsen anmoder om til brug for sagsbehandlingen, og

3) producentorganisationen har et særskilt regnskabssystem eller en passende regnskabskode for alle transaktioner med tilknytning til aktiviteterne, jf. forordning nr. 1303/2013, artikel 125, stk. 4, b.

Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen fastsætter i tilsagnet nærmere betingelser om tilsagnshavers forpligtelse til at informere om den offentlige medfinansiering af aktiviteterne, herunder krav om skiltning.

Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen fastsætter i tilsagnet nærmere betingelser om tilsagnshavers forpligtelse til at opbevare udbetalingsanmodninger med tilhørende originale regnskabsbilag i overensstemmelse med artikel 140 i forordning nr. 1303/2013.

Kapitel 5

Tilskudsberettigede udgifter

§ 10. De tilskudsberettigede udgifter kan omfatte

1) udgifter forbundet med forberedelse og gennemførelse af aktiviteter omfattet af § 2, stk. 1,

2) udgifter til løn til producentorganisationens medarbejdere, og

3) honorar til konsulentbistand i forbindelse med gennemførelse af aktiviteter omfattet af § 2, stk. 1.

Stk. 2. Udgifterne skal være nødvendige for at gennemføre aktiviteterne og skal være direkte relateret til gennemførelsen af aktiviteterne. Udgifterne skal have til formål at bidrage til målene for producentorganisationer, jf. artikel 7 i forordning 1379/2013.

Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning godkende andre udgifter, end dem nævnt i stk. 1, som tilskudsberettigede. Det er en betingelse for godkendelse, at NaturErhvervstyrelsen vurderer, at udgifterne er af væsentlig betydning for aktiviteternes gennemførelse.

Stk. 4. Indirekte udgifter kan medtages i de støtteberettigede udgifter med 15 pct. af de direkte lønudgifter.

Stk. 5. NaturErhvervstyrelsen kan, for ansøgninger modtaget inden den 1. november 2015, give tilsagn om tilskud til udgifter, der er afholdt fra den 1. januar 2014, jf. forordning nr. 1303/2013, artikel 65, stk. 2.

§ 11. De tilskudsberettigede udgifter kan ikke omfatte

1) udgifter hvortil der gives andre EU-tilskud,

2) almindelige driftsudgifter,

3) udgifter til fysiske investeringer,

4) leje- og leasingudgifter,

5) moms, med mindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver, jf. forordning nr. 1303/2013, artikel 69, stk. 3, litra c,

6) finansierings- og pengeinstitutomkostninger, jf. forordning nr. 1303/2013, artikel 69, stk. 3, litra a,

7) udgifter, i form af naturalydelser, som omhandlet i artikel 69, stk. 1, i forordning nr. 1303/2013,

8) udgifter vedrørende aktiviteter, som tilsagnshaver er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning,

9) udgifter som tilsagnshaver har afholdt, inden NaturErhvervstyrelsen har givet tilladelse til at iværksætte projektet, undtagen udgifter i overensstemmelse med § 10, stk. 5,

10) udgifter til rejser og forplejning, og

11) løn til producentorganisationens medlemmer, der deltager i en aktivitet nævnt i § 2, stk. 1, nr. 2-6.

Kapitel 6

Beregning af tilskud

§ 12. NaturErhvervstyrelsen kan i overensstemmelse med forordning nr. 508/2014, artikel 95, give tilskud på 75 pct. af de tilskudsberettigede udgifter.

Stk. 2. Hvis den afsatte økonomiske ramme ikke er tilstrækkelig til at give tilsagn om tilskud til alle tilskudsberettigede aktiviteter, nedsætter NaturErhvervstyrelsen den i stk. 1 nævnte tilskudsprocent.

Stk. 3. Tilskuddet pr. år kan ikke overstige 3 pct. af den gennemsnitlige årlige værdi af den produktion, der er bragt i omsætning af den pågældende producentorganisation i løbet af de foregående tre kalenderår, jf. forordning nr. 508/2014, artikel 66, stk. 3.

