Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner.
Kapitel 2 Krav om tilladelse til ålefiskeri eller redskabsanvendelse i overensstemmelse med bestemte bestemmelser
Kapitel 3 Regler for anvendelse af redskaber, der er egnet til at fange ål
Kapitel 4 Opbevaring og omsætning af ål
Kapitel 5 Udstedelse af tilladelser til ålefiskeri
Kapitel 6 Betingelse for at opnå tilladelse på grundlag af registreret omsætning af landede ål
Kapitel 7 Tilladelse til ålefiskeri i saltvandsområder
Kapitel 8 Ålefiskeri i saltvandsområder uden særskilt tilladelse
Kapitel 9 Tilladelse til ålefiskeri i ferskvandsområder
Kapitel 10 Ålefiskeri i ferskvandsområder uden særskilt tilladelse
Kapitel 11 Gyldighedsperiode for tilladelse, landingsfartøjer m.v.
Kapitel 12 Ophør af tilladelse
Kapitel 13 Mulighed for udstedelse af tilladelse i særlige tilfælde til ålefiskeri i saltvand
Kapitel 14 Mulighed for midlertidige tilladelser og opdeling af tilladelser, mv.
Kapitel 15 Strafbestemmelser
Kapitel 16 Ikrafttrædelsesbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand

I medfør af § 10, stk. 1 og 2, § 10 e, § 12, stk. 2, § 27, §§ 30-32, § 34, stk. 1, § 36, § 38, stk. 2, § 50, stk. 2, § 112, § 112 b, § 121, stk. 2, og § 130, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 568 af 21. maj 2014, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 28 i bekendtgørelse nr. 512 af 23. april 2015 om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner.

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter erhvervsmæssig udnyttelse af ål i saltvand og ferskvand, der foretages af

1) personer eller selskaber registreret med ret til at drive erhvervsmæssigt fiskeri eller bierhvervsfiskeri og

2) personer eller selskaber, der har tilladelse til at omsætte fangster fra ferske vande i henhold til fiskerilovens § 12, stk. 2.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Anmeldelse af redskab: Anmeldelse til NaturErhvervstyrelsen af opstilling af bundgarn og bundgarnslignende ruseredskaber i overensstemmelse med bekendtgørelse om fiskeredskaber (bundgarn mv.) i saltvand.

2) Bruttoomsætning: Den værdi af landinger, der er registreret i NaturErhvervstyrelsens registre på grundlag af oplysninger indsendt til NaturErhvervstyrelsen i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om registrering og kontrol af oplysninger om fisk, der landes direkte, og fisk, der importeres.

3) Kalenderår: 1. januar til 31. december.

4) Landinger: Mængder af ål, som er registreret i NaturErhvervstyrelsens registre på grundlag af oplysninger indsendt til NaturErhvervstyrelsen i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om registrering og kontrol af oplysninger om fisk, der landes direkte, og fisk, der importeres.

5) Referenceår: Et eller flere år i den periode, i hvilket landing af ål eller registrering af redskab danner grundlag for tilladelse til ålefiskeri ifølge de enkelte bestemmelser i bekendtgørelsen.

6) Ålebedrift: Et fiskeri, som en ejerkreds har drevet med et eller flere fartøjer, og fra hvilket, der er indrapporteret landinger til NaturErhvervstyrelsen i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om registrering og kontrol af oplysninger om fisk, der landes direkte, og fisk, der importeres.

7) Ålefiskeri: Fiske, medbringe og lande ål.

Kapitel 2

Krav om tilladelse til ålefiskeri eller redskabsanvendelse i overensstemmelse med bestemte bestemmelser

§ 3. Efter den 1. juli 2009 må de i § 1 nævnte personer og selskaber kun fiske, medbringe og lande ål i henhold til tilladelse udstedt af NaturErhvervstyrelsen.

Stk. 2. Uanset stk. 1. må erhvervs- og bierhvervsfiskere, der ikke har tilladelse til ålefiskeri fiske, medbringe og lande ål i saltvandsområder efter de regler, der er angivet i § 16 og personer og selskaber, der ikke har tilladelse til ålefiskeri i ferskvandsområder må fiske, medbringe og lande ål i ferskvandsområder efter reglerne i § 18.

