Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Annoncering af offentlige indkøb under tærskelværdierne med klar grænseoverskridende interesse
Kapitel 2 Ordregiverens accept af tilbudsafgivelse via elektroniske kommunikationsmidler
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om annoncering af offentlige indkøb under tærskelværdierne med klar grænseoverskridende interesse og om anvendelsen af elektroniske kommunikationsmidler i udbud efter udbudslovens afsnit II og III1)

I medfør af § 191 stk. 2, og § 194, stk. 1, i udbudsloven, lov nr. 1564 af 15. december 2015, fastsættes:

Kapitel 1

Annoncering af offentlige indkøb under tærskelværdierne med klar grænseoverskridende interesse

§ 1. Forud for indgåelsen af vare- og tjenesteydelseskontrakter med klar grænseoverskridende interesse i henhold til udbudslovens afsnit IV skal ordregivere annoncere kontrakten på www.udbud.dk.

Stk. 2. Annoncen skal som minimum indeholde følgende for at sikre en passende grad af offentlighed til fordel for enhver potentiel tilbudsgiver:

1) En kort beskrivelse med de vigtigste oplysninger. Potentielle tilbudsgivere skal på baggrund af oplysningerne med rimelighed kunne afgøre, om den vil tilkendegive sin interesse i kontrakten.

2) En beskrivelse af proceduren som ordregiveren skal fastsætte i henhold til udbudslovens § 192, herunder oplysninger om tildelingskriterium, eventuelle krav til egnethed og kriterier for udvælgelse.

3) Ordregiverens kontaktoplysninger, adresse for modtagelse af ansøgninger eller tilbud og tidsfrister.

Stk. 3. Annonceringen på www.udbud.dk skal ske i overensstemmelse med den skabelon, som er tilgængelig på www.udbud.dk.

Stk. 4. Ordregiverne skal ved annonceringen udfylde de felter, der er markeret som obligatoriske i skabelonen.

Kapitel 2

Ordregiverens accept af tilbudsafgivelse via elektroniske kommunikationsmidler

§ 2. Når ordregiveren accepterer, at tilbud kan indgives via elektroniske midler, og ordregiveren dermed kan forkorte fristen med 5 dage jf. udbudslovens § 60, stk. 4 og § 65. stk. 2, skal tilbud indgives via elektroniske midler, der er i overensstemmelse med kravene i §§ 3 og 4.

§ 3. De værktøjer og anordninger, der bruges til elektronisk kommunikation, og deres tekniske karakteristika skal være ikkediskriminerende, almindeligt tilgængelige og funktionelt kompatible med almindeligt anvendte produkter inden for informations- og kommunikationsteknologi og må ikke begrænse de økonomiske aktørers adgang til udbudsproceduren.

§ 4. Ordregiveren kan om nødvendigt kræve, at der skal anvendes værktøjer og anordninger, som ikke er almindeligt tilgængelige, hvis ordregiveren giver alternative adgangsmuligheder.

Stk. 2. Ordregiverne anses for at give passende alternative adgangsmuligheder i enhver af de følgende situationer:

1) Hvis ordregiveren giver vederlagsfri ubegrænset og fuld direkte elektronisk adgang til disse værktøjer og anordninger fra datoen for bekendtgørelsens offentliggørelse i overensstemmelse med bilag VIII til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65). Det angives i udbudsbekendtgørelsen, på hvilken internetadresse disse værktøjer og anordninger kan findes.

2) Hvis ordregiveren sikrer, at tilbudsgivere, der ikke har adgang til de pågældende værktøjer og anordninger eller ikke kan opnå det inden for de relevante frister, forudsat at den manglende adgang ikke kan tilskrives den pågældende tilbudsgiver, kan få adgang til udbudsproceduren ved hjælp af elektronisk adgang, eventuelt midlertidig elektronisk adgang, som vederlagsfrit stilles til rådighed online.

