Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om begrænsning af salg og anvendelse af creosot1)

I medfør af § 30, stk. 1 og 3, § 45, stk. 1, og § 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Ved creosot forstås i denne bekendtgørelse:

1) Creosot, EINECS nr. 232-287-5, CAS nr. 8001-58-9.

2) Creosotolie, EINECS nr. 263-047-8, CAS nr. 61789-28-4.

3) Destillater (stenkulstjære), naphtalenolier, EINECS nr. 283-484-8, CAS nr. 84650-04-4.

4) Creosotolie, acenaphthenfraktion, EINECS nr. 292-605-3, CAS nr. 90640-84-9.

5) Destillater (stenkulstjære), øvre EINECS nr. 266-026-1, CAS nr. 65996-91-0.

6) Anthracenolie, EINECS nr. 292-602-7, CAS nr. 90640-80-5.

7) Tjæresyrer, stenkuls-, rå EINECS nr. 266-019-3, CAS nr. 65996-85-2.

8) Creosot, træ-, EINECS nr. 232-419-1, CAS nr. 8021-39-4.

9) Lavtemperaturtjæreolie, alkaliekstraheret, EINECS nr. 310-191-5, CAS nr. 122384-78-5.

§ 2. Import, salg og anvendelse af kemiske stoffer og blandinger indeholdende de i § 1, nævnte stoffer er forbudt.

Stk. 2. Reglen i stk. 1 gælder ikke kemiske stoffer og blandinger indeholdende creosot til træbeskyttelse omfattet af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1907/2006/EF af 18. december 2006.

§ 3. Import, salg og anvendelse af varer behandlet med kemiske stoffer og blandinger som nævnt i § 1, er forbudt.

Stk. 2. Reglen i stk. 1 gælder ikke træ behandlet med creosot omfattet af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1907/2006/EF af 18. december 2006.

§ 4. Tilsyn og kontrol med overholdelse af reglerne i bekendtgørelsen udøves af Miljøstyrelsen, jf. lovens regler herom.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan i ganske særlige tilfælde tillade, at reglerne i bekendtgørelsen fraviges.

Stk. 3. Miljøstyrelsens afgørelser efter stk. 1 og 2 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 5. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder reglerne i bekendtgørelsens § 2 og § 3.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på menneskers eller husdyrs liv eller sundhed eller fremkaldt fare derfor,

2) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller

3) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel, herunder ved besparelser, for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. december 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 665 af 4. juli 1996 om begrænsning af salg og anvendelse af creosot ophæves.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 25. november 2015

Michel Schilling

/ Peter Østergård Have

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF.