Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Spørgeskema til børnehaveklassen til 3. klasse
Bilag 2 Spørgeskema til 4.-9. klasse
Bilag 3 Krav til praktiske og proceduremæssige forhold ved gennemførelsen af trivselsmålingen og overførsel af data til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen

I medfør af § 56, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014, fastsættes:

§ 1. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der for elever, som modtager undervisning i henhold til folkeskoleloven, én gang årligt gennemføres en måling af elevernes trivsel. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling offentliggør hvert år senest den 1. september, hvornår inden for perioden 1. januar til 31. marts målingen skal finde sted.

§ 2. Kommunalbestyrelsens måling af elevernes trivsel gennemføres ved, at elever i børnehaveklassen til og med 3. klassetrin gives et digitalt spørgeskema med spørgsmål, som angivet i bekendtgørelsens bilag 1, og elever på 4. til og med 9. klassetrin gives et digitalt spørgeskema med spørgsmål, som angivet i bekendtgørelsens bilag 2. Der må ikke ændres, tilføjes eller slettes i spørgsmålene og svarkategorierne i spørgeskemaerne i bilag 1 og 2. Målingen gennemføres i undervisningstiden.

Stk. 2. Senest en uge efter at skolerne har gennemført målingen, overfører kommunalbestyrelsen skolernes resultater af målingen for den enkelte elev til Styrelsen for It og Lærings Web-service.

Stk. 3. De nærmere krav til praktiske og proceduremæssige forhold ved gennemførelsen af trivselsmålingen og overførsel af data til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling er fastsat i bekendtgørelsens bilag 3.

§ 3. Kommunalbestyrelsen giver elever, der har været forhindret i at gennemføre målingen, mulighed for at gennemføre målingen, hvis den kan gennemføres på et andet tidspunkt inden for den periode, som Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har offentliggjort, at målingen skal finde sted, jf. § 1, 2. pkt.

§ 4. Adgangen til trivselsmålingen for elever og relevante medarbejdere på kommunens skoler og i den kommunale forvaltning sker via Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings UNI-Login.

Stk. 2. Skolens leder skal sikre, at opdaterede oplysninger om skolens elever og medarbejdere, som er nødvendige for gennemførelsen af målingen, tilbagemelding af resultaterne og opfølgning på resultaterne, er registreret og overført til UNI-Login forud for gennemførelsen af målingen.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen skal sikre, at de medarbejdere i den kommunale forvaltning, der skal have adgang til resultaterne af målingen for kommunens skoler, er registreret med de nødvendige oplysninger i UNI-Login.

§ 5. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling stiller et redskab til at måle elevernes trivsel til rådighed for kommunerne. Kommunalbestyrelsen skal senest den 1. januar forud for hver trivselsmåling meddele Styrelsen for It og Læring, om kommunen anvender Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings redskab til at måle elevernes trivsel eller et andet redskab.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. oktober 2015.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, den 12. oktober 2015

Ellen Trane Nørby

/ Liz Nymann Lausten


Bilag 1

Spørgeskema til børnehaveklassen til 3. klasse

1) Er du glad for din skole?

__Ja, meget

__Ja, lidt

__Nej

__Jeg ønsker ikke at svare

2) Er du glad for din klasse?

__Ja, meget

__Ja, lidt

__Nej

__Jeg ønsker ikke at svare

3) Føler du dig alene i skolen?

__Ja, tit

__Ja, nogle gange

__Nej

__Jeg ønsker ikke at svare

4) Kan du lide pauserne i skolen?

__Ja, meget

__Ja, lidt

__Nej

__Jeg ønsker ikke at svare

5) Er du glad for dine lærere?

__Ja, meget

__Ja, lidt

__Nej

__Jeg ønsker ikke at svare

6) Har du ondt i maven, når du er i skole?

__Ja, tit

__Ja, nogle gange

__Nej

__Jeg ønsker ikke at svare

7) Har du ondt i hovedet, når du er i skole?