Kapitel 3

Regler for anvendelse af redskaber, der er egnet til at fange ål

A. Typer af redskaber der kan anvendes i henhold til tilladelse til ålefiskeri

§ 4. Til ålefiskeri må ikke benyttes andre redskaber end de redskaber, der er omfattet af tilladelse, til ålefiskeri. Desuden kan der anvendes de i § 16 og § 18 nævnte redskaber i overensstemmelse med reglerne i disse bestemmelser.

Stk. 2. Stangning og blusning af ål er ikke tilladt.

Stk. 3. Det er ikke tilladt, at opbevare, medbringe og lande ål fra fangstrejser, hvor der medbringes redskaber, som ikke må anvendes til ålefiskeri. Der må således bl.a. fra fangstrejser, hvor der medbringes ål ikke medbringes trawl eller andre slæbende vodredskaber, tejner, krogliner eller ruser, som ikke må anvendes til ålefiskeri, jf. stk. 1.

§ 5. Tilladelse til ålefiskeri i saltvandsområder vil omfatte ret til at anvende et nærmere angivet antal af følgende redskabstyper:

1) Kasteruse: Maksimalt: 90 cm i forreste bøjle, maksimalt: 3 kalve, maksimalt: 7 bøjler.

2) Armruse / ålebundgarn: Oven- eller undervandsruse, som måler under 20 m i ringen eller i armene med 2 stillebånd i bageste kalv i rusen.

3) Ålebundgarn: Bundgarn, som måler 20 m eller derover i ringen eller i armene med 2 stillebånd i bageste kalv i rusen.

Stk. 2. Udover de i stk. 1 nævnte redskabstyper kan på nærmere betingelser tillades anvendt krogliner, jf. § 12, stk. 2.

§ 6. Tilladelse til ålefiskeri i ferskvandsområder vil omfatte ret til at anvende et nærmere angivet antal redskaber af nærmere beskreven type, jf. § 17.

B. Mulighed for at bruge ruser, bundgarn og bundgarnslignende redskaber til andet end ålefiskeri

§ 7. I saltvand og ferskvandsområder må ruser, bundgarn og bundgarnslignende redskaber kun anvendes i henhold til tilladelse til ålefiskeri, jf. § 3, stk. 1 eller i overensstemmelse med § 16 og § 18, dog er det tilladt at anvende de nævnte redskaber til andet end ålefiskeri, hvis betingelserne i stk. 2-5 er opfyldt.

Stk. 2. Ruseredskaber, der anvendes til andet fiskeri end ålefiskeri, må anvendes på følgende betingelser:

1) Maskemålet i hele rusen skal være på mindst 60 mm (helmaske).

2) Uanset nr. 1, kan ruseredskaber anvendes til andet fiskeri end ålefiskeri på følgende betingelser

a) Maskemålet i bagrusen – efter anden sidste bøjle – skal være på mindst 60 mm (helmaske), eller

b) Maskemålet i bagrusen – efter sidste bøjle – skal være på mindst 90 mm (helmaske). Maskemålet er opfyldt, hvis der i rusen – mellem sidste og anden sidste bøjle – er et vindue på 14 x 14 cm med det nævnte maskemål. Vinduet skal være placeret på rusens overside.

3) I ruser til fangst af rejer skal alle kalve i rusen være åbne som en firkant og holdes på plads med 4 stillebånd. Maskestørrelsen i rusen må ikke overstige 30 mm (helmaske).

Stk. 3. De bundgarn og bundgarnslignende redskaber, der må anvendes til andet fiskeri end ålefiskeri, må ikke være forsynet med ruser.

Stk. 4. Ruser til andet fiskeri end ålefiskeri, jf. stk. 2 skal før brug anmeldes til NaturErhvervstyrelsen med angivelse af antal ruser, samt området, hvor ruserne placeres. Pælesatte bundgarn og bundgarnslignende redskaber, skal anmeldes til NaturErhvervstyrelsen med beskrivelse af redskabernes udformning, størrelse og placering af redskabet med angivelse af længde og breddegrad i WGS 84 Datum.

