Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32013R1303
 
32013R1305
 
32013R1306
 
32014R0702
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål og anvendelse
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Administration
Kapitel 4 Betingelser for tilsagn om tilskud
Kapitel 5 Anvendelsesområde
Kapitel 6 Ændring af projektet og overdragelse af tilsagn
Kapitel 7 Udbetaling af tilskud
Kapitel 8 Oplysningspligt
Kapitel 9 Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling eller nedsættelse af tilskud
Kapitel 10 Ikrafttræden
Bilag 1 Beregning af omkostningseffektivitet pr. køkken:
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer1)

I medfør af § 2, stk. 1 og 2, § 6, stk. 1 og 2, og § 9, stk. 4, i lov nr. 1360 af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 40, i bekendtgørelse nr. 512 af 23. april 2015 om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Formål og anvendelse

§ 1. Formålet med ordningen er at fremme produktion og afsætning af økologiske fødevarer.

§ 2. NaturErhvervstyrelsen kan give tilsagn om tilskud til projekter vedrørende videnoverførsel, herunder til kompetenceudvikling af personer inden for målgruppen foodservice i forbindelse med omstilling af offentlige og private køkkener til økologi.

§ 3. Tilskud til projekter, der vedrører private køkkener efter § 12, stk. 1, ydes i overensstemmelse med kapitel I-II, artikel 47 i kapitel III og kapitel IV i forordning nr. 702/2014.

Stk. 2. En støttemodtager, der ikke har efterkommet et krav om tilbagebetaling af tilskud, jf. stk. 1, som EU-Kommissionen ved en tidligere afgørelse har erklæret ulovlig og uforenelig med det indre marked, er udelukket fra at søge tilskud.

Kapitel 2

Definitioner

§ 4. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Forordning nr. 640/2014: Kommissionens Delegerede Forordning (EU) nr. 640/2014 af 11. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, betingelserne for afslag eller tilbagetrækning af betalinger og administrative sanktioner vedrørende direkte betalinger, støtte til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse.

2) Forordning nr. 702/2014: Kommissionens forordning (EU) nr. 702/2014 af den 25. juni 2014 om forenelighed med det indre marked efter artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde af visse kategorier af støtte i landbrugs- og skovbrugssektoren og i landdistrikter.

3) Forordning nr. 1303/2013: Europa-Parlamentets og Rådet forordning nr. 1303/2013/EU af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning nr. 1083/2006.

4) Forordning nr. 1305/2013: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af Landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005.

5) Forordning nr. 1308/2013: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007.

6) Foodservice: Offentlige og private køkkener.

7) Kommerciel rådgivning: Rådgivning, der tager udgangspunkt i den enkelte virksomhed eller det enkelte køkken i form af specifikke analyser, herunder analyser for omstilling.

8) Køkkenpersonale: Personer, der har en relevant arbejdsfunktionskode, som arbejdsgiver har indberettet til Danmarks Statistik. Arbejdskoderne udmeldes af NaturErhvervstyrelsen.

9) Landdistrikter: Alle områder i Danmark uden for de 13 største byområder, forstået som byområder med mere end 45.000 indbyggere.

10) Mikrovirksomheder, små eller mellemstore virksomheder: Virksomheder, som defineret i bilag 1 til Kommissionens Forordning (EU) nr. 702/2014 af 25. juni 2014 om forenelighed med det indre marked efter artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde af visse kategorier af støtte i landbrugs- og skovbrugssektoren og i landdistrikter.

11) Offentlige køkkener: Køkkener, der drives af en offentlig myndighed, et offentligretligt organ eller en forsyningsvirksomhed, jf. artikel 2, stk. 1, nr. 1, 2, og 4, i Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF, henholdsvis Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF.

12) Private køkkener: Professionelle køkkener, der drives af en privat virksomhed.

13) Projekt om videnoverførsel: Aktiviteter til kompetenceudvikling, hvis primære formål er at fremme produktion og afsætning af økologiske fødevarer.

14) Udgifter til markedsføring: Udgifter direkte forbundet med afsætningskampagner for specifikke produkter eller specifikke virksomheders produkter.

15) Rimelige udgifter: Det, der svarer til markedspris for den pågældende vare eller tjenesteydelse sammenholdt med projektbeskrivelsen, omfanget og arten af varen eller tjenesteydelsen.

Kapitel 3

Administration

Kontrol

§ 5. NaturErhvervstyrelsen forestår den fysiske og den administrative kontrol samt den efterfølgende regnskabskontrol af projekter, der har modtaget tilsagn om tilskud.

