Den fulde tekst

Lov om kontantydelse

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Målgruppe og periode med ret til kontantydelse

§ 1. En person, som fra den 5. januar 2015 har opbrugt den samlede ret til arbejdsløshedsdagpenge og perioder med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, jf. § 52 k, stk. 4, og § 55, stk. 1, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., har ret til kontantydelse efter denne lov, hvis personen er ledig og har søgt om tilbud m.v. efter kapitel 13 e i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og i øvrigt opfylder betingelserne i denne lov.

Stk. 2. Det er en betingelse for at modtage kontantydelse, jf. stk. 1, at personen ikke samtidig er omfattet af en anden ordning med ret til offentlig forsørgelsesydelse efter Beskæftigelsesministeriets lovgivning eller modtager førtids- eller folkepension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Personer, der på ansøgningstidspunktet alene har ret til delvis uddannelses- eller kontanthjælp, er omfattet af stk. 1, medmindre den delvise uddannelses- eller kontanthjælp skyldes en sanktion efter lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 3. Retten efter stk. 1 indtræder på det tidspunkt, hvor dagpengeretten eller retten til perioder med midlertidig arbejdsmarkedsydelse er opbrugt.

§ 2. En person, der er omfattet af § 1, har ret til at modtage kontantydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, særlig uddannelsesydelse og arbejdsløshedsdagpenge i en samlet periode, der udgør:

1) 3 år for personer, der opbruger den 2-årige dagpengeret, jf. § 55, stk. 1, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., i perioden fra den 5. januar 2015 til og med den 5. juli 2015.

2) 3 år for personer, der opbruger den 2-årige dagpengeret, jf. § 55, stk. 1, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., i perioden fra den 6. juli 2015 til og med den 3. januar 2016.

3) 2 3/4 år for personer, der opbruger den 2-årige dagpengeret, jf. § 55, stk. 1, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., i perioden fra den 4. januar 2016 til og med den 3. juli 2016.

4) 2 1/2 år for personer, der opbruger den 2-årige dagpengeret, jf. § 55, stk. 1, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., i perioden fra den 4. juli 2016 til og med den 1. januar 2017.

5) 2 1/4 år for personer, der opbruger den 2-årige dagpengeret, jf. § 55, stk. 1, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., i perioden fra den 2. januar 2017 til og med den 2. juli 2017.

Stk. 2. Længden af den samlede periode efter stk. 1 opgøres på grundlag af, hvornår den 2-årige dagpengeret er opbrugt. Ved den 2-årige dagpengeret forstås forbrug af dagpenge efter den 1. juli 2010, jf. § 55, stk. 1, jf. § 55, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 3. Perioden med ret til kontantydelse beregnes på baggrund af den samlede ydelsesperiode, jf. stk. 1, fratrukket perioder med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, jf. § 52 k, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., perioder med ret til særlig uddannelsesydelse, jf. § 18, stk. 1, i lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, og arbejdsløshedsdagpenge udbetalt for perioder efter den 1. juli 2010, jf. § 55, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Perioden opgøres i uger og løber fra tidspunktet for rettighedens indtræden, jf. § 1, stk. 3.

Stk. 4. For personer, hvis ret til dagpenge er udløbet som følge af udløb af referenceperioden, jf. § 55, stk. 1, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og § 2, stk. 2, i lov nr. 703 af 25. juni 2010 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. som ændret ved § 1 i lov nr. 267 af 27. marts 2012, indgår ved opgørelsen af det samlede forbrug efter stk. 2 den del af pågældendes ydelsesperiode, herunder eventuel forlængelse af dagpengeperioden, som ikke var forbrugt ved udløbet af dagpengeretten.

Stk. 5. Den samlede periode med kontantydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, særlig uddannelsesydelse og arbejdsløshedsdagpenge efter stk. 1 og perioder, der forbruger af dagpengeperioden efter § 55, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. forud for den 1. juli 2010, kan højst udgøre 3 år. Ved opgørelsen medregnes kun perioder efter seneste indplacering i dagpengesystemet.