Stk. 5. Anmeldelse af redskaber til andet end ålefiskeri efter stk. 4 skal ske uanset, om redskabet har været anvendt og anmeldt før denne bekendtgørelses ikrafttræden. NaturErhvervstyrelsen kan beslutte kun at godkende anvendelse af et redskab, hvis det er tilstrækkeligt godtgjort, at ål kan undslippe redskabet

Kapitel 4

Opbevaring og omsætning af ål

§ 8. Ål må efter fangsten og før første omsætning kun opbevares af fiskere, der har tilladelse til ålefiskeri eller som har fisket ål på grundlag af reglen i § 16 eller § 18.

Stk. 2. Ål må i første omsætningsled kun afsættes af:

1) Fiskere, der har Fødevarestyrelsens tilladelse til at afsætte egen fangst og som efter denne bekendtgørelses ikrafttræden efter ansøgning har fået NaturErhvervstyrelsens tilladelse til at omsætte egen fangst af ål eller

2) Personer, virksomheder og selskaber, der er godkendt til at drive selvstændig virksomhed med førstegangsomsætning af fisk.

Kapitel 5

Udstedelse af tilladelser til ålefiskeri

§ 9. På grundlag af forudgående aktivitet i ålefiskeriet i form af landinger, der er registreret i NaturErhvervstyrelsen, jf. § 11, § 14, og § 17, eller ved registrering i NaturErhvervstyrelsen af anmeldelse af opstilling af bundgarn og bundgarnslignende redskaber, jf. § 15, kan NaturErhvervstyrelsen efter ansøgning udstede tilladelse til berettigede erhvervsfiskerselskaber, erhvervsfiskere, bierhvervsfiskere og ålebedrifter.

Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen kan ved beslutning om udstedelse af tilladelserne begrænse det tilladte antal redskaber, m.v. hvis hensynet til den europæiske ål, vurderes at kræve det.

Stk. 3. I tilladelsen fastlægges nærmere vilkår for fiskeriet herunder om:

1) Typen og antallet af redskaber, der må anvendes.

2) Varigheden af tilladelsen.

3) Angivelse af de fartøjer, der kan anvendes til at fiske, medbringe, opbevare og lande ål.

4) Krav om indrapportering til NaturErhvervstyrelsen via logbog.

Stk. 4. Vilkårene for tilladelsen kan ændres bl.a. i lyset af behovet for at beskytte den europæiske ål herunder overholdelse af Rådets Forordning (EF) nr. 1100/2007. Tilladelsen kan tilbagekaldes og anvendelse af redskaber og tilladelsernes varighed kan indskrænkes. Desuden kan der stilles vilkår om, hvor fiskeriet må finde sted. Tilladelserne kan desuden gøres betinget af yderligere vilkår.

§ 10. Ansøgning om tilladelse med de oplysninger, der er nævnt i stk. 2, skal være NaturErhvervstyrelsen i hænde senest den 16. februar 2009, senere indkomne ansøgninger vil dog efter begrundet anmodning også kunne behandles.

Stk. 2. Ansøgning om åletilladelse skal indeholde oplysning om, hvilke typer og antal redskaber ansøgeren har anvendt i hvert af årene 2004-2007. Oplysningerne skal angives på et skema, der offentliggøres på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside og som kan rekvireres i NaturErhvervstyrelsens afdelinger.

Stk. 3. Som led i dokumentationen for den forudgående redskabsanvendelse, som danner grundlag for tilladelse til fortsat ålefiskeri, kan NaturErhvervstyrelsen stille krav om, at de anvendte redskaber forevises og ansøgeren afgiver nærmere dokumentation for anvendelsen.

Kapitel 6

Betingelse for at opnå tilladelse på grundlag af registreret omsætning af landede ål

§ 11. NaturErhvervstyrelsen kan udstede tilladelse til ålefiskeri til de i § 1 nævnte personer og selskaber og ålebedrifter, jf. § 2, nr. 6, der opfylder betingelserne i stk. 2.