Kapitel 7

Ændring af aktiviteter

§ 13. Ændring af de tilskudsberettigede aktiviteter, efter NaturErhvervstyrelsen har givet tilsagn om tilskud, kan godkendes af NaturErhvervstyrelsen på betingelse af, at ændringen er i overensstemmelse med producentorganisationens produktions- og afsætningsplan. Ansøgning om ændring af en aktivitet skal godkendes af NaturErhvervstyrelsen, inden ændringen iværksættes.

Stk. 2. Anmodning om ændring af en aktivitet skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest to måneder før den dato, hvor aktiviteten senest skal være afsluttet.

Stk. 3. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændring af et projekt.

Kapitel 8

Udbetaling af tilskud

§ 14. Producentorganisationen kan i forbindelse med ansøgning om tilsagn om tilskud anmode om en udbetaling på op til 50 pct. af tilskuddet. NaturErhvervstyrelsen træffer afgørelse om udbetaling i forbindelse med at styrelsen giver tilsagn om tilskud.

§ 15. Anmodning om slutudbetaling skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest tre måneder efter udløbet af det kalenderår, hvor aktiviteterne er gennemført.

Stk. 2. Anmodning om slutudbetaling for aktiviteter, vedrørende kalenderåret 2014, skal være indsendt senest den 1. april 2016.

Stk. 3. Anmodning om slutudbetaling skal være vedlagt en opgørelse over betalte tilskudsberettigede udgifter, alle udgiftsbilag, dokumentation for betaling, slutrapport og årsberetning. Anmodning om slutudbetaling og slutrapporten skal udfærdiges på særlige skemaer, der findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.

Stk. 4. Det er en betingelse for slutudbetaling, at producentorganisationen udarbejder en årsberetning i overensstemmelse med forordning nr. 1379/2013, artikel 28, stk. 5, der skal godkendes af NaturErhvervstyrelsen. NaturErhvervstyrelsen kan først udbetale den resterende del af tilskuddet, når årsberetningen er godkendt, jf. forordning nr. 508/2014, artikel 66, stk. 2.

Stk. 5 Årsberetningen skal dokumentere, at alle aktiviteterne, som har fået støtte, er gennemført og skal dokumentere at aktiviteterne bidrager til målene beskrevet i artikel 7 i forordning 1379/2013.

§ 16. NaturErhvervstyrelsen overfører tilskuddet til producentorganisationens NemKonto.

Kapitel 9

Oplysningspligt

§ 17. I henhold til lovens § 8, stk. 1, skal producentorganisationen i hele perioden, hvor betingelserne for tilsagn om tilskud skal være opfyldt, på forlangende afgive en erklæring til NaturErhvervstyrelsen om, hvorvidt betingelserne for tilsagn om tilskud er opfyldte.

Stk. 2. I henhold til lovens § 8, stk. 2, skal producentorganisationen i hele perioden, hvor betingelserne for tilskud skal være opfyldt, underrette NaturErhvervstyrelsen, hvis betingelserne for tilsagn om tilskud ikke længere er opfyldt.

Kapitel 10

Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling eller nedsættelse af tilskud

§ 18. NaturErhvervstyrelsen kan træffe afgørelse om bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud, hvis

1) producentorganisationen har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

2) producentorganisationen tilsidesætter sine pligter efter lovens § 8 og § 9, stk. 2,

3) betingelserne for tilsagn om tilskud ikke er opfyldt,

4) aktiviteterne ikke gennemføres i overensstemmelse med tilsagn om tilskud,

5) hvis ikke alle aktiviteterne beskrevet i produktions- og afsætningsplanen er gennemførte,

6) aktiviteterne ikke afsluttes senest den dato, der er anført i tilsagnet,

7) producentorganisationen, hvis aktiviteterne eller dele heraf er omfattet af tilbudslovens regler, ikke holder dokumenter, som dokumenterer, at tilbudslovens regler er overholdt, tilgængelige i mindst fem år fra slutudbetaling,

8) producentorganisationen ikke sikrer, at kontrolmyndigheden har adgang til at kontrollere aktiviteterne, og

9) producentorganisationen ikke indsender udbetalingsanmodning, opgørelse over betalte tilskudsberettigede udgifter, alle udgiftsbilag, dokumentation for betaling, slutrapport samt årsberetning rettidigt til NaturErhvervstyrelsen, jf. § 15.