Stk. 2. Efter lovens § 10 kan NaturErhvervstyrelsen fra andre offentlige myndigheder indhente de oplysninger, der er nødvendige for at foretage kontrol.

Ansøgning om tilsagn om tilskud

§ 6. Ansøgning om tilsagn om tilskud skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen i perioden 3. december 2015 til 1. februar 2016.

Stk. 2. Ansøgning om tilsagn om tilskud indgives til NaturErhvervstyrelsen på det ansøgningsskema, der er tilgængeligt på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside og indsendes via e-mail.

Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen kvitterer for, at ansøgningen er modtaget og kan i forbindelse hermed give tilladelse til, at projektet igangsættes for egen regning og risiko.

Stk. 4. Ansøgningen skal indeholde følgende:

1) Et udfyldt ansøgningsskema.

2) Et udspecificeret budget.

3) En projektrelateret samarbejdsaftale mellem ansøger og den offentlige eller private samarbejdspartner, der ønsker at deltage med dets køkkenpersonale og køkkener.

4) En udspecificeret liste med de deltagende køkkener.

5) Foreningens vedtægter, hvis ansøger er en forening.

6) To direkte sammenlignelige tilbud for udgifter over 50.000 kr., jf. dog stk. 5.

Stk. 5. NaturErhvervstyrelsen kan se bort fra stk. 4, nr. 6, hvis der alene findes en leverandør på markedet. Ansøgeres begrundelse for kun at vedlægge et tilbud skal fremgå af ansøgningen.

Afgørelse og prioritering

§ 7. NaturErhvervstyrelsen kan give helt eller delvist afslag på ansøgninger, hvis

1) de påkrævede oplysninger i ansøgningen, jf. § 6, stk. 4, ikke er afgivet,

2) projektet ikke har relevans i forhold til ordningens formål,

3) de anslåede tilskudsberettigede udgifter ikke er rimelige, jf. § 4, nr. 15, eller

4) projektets kvalitet ikke er tilstrækkelig, herunder at

a) projektets aktiviteter ikke er beskrevet klart og tydeligt,

b) der ikke er sammenhæng mellem projektaktiviteterne,

c) projektet ikke indeholder de nødvendige aktiviteter i forhold til projektets målsætning, eller

d) de nødvendige aktører og kompetencer ikke er til stede i forhold til projektets målsætninger og aktiviteter.

Stk. 2. For ansøgninger om tilskud til projekter om videnoverførsel, kan NaturErhvervstyrelsen give helt eller delvist afslag, hvis NaturErhvervstyrelsen vurderer, at udbyderen ikke har den nødvendige kapacitet i form af personalets kvalifikationer eller uddannelse til at udføre aktiviteterne.

§ 8. NaturErhvervstyrelsen foretager en prioritering, jf. § 9, af de tilskudsberettigede ansøgninger inden for den bevillingsmæssige ramme.

§ 9. Ved prioriteringen af ansøgningerne lægger NaturErhvervstyrelsen vægt på omkostningseffektivitet, jf. bilag 1. Omkostningseffektiviteten udregnes først for alle deltagende køkkener pr. ansøgning og dernæst for hele ansøgningen, (som svarer til den gennemsnitlige omkostningseffektivitet for de deltagende køkkener i ansøgningen).

Stk. 2. Ansøgningerne inddeles i deciler (tiendedele) efter omkostningseffektivitet. Grænserne for decilerne sættes efter omkostningseffektiviteten på samtlige deltagende køkkener. Ansøgningerne med en samlet omkostningseffektivitet inden for den laveste decil bortprioriteres. Tilsagn gives til ansøgningerne med højeste omkostningseffektivitet indtil tilsagnsrammen er opbrugt.

Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen kan indhente dokumentation for faktorerne, der ligger til grund for beregningen af omkostningseffektivitet, jf. bilag 1.

Stk. 4. Til brug for prioriteringen af ansøgninger om tilsagn om tilskud efter denne bekendtgørelse kan NaturErhvervstyrelsen indhente indstillinger fra Det Økologiske Fødevareråd.