Stk. 2. Det er en forudsætning for udstedelse af tilladelse til ålefiskeri, jf. stk. 1, at der i NaturErhvervstyrelsens registre mindst er registreret landinger foretaget af ansøgeren med:

1) Bruttoomsætning fra landede ål i 2004-2006 på i alt mindst 30.000 kr. og i 2007 på mindst 10.000 kr. eller

2) Landede mængder i 2004-2006 på i alt mindst 600 kg ål og i 2007 på mindst 200 kg ål.

Kapitel 7

Tilladelse til ålefiskeri i saltvandsområder

§ 12. Tilladelser på grundlag af tidligere registrerede ålelandinger af den størrelse, som er angivet i § 11, vil indeholde ret til at anvende et nærmere angivet antal redskaber af den i § 5 angivne type. Udgangspunktet for NaturErhvervstyrelsens afgørelse om tilladelse til redskabsanvendelse er, at der kan tillades det antal og den type faststående redskaber, som ansøgeren kan dokumentere at have anvendt i 2007 til fiskeri af de landinger, der er registreret i NaturErhvervstyrelsen. NaturErhvervstyrelsen kan dog beslutte, at ikke alle redskaber kan anvendes, hvis dette ikke vurderes, at være foreneligt med hensynet til den europæiske ål eller andre hensyn, der varetages i henhold til fiskeriloven. Armruse/ålebundgarn, jf. § 5, stk. 1, nr. 2 – 3 kan kun tillades, hvis anvendelsen af pladsen og redskabet har været anmeldt til NaturErhvervstyrelsen.

Stk. 2. Uanset stk. 1, kan NaturErhvervstyrelsen tillade, at ansøgere, der opfylder betingelserne for at få tilladelse i § 11 på baggrund af størrelsen af de registrerede ålelandinger indtil 31. december 2013 anvender det antal krogliner, som den pågældende kan dokumentere at have anvendt. Der kan stilles særlige vilkår med hensyn til i hvilke områder, krogliner kan anvendes.

§ 13. For tilladelser, der udstedes med baggrund i, at ansøgeren opfylder betingelserne i § 11 med hensyn til størrelsen af registrerede landinger af ål, hvor fiskeriet er foretaget med redskaber, som ikke kan tillades fra 1. juli 2009, kan NaturErhvervstyrelsen på grundlag af størrelsen af de registrerede landinger i 2007 tillade, at der anvendes redskaber i overensstemmelse med stk. 2.

Stk. 2. Indenfor de samlede registrerede landinger af ål fra den pågældende i 2007, kan der i alt højst gives tilladelse til følgende antal og typer af redskaber:

1) 1 kasteruse, jf. § 5, stk. 1 nr. 1 for hver 5 kg.

2) 1 armruse/ålebundgarn, jf. § 5, stk. 1, nr. 2 for hver 10 kg.

3) 1 ålebundgarn, jf. § 5, stk. 1, nr. 3, for hver 50 kg.

§ 14 . Ansøgere, der ikke opfylder betingelserne i § 11 med hensyn til værdien og størrelsen af de registrerede landinger af ål, men for hvilke, det er registreret i NaturErhvervstyrelsens registre, at ansøgeren har foretaget landinger af ål i løbet af perioden 2004-2006 og 2007 kan, hvis de pågældende kan dokumentere at have anvendt kasteruser, opnå tilladelse til at anvende op til 20 kasteruser, jf. § 5, stk. 1, nr. 1.

§ 15. Ansøgere, der ikke opfylder betingelserne for at opnå tilladelse efter § 11, men som har anmeldt opstilling af mere end ét bundgarn eller bundgarnslignende redskab til NaturErhvervstyrelsen i løbet af perioden 2004-2006 og 2007, kan opnå tilladelse til at fiske med op til halvdelen af det antal redskaber, der har været anmeldt og udsat på pladsen i 2007. Der kan gives tilladelse til den type redskaber, der er nævnt i § 5, stk. 1, nr. 2 og 3.

Stk. 2. Ansøgere, der opfylder betingelserne herfor kan opnå tilladelse både til ålefiskeri med kasteruser efter § 14 og til ålefiskeri med bundgarn og bundgarnslignende redskaber efter stk. 1.

