Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Banedanmarks opgaver og beføjelser

I medfør af § 102, stk. 1, § 112, stk. 1, og § 113, stk. 1 og 4, i jernbaneloven, lov nr. 686 af 27. maj 2015, § 17, stk. 1 og 5, i lov nr. 552 af 6. juni 2007 om en Cityring, § 24, stk. 3, i lov nr. 432 af 16. maj 2012 om Aarhus Letbane, § 15 stk. 1 og 3, i lov nr. 609 af 12. juni 2013 om elektrificering af jernbanen og § 20, stk. 5, og § 21, stk. 7, i lov nr. 165 af 26. februar 2014 om letbane på Ring 3 fastsættes:

Opgaver

§ 1. Banedanmark er en styrelse under Transport- og Bygningsministeriet.

§ 2. Banedanmark varetager primært følgende opgaver:

1) Planlægning, udvikling, anlæg, drift, vedligeholdelse og fornyelse af statens jernbaneinfrastruktur, herunder spor, sikringssystemer, broer, fjernstyringscentraler og kombiterminaler, samt trafikstyring og trafikinformation.

2) Udførelse af vedligeholdelsesopgaver og mindre fornyelsesopgaver på statens jernbaneinfrastruktur.

3) Tildeling af jernbanekapacitet på statens jernbaneinfrastruktur.

4) Udarbejdelse af køreplaner for statens jernbaneinfrastruktur i forbindelse med udbud af driften på delstrækninger.

5) Fastsættelse og opkrævning af afgifter for benyttelse af statens jernbaneinfrastruktur.

6) Forsyning af kørestrøm til jernbanevirksomheder.

7) Forsyning af teleydelser til jernbanevirksomheder og telekommunikationsvirksomheder.

8) Udarbejdelse af administrative forskrifter.

9) Varetagelse af koordinerende opgaver inden for jernbanesektoren.

Stk. 2. Banedanmark kan udøve anden virksomhed, der ligger i naturlig forlængelse af de opgaver, der er nævnt i stk. 1.

§ 3. Banedanmark yder rådgivning og anden bistand til Transport- og Bygningsministeriet.

Stk. 2. Banedanmark inddrager transport- og bygningsministeren i spørgsmål af væsentlig betydning for jernbaneområdet.

Stk. 3. Banedanmark udøver vejlednings- og informationsvirksomhed om statens jernbaneinfrastruktur og brugen af denne over for andre offentlige myndigheder, organisationer, private m.fl. i henhold til jernbaneloven.

§ 4. Banedanmark fastsætter efter godkendelse af transport- og bygningsministeren regler om en præstationsordning i overensstemmelse med artikel 35 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde.

Beføjelser

§ 5. Beføjelser, der er tillagt transport- og bygningsministeren i §§ 1-3 og § 4, stk. 4, i lov nr. 527 af 26. maj 2010 om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted over Køge, udøves af Banedanmark.

§ 6. Beføjelser, der er tillagt transport- og bygningsministeren i §§ 1-2 og § 3, stk. 3, i lov nr. 232 af 17. marts 2010 om anlæg af en udbygning af Nordvestbanen mellem Lejre og Vipperød, udøves af Banedanmark.

§ 7. Beføjelser, der er tillagt transport- og bygningsministeren i medfør af kapitel 5 i lov nr. 552 af 6. juni 2007 om en Cityring, udøves af Banedanmark.

§ 8. Beføjelser, der er tillagt transport- og bygningsministeren i § 1 i lov nr. 243 af 21. marts 2007 om anlæg af ekstra jernbanespor i Ringsted, udøves af Banedanmark.

§ 9. Beføjelser, der er tillagt transport- og bygningsministeren i § 1, § 1 a, § 1 b og § 2, stk. 4, i lov nr. 218 af 28. april 1993 om udbygning af banestrækningen mellem Vamdrup og Padborg, som ændret ved lov nr. 447 af 23. maj 2012, udøves af Banedanmark.

§ 10. Beføjelser, der er tillagt transport- og bygningsministeren i § 3, § 17, § 18, stk. 1-2, § 19, stk. 1 og stk. 6, samt §§ 20 og 21, i lov nr. 432 af 16. maj 2012 om Aarhus Letbane, udøves af Banedanmark.

§ 11. Beføjelser, der er tillagt transport- og bygningsministeren i § 1 og §§ 3-4, i lov nr. 498 af 22. maj 2013 om nedlæggelse af overkørsler m.v. på jernbanestrækningen mellem Hobro og Aalborg, udøves af Banedanmark.

§ 12. Beføjelser, der er tillagt transport- og bygningsministeren i §§ 1-2, §§ 7-8, § 9 stk. 1-2, § 10, stk. 1 og stk. 6, §§ 11-12, i lov nr. 609 af 12. juni 2013 om elektrificering af jernbanen, udøves af Banedanmark.

§ 13. Beføjelser, der er tillagt transport- og bygningsministeren i § 19, § 20, stk. 1-2, § 21, stk. 1 og stk. 6, samt §§ 22 og 23, i lov nr. 165 af 26. februar 2014 om letbane på Ring 3, udøves af Banedanmark.

§ 14. Beføjelser, der er tillagt transport- og bygningsministeren i medfør af § 1, nr. 3-10, i lov nr. 719 af 25. juni 2014 om projektering af nyanlæg og hastighedsopgraderinger af en række jernbanestrækninger på hovedbanen og regionalbanerne, udøves af Banedanmark.

