Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Links til øvrige EU dokumenter
32013R1303
 
32013R1305
 
32013R1306
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål og anvendelse
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Administration
Kapitel 4 Betingelser for tilskud
Kapitel 5 Tilskudsberettigede udgifter
Kapitel 6 Beregning af tilskud
Kapitel 7 Ændring af projektet og overdragelse af tilsagn
Kapitel 8 Udbetaling af tilskud
Kapitel 9 Oplysningspligt
Kapitel 10 Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling eller nedsættelse af tilskud
Kapitel 11 Ikrafttræden
Bilag 1 Maksimale priser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af særlige levesteder for bilag IV-arter1)

I medfør af § 2, stk. 1 og 2, § 4, stk. 2, § 6, stk. 1 og 2, § 9, stk. 4, og § 11, stk. 1, i lov nr. 1360 af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 40, i bekendtgørelse nr. 512 af 23. april 2015 om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Formål og anvendelse

§ 1. NaturErhvervstyrelsen kan give tilsagn om tilskud til ikke-produktionsfremmende investeringer til følgende indsatser, hvor formålet er at sikre eller forbedre levesteder for arter nævnt i bilag IV til direktiv 92/43:

1) Etablering af sø.

2) Oprensning af sø.

3) Reetablering af stendige.

4) Etablering af jorddige.

5) Etablering af stendynge.

§ 2. Tilsagn om tilskud kan gives til private lodsejere, private virksomheder, fonde, foreninger, organisationer, offentlige institutioner og kommunale fællesskaber, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Staten er ikke berettiget til at ansøge.

Kapitel 2

Definitioner

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Forordning nr. 1303/2013: Europa-Parlamentets og Rådet forordning nr. 1303/2013/EU af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning nr. 1083/2006.

2) Forordning nr. 1305/2013: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af Landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005.

3) Forordning nr. 640/2014: Kommissionens Delegerede Forordning (EU) nr. 640/2014 af 11. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, betingelserne for afslag eller tilbagetrækning af betalinger og administrative sanktioner vedrørende direkte betalinger, støtte til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse.

4) Direktiv 92/43: Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer.

5) Arter med gunstig bevaringsstatus: Spidssnudet frø (atlantisk region), springfrø og stor vandsalamander (kontinental zone).

6) Arter med moderat ugunstig bevaringsstatus: Birkemus, markfirben, stor vandsalamander (atlantisk region), løvfrø og spidssnudet frø (kontinental zone). Bevaringsstatus for birkemus er ukendt i kontinental region, og prioriteres i denne ordning under denne kategori.

7) Arter med stærk ugunstig bevaringsstatus: Klokkefrø, løgfrø, grønbroget tudse og strandtudse.

8) Arternes forekomst: Arealer hvor der er registreret fund af arten. Arealerne er leveret af, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet. Arealerne er tilgængelige som kortlag på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside og er alene gældende som dokumentation for arternes forekomst.

9) Arternes udbredelse: Arealer, hvor arterne kan tænkes at forekomme ud fra de kendte forekomster og ud fra arternes sprednings-/migrations-evne. Arealerne er leveret af DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet. Arealerne er tilgængelige som kortlag på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside og er alene gældende som dokumentation for arternes udbredelse.

10) Direkte sammenlignelige tilbud: Tilbud er direkte sammenlignelige, når de er udspecificerede, og er afgivet af leverandører med forskellige CVR-numre, som i øvrigt er uafhængige af hinanden. Tilbuddene skal omfatte den samme vare eller tjenesteydelse. Hvis det ene tilbud indeholder poster eller elementer, som det andet tilbud ikke gør, skal det være muligt at trække udgiften for disse poster fra, så priserne kan sammenlignes.

11) Projektstørrelse: Den sammenlagte længde, areal eller rumfang (m, m2, eller m3), når størrelsen af indsatser summeres.

12) Rimelige udgifter: Det, der svarer til markedspris for den pågældende vare eller tjenesteydelse sammenholdt med projektbeskrivelsen, omfanget og arten af varen eller tjenesteydelsen.

Kapitel 3

Administration

Kontrol

§ 4. NaturErhvervstyrelsen forestår den fysiske og administrative kontrol samt den efterfølgende regnskabskontrol af projekter, der har modtaget tilsagn om tilskud.