Kapitel 4

Betingelser for tilsagn om tilskud

Generelle betingelser for tilsagn om tilskud

§ 10. Det er en betingelse for tilsagn om tilskud til et projekt, at

1) ansøger afgiver de oplysninger, som NaturErhvervstyrelsen anmoder om til brug for sagsbehandlingen,

2) projektet afsluttes på det tidspunkt, der er anført i ansøgningen, dog senest to år fra tilsagnsdatoen, medmindre NaturErhvervstyrelsen i særlige tilfælde meddeler dispensation herfra,

3) tilsagnshaver indsender udbetalingsanmodning, opgørelse over betalte tilskudsberettigede udgifter, alle udgiftsbilag, dokumentation for betaling og slutrapport rettidigt til NaturErhvervstyrelsen, jf. § 18,

4) udbetalingsanmodning med tilhørende originale regnskabsbilag holdes tilgængelig i mindst fem år, regnet fra datoen for slutudbetaling af tilskud,

5) tilsagnshaver, hvis projektet eller del heraf er omfattet af EU's udbudsregler eller tilbudslovens regler, holder dokumenter, som er dokumenterer, at EU's udbudsregler eller tilbudslovens regler er overholdt, tilgængelige i mindst fem år fra datoen for afsluttende udbetaling, og

6) tilsagnshaver sikrer, at kontrolmyndigheden har adgang til projektområdet i forbindelse med kontrol.

Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen fastsætter i tilsagnet nærmere betingelser om tilsagnshavers forpligtelse til at informere om den offentlige medfinansiering af projektet, herunder krav om skiltning.

Særlige betingelser for tilsagn om tilskud

§ 11. Det er, ud over betingelserne i § 10, en betingelse for tilsagn om tilskud, at følgende overholdes:

1) At de samlede tilskudsberettigede udgifter beløber sig til mindst 100.000 kr.

2) At projektet enten vedrører offentlige køkkener eller private køkkener. For projekter, der vedrører private køkkener, skal de private virksomheder være en mikrovirksomhed, en lille eller en mellemstor virksomhed beliggende i et landdistrikt.

3) At der foreligger dokumentation for, at de deltagende køkkener er omfattet af målgruppen foodservice.

4) Inden for målgruppen foodservice må køkkenpersonale i offentlige og private køkkener, som har den relevante udmeldte arbejdskode, deltage. Tilsagnshaver skal indsende dokumentation for opfyldelse af deltagerkravet, sammen med anmodning om udbetaling.

5) Projektet gennemføres i et samarbejde mellem mindst to aktører.

Stk. 2. Det er en betingelse for tilsagn om tilskud, at tilsagnshaver afgiver de oplysninger, som NaturErhvervstyrelsen beder om, to år efter projektet er afsluttet. Oplysningerne skal være nødvendige for at kunne overvåge og evaluere Landdistrikts-programmet, navnlig med hensyn til at opfylde specifikke mål og prioriteter, jf. artikel 71 i forordning nr. 1305/2013.

Kapitel 5

Anvendelsesområde

§ 12. Tilsagn om tilskud kan gives til projekter om videnoverførsel, herunder til kompetenceudvikling af personer inden for målgruppen foodservice. Tilskuddet skal være til gavn for personer beskæftiget i offentlige eller private køkkener.

Stk. 2. Tilsagn om tilskud ydes til virksomheder, organisationer, foreninger og selvejende uddannelsesinstitutioner, som udbyder aktiviteter til videnoverførsel, jf. dog stk. 3. Tilskuddet kan ikke ydes til gavn for tilsagnshavers eget personale.

Stk. 3. Offentlige myndigheder, med undtagelse af universiteter, kan ikke modtage tilsagn om tilskud.

Stk. 4. Producentorganisationer, som defineret i forordning nr. 1308/2013, kapitel III, afdeling 1, eller medlemmer af en sådan producentorganisation, der i sit operationelle program i medfør af samme har mulighed for at modtage støtte til aktiviteter omfattet af denne bekendtgørelse, eller aktiviteter, der i hovedsagen svarer hertil, kan ikke modtage tilsagn om tilskud. Producentsammenslutninger, der repræsenterer primærproducenter, som er medlem af en producentorganisation, kan heller ikke modtage tilsagn om tilskud.

Tilskudsberettigede udgifter

§ 13. De tilskudsberettigede projektudgifter kan omfatte udgifter til følgende:

1) Løn til tilsagnshavers personale.

2) Konsulentbistand, dog maksimalt 20 pct. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Konsulentens udgifter til rejser, kørsel, fortæring og repræsentation skal være indeholdt i timeprisen.

3) Køb af nye materialer.

4) Rejseomkostninger for tilsagnshavers personale.

5) 15 pct. i overhead af de samlede tilskudsberettigede udgifter til løn til tilsagnshavers personale.

Stk. 2. Udgifterne skal være nødvendige for at gennemføre projektet og skal være direkte relateret til gennemførelsen af projektet.

Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning godkende andre udgifter end dem nævnt i stk. 1 som tilskudsberettigede. Det er en betingelse for godkendelse, at NaturErhvervstyrelsen vurderer, at udgifterne er af væsentlig betydning for projektets gennemførelse.

Stk. 4. Indtægter genereret under gennemførelsen af projektet fratrækkes ved opgørelse af de samlede tilskudsberettigede projektudgifter.

Stk. 5. Indtægter genereret efter gennemførelsen af projektet fratrækkes ved opgørelse af de samlede tilskudsberettigede projektudgifter.

§ 14. De tilskudsberettigede udgifter kan ikke omfatte følgende:

1) Udgifter, hvortil der gives andre EU-tilskud.

2) Udgifter til køb af brugt udstyr og brugt materiel.

3) Udgifter til leje og leasing af udstyr og materiel, medmindre dette godkendes af NaturErhvervstyrelsen.

4) Moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver, jf. artikel 69, stk. 3, litra c i forordning nr. 1303/2013.

5) Finansierings- og pengeinstitutomkostninger, jf. artikel 69, stk. 3, litra a i forordning nr. 1303/2013.

6) Udgifter til advokat- og revisionsomkostninger.

7) Udgifter i form af naturalydelser, som omhandlet i artikel 69 i forordning nr. 1303/2013.

8) Udgifter vedrørende aktiviteter, som tilsagnshaver er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning.

9) Udgifter, som tilsagnshaver har afholdt, inden NaturErhvervstyrelsen har givet tilsagn eller givet tilladelse til at igangsætte projektet.

10) Udgifter, hvortil der er modtaget tilskud fra andre offentlige myndigheder.

11) Udgifter til tilsagnshavers eget arbejde.

12) Udgifter til almindelige driftsomkostninger.

13) Udgifter til markedsføring, produktudvikling eller kommerciel rådgivning.

14) Udgifter til kurser eller praktisk uddannelse der indgår i normale uddannelsesprogrammer eller -systemer på sekundærtrinnet eller derover.

Beregning af tilskud

§ 15. NaturErhvervstyrelsen kan give tilsagn om tilskud på 100 pct. af de tilskudsberettigede udgifter til projekter, der vedrører offentlige køkkener inden for foodservice.

Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen kan give tilsagn om tilskud på 60 pct. af de tilskudsberettigede udgifter til projekter, der vedrører private køkkener inden for foodservice, jf. artikel 47 i forordning nr. 702/2014.

Stk. 3. For projekter, der vedrører private køkkener inden for foodservice, jf. stk. 2, må der ikke være anden offentlig medfinansiering ud over de 60 pct.

Kapitel 6

Ændring af projektet og overdragelse af tilsagn

§ 16. Ændring af et projekt kan godkendes af NaturErhvervstyrelsen på betingelse af, at ændringen er i overensstemmelse med projektets formål. Anmodning om ændring skal indsendes med e-mail på det skema, der findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Ansøgning om ændring af et projekt skal godkendes af NaturErhvervstyrelsen, inden ændringen iværksættes.

Stk. 2. Anmodning om ændring af et projekt skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest to måneder før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Stk. 3. Der kan maksimalt indsendes en budgetændring pr. år. NaturErhvervstyrelsen kan dog i særlige tilfælde dispensere fra dette.

Stk. 4. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændring af et projekt.

§ 17. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning tillade, at tilsagnet overdrages til en anden, der ifølge § 12, kan være tilsagnshaver. Den, der får overdraget tilsagnet, overtager alle rettigheder og forpligtelser efter tilsagnet.

Kapitel 7

Udbetaling af tilskud

§ 18. Udbetaling af tilskud sker på baggrund af tilsagnshavers opgørelse over betalte tilskudsberettigede udgifter. Anmodning om udbetaling af tilskud skal indsendes med e-mail på det ansøgningsskema, der findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside, og vedlægges følgende:

1) Ansøgningsskema om udbetaling, hvor de påkrævede oplysninger er afgivet.

2) En opgørelse over tilskudsberettigede udgifter.

3) Alle udgiftsbilag.

4) Dokumentation for betaling af udgifterne.

5) En slutrapport. Slutrapporten skal udfærdiges på et særligt skema, der findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.

6) Deltagerregistrering samt en deltagerliste, herunder med dokumentation for opfyldelse af deltagerkravet.

Stk. 2. Tilskud kan udbetales i to rater. Den enkelte rate skal udgøre mindst 20 pct. af det samlede tilsagnsbeløb.

Stk. 3. Det er en betingelse for rateudbetaling, at NaturErhvervstyrelsen har godkendt rateopgørelser. Ved slutudbetaling er det endvidere en betingelse, at NaturErhvervstyrelsen har godkendt den endelige opgørelse og slutrapport for projektet.