Kapitel 8

Ålefiskeri i saltvandsområder uden særskilt tilladelse

§ 16. Erhvervs- og bierhvervsfiskere, der ikke har tilladelse til ålefiskeri, jf. § 12 eller §§ 14 og 15 kan uanset dette i perioden fra 1. august til 9. maj i saltvandsområder anvende højst 6 kasteruser, jf. stk. 2 til ålefiskeri.

Stk. 2. De i stk. 1 tilladte kasteruser må ikke være ovenvandsruser, dvs. at ingen del af redskabet må rage op over vandskorpen. Kastruser må højst måle 90 cm i den forreste rusebøjle. For alle slags ruseredskaber gælder det, at maskestørrelsen (helmaske) i radgarnet ikke må overstige 40 mm. I kastruser skal der anvendes stoprist eller spærrenet efter de almindelige gældende regler for saltvand.

Stk. 3. Erhvervs- og bierhvervsfiskere, skal før brug af redskaberne anmelde dette til NaturErhvervstyrelsen. NaturErhvervstyrelsen udsteder derefter et nummer, der skal indgå i afmærkningen af redskaberne.

Kapitel 9

Tilladelse til ålefiskeri i ferskvandsområder

§ 17. Tilladelsen til ålefiskeri i ferskvand udstedes til ansøgere, der opfylder betingelserne i § 11 med hensyn til registrerede landinger. Tilladelserne vil indeholde ret til at anvende et nærmere angivet antal redskaber af nærmere angiven type og størrelse. Udgangspunktet for NaturErhvervstyrelsens afgørelse om tilladelse til redskabsanvendelse er, at der kan tillades det antal og den, type faststående redskaber, som ansøgeren kan dokumentere at have anvendt i 2007 til fiskeri af de landinger, der er registreret i NaturErhvervstyrelsen. NaturErhvervstyrelsen kan dog beslutte, at ikke alle redskaber kan anvendes, hvis dette ikke vurderes at være foreneligt med beskyttelsen af den europæiske ål eller andre hensyn, der varetages i henhold til fiskeriloven.

Kapitel 10

Ålefiskeri i ferskvandsområder uden særskilt tilladelse

§ 18. De i § 1, nr. 2 nævnte personer og selskaber, der ikke har tilladelse til ålefiskeri, jf. § 17, kan uanset dette anvende ruser og ålekister i overensstemmelse med de regler, der gælder i bekendtgørelse om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri m.v. i ferskvand.

Kapitel 11

Gyldighedsperiode for tilladelse, landingsfartøjer m.v.

§ 19. Åletilladelserne udstedes foreløbigt til 31. december 2013. NaturErhvervstyrelsen kan i tilladelsesperioden stille yderligere vilkår eller ændre vilkårene for tilladelserne, jf. § 9, stk. 4.

Stk. 2. Det er en forudsætning for opretholdelse af tilladelsen i tilladelsesperioden, at denne er anvendt af tilladelseshaveren i det forudgående år.

§ 20. NaturErhvervstyrelsens registre over tilladelser til ålefiskeri og oplysninger om tilladte redskaber, tilknyttede fartøjer og landinger af ål er offentligt tilgængelige.

§ 21. I forbindelse med ansøgningen om tilladelse skal ansøgeren oplyse, hvilke fartøjer, der vil blive brugt til landing af ål i henhold til tilladelsen. Hvis tilladelseshaveren senere ønsker at benytte andre fartøjer, skal dette oplyses til NaturErhvervstyrelsen og der må ikke finde landinger sted, før der er udstedt ny tilladelse, hvoraf disse fartøjers identifikation fremgår.

§ 22. Alle redskaber, som anvendes til erhvervsmæssigt ålefiskeri skal mærkes i overensstemmelse med reglerne, herom.

Stk. 2. For fiskeri på baggrund af åletilladelse gælder, at nummeret på åletilladelsen skal fremgå af mærket. Desuden skal de numre, som kan identificere de tilladte redskaber fremgå af mærket. Nærmere vilkår for mærkning af redskaberne fastsættes i tilladelserne.