Stk. 2. Beføjelser, der er tillagt transport- og bygningsministeren i medfør af §§ 33-38 i jernbaneloven udøves af Banedanmark for så vidt angår de projekter, der er angivet i stk. 1.

§ 15. Banedanmark træffer afgørelse i sager i medfør af § 18, stk. 1, i jernbaneloven.

Klager

§ 16. Afgørelser truffet af Banedanmark i forbindelse med varetagelse af de opgaver, der er nævnt i § 5, kan indbringes for transport- og bygningsministeren.

§ 17. Afgørelser truffet af Banedanmark i forbindelse med varetagelse af de opgaver, der er nævnt i § 6, kan indbringes for transport- og bygningsministeren.

§ 18. Afgørelser truffet af Banedanmark i forbindelse med varetagelse af de opgaver, der er nævnt i § 7, kan indbringes for transport- og bygningsministeren, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Klage over pålæg af byggelinjer i henhold til § 8, stk. 1, i lov om en Cityring, skal ske senest 4 uger efter, at meddelelsen er kommet frem til den pågældende, jf. § 10, stk. 2, i lov om en Cityring.

Stk. 3. Afgørelser som Banedanmark træffer i henhold til § 11 i lov om en Cityring kan ikke påklages til transport- og bygningsministeren. Afgørelserne kan påklages til taksationsmyndighederne, jf. § 11, stk. 4 i lov om en Cityring.

§ 19. Afgørelser truffet af Banedanmark i forbindelse med varetagelse af de opgaver, der er nævnt i § 9, kan indbringes for transport- og bygningsministeren.

§ 20. Afgørelser truffet af Banedanmark i forbindelse med varetagelse af de opgaver, der er nævnt i § 10, kan indbringes for transport- og bygningsministeren, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Klage over pålæg af byggelinjer eller nedlæg af forbud i henhold til § 17, stk. 1, og § 18, stk. 1-2, i lov om Aarhus Letbane, skal ske senest 4 uger efter, at meddelelsen er kommet frem til den pågældende, jf. § 18, stk. 3, og § 19, stk. 2, i lov om Aarhus Letbane.

Stk. 3. Afgørelser som Banedanmark træffer i henhold til § 20 i lov om Aarhus Letbane kan ikke påklages til transport- og bygningsministeren. Afgørelserne kan påklages til taksationsmyndighederne, jf. § 20, stk. 4, i lov om Aarhus Letbane.

§ 21. Afgørelser truffet af Banedanmark i forbindelse med varetagelse af de opgaver, der er nævnt i § 11, kan indbringes for transport- og bygningsministeren.

§ 22. Afgørelser truffet af Banedanmark i forbindelse med varetagelse af de opgaver, der er nævnt i § 12, kan indbringes for transport- og bygningsministeren, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Klage over pålæg af byggelinjer eller nedlæg af forbud i henhold til § 8, stk. 1, og § 9, stk. 1-2, i lov om elektrificering af jernbanen, skal ske senest 4 uger efter, at meddelelsen er kommet frem til den pågældende, jf. § 9, stk. 3, og § 10, stk. 2 i lov om elektrificering af jernbanen.

Stk. 3. Afgørelser som Banedanmark træffer i henhold til § 11 i lov om elektrificering af jernbanen kan ikke påklages til transport- og bygningsministeren. Afgørelserne kan påklages til taksationsmyndighederne, jf. § 20, stk. 4 i lov om elektrificering af jernbanen.

§ 23. Afgørelser truffet af Banedanmark i forbindelse med varetagelse af de opgaver, der er nævnt i § 13, kan indbringes for transport- og bygningsministeren, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Klage over pålæg af byggelinjer eller nedlæg af forbud i henhold til § 19, stk. 1, og § 20, stk. 1-2, i lov om letbane på Ring 3, skal ske senest 4 uger efter, at meddelelsen er kommet frem til den pågældende, jf. § 20, stk. 3, og § 21, stk. 2, i lov om letbane på Ring 3.

Stk. 3. Afgørelser som Banedanmark træffer i henhold til § 22 i lov om letbane på Ring 3 kan ikke påklages til transport- og bygningsministeren. Afgørelserne kan påklages til taksationsmyndighederne, jf. § 22, stk. 4, i lov om letbane på Ring 3.

§ 24. Afgørelser truffet af Banedanmark i forbindelse med varetagelse af de opgaver, der er nævnt i § 14, kan indbringes for transport- og bygningsministeren, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Klage over pålæg af byggelinjer eller nedlæg af forbud i henhold til §§ 34 og 36 i jernbaneloven, skal ske senest 4 uger efter, at meddelelsen er kommet frem til den pågældende, jf. § 113, stk. 1, i jernbaneloven.

Stk. 3. Afgørelser som Banedanmark træffer i henhold til § 37 i jernbaneloven kan ikke påklages til transport- og bygningsministeren. Afgørelserne kan påklages til de ekspropriations- og taksationsmyndigheder, der er nedsat i henhold til lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, jf. § 37, stk. 4, i jernbaneloven.

§ 25. Afgørelser truffet af Banedanmark i medfør af § 15 kan alene påklages til Jernbanenævnet.

Ikrafttræden

§ 26. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1222 af 21. november 2014 om Banedanmarks opgaver og beføjelser ophæves.

Transport- og Bygningsministeriet, den 20. november 2015

Hans Christian Schmidt

/ Jakob Karlshøj