__Ja, tit

__Ja, nogle gange

__Nej

__Jeg ønsker ikke at svare

8) Er du god til at løse dine problemer?

__Ja, for det meste

__Ja, nogle gange

__Nej

__Jeg ønsker ikke at svare

9) Kan du koncentrere dig i timerne?

__Ja, for det meste

__Ja, nogle gange

__Nej

__Jeg ønsker ikke at svare

10) Er I gode til at hjælpe hinanden i klassen?

__Ja, meget

__Ja, lidt

__Nej

__Jeg ønsker ikke at svare

11) Tror du, at de andre børn i klassen kan lide dig?

__Ja, de fleste

__Ja, nogle stykker

__Nej

__Jeg ønsker ikke at svare

12) Er lærerne gode til at hjælpe dig i skolen?

__Ja, meget

__Ja, lidt

__Nej

__Jeg ønsker ikke at svare

13) Er der nogen, der driller dig, så du bliver ked af det?

__Ja, tit

__Ja, nogle gange

__Nej

__Jeg ønsker ikke at svare

14) Er du bange for, at de andre børn griner ad dig i skolen?

__Ja, meget

__Ja, lidt

__Nej

__Jeg ønsker ikke at svare

15) Er du med til at bestemme, hvad I skal lave i timerne?

__Ja, tit

__Ja, nogle gange

__Nej

__Jeg ønsker ikke at svare

16) Er timerne kedelige?

__Ja, tit

__Ja, nogle gange

__Nej

__Jeg ønsker ikke at svare

17) Lærer du noget spændende i skolen?

__Ja, meget

__Ja, lidt

__Nej

__Jeg ønsker ikke at svare

18) Er det svært at høre, hvad læreren siger i timerne?

__Ja, tit

__Ja, nogle gange

__Nej

__Jeg ønsker ikke at svare

19) Er jeres klasselokale rart at være i?

__Ja, meget

__Ja, lidt

__Nej

__Jeg ønsker ikke at svare

20) Er toiletterne på skolen rene?

__Ja, for det meste

__Ja, nogle gange

__Nej

__Jeg ønsker ikke at svare


Bilag 2

Spørgeskema til 4.-9. klasse

1) Er du glad for din skole?

__Meget tit

__Tit

__En gang i mellem

__Sjældent

__Aldrig

__Jeg ønsker ikke at svare

2) Er du glad for din klasse?

__Meget tit

__Tit

__En gang i mellem

__Sjældent

__Aldrig

__Jeg ønsker ikke at svare

3) Jeg prøver at forstå mine venner, når de er triste eller sure.

__Meget tit

__Tit

__En gang imellem

__Sjældent

__Aldrig

__Jeg ønsker ikke at svare

4) Jeg er god til at arbejde sammen med andre.

__Meget tit

__Tit

__En gang imellem

__Sjældent

__Aldrig

__Jeg ønsker ikke at svare

5) Jeg siger min mening, når jeg synes, at noget er uretfærdigt.

__Meget tit

__Tit

__En gang imellem

__Sjældent

__Aldrig

__Jeg ønsker ikke at svare

6) Hvor tit kan du finde en løsning på problemer, bare du prøver hårdt nok?

__Meget tit

__Tit

__En gang imellem

__Sjældent

__Aldrig

__Jeg ønsker ikke at svare

7) Hvor tit kan du klare det, du sætter dig for?

__Meget tit

__Tit

__En gang imellem

__Sjældent

__Aldrig

__Jeg ønsker ikke at svare

8) Kan du koncentrere dig i timerne?

__Meget tit

__Tit

__En gang i mellem

__Sjældent

__Aldrig

__Jeg ønsker ikke at svare

9) Føler du dig ensom?

__Meget tit

__Tit

__En gang i mellem

__Sjældent

__Aldrig

__Jeg ønsker ikke at svare

10) Hvor tit har du ondt i maven?