Stk. 6. Perioden med ret til kontantydelse efter stk. 3 kan forlænges med op til 13 uger som følge af perioder med arbejde, som kan medregnes til opgørelsen af beskæftigelseskravet efter principperne i § 53 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Grundlaget for forlængelsen er det antal løntimer, som indgår i opgørelsen efter 1. pkt. Foreligger der ikke oplysninger om antal løntimer, beregnes timetallet ud fra indtægten fra arbejdet divideret med en omregningsfaktor, jf. § 52 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. De opgjorte timer omregnes til uger ved at dividere med 37 timer. Der rundes op til nærmeste hele antal uger. Beskæftigelsen skal ligge efter det tidspunkt, hvor dagpengeretten eller retten til perioder med midlertidig arbejdsmarkedsydelse er opbrugt, jf. § 1, stk. 3. Det er ikke et krav, at der er anmodet om kontantydelse efter § 3. Opgørelsen skal foretages pr. udbetalingsperiode, jf. § 18, stk. 2.

Stk. 7. Arbejdsløshedskassen skal oplyse kommunen om den pågældende persons samlede forudgående forbrug af perioder med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, perioder med ret til særlig uddannelsesydelse og perioder med arbejdsløshedsdagpenge, jf. § 55, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsdagpenge m.v. Til brug for opgørelsen efter stk. 3 skal kommunen lægge arbejdsløshedskassens opgørelse efter 1. pkt. til grund.

Kontantydelse

§ 3. Henvender en person, som er omfattet af § 1, sig til jobcenteret og anmoder om tilbud om virksomhedspraktik eller nytteindsats efter kapitel 13 e i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, har personen fra dette tidspunkt ret til kontantydelse.

Stk. 2. Retter en person henvendelse til jobcenteret om, at personen på ny ønsker tilbud om virksomhedspraktik eller nytteindsats efter kapitel 13 e i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, har personen ret til kontantydelse fra det tidspunkt, hvor det igangværende tilbud er afsluttet, dog tidligst fra det tidspunkt, hvor personen har henvendt sig til jobcenteret om, at personen på ny ønsker at benytte sig af retten til tilbud.

Stk. 3. Jobcenteret har pligt til ved afgivelse af tilbud efter ordningen at vejlede en person om tidspunktet for ophør af tilbud m.v. og om, at personen alene er berettiget til kontantydelse, hvis personen retter henvendelse til kommunen om nyt tilbud, jf. stk. 1 og 2. Det er en betingelse for at standse kontantydelsen, at kommunen har opfyldt pligten til at vejlede personen.

Stk. 4. En person har ret til kontantydelse uden hensyn til egen formue og en ægtefælles eller samlevers indtægts- og formueforhold.

§ 4. Kontantydelsen for personer, som er fyldt 30 år, udgør et månedligt beløb (2015-niveau) på

1) 14.416 kr. for personer, som har forsørgelsespligt over for børn, og

2) 10.849 kr. for andre personer.

Stk. 2. Kontantydelse efter stk. 1, nr. 1, er betinget af, at børnene opholder sig her i landet.

§ 5. Kontantydelsen til personer under 30 år, som har en erhvervskompetencegivende uddannelse, udgør et månedligt beløb (2015-niveau) på

1) 13.779 kr. for personer, der forsørger eget barn i hjemmet og har erhvervet ret til ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. dog stk. 4,

2) 9.640 kr. for personer, der forsørger eget barn i hjemmet og ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag,

3) 10.849 kr. for kvinder, der er gravide og har passeret 12. svangerskabsuge,

4) 14.416 kr. for personer, der har en dokumenteret psykisk lidelse, der er diagnosticeret som skizofreni, skizotypisk sindslidelse, vedvarende psykotisk tilstand, korterevarende psykotisk tilstand, skizoaffektiv lidelse, uspecificeret ikke organisk betinget psykose og emotionelt ustabil personlighedsstruktur af borderlinetype, og har forsørgelsespligt over for børn,

5) 10.849 kr. for personer, der ikke bor hos en eller begge forældre og har en dokumenteret psykisk lidelse som anført i nr. 4,

6) 6.992 kr. for personer, der er fyldt 25 år og ikke bor hos en eller begge forældre,

7) 3.374 kr. for personer, der er fyldt 25 år og bor hos en eller begge forældre,

8) 6.992 kr. for personer under 25 år, der ikke bor hos en eller begge forældre, og

9) 3.374 kr. for personer under 25 år, der bor hos en eller begge forældre.