Stk. 4. Anmodning om slutudbetaling skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest tre måneder efter den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Stk. 5. Alle udgifter skal være afholdt og betalt af tilsagnshaver. De skal være betalt senest på tidspunktet, hvor udbetalingsanmodningen indsendes, jf. stk. 4.

§ 19. NaturErhvervstyrelsen overfører tilskuddet til tilsagnshavers NemKonto.

Kapitel 8

Oplysningspligt

§ 20. Tilsagnshaver skal efter lovens § 8, stk. 1, i hele perioden, hvor betingelserne for tilsagn om tilskud skal være opfyldt, på forlangende afgive en erklæring til NaturErhvervstyrelsen om, hvorvidt betingelserne for tilsagn om tilskud fortsat er opfyldt.

Stk. 2. Tilsagnshaver skal efter lovens § 8, stk. 2, i hele perioden, hvor betingelserne for tilsagn om tilskud skal være opfyldt, underrette NaturErhvervstyrelsen, hvis betingelserne for tilsagn om tilskud ikke længere er opfyldt.

Kapitel 9

Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling eller nedsættelse af tilskud

§ 21. NaturErhvervstyrelsen kan træffe afgørelse om bortfald og tilbagebetaling af tilskud, hvis

1) ansøger har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

2) tilsagnshaver tilsidesætter sine forpligtelser efter lovens § 9, stk. 2,

3) tilsagnshaver ikke overholder sin oplysningspligt efter lovens § 8,

4) projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet, eller

5) betingelserne for tilsagn om tilskud efter kapitel 4 ikke er opfyldt.

§ 22. Uanset § 21 kan NaturErhvervstyrelsen opretholde tilsagnet eller foretage en proportionel nedsættelse af den samlede værdi af de tilskudsberettigede udgifter for et projekt, hvis følgende ikke er overholdt:

1) Betingelsen i § 10, stk. 1, nr. 6.

2) Betingelsen i § 10, stk. 2.

3) Betingelsen i § 11, stk. 1, nr. 2.

4) Betingelsen i § 11, stk. 1, nr. 3.

5) Betingelsen i § 11, stk. 1, nr. 4.

6) Betingelsen i § 11, stk. 2.

7) EU's udbudsregler eller reglerne i tilbudsloven.

8) Ansøger har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse.

9) Tilsagnshaver ikke overholder sin oplysningspligt efter lovens § 8.

Stk. 2. Tilskuddet vil blive nedsat ud fra en vurdering af alvor, omfang og varighed af overtrædelsen, hvorvidt der er tale om gentagelse, jf. artikel 35 i forordning nr. 640/2014, samt ud fra en vurdering af det eventuelle økonomiske tab for ELFUL, der vurderes at være forbundet hermed.

Stk. 3. I tilfælde af overtrædelse af statsstøttereglerne skal NaturErhvervstyrelsen kræve det uberettigede udbetalte tilskud tilbage.

Kapitel 10

Ikrafttræden

§ 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. december 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 782 af 29. juni 2011 om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer, ophæves. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse for tilsagn, der er givet i medfør heraf, og for ansøgninger om tilsagn, som er indgivet, men endnu ikke er færdigbehandlet den 2. december 2015.

NaturErhvervstyrelsen, den 1. december 2015

Jette Petersen

/ Lone Pinnerup Frederiksen


Bilag 1

Beregning af omkostningseffektivitet pr. køkken:

Omkostningseffektivitet =
(b-a)*c*e
d

a angiver den nuværende økologiprocent (opgjort i vægt eller kr.).

b angiver den forventede økologiprocent (opgjort i samme enhed som den nuværende pct.).

c angiver antallet af serveringer pr. år.

d angiver det ansøgte beløb.

e angiver hvorvidt den offentlige samarbejdspartner har deltaget før. Ansøgninger, der vedrører offentlige køkkener, nedskaleres efter, om der indgår kommunale samarbejdspartnere, der tidligere har deltaget på lignende projekter. For de samarbejdspartnere, der har deltaget før, nedskaleres omkostningseffektiviteten med 10 pct., hvorfor e udgør 0,9.

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Kommissionens Forordning (EU) nr. 702/2014 af 25. juni 2014 om forenelighed med det indre marked efter artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde af visse kategorier af støtte i landbrugs- og skovbrugssektoren og i landdistrikter, EU-Tidende 2014, nr. L 193, side 1, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 487, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 549, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 320. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningernes umiddelbare gyldighed i Danmark.