Stk. 2. Det er, udover hvad der fremgår af stk. 1, en betingelse for opretholdelse af tilskud, at tilsagnshaver afgiver de oplysninger, som NaturErhvervstyrelsen beder om, to år efter aktiviteterne er afsluttet. Oplysningerne skal være nødvendige for at kunne overvåge og evaluere Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet, navnlig med hensyn til at opfylde specifikke mål og prioriteter, i overensstemmelse med artikel 111 i forordning nr. 508/2014.

§ 19. Uanset § 17 kan NaturErhvervstyrelsen opretholde tilsagnet eller foretage en proportional nedsættelse af den samlede værdi af de tilskudsberettigede udgifter, hvis NaturErhvervstyrelsen vurderer, at følgende ikke er overholdt:

1) Betingelsen i § 9, stk. 2.

2) Betingelser fastsat i tilsagn om tilskud efter § 18, stk. 1, nr. 7.

3) Producentorganisationen tilsidesætter sine pligter efter lovens § 8 og § 9, stk. 2.

4) Aktiviteterne ikke gennemføres i overensstemmelse med tilsagn om tilskud.

5) EU’s udbudsregler eller reglerne i tilbudsloven.

6) Producentorganisationen eller dennes medlemmer, der deltager i gennemførelsen af en aktivitet, efter modtagelsen af tilsagn om tilskud og inden fem år efter udbetaling, overtræder artikel 10 i forordning nr. 508/2014.

Stk. 2. Overtrædelse af bestemmelserne nævnt i stk. 1, nr. 1-5, vil medføre, at tilskud nedsættes forholdsmæssigt ud fra en vurdering af art og grovhed af overtrædelsen og det eventuelle tab for Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, jf. forordning nr. 1303/2013, artikel 143, stk. 2.

Stk. 3. Overtrædelse af stk. 1, nr. 6, vil medføre, at tilskud nedsættes forholdsmæssigt ud fra en vurdering af arten, grovheden, varigheden og hyppigheden af overtrædelsen og betydningen af tilskuddet for producentorganisationens økonomiske aktivitet, jf. forordning nr. 508/2014, artikel 99, stk. 2.

Kapitel 11

Force majeure

§ 20. NaturErhvervstyrelsen kan anerkende tilfælde af force majeure og andre ekstraordinære omstændigheder, der forhindrer producentorganisationen i at gennemføre aktiviteterne, og dermed ikke medfører bortfald af tilsagn og tilbagebetaling eller nedsættelse af tilskud.

Stk. 2. Hvis producentorganisationen eller dennes konkursbo ønsker at påberåbe sig force majeure eller andre ekstraordinære omstændigheder, skal dette meddeles NaturErhvervstyrelsen skriftligt senest 15 arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor producentorganisationen eller dennes konkursbo er i stand til at gøre det. Meddelelsen skal være vedlagt fyldestgørende dokumentationsmateriale.

Stk. 3. Det er en betingelse for anerkendelse af force majeure eller andre ekstraordinære omstændigheder i konkrete tilfælde, at de indtrufne begivenheder forhindrer producentorganisationen i at opfylde sine forpligtelser, og at producentorganisationen ikke ved en forholdsmæssig indsats kunne have sikret sig herimod.

Kapitel 12

Ikrafttræden

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. september 2015

NaturErhvervstyrelsen, den 17. september 2015

Jette Petersen

/ Aksel Nielsen

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 508/2014/EU af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1255/2011, EU-Tidende 2014, nr. L 149, side 1, Europa-Parlamentets og Rådet forordning nr. 1303/2013/EU af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning nr. 1083/2006, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 320, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1379/2013/EU af 11. december 2013 om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1184/2006 og (EF) nr. 1224/2009 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 104/2000, EU-Tidende 2013, nr. L 354, side 1. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningernes umiddelbare gyldighed i Danmark.