Kapitel 12

Ophør af tilladelse

§ 23. Hvis en tilladelseshaver beslutter at ophøre med at anvende en tilladelse eller at indskrænke antallet af redskaber, skal dette meddeles NaturErhvervstyrelsen sammen med oplysning om, hvilke redskaber og fartøjer, der udgår. NaturErhvervstyrelsen annullerer derefter tilladelsen, eller indskrænker den.

§ 24. Tilladelsen til ålefiskeri bortfalder, hvis tilladelseshaverens ret til at drive erhvervsmæssigt fiskeri eller bierhvervsfiskeri eller tilladelsen til at omsætte fangster fra ferske vande bortfalder. NaturErhvervstyrelsen kan i forbindelse med udstedelse og opretholdelse af tilladelse til ålefiskeri betinge tilladelsen af, at tilladelseshaveren inden en nærmere angivet frist, overfor NaturErhvervstyrelsen dokumenterer, at betingelserne for opretholdelse af registreringen som erhvervs, bierhvervs- eller erhvervsfiskerselskab fortsat er til stede.

Stk. 2. Efter omregistrering af en tilladelseshaver fra erhvervsfisker til bierhvervsfisker, kan den pågældende fremadrettet kun anvende redskaber, det er tilladt bierhvervsfiskere at benytte.

Kapitel 13

Mulighed for udstedelse af tilladelse i særlige tilfælde til ålefiskeri i saltvand

§ 25. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning dispensere for kravene i § 11, hvis ansøgeren kan påvise nyetablering i ålefiskeriet inden for perioden 2004-2007.

Stk. 2. Det er en forudsætning for dispensation, at ansøgeren opfylder kravet om registrering af landinger i et af kalenderårene, der svarer til en bruttoomsætning på mindst 10.000 kr. eller landing af mindst 200 kg ål. Desuden skal ansøgeren dokumentere:

1) Etablering i ålefiskeriet og tidspunkt herfor samt udgifter til nyanskaffelser af redskaber, fartøjer m.v. og

2) Afhængighed af ålefiskeriet, som beskrevet i stk. 3.

Stk. 3. Dispensation efter stk. 1 forudsætter, at ansøgeren kan dokumentere i et af kalenderårene 2004-2007 at have haft en bruttoomsætning fra ålefiskeri, der svarer til, at bruttoomsætningen af de landede, registrerede ål det pågældende kalenderår udgjorde mindst 10 % i forhold til den samlede bruttoomsætning fra den pågældendes øvrige registrerede landinger og indtægter fra anden erhvervsmæssig aktivitet, pension eller andre indtægter.

§ 26. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning dispensere for kravene i § 11, hvis ansøgeren kan påvise, at kravene ikke er opfyldt på grund af dokumenteret alvorlig sygdom, der har afskåret ansøgeren fra at udøve fiskeri i en uafbrudt periode på mindst 6 måneder.

Stk. 2. Det er en forudsætning for dispensation, at den pågældende kan dokumentere:

1) I mindst 2 af kalenderårene 2004-2007 at have registreret landinger af ål, der mindst svarer til en bruttoomsætning fra ål på 10.000 kr. eller 200 kg ål årligt og

2) I mindst 2 af kalenderårene at have haft en bruttoomsætning fra ålefiskeriet, der svarer til, at bruttoomsætningen af de landede registrerede ål i det pågældende kalenderår udgjorde mindst 10 % i forhold til den samlede bruttoomsætning fra den pågældendes registrerede landinger og indtægter fra anden erhvervsmæssig aktivitet, pension eller andre indtægter.

§ 27. NaturErhvervstyrelsen kan, i det omfang hensynet til bestanden af europæisk ål vurderes at muliggøre det, tillade, at erhvervsfiskere, som inden for de seneste 3 kalenderår forud for ansøgningen har afsluttet fiskeriets lærlingeuddannelse, fisker ål med nærmere angivne redskaber, jf. § 5, uanset, at de pågældende ikke opfylder betingelserne i § 11.

Stk. 2. Det er en forudsætning for tilladelsen, at den pågældende efter afslutningen af lærlingeuddannelsen ikke har erhvervet fartøj, kvoteandele m.v. med henblik på etablering i andet fiskeri.