Stk. 2. En person, der har en dokumenteret bidragspligt over for et barn, og som modtager kontantydelse efter stk. 1, nr. 6, 7, 8 eller 9, får et månedligt tillæg, der svarer til det fastsatte bidrag, dog højst normalbidraget. Er bidraget forskudsvis udlagt på tidspunktet for udbetaling af ydelsen, benyttes tillægget til afdrag på bidragsgælden. Kontantydelse, barselstillæg, jf. stk. 5, og månedligt tillæg til børnebidrag kan samlet højst udgøre 14.416 kr. (2015-niveau).

Stk. 3. Kontantydelse efter stk. 1, nr. 4, og stk. 2 er betinget af, at børnene opholder sig her i landet.

Stk. 4. For en enlig forsørger, der ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, eller § 5 a i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, ydes kontantydelsen med den sats, som den enlige forsørger ville have haft ret til, hvis betingelserne i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag var opfyldt. Det samme gælder for en enlig forsørger, der ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud, som følge af at barnet er anbragt uden for hjemmet efter lov om social service, jf. § 5, stk. 1, nr. 4, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

Stk. 5. Kommunen yder et barselstillæg til personer, som har ret til fravær ved graviditet, barsel og adoption, i det omfang der under fravær efter barselslovens § 6, stk. 1 og 2, § 7, § 8, stk. 1-6, § 9, § 13 og § 14, stk. 1 og 2, er ret til dagpenge ved graviditet, barsel og adoption, jf. dog stk. 7.

Stk. 6. Barselstillægget udgør et månedligt beløb (2015-niveau) på

1) 637 kr. for personer, der modtager kontantydelse efter stk. 1, nr. 1,

2) 4.776 kr. for personer, der modtager kontantydelse efter stk. 1, nr. 2,

3) 3.857 kr. for personer, der modtager kontantydelse efter stk. 1, nr. 6, og

4) 7.475 kr. for personer, der modtager kontantydelse efter stk. 1, nr. 7.

Stk. 7. Personer, der modtager kontantydelse efter stk. 1, nr. 3-5, 8 og 9, kan ikke modtage et barselstillæg til kontantydelsen.

§ 6. Kontantydelsen til personer under 30 år, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, udgør et månedligt beløb (2015-niveau) på

1) 11.888 kr. for personer, der forsørger eget barn i hjemmet og har erhvervet ret til ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. dog stk. 4,

2) 8.319 kr. for personer, der forsørger eget barn i hjemmet og ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

3) 10.849 kr. for kvinder, der er gravide og har passeret 12. svangerskabsuge,

4) 14.416 kr. for personer, der har en dokumenteret psykisk lidelse, der er diagnosticeret som skizofreni, skizotypisk sindslidelse, vedvarende psykotisk tilstand, korterevarende psykotisk tilstand, skizoaffektiv lidelse, uspecificeret ikke organisk betinget psykose og emotionelt ustabil personlighedsstruktur af borderlinetype, og har forsørgelsespligt over for børn,

5) 10.849 kr. for personer, der ikke bor hos en eller begge forældre og har en dokumenteret psykisk lidelse som anført i nr. 4,

6) 5.945 kr. for personer, der er fyldt 25 år og ikke bor hos en eller begge forældre,

7) 2.562 kr. for personer, der er fyldt 25 år og bor hos en eller begge forældre,

8) 5.945 kr. for personer under 25 år, der ikke bor hos en eller begge forældre, og

9) 2.562 kr. for personer under 25 år, der bor hos en eller begge forældre.

Stk. 2. En person, der har en dokumenteret bidragspligt over for et barn, og som modtager kontantydelse efter stk. 1, nr. 6, 7, 8 eller 9, får et månedligt tillæg, der svarer til det fastsatte bidrag, dog højst normalbidraget. Er bidraget forskudsvis udlagt på tidspunktet for udbetaling af ydelsen, benyttes tillægget til afdrag på bidragsgælden. Kontantydelse, barselstillæg, jf. stk. 5, og månedligt tillæg til børnebidrag kan samlet højst udgøre 14.416 kr. (2015-niveau).