__Meget tit

__Tit

__En gang imellem

__Sjældent

__Aldrig

__Jeg ønsker ikke at svare

11) Hvor tit har du ondt i hovedet?

__Meget tit

__Tit

__En gang imellem

__Sjældent

__Aldrig

__Jeg ønsker ikke at svare

12) Er du bange for at blive til grin i skolen?

__Altid

__For det meste

__En gang i mellem

__Sjældent

__Aldrig

__Jeg ønsker ikke at svare

13) Hvor ofte føler du dig tryg i skolen?

__Altid

__For det meste

__En gang i mellem

__Sjældent

__Aldrig

__Jeg ønsker ikke at svare

14) Er du blevet mobbet i dette skoleår?

__Meget tit

__Tit

__En gang i mellem

__Sjældent

__Aldrig

__Jeg ønsker ikke at svare

15) Har du selv mobbet nogen i skolen i dette skoleår?

__Meget tit

__Tit

__En gang i mellem

__Sjældent

__Aldrig

__Jeg ønsker ikke at svare

16) Er du og dine klassekammerater med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i klassen?

__Meget tit

__Tit

__En gang i mellem

__Sjældent

__Aldrig

__Jeg ønsker ikke at svare

17) Hvis jeg bliver forstyrret i undervisningen, kan jeg hurtigt koncentrere mig igen.

__Meget tit

__Tit

__En gang imellem

__Sjældent

__Aldrig

__Jeg ønsker ikke at svare

18) Hvis der er larm i klassen, kan lærerne hurtigt få skabt ro.

__Meget tit

__Tit

__En gang imellem

__Sjældent

__Aldrig

__Jeg ønsker ikke at svare

19) Er undervisningen kedelig?

__Meget tit

__Tit

__En gang i mellem

__Sjældent

__Aldrig

__Jeg ønsker ikke at svare

20) Er undervisningen spændende?

__Meget tit

__Tit

__En gang imellem

__Sjældent

__Aldrig

__Jeg ønsker ikke at svare

21) Hvis jeg keder mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for, at det bliver spændende.

__Meget tit

__Tit

__En gang i mellem

__Sjældent

__Aldrig

__Jeg ønsker ikke at svare

22) Hvis noget er for svært for mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for at komme videre.

__Meget tit

__Tit

__En gang i mellem

__Sjældent

__Aldrig

__Jeg ønsker ikke at svare

23) Møder dine lærere præcist til undervisningen?

__Meget tit

__Tit

__En gang i mellem

__Sjældent

__Aldrig

__Jeg ønsker ikke at svare

24) Er det let at høre, hvad læreren siger i timerne?

__Meget tit

__Tit

__En gang i mellem

__Sjældent

__Aldrig

__Jeg ønsker ikke at svare

25) Er det let at høre, hvad de andre elever siger i timerne?

__Meget tit

__Tit

__En gang i mellem

__Sjældent

__Aldrig

__Jeg ønsker ikke at svare

26) Lykkes det for dig at lære dét, du gerne vil, i skolen?

__Meget tit

__Tit

__En gang i mellem

__Sjældent

__Aldrig

__Jeg ønsker ikke at svare

27) Hjælper dine lærere dig med at lære på måder, som virker godt?

__Meget tit

__Tit

__En gang i mellem

__Sjældent

__Aldrig

__Jeg ønsker ikke at svare

28) Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen?

__Virkelig gode

__Gode

__Middel

__Under middel

__Jeg ønsker ikke at svare

29) Jeg klarer mig godt fagligt i skolen.

__Helt enig

__Enig

__Hverken enig eller uenig

__Uenig

__Helt uenig

__Jeg ønsker ikke at svare

30) Jeg gør gode faglige fremskridt i skolen.

__Helt enig

__Enig

__Hverken enig eller uenig

__Uenig

__Helt uenig

__Jeg ønsker ikke at svare

31) Undervisningen giver mig lyst til at lære mere.