Stk. 2. Efter lovens § 10 kan NaturErhvervstyrelsen fra andre offentlige myndigheder indhente de oplysninger, der er nødvendige for at foretage kontrol.

Ansøgning om tilsagn om tilskud

§ 5. Ansøgning om tilsagn om tilskud indgives til NaturErhvervstyrelsen på et særligt ansøgningsskema, der er tilgængeligt på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside og indsendes via e-mail.

Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen kvitterer for, at ansøgningen er modtaget og kan i forbindelse hermed give tilladelse til, at projektet igangsættes for egen regning og risiko.

Stk. 3. Ansøgninger om tilsagn om tilskud indsendes fra den 2. november 2015 og skal være modtaget senest den 12. januar 2016.

Stk. 4. Ansøgningen skal indeholde følgende:

1) Ansøgningsskema, hvor de påkrævede oplysninger er afgivet.

2) Et kort, hvorpå indsatsernes udformning samt placering i det omkringliggende landskab er indtegnet.

3) Opgørelse af antal indsatser i projektet, jf. § 1.

4) Beskrivelse af de indsatser, projektet skal omfatte, herunder de arter indsatserne anlægges til og størrelserne af indsatserne.

5) Foreningens vedtægter, hvis ansøger er en forening.

6) For indsatserne oprensning af søer og reetablering af stendiger skal der indsendes et billede, der viser behovet for oprensning af søen eller restaurering af stendiget.

7) Nødvendige tilladelser og dispensationer fra offentlige myndigheder, hvis disse er opnået på det tidspunkt, hvor du søger om tilsagn om tilskud.

8) Et detaljeret budget for projektet, udspecificeret for hver type af indsats.

9) To direkte sammenlignelige tilbud for udgifter vedrørende projekter, der indeholder en eller flere af indsatserne: Etablering af jorddiger, etablering af stendynger, oprensning af søer og reetablering af stendiger, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. På baggrund af vurdering kan NaturErhvervstyrelsen se bort fra stk. 4, nr. 9, hvis der alene findes én leverandør på markedet. Begrundelse for kun at vedlægge ét tilbud skal fremgå af ansøgningen.

Afgørelse og prioritering

§ 6. NaturErhvervstyrelsen kan give helt eller delvist afslag på ansøgninger, hvis

1) ansøgningen ikke er tilstrækkeligt oplyst,

2) det ansøgte projekt eller investeringen ikke i tilstrækkeligt omfang bidrager til at opfylde formålet med ordningen, jf. § 1,

3) det ansøgte projekt eller investeringen ikke står i rimeligt forhold til projektets samlede anslåede udgifter,

4) de anslåede udgifter ikke er rimelige, eller

5) at de anslåede udgifter ikke er tilskudsberettigede, jf. § 11.

§ 7. De tilskudsberettigede indsatser i ansøgningerne prioriteres af NaturErhvervstyrelsen, særskilt inden for hver af de i stk. 2 nævnte bevillingsmæssige rammer, jf. stk. 3-6.

Stk. 2. Den bevillingsmæssige ramme er på 2,75 mio. kr. til etablering af sø, 2,75 mio. kr. til oprensning af sø, 1,5 mio. kr. til reetablering af stendige, 1,5 mio. kr. til etablering af jorddige og 1,5 mio. kr. til etablering af stendynge, jf. dog stk. 7.

Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen prioriterer ansøgningerne inden for indsatserne etablering af sø, oprensning af søer og reetablering af stendiger inden for hver enkel indsats, efter følgende:

1) Arternes bevaringsstatus, hvor stærkt ugunstig prioriteres først, dernæst moderat ugunstig, og sidst gunstig.

2) Inden for kategorierne i nr. 1 prioriteres projekter inden for arternes forekomst højere end inden for arternes udbredelse, jf. § 3, nr. 8 og 9.

Stk. 4. NaturErhvervstyrelsen prioriterer ansøgningerne inden for etablering af jorddige i følgende rækkefølge:

1) Birkemus prioriteres forud for markfirben.

2) Inden for kategorierne i nr. 1 prioriteres projekter inden for arternes forekomst højere end inden for arternes udbredelse, jf. § 3, nr. 8 og 9.