Stk. 3. Kontantydelse efter stk. 1, nr. 4, og stk. 2 er betinget af, at børnene opholder sig her i landet.

Stk. 4. For en enlig forsørger, der ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, eller § 5 a i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, ydes kontantydelsen med den sats, som den enlige forsørger ville have haft ret til, hvis betingelserne i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag var opfyldt. Det samme gælder for en enlig forsørger, der ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud, som følge af at barnet er anbragt uden for hjemmet efter lov om social service, jf. § 5, stk. 1, nr. 4, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

Stk. 5. Kommunen yder et barselstillæg til personer, som har ret til fravær ved graviditet, barsel og adoption, i det omfang der under fravær efter barselslovens § 6, stk. 1 og 2, § 7, § 8, stk. 1-6, § 9, § 13 og § 14, stk. 1 og 2, er ret til dagpenge ved graviditet, barsel og adoption, jf. dog stk. 7.

Stk. 6. Barselstillægget udgør et månedligt beløb (2015-niveau) på

1) 2.528 kr. for personer, der modtager kontantydelse efter stk. 1, nr. 1,

2) 6.097 kr. for personer, der modtager kontantydelse efter stk. 1, nr. 2,

3) 4.904 kr. for personer, der modtager kontantydelse efter stk. 1, nr. 6,

4) 8.287 kr. for personer, der modtager kontantydelse efter stk. 1, nr. 7,

5) 1.047 kr. for personer, der modtager kontantydelse efter stk. 1, nr. 8, og

6) 812 kr. for personer, der modtager kontantydelse efter stk. 1, nr. 9.

Stk. 7. Personer, der modtager kontantydelse efter stk. 1, nr. 3-5, kan ikke modtage et barselstillæg til kontantydelsen.

§ 7. Personer, der modtager kontantydelse, bevarer retten til ydelsen under barsel eller sygdom.

Stk. 2. Kriminalforsorgen skal underrette kommunen, hvis kriminalforsorgen får formodning om, at en person, der er frihedsberøvet som følge af et strafbart forhold, modtager kontantydelse. § 10 a, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik finder tilsvarende anvendelse i forhold til personer, som modtager kontantydelse.

Stk. 3. § 89, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik finder tilsvarende anvendelse således, at kommunen udbetaler kontantydelse med satsen for en person, der forsørger eget barn i hjemmet og har erhvervet ret til ekstra børnetilskud, hvis det er sandsynligt, at Udbetaling Danmark efterfølgende vil træffe afgørelse om ret til ekstra børnetilskud. Udbetaling af kontantydelse sker med forbehold for tilbagebetaling. Tilbagebetaling af ydelsen sker på baggrund af regler fastsat i medfør af § 19, stk. 3.

Stk. 4. § 96 a i lov om aktiv socialpolitik finder tilsvarende anvendelse for modtagere af kontantydelse, således at kommunen efter anmodning fra Udbetaling Danmark kan fradrage et beløb til dækning af det børnebidrag, som er udbetalt forskudsvis efter § 11 i lov om børnebidrag og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

Fradrag for indtægter m.v.

§ 8. Har personen, der modtager kontantydelse, indtægter, trækkes disse fra i ydelsen, jf. dog stk. 2 og 3 og § 9.

Stk. 2. Har ydelsesmodtageren arbejdsindtægter eller indtægter som led i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, ses der ved beregningen af ydelsen efter §§ 4-6 bort fra 25,38 kr. (2015-niveau) pr. udført arbejdstime. Det beløb, der samlet ses bort fra, kan ikke beregnes på grundlag af mere end 160 timer pr. måned. For personer, der ikke har en fastsat arbejdstid, beregnes timetallet ud fra indtægten divideret med den omregningsfaktor, som er fastsat efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 3. Feriegodtgørelse efter ferielovgivningen og udbetalte ferietillæg til personer, der er ophørt med at modtage hjælp efter § 42 i lov om social service, medfører fradrag i kontantydelsen, når ferien afholdes. Der kan kun foretages fradrag svarende til ydelsen for det antal dage, som feriegodtgørelsen eller ferietillægget er bestemt til at dække.