__Helt enig

__Enig

__Hverken enig eller uenig

__Uenig

__Helt uenig

__Jeg ønsker ikke at svare

32) Lærerne er gode til at støtte mig og hjælpe mig i skolen, når jeg har brug for det.

__Helt enig

__Enig

__Hverken enig eller uenig

__Uenig

__Helt uenig

__Jeg ønsker ikke at svare

33) Jeg føler, at jeg hører til på min skole.

__Helt enig

__Enig

__Hverken enig eller uenig

__Uenig

__Helt uenig

__Jeg ønsker ikke at svare

34) Jeg kan godt lide pauserne i skolen.

__Helt enig

__Enig

__Hverken enig eller uenig

__Uenig

__Helt uenig

__Jeg ønsker ikke at svare

35) De fleste af eleverne i min klasse er venlige og hjælpsomme.

__Helt enig

__Enig

__Hverken enig eller uenig

__Uenig

__Helt uenig

__Jeg ønsker ikke at svare

36) Andre elever accepterer mig, som jeg er.

__Helt enig

__Enig

__Hverken enig eller uenig

__Uenig

__Helt uenig

__Jeg ønsker ikke at svare

37) Lærerne sørger for, at elevernes ideer bliver brugt i undervisningen.

__Helt enig

__Enig

__Hverken enig eller uenig

__Uenig

__Helt uenig

__Jeg ønsker ikke at svare

38) Jeg synes godt om udeområderne på min skole.

__Helt enig

__Enig

__Hverken enig eller uenig

__Uenig

__Helt uenig

__Jeg ønsker ikke at svare

39) Jeg synes godt om undervisningslokalerne på skolen.

__Helt enig

__Enig

__Hverken enig eller uenig

__Uenig

__Helt uenig

__Jeg ønsker ikke at svare

40) Jeg synes, toiletterne på skolen er pæne og rene.

__Helt enig

__Enig

__Hverken enig eller uenig

__Uenig

__Helt uenig

__Jeg ønsker ikke at svare


Bilag 3

Krav til praktiske og proceduremæssige forhold ved gennemførelsen af trivselsmålingen og overførsel af data til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

1) Begge digitale spørgeskemaer skal være udstyret med en funktion, der kan læse spørgsmålene og de tilhørende svarkategorier højt for eleverne.

2) Det skal være muligt for eleverne at logge af spørgeskemaerne med henblik på at genoptage udfyldelsen fx dagen efter. Ved nyt login skal eleven kunne fortsætte sin besvarelse fra det sted, eleven forlod spørgeskemaet.

3) Eleven må kun kunne afgive én besvarelse pr. skole.

4) Følgende stamdata fra Styrelsen for It og Lærings UNI-Login-infotjeneste og metadata skal gemmes sammen med elevens besvarelse af spørgeskemaet:

Elevens UNI-Login brugernavn

Elevens cpr-nummer

Elevens klassetrin

Klassebetegnelse

Skolens institutionsnummer (såfremt skolen er en afdeling under en hovedskole, skal det være afdelingens institutionsnummer)

Kommunenummer

Tidspunkt og dato for start af besvarelse

Tidspunkt og dato for afslutning af besvarelse

Gennemførelsesstatus (fuldstændig eller afbrudt besvarelse)

5) Elevens stamdata overføres til Styrelsen for It og Lærings UNI-Login-infotjeneste via Styrelsen for It og Lærings UNI-Login-webservice. Det tekniske format for UNI-Login-webservicen angives i en datainstruks, som er tilgængelig på Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hjemmeside.

6) Elevens besvarelser med de tilknyttede stamdata og metadata skal overføres til Styrelsen for It og Lærings Web-service. Der skal både overføres fuldstændige og ufuldstændige besvarelser til Styrelsen for It og Læring. Det tekniske format for Web-servicen angives i en datainstruks, som er tilgængelig på Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hjemmeside.