Stk. 5. NaturErhvervstyrelsen prioriterer ansøgningerne inden for etablering af stendynge efter følgende:

1) Ansøgninger, der også omfatter andre indsatser, jf. § 1, nr. 1–4, og som opnår tilsagn, forud for ansøgninger, der kun indeholder etablering af stendynger.

2) Arternes bevaringsstatus, hvor stærkt ugunstig prioriteres først, dernæst moderat ugunstig, og sidst gunstig.

3) Inden for kategorierne i nr. 2 prioriteres projekter inden for arternes forekomst højere end inden for arternes udbredelse, jf. § 3, nr. 8 og 9.

Stk. 6. Hvis de bevillingsmæssige rammer for indsatserne ikke giver mulighed for at imødekomme alle ansøgninger inden for prioriteringsrækkefølgen i stk. 3-5, foretager NaturErhvervstyrelsen en videre prioritering af ansøgningerne efter følgende:

1) For indsatsen etablering af sø prioriteres projekterne efter antal søer, idet en ansøgning med flere søer prioriteres forud for en ansøgning med færre søer. Den eventuelle videre prioritering foretages efter størrelse i m2, idet en ansøgning med et større areal prioriteres forud for en ansøgning med et mindre areal.

2) For indsatsen oprensning af sø prioriteres projekterne efter omkostningseffektivitet (kr./m2), idet en ansøgning med en højere omkostningseffektivitet prioriteres forud for en ansøgning med lavere omkostningseffektivitet. Den eventuelle videre prioritering foretages efter antal søer, idet en ansøgning med flere søer prioriteres forud for en ansøgning med færre søer. Den eventuelle videre prioritering foretages efter størrelse i m2, idet en ansøgning med et større areal prioriteres forud for en ansøgning med et mindre areal.

3) For indsatsen reetablering af stendige og etablering af jorddige prioriteres projekterne efter omkostningseffektivitet (kr./m), idet en ansøgning med en højere omkostningseffektivitet prioriteres forud for en ansøgning med lavere omkostningseffektivitet. Den eventuelle videre prioritering foretages efter længde i m, idet en ansøgning med en større projektstørrelse prioriteres forud for en ansøgning med en mindre projektstørrelse.

4) For indsatsen etablering af stendynge prioriteres projekterne efter omkostningseffektivitet (kr./m3), idet en ansøgning med en højere omkostningseffektivitet prioriteres forud for en ansøgning med lavere omkostningseffektivitet. Den eventuelle videre prioritering foretages efter projektstørrelse i m3, idet en ansøgning med en større projektstørrelse prioriteres forud for en ansøgning med en mindre projektstørrelse.

Stk. 7. Ubrugte midler inden for den enkelte indsats omfordeles til de øvrige indsatser.

Kapitel 4

Betingelser for tilskud

Generelle betingelser for tilsagn om tilskud

§ 8. Det er en betingelse for tilsagn om tilskud til et projekt, at

1) tilsagnshaver opnår de nødvendige tilladelser og dispensationer fra offentlige myndigheder inden anmodning om udbetaling,

2) tilsagnshaver afgiver de oplysninger, NaturErhvervstyrelsen anmoder om til brug for sagsbehandlingen,

3) projektet afsluttes senest den dato, der er anført i tilsagnet, dog senest 2 år fra datoen for tilsagn, jf. dog § 13,

4) projektet ikke ændres væsentligt, ophører eller flyttes, i fem år fra datoen for udbetaling,

5) tilsagnshaver sender udbetalingsanmodning, opgørelse over tilskudsberettigede udgifter, alle udgiftsbilag og dokumentation for betaling rettidigt til NaturErhvervstyrelsen, jf. § 15,

6) udbetalingsanmodning med tilhørende originale regnskabsbilag holdes tilgængeligt i mindst fem år fra datoen for udbetaling,

7) tilsagnshaver, hvis projektet eller dele heraf er omfattet af EU’s udbudsregler eller tilbudslovens regler, holder dokumentation, der dokumenterer, at EU’s udbudsregler eller tilbudslovens regler er overholdt, tilgængelig i mindst fem år fra datoen for udbetaling,

8) tilsagnshaver sikrer, at kontrolmyndigheden har adgang til projekterne og det fysiske projektmateriale i forbindelse med kontrol, og

9) det er tilsagnshaver, som gennemfører projektet.

Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra stk. 1, nr. 3.

Stk. 3. Det er, udover hvad der fremgår af stk. 1, en betingelse for tilskud, at tilsagnshaver afgiver de oplysninger, som NaturErhvervstyrelsen beder om, to år efter projektet er afsluttet. Oplysningerne skal være nødvendige for at kunne overvåge og evaluere Landdistriktsprogrammet, navnlig med hensyn til at opfylde specifikke mål og prioriteter, jf. forordning nr. 1305/2013.

Stk. 4. NaturErhvervstyrelsen fastsætter i tilsagnet nærmere betingelser om tilsagnshavers forpligtelse til at informere om den offentlige medfinansiering af projektet, herunder krav om skiltning.

Særlige betingelser for tilsagn om tilskud

§ 9. Det er, ud over betingelserne i § 8, en betingelse for tilsagn om tilskud til følgende:

1) Etablering af sø:

a) projektet ligger inden for forekomst eller udbredelse, jf. § 3, nr. 8 og 9, af springfrø, spidssnudet frø, løvfrø, løgfrø, stor vandsalamander, grønbroget tudse, klokkefrø eller strandtudse, og

b) søen etableres i en størrelsen mellem 100 – 1.000 m2.

2) Oprensning af sø:

a) projektet ligger inden for forekomst eller udbredelse, jf. § 3, nr. 8 og 9, af springfrø, spidssnudet frø, løvfrø, løgfrø, stor vandsalamander, grønbroget tudse, klokkefrø eller strandtudse, og

b) søen er i en størrelse mellem 100 – 1.000 m2.

3) Reetablering af stendige, at projektet ligger inden for forekomst eller udbredelse, jf. § 3, nr. 8 og 9, af markfirben.

4) Etablering af jorddige:

a) projektet ligger inden for forekomst eller udbredelse, jf. § 3, nr. 8 og 9, af birkemus eller markfirben, og

b) jorddiget etableres med en højde på minimum 1 m.

5) Etablering af stendynge:

a) projektet ligger inden for forekomst eller udbredelse, jf. § 3, nr. 8 og 9, af markfirben, springfrø, spidssnudet frø, løvfrø, løgfrø, stor vandsalamander, grønbroget tudse, klokkefrø og strandtudse, og

b) stendyngen etableres med en højde på minimum 1 m.

Kapitel 5

Tilskudsberettigede udgifter

§ 10. De tilskudsberettigede udgifter kan omfatte udgifter til følgende:

1) Nyt materiel og anlægsarbejde.

2) Transport af materiel.

3) Løn til tilsagnshavers personale, der er beskæftiget med projektet, jf. dog stk. 4.

4) 15 pct. overhead af den direkte lønudgift for tilsagnshavers personale, der er beskæftiget med projektet.

5) Konsulentbistand, dog højest til en timepris på maksimalt 1.200 kr. Konsulentens udgifter til rejser, kørsel, fortæring og repræsentation skal være indeholdt i timeprisen, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. For projekter omfattet af § 1, nr. 2-5, må udgifter til konsulentbistand højst udgøre 15 pct. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Stk. 3. For projekter omfattet af § 1, nr. 1 er de samlede udgifter til nyt materiel, transport heraf, anlægsarbejde og konsulentbistand til den faste maksimale pris, som fremgår af bilag 1. For projekter omfattet af § 1, nr. 2-5, gives til det billigste af de to sammenlignelige tilbud.

Stk. 4. Udgifter til løn til tilsagnshavers personale, der er beskæftiget med projektet, er kun tilskudsberettigede, hvis udgifterne ikke normalt finansieres af offentlige institutioner, offentlige virksomheder eller kommunale fællesskaber. Udgifterne skal dokumenteres.

Stk. 5. Udgifterne skal være nødvendige for og direkte relateret til at gennemføre projektet.

Stk. 6. For projekter omfattet af § 1, nr. 2-5, kan NaturErhvervstyrelsen godkende andre projektudgifter, end de i stk. 1 anførte, som tilskudsberettigede, forudsat NaturErhvervstyrelsen vurderer, de er af væsentlig betydning for at gennemføre projektet.