§ 9. Der foretages ikke fradrag i kontantydelsen efter § 8 for:

1) Invaliditetsydelse, invaliditetsbeløb og bistands- og plejetillæg efter lov om social pension.

2) Godtgørelse efter §§ 82 og 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

3) Vederlag som tilforordnet ved valg.

4) Legater, der er fritaget for beskatning efter ligningslovens § 7, nr. 6, og ydelser fra godkendte sociale fonde, stiftelser m.v., der er fritaget for beskatning hos modtageren, jf. ligningslovens § 7, nr. 22.

5) Børns indtægter og indtægter, der vedrører børn, bortset fra tilskud til pasning af egne børn efter § 38 i lov om social service.

6) Værdien af kost m.v. under indlæggelse på sygehus eller lignende behandlingsinstitutioner. Har indlæggelsen varet i mere end 3 måneder, kan der dog foretages fradrag svarende til den besparelse, der er en følge af indlæggelsen.

7) Transportgodtgørelse for dokumenterede udgifter til nødvendig transport ved udførelse af lønnet arbejde og ulønnet, frivilligt arbejde. Efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale ydelser som følge af afgørelse eller dom. Det beløb, der ses bort fra, udgør differencen mellem den ydelse, der er udbetalt for perioden, og den retmæssige ydelse for perioden. Der ses bort fra efterbetalingen i 2 år efter udbetalingstidspunktet.

8) Lejeindtægter fra højst én logerende i ejer-, andels- eller lejebolig i overensstemmelse med lejelovens regler, som modtageren af kontantydelse samtidig selv er bosiddende i.

9) Godtgørelse for varigt men og godtgørelse for ikke-økonomisk skade samt indtægter, der hidrører herfra.

Stk. 2. Der foretages endvidere ikke fradrag i kontantydelsen efter § 8 for erstatning for tab af erhvervsevne, der udbetales som følge af personskade efter

1) lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser,

2) lov om erstatningsansvar,

3) lov om arbejdsskadesikring eller

4) lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om, i hvilke andre tilfælde der skal ses bort fra erstatning for tab af erhvervsevne, der udbetales som følge af personskade.

Pligter

§ 10. Det er en betingelse for at modtage kontantydelse, at personen i hele perioden med kontantydelse står til rådighed for arbejde, herunder henvist arbejde, og aktivt søger at udnytte sin ret til tilbud m.v. efter kapitel 13 e i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med henblik på at opnå beskæftigelse, jf. dog § 11.

Stk. 2. Det er endvidere en betingelse for at modtage kontantydelse, at personen

1) søger konkrete job efter krav fra jobcenteret,

2) deltager aktivt i tilbud m.v., jf. kapitel 13 e i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

3) deltager i samtaler, som jobcenteret indkalder personen til, jf. stk. 3 og § 75 ø, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

4) giver meddelelse til jobcenteret eller arbejdsgiveren om sygdom, når personen har fået et tilbud efter kapitel 13 e i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller skal møde til jobsamtale hos en arbejdsgiver,

5) giver meddelelse om sygdom til kommunen, når personen er indkaldt til en samtale som led i sygeopfølgning eller foranstaltninger som led i sygeopfølgning,

6) deltager i foranstaltninger som led i sygeopfølgning,

7) er aktivt jobsøgende, herunder overholder de aftaler, som er indgået med jobcenteret om jobsøgning,

8) registrerer sine jobsøgningsaktiviteter i en joblog på Jobnet, herunder overholder de aftaler, som er indgået med jobcenteret, jf. kapitel 13 e i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

9) er tilmeldt jobcenteret som arbejdssøgende, jf. kapitel 13 e i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og

10) har et godkendt cv på Jobnet og løbende vedligeholder det, jf. kapitel 13 e i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 3. I perioder, hvor en person er omfattet af reglen om mindre intensiv indsats, jf. § 75 ø, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, er personen ikke omfattet af pligten til at møde personligt op til samtaler eller pligten til tilbud m.v. efter kapitel 13 e i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 4. Personen skal for at modtage kontantydelse have bopæl og ophold i Danmark. Dette gælder dog ikke for EU-/EØS-borgere, i det omfang disse efter EU-retten er berettiget til ydelsen under ophold i et andet EU-/EØS-land.

