Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om særlige regler for fiskeri og fredning af ørred for Bornholm og Christiansø (Ertholmene)

I medfør af § 30, stk. 1, nr. 1 og 3, § 32, stk. 1, og § 130, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 568 af 21. maj 2014, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 28, i bekendtgørelse nr. 512 af 23. april 2015 om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser:

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter særlige regler for fiskeri på dansk fiskeriterritorium omkring Bornholm og Christiansø (Ertholmene) samt i de ferske vande på Bornholm.

Stk. 2. Endvidere skal de øvrige regler, der er fastsat efter fiskeriloven, overholdes.

Visse former for lystfiskeri

§ 2. Trollingfiskeri med downrigger er ikke tilladt fra lavvandslinien og indtil 1 sømil omkring Bornholm og Christiansø (Ertholmene).

Stk. 2. Ved fiskeri med downrigger forstås i denne bekendtgørelse anvendelse af et selvstændigt hjælperedskab, som fungerer uafhængigt af fiskestang og hjul, hvorved endeagnet (blink, spinner, wobler, flue eller lignende) tvinges ned i en forudbestemt dybde.

Særlig fredning af ørred (salmo trutta)

§ 3. I havet omkring Bornholm og Christiansø (Ertholmene) er ørred (salmo trutta) i yngledragt fredet i perioden 16. september - 28. (29.) februar, de anførte dage inklusive.

Stk. 2. I bornholmske vandløb er ørred (salmo trutta) fredet i perioden 16. september - 28. (29.) februar, de anførte dage inklusive.

Stk. 3. I havet omkring Bornholm og Christiansø (Ertholmene) må der højst hjemtages tre ørred (salmo trutta) pr. fisker pr. dag, dog højst tre ørred pr. båd pr. dag.

Stk. 4. Ørred (salmo trutta), der er omfattet af fredningen i stk. 1 og 2, eller er fanget ud over begrænsningen i stk. 3, skal straks efter fangsten genudsættes i frit vand, så vidt muligt i levende tilstand. Udsætningen skal ske på en sådan måde, at fisken ikke genfanges.

Fritidsfiskeres garnredskaber i saltvand

§ 4. Inden for en afstand af 100 m fra lavvandslinien er det ikke tilladt at anvende nedgarn.

§ 5. I perioden 1. marts - 15. september, de anførte dage inklusive, må en fritidsfisker anvende op til 6 af de for fritidsfiskere tilladte garn, heraf højst 3 flydende garn, jf. dog § 7, stk. 2.

Stk. 2. I den i stk. 1 nævnte periode må højst 3 garn sættes inden for 30 m kurven, jf. stk. 3.

Stk. 3. I perioden fra den 1. marts til og med 30. april, må der indenfor 30 m kurven kun anvendes flydende garn med en maskestørrelse på 60 mm og derunder (helmaske) svarende til 30 mm og derunder (halvmaske).

§ 6. I perioden 16. september - 28. (29.) februar, de anførte dage inklusive, må en fritidsfisker anvende følgende af de for fritidsfiskere tilladte garn:

1) Op til 6 bundsatte garn.

2) Op til 5 bundsatte garn samt 1 laksegarn, jf. dog § 8, stk. 2, eller 1 bornholmergarn, jf. dog § 7, stk. 2.

3) Op til 4 bundsatte garn samt 1 laksegarn, jf. dog § 8, stk. 2, og 1 bornholmergarn, jf. dog § 7, stk. 2.

Stk. 2. Af de i stk. 1, nr. 1, 2 og 3 nævnte garn, må højst 3 garn sættes inden for 30 m kurven.

§ 7. Ved bornholmergarn forstås i denne bekendtgørelse et flydende garn, som ikke må have en længde af over 45 m og en dybde af over 12 m. Maskestørrelsen må højst være 52 mm (helmaske).

Stk. 2. Bornholmergarn må kun anvendes i perioden 1. juni - 30. november, de anførte dage inklusive. En fritidsfisker må kun anvende 1 bornholmergarn ad gangen. Bornholmergarnet skal sættes uden for 30 m kurven.

Stk. 3. Bornholmergarnet skal inden opstilling skriftligt anmeldes til Fiskeridirektoratet, Fiskeriinspektorat Øst ved afdelingen på Bornholm. Kvittering for betalt fritidsfiskertegn skal medsendes i kopi. Bornholmergarnet skal på det gule redskabsmærke forsynes med bogstavet »B« samt et løbenummer, som ved anmeldelse udleveres af Fiskeriinspektorat Øst ved afdelingen på Bornholm.

§ 8. Ved laksegarn forstås i denne bekendtgørelse et flydende garn, som ikke må have en længde af over 45 m og en dybde af over 3 m. Maskestørrelsen må ikke være mindre end 157 mm (helmaske).

Stk. 2. Laksegarnet skal sættes uden for 30 meters dybdekurven.

§ 9. På garn, som sættes uden for 30 m kurven, skal det gule redskabsmærke være forsynet med bogstavet »B«.

Stk. 2. Ved 30 m kurven forstås i denne bekendtgørelse den kurve, som er vist i bilag 1 og som afgrænser det skraverede område.

Straf og ikrafttræden mv.

§ 10. Med bøde straffes den, der overtræder eller forsøger at overtræde § 2, stk. 1, §§ 3, 4, 5 og 6, § 7, stk. 2 og 3, § 8, stk. 2 og § 9, stk. 1.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) straffeansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1063 af 17. december 2001 om særlige regler for det rekreative fiskeri samt særlig fredning af ørred for Bornholm og Christiansø (Ertholmene) ophæves.

NaturErhvervstyrelsen, den 3. december 2015

Jette Petersen

/ Lene Jensen Scheel-Bech


Bilag 1

30 m kurven, jf. § 9, stk. 2

xx