§ 11. De tilskudsberettigede projektudgifter kan ikke omfatte

1) udgifter, hvortil der gives andre EU-tilskud,

2) udgifter, hvortil der er modtaget tilskud fra anden offentlig myndighed,

3) udgifter til køb af brugt udstyr og brugt materiel,

4) udgifter til leje og leasing af udstyr og materiel,

5) moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver,

6) finansierings-, revisions-, advokat- og pengeinstitutomkostninger,

7) udgifter i form af naturalydelser, som omhandlet i artikel 69, i forordning nr. 1303/2013,

8) udgifter vedrørende aktiviteter, som tilsagnshaver eller en ejer eller en forpagter af arealet, hvor projektet ligger, er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning,

9) udgifter, som tilsagnshaver har afholdt, inden NaturErhvervstyrelsen har givet tilsagn eller givet tilladelse til at igangsætte projektet,

10) udgifter til simple genanskaffelser,

11) almindelige driftsomkostninger,

12) udgifter til forskning og teknologisk udvikling,

13) udgifter til at etablere offentlig adgang op til og inden for projektet og parkeringsområde og til at opstille standere med information, eller

14) udgifter til at varetage sædvanlige myndighedsopgaver.

Kapitel 6

Beregning af tilskud

§ 12. NaturErhvervstyrelsen kan give tilskud på 100 pct. af de tilskudsberettigede udgifter.

Stk. 2. Tilskud efter denne bekendtgørelse kan kombineres med anden offentlig, national støtte i form af garanti, kaution eller lignende, til udgifter, der er tilskudsberettigede efter denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Ydes der anden støtte som nævnt i stk. 2, nedsættes tilskuddet efter denne bekendtgørelse, så den samlede offentlige støtte ikke overstiger det maksimale loft, der er fastsat i stk. 1.

Kapitel 7

Ændring af projektet og overdragelse af tilsagn

§ 13. Ændring af et projekt kan godkendes af NaturErhvervstyrelsen på betingelse af, at ændringen er i overensstemmelse med projektets formål. Anmodning om ændring af projekt skal indsendes via e-mail på et særligt skema, der findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Ansøgning om ændring af et projekt skal godkendes af NaturErhvervstyrelsen, inden ændringen må sættes i gang.

Stk. 2. Anmodning om ændring af et projekt skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest to måneder før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Stk. 3. Anmodning om forlængelse af projektperioden skal, uanset stk. 2, være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest 10 dage før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Stk. 4. I særlige tilfælde kan NaturErhvervstyrelsen dispensere fra fristerne i stk. 2 og 3.

Stk. 5. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændring af et projekt.

§ 14. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning tillade, at tilsagnet overdrages til en anden, der ifølge § 2, kan være tilsagnshaver. Den, der får overdraget tilsagnet, overtager alle rettigheder og forpligtelser efter tilsagnet.

Kapitel 8

Udbetaling af tilskud

§ 15. Udbetaling af tilskud sker på baggrund af tilsagnshavers opgørelse over betalte tilskudsberettigede udgifter. Anmodning om udbetaling af tilskud skal indsendes med e-mail på et særligt skema, der findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside og vedlægges følgende:

1) Skemaet til anmodning om udbetaling, hvor de påkrævede oplysninger er afgivet.

2) En opgørelse over tilskudsberettigede udgifter.

3) Alle udgiftsbilag.

4) Dokumentation for betaling af udgifterne.

5) De eventuelle nødvendige tilladelser eller dispensationer til projektet fra offentlige myndigheder.

6) Dokumentation for eventuelle offentlige tilskud.

Stk. 2. Tilskud kan alene udbetales i én udbetaling.

Stk. 3. Anmodning om udbetaling skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest tre måneder efter den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Stk. 4. Inden udbetaling er det en betingelse, at NaturErhvervstyrelsen har godkendt den integrerede projektrapport.

Stk. 5. Alle udgifter skal være afholdt og betalt af tilsagnshaver. De skal være betalt senest på tidspunktet, hvor udbetalingsanmodningen indsendes, jf. stk. 3.