Stk. 5. Kommunen kan endvidere i særlige tilfælde tillade, at kontantydelsen bevares under kortvarige ophold i udlandet, hvis

1) personen udøver aftalt eller fastsat samvær, som ikke kan foregå her i landet, med egne børn under 18 år,

2) personen har brug for nødvendig lægebehandling, som den pågældende ikke kan få her i landet, eller

3) der i øvrigt foreligger ganske særlige forhold.

Stk. 6. Det er en betingelse for at bevare retten til kontantydelse under ophold i udlandet, jf. stk. 5, at opholdet ikke hindrer, at personen kan opfylde betingelserne for ret til ydelsen, herunder at den pågældende kan deltage i tilbud m.v. efter kapitel 13 e i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 7. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om betingelserne, som en person skal opfylde, for at personen kan anses for at stå til rådighed for arbejde og tilbud m.v. efter kapitel 13 e i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesministeren kan endvidere fastsætte regler om betingelser for ophold i et andet EU-/EØS-land efter stk. 4, når personen, der modtager kontantydelse, er givet et tilbud m.v. efter kapitel 13 e i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Rimelige grunde til ikke at stå til rådighed

§ 11. Personen har ikke pligt til at stå til rådighed for arbejde, herunder henvist arbejde og tilbud m.v. efter kapitel 13 e i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvis

1) tilbuddet ikke kan anses for et rimeligt tilbud på grund af forhold, der vedrører tilbuddets indhold,

2) personen ikke kan arbejde på grund af sygdom eller der er risiko for, at helbredet forringes, hvis det hidtidige arbejde fortsættes,

3) afstanden mellem bopæl og arbejdssted medfører en urimelig belastning af personen på grund af transportvanskeligheder eller den tid, der går til transport,

4) personen har ret til fravær ved graviditet, barsel og adoption, i det omfang der under fravær efter barselslovens § 6, stk. 1 og 2, § 7, § 8, stk. 1-6, § 9, § 13 og § 14, stk. 1 og 2, er ret til dagpenge ved graviditet, barsel og adoption,

5) personen er nødt til at passe sine børn og der ikke kan anvises anden pasningsmulighed,

6) personen modtager støtte efter lov om social service til pasning af handicappet barn eller døende nærtstående eller efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel til pasning af alvorligt sygt barn,

7) personen aftjener værnepligt,

8) arbejdet er omfattet af en overenskomstmæssig konflikt eller

9) arbejdet omfatter udvikling og fremstilling af krigsmateriel.

Sanktioner m.v.

Fradrag i kontantydelse

§ 12. Udebliver en person uden rimelig grund fra en samtale i jobcenteret, som personen indkaldes til, jf. § 10, stk. 2, nr. 3, og § 75 ø i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, i perioder, hvor personen ikke deltager i tilbud m.v. efter kapitel 13 e i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, foretager kommunen fradrag i kontantydelse for de dage, der går, fra personen skulle være mødt til samtalen, og indtil kontakten til jobcenteret er genoprettet. Der foretages fradrag i ydelsen for den dag, hvor samtalen skulle have fundet sted, uanset om personen kontakter jobcenteret samme dag.

§ 13. Undlader en person, der modtager kontantydelse, at tilmelde sig som arbejdssøgende i jobcenteret, jf. § 10, stk. 2, nr. 9, og § 75 z, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller har personen undladt at lægge sit cv ind i Jobnet, jf. § 10, stk. 2, nr. 10, og § 75 z, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, foretager kommunen fradrag i ydelsen for de dage, hvor den pågældende ikke har været tilmeldt, eller hvor cv’et ikke har været lagt ind, medmindre den manglende tilmelding og indlæggelse af cv ikke skyldes personens forhold.

Stk. 2. Undlader en person, der modtager kontantydelse, at tjekke sine jobforslag på Jobnet og dermed bekræfte sin tilmelding som arbejdssøgende i jobcenteret, og er den pågældende som følge heraf blevet afmeldt som arbejdssøgende i henhold til § 75 z, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og regler fastsat i medfør heraf, foretager kommunen fradrag i kontantydelsen for de dage, hvor personen har været afmeldt, medmindre den manglende bekræftelse ikke skyldes personens forhold.