3) Hvis ordregiveren har en alternativ kanal til elektronisk indgivelse af tilbud.

§ 5. Ud over de krav, der er fastsat i bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), gælder følgende regler for værktøjer og anordninger til elektronisk fremsendelse og modtagelse af tilbud og for elektronisk modtagelse af ansøgninger om deltagelse:

1) Oplysningerne vedrørende de specifikationer, der er nødvendige for elektronisk afgivelse af tilbud og elektronisk indgivelse af ansøgninger om deltagelsen, herunder kryptering og tidsstempling, skal være tilgængelige for de berørte parter.

2) Ordregiveren skal, når det er relevant, angive det sikkerhedsniveau, der er nødvendigt for de elektroniske kommunikationsmidler i de forskellige faser af den pågældende udbudsprocedure; niveauet skal stå i et rimeligt forhold til de hermed forbundne risici.

3) Hvis ordregiveren konkluderer, at der på grundlag af en vurdering i henhold til dette nr. 2) er så store risici, at der kræves avancerede elektroniske signaturer som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/93/EF (1), skal ordregiveren acceptere avancerede elektroniske signaturer, der er baseret på et kvalificeret certifikat, under hensyntagen til, om disse signaturer stilles til rådighed af en certificeringstjenesteudbyder, der er på en positivliste, jf. Kommissionens beslutning 2009/767/EF (2), med eller uden en sikker signaturgenereringsanordning, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a) Ordregiveren skal oprette det krævede format for avancerede signaturer på grundlag af de formater, som Kommissionen har fastsat i afgørelse 2011/130/EU (3), og træffer de nødvendige foranstaltninger for at kunne behandle disse formater teknisk; hvis der anvendes et anderledes format for elektroniske signaturer, skal den elektroniske signatur eller den elektroniske dokumentmappe indeholde oplysninger om eksisterende valideringsmuligheder, hvilket er medlemsstatens ansvar. Valideringsmulighederne skal gøre det muligt for ordregiveren online, vederlagsfrit og på en måde, der er forståelig for ikkeindfødte sprogbrugere at validere den modtagne elektroniske signatur som en avanceret elektronisk signatur, der er baseret på et kvalificeret certifikat.

b) Hvis et tilbud er underskrevet ved hjælp af et kvalificeret certifikat, som er opført på en positivliste, må ordregiveren ikke stille yderligere krav, som kan forhindre tilbudsgivernes brug af sådanne signaturer.

Stk. 2. For så vidt angår dokumenter, der anvendes i forbindelse med en udbudsprocedure, og som er underskrevet af en kompetent myndighed i en medlemsstat eller af en anden udstedende enhed, kan den kompetente udstedende myndighed eller enhed fastlægge det krævede format for avancerede signaturer i overensstemmelse med kravene i artikel 1, stk. 2, i afgørelse 2011/130/EU. De skal træffe de nødvendige foranstaltninger til rent teknisk at kunne behandle dette format ved at medtage de nødvendige oplysninger til behandling af signaturen i det pågældende dokument. Sådanne dokumenter skal i den elektroniske signatur eller i den elektroniske dokumentmappe indeholde oplysninger om eksisterende valideringsmuligheder, der gør det muligt vederlagsfrit at validere den modtagne signatur online på en sådan måde, at det er forståeligt for ikkeindfødte sprogbrugere.

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016 og finder ikke anvendelse på annonceringer, der er iværksat inden den 1. januar 2016.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 15. december 2015

Troels Lund Poulsen

/ Niels Christian Beier

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser der følger af, at afsnit II i lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter, jf. lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007, som ændret ved § 2 i lov nr. 618 af 14. juni 2011 og § 1 i lov nr. 1234 af 18. december 2012, ophæves i forbindelse med vedtagelsen af Udbudsloven, og for så vidt angår indkøb med grænseoverskridende interesse erstattes med reglerne i Udbudslovens afsnit IV.