§ 16. NaturErhvervstyrelsen overfører tilskuddet til tilsagnshavers NemKonto.

Kapitel 9

Oplysningspligt

§ 17. Tilsagnshaver skal efter lovens § 8, stk. 1, i hele perioden, hvor betingelserne for tilsagn om tilskud skal være opfyldt, på forlangende afgive en erklæring til NaturErhvervstyrelsen om, hvorvidt betingelserne for tilsagn om tilskud fortsat er opfyldt.

Stk. 2. Tilsagnshaver skal efter lovens § 8, stk. 2, i hele perioden, hvor betingelserne for tilsagn om tilskud skal være opfyldt, underrette NaturErhvervstyrelsen, hvis betingelserne for tilsagn om tilskud ikke længere er opfyldt.

Kapitel 10

Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling eller nedsættelse af tilskud

§ 18. NaturErhvervstyrelsen kan træffe afgørelse om bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud, hvis

1) tilsagnshaver har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

2) tilsagnshaver tilsidesætter sine pligter efter lovens § 8 og § 9, stk. 2,

3) tilsagnshaver ikke overholder sin oplysningspligt efter lovens § 8,

4) projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet, eller

5) betingelserne for tilskud efter kapitel 4 ikke er opfyldt.

§ 19. NaturErhvervstyrelsen kan opretholde tilsagnet eller foretage en proportional nedsættelse af den samlede værdi af de tilskudsberettigede udgifter for et projekt, hvis følgende ikke er overholdt:

1) Betingelsen i § 8, stk. 1, nr. 4.

2) Betingelsen i § 8, stk. 1, nr. 7.

3) Betingelser fastsat efter § 8, stk. 4.

4) EU's udbudsregler eller reglerne i tilbudsloven.

5) Betingelserne i § 9.

6) Tilsagnshaver har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse.

7) Tilsagnshaver tilsidesætter sine forpligtelser efter lovens §§ 8 og 9, stk. 2.

Stk. 2. Tilskuddet vil blive nedsat ud fra en vurdering af alvor, omfang og varighed af overtrædelsen, hvorvidt der er tale om gentagelse, jf. forordning nr. 640/2014, samt ud fra en vurdering af det eventuelle økonomiske tab for ELFUL, der vurderes at være forbundet hermed.

Stk. 3. Overtrædelse af bestemmelsen nævnt i stk. 1, nr. 1, vil altid medføre delvis inddrivelse af tilskud. Størrelsen af beløbet, der vil blive inddrevet, vil være forholdsmæssigt i forhold til den periode, hvor betingelsen ikke er blevet opfyldt, jf. artikel 71, i forordning nr. 1303/2013.

Stk. 4. Overtrædelse af bestemmelserne nævnt i stk. 1, nr. 2-7, vil medføre, at tilskud nedsættes forholdsmæssigt ud fra en vurdering af arten af overtrædelsen og det eventuelle tab for ELFUL, jf. artikel 143, stk. 2, i forordning nr. 1303/2013.

Kapitel 11

Ikrafttræden

§ 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. november 2015.

Stk. 2. Følgende bekendtgørelser ophæves:

1) Bekendtgørelse nr. 78 af 13. februar 2008 om tilskud til natur- og miljøprojekter.

2) Bekendtgørelse nr. 930 af 16. juli 2010 om tilskud til natur- og miljøprojekter.

Stk. 3. Bekendtgørelserne i stk. 2 finder dog fortsat anvendelse for tilsagn, der er givet i medfør heraf, og for ansøgninger om tilsagn, som er indgivet, men endnu ikke er færdigbehandlet den 1. november 2015.

NaturErhvervstyrelsen, den 27. oktober 2015

Jette Petersen

/ Lene Sørensen


Bilag 1

Maksimale priser

Indsats: etablering af sø
Maksimale priser
Etablering af en sø i størrelsesorden mellem 100 - 400 m2
14.668 kr./sø
Etablering af en sø i størrelsesorden mellem 401 - 700 m2
31.869 kr./sø
Etablering af en sø i størrelsesorden mellem 701 – 1.000 m2
48.572 kr./sø

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 487, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 549, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 320. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningernes umiddelbare gyldighed i Danmark.