Stk. 3. Hvis tilladelseshaveren ikke i løbet af 3 kalenderår efter udstedelse af tilladelsen har opnået en afhængighed af ålefiskeriet, der svarer til, at bruttoomsætningen fra ålefiskeriet udgør mindst 10 % i forhold til den samlede bruttoomsætning fra den pågældendes andre registrerede landinger og indtægter fra anden erhvervsmæssig aktivitet, eller andre indtægter, inddrager NaturErhvervstyrelsen tilladelsen til ålefiskeri.

Kapitel 14

Mulighed for midlertidige tilladelser og opdeling af tilladelser, mv.

§ 28. I det omfang alle forhold omkring behandlingen af en ansøgning til ålefiskeri ikke er afklaret inden tidspunktet for begyndelse af den sædvanlige sæson for ålefiskeriet i 2009, kan NaturErhvervstyrelsen udstede en midlertidig tilladelse til ålefiskeri, som kan ændres eller trækkes tilbage, når der er truffet endelig administrativ afgørelse.

Stk. 2. Der udstedes ikke midlertidige tilladelser i medfør af stk. 1,

1) hvis det er åbenbart, at betingelserne for udstedelse af tilladelse ikke er opfyldt, herunder at der ikke er registreret landing af ål fra ansøgeren i NaturErhvervstyrelsens register som anført i § 11 og § 14 eller foretaget anmeldelse af redskaber som anført i § 15,

2) der ved ansøgning om dispensation efter §§ 25-27 ikke er fremlagt dokumentation, der giver grundlag for en afgørelse af ansøgningen eller

3) tilladelse ikke vurderes at være forenelig med hensynet til den europæiske ål og andre hensyn, der varetages efter fiskeriloven.

§ 29. Hvis flere erhvervsfiskere, der har foretaget indberetning af landinger i referenceårene fra et fælles fiskeri i en ålebedrift, der med hensyn til størrelsen af de indberettede landinger opfylder betingelserne i § 11, ansøger om, at der på grundlag af de samlede registrerede landinger og redskabsanvendelse i stedet for udstedelse af én tilladelse til bedriften, sker opdeling af de redskaber, det kan tillades at anvende, så der udstedes selvstændig tilladelse til flere af deltagerne i bedriften, kan dette imødekommes.

Stk. 2. Anmodning om udstedelse af flere tilladelser i stedet for én kan kun imødekommes, hvis deltagerne i fællesskab indenfor fristen i § 10, stk. 1 ansøger om det. NaturErhvervstyrelsen opdeler retten til anvendelse i overensstemmelse med den fælles ansøgning.

§ 30. Hvis en ålebedrift fra hvilken, der er foretaget indberetninger af det i § 11 nævnte omfang i perioden 2004 til 2007, er overtaget af en anden fisker, kan tilladelse udstedes til den fisker, der har overtaget bedriften og drevet den videre.

Stk. 2. Det er en betingelse for udstedelse af tilladelse i medfør af stk. 1, at den fisker, der inden overdragelsen har foretaget indberetninger og den fisker, der har overtaget bedriften i fællesskab anmoder om, at tilladelsen i stedet udstedes til den erhvervs-, bierhvervs eller det erhvervsfiskerselskab, der har overtaget bedriften.

§ 31. NaturErhvervstyrelsen kan ved administration af denne bekendtgørelse meddele dispensation under hensyn til særlige forhold.

Kapitel 15

Strafbestemmelser

§ 32. Med bøde straffes den, der

1) overtræder eller forsøger at overtræde §§ 3, 4, 7, 8, 16, 18, 21, 22

2) tilsidesætter eller forsøger at tilsidesætte betingelser og vilkår knyttet til en tilladelse udstedt efter bekendtgørelsen eller

3) afgiver eller forsøger at afgive urigtige eller vildledende oplysninger, som afkræves efter bekendtgørelsen.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridisk personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Kapitel 16

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 33. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1200 af 11. december 2008 om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand ophæves.

NaturErhvervstyrelsen, den 11. december 2015

Jette Petersen

/ Lene Jensen Scheel-Bech