§ 14. Udebliver en person uden rimelig grund fra et tilbud m.v. efter kapitel 13 e i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal kommunen foretage fradrag i kontantydelsen. Dette gælder også, hvis personen uden rimelig grund ikke deltager aktivt i tilbuddet.

Stk. 2. Fradraget i kontantydelsen efter stk. 1 foretages for det antal dage, hvor den pågældende er udeblevet helt eller delvis.

Stk. 3. Kommunen kan foretage et forholdsmæssigt fradrag i godtgørelsen efter § 83, jf. § 75 æ, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, når personen uden rimelig grund udebliver fra et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Nedsættelse af kontantydelse

§ 15. Kontantydelsen nedsættes efter stk. 2, hvis en person, der modtager kontantydelse,

1) uden rimelig grund ophører med sit arbejde,

2) uden rimelig grund afviser arbejde,

3) undlader at give meddelelse om sygdom til jobcenteret eller arbejdsgiveren, jf. § 10, stk. 2, nr. 4,

4) uden rimelig grund undlader efter krav fra jobcenteret at søge konkrete job, jf. § 10, stk. 2, nr. 1,

5) uden rimelig grund undlader at give meddelelse om sygdom til kommunen i tilfælde, hvor personen er indkaldt til en samtale som led i sygeopfølgning eller foranstaltninger som led i sygeopfølgning, jf. § 10, stk. 2, nr. 5,

6) uden rimelig grund undlader at overholde aftaler om jobsøgning, jf. § 10, stk. 2, nr. 7, eller

7) uden rimelig grund undlader at registrere sine jobsøgningsaktiviteter i jobloggen på Jobnet i henhold til aftale indgået med jobcenteret, jf. § 10, stk. 2, nr. 8.

Stk. 2. Kontantydelsen til personer, som er omfattet af stk. 1, nedsættes med tre gange dagssatsen, jf. § 17, stk. 3, pr. hændelse.

Stk. 3. Nedsættelsen i kontantydelsen sker på grundlag af den ydelse, som personen på hændelsestidspunktet var eller ville være berettiget til. Der kan i en kalendermåned kun ske en enkelt nedsættelse efter stk. 1.

Stk. 4. Hvis kontantydelsen til en person er nedsat efter § 8, nedsættes beløbet efter stk. 2 med samme andel.

Ophør af kontantydelse ved manglende deltagelse i tilbud m.v. efter kapitel 13 e i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

§ 16. Kontantydelsen ophører, hvis en person uden rimelig grund

1) afviser eller ophører i tilbud m.v. efter kapitel 13 e i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller

2) har gentagne udeblivelser fra tilbud m.v. efter kapitel 13 e i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og udeblivelserne har et så betydeligt omfang, at det kan sidestilles med en afvisning af tilbuddet m.v.

Stk. 2. Kontantydelse til personen ophører, indtil personen igen deltager aktivt i tilbuddet m.v., jf. stk. 1.

Vejledning m.v.

§ 17. Det er en betingelse for fradrag i eller nedsættelse eller ophør af kontantydelse efter §§ 12-16, at kommunen skriftligt har informeret modtageren af kontantydelse om konsekvensen for ydelsen, hvis personen uden rimelig grund ikke møder til samtale, afslår arbejde, ikke deltager aktivt i tilbud m.v. Personen skal endvidere informeres om, hvilke skridt personen skal tage for igen at blive berettiget til kontantydelsen. Informationen skal gives, samtidig med at personen henvender sig til jobcenteret om tilbud m.v. med kontantydelse, indkaldelsen til samtale, henvisningen til arbejde m.v.

Stk. 2. Fradrag i eller nedsættelse eller ophør af kontantydelsen sker med virkning fra den dag, hvor personen uden rimelig grund har undladt at opfylde sine pligter efter § 10, stk. 1 og 2. Fradrag og nedsættelser i kontantydelsen skal ske inden for 3 hele kalendermåneder efter hændelsestidspunktet. Opgørelse af omfanget af udeblivelse fra tilbud efter § 14 kan ske som en samlet opgørelse for 1 måned. Partshøringen foretages i forbindelse med den samlede månedlige opgørelse.

Stk. 3. Fradrag efter §§ 12-14 sker med en gennemsnitssats pr. dag, hvor personen er udeblevet fra tilbud m.v. Hvis den månedlige kontantydelse til en person er nedsat, nedsættes fradraget pr. dag med samme andel. Gennemsnitssatsen fastsættes på grundlag af den årlige ydelse efter §§ 4-6 og fastsættes pr. dag beregnet på grundlag af en 5-dagesuge.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren offentliggør størrelsen af fradraget efter stk. 3 og § 15, stk. 2.

Udbetaling af kontantydelse, tilbagebetaling m.v.

§ 18. Kontantydelse kan tidligst udbetales med virkning fra det tidspunkt, hvor personen har henvendt sig til jobcenteret om, at personen ønsker at benytte sig af retten til tilbud om virksomhedspraktik eller nytteindsats efter kapitel 13 e i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Retter personen henvendelse til jobcenteret, når personen har afsluttet et tilbud m.v. efter kapitel 13 e i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, udbetaler kommunen kontantydelse fra det tidspunkt, hvor personen har henvendt sig til jobcenteret om, at personen på ny ønsker at benytte sig af retten til tilbud om virksomhedspraktik eller nytteindsats efter kapitel 13 e i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. Kontantydelse udbetales som et månedligt beløb. Udbetalingen sker bagud for 1 måned.

§ 19. Kommunen skal træffe afgørelse om tilbagebetaling,

1) når en person mod bedre vidende har undladt at give kommunen oplysninger som krævet efter § 11, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, eller

2) når en person mod bedre vidende uberettiget har modtaget kontantydelse.

Stk. 2. Kommunen kan endvidere træffe afgørelse om tilbagebetaling, når en person, der har modtaget kontantydelse, senere har fået udbetalt en erstatning, et underholdsbidrag el.lign., der dækker samme tidsrum og samme formål som den udbetalte ydelse.

Stk. 3. Tilbagebetalingskravet opkræves af kommunen efter regler fastsat af beskæftigelsesministeren i samråd med skatteministeren. Det kan herunder fastsættes, at en betalingsaftale bortfalder, hvis skyldneren trods påkrav udebliver med ydelser.

Stk. 4. Tilbagebetalingskravet bortfalder, når der er gået 3 år efter ydelsens ophør, uden at der har været økonomisk mulighed for at gennemføre kravet.

Flytning mellem kommuner

§ 20. Flytter en person, som har aftalt et tilbud m.v. efter kapitel 13 e i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, til en anden opholdskommune, har personen ret til at fortsætte forløbet med kontantydelse i den nye kommune. Udgifterne til kontantydelse afholdes af den nye opholdskommune.

Indberetning og udveksling af data samt digital kommunikation

§ 21. Kapitel 6 om det fælles it-baserede datagrundlag på beskæftigelsesområdet og Jobnet, kapitel 7 om dataansvar, indberetning, udveksling og videregivelse af oplysninger og kapitel 8 om kontrol i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. finder tilsvarende anvendelse for data, der er omfattet af ordningen om kontantydelse efter denne lov.

§ 22. Kapitel 4 a om digital kommunikation i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats finder tilsvarende anvendelse for personer omfattet af denne lov.

Finansiering

§ 23. Kommunen afholder endeligt udgifterne til vejledning, sagsbehandling og opfølgning og til administration i øvrigt.

Stk. 2. Staten refunderer 30 pct. af kommunens udgifter til kontantydelse. Dog refunderer staten 50 pct. for personer, der deltager i tilbud om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik eller nytteindsats efter kapitel 13 e i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der skal være tale om vejledning og opkvalificering, der består af uddannelser, der er omfattet af § 32, stk. 1, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvornår kommunen opfylder betingelserne for at få 50 pct. refusion efter stk. 2, herunder om, hvilken dokumentation kommunen skal fremlægge.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om udbetaling, administration, regnskab, revision og tilsyn m.v. for refusionen efter stk. 1 og 2 og kan herunder bestemme, at administrationen og udbetalingen til kommunerne kan varetages af en anden offentlig myndighed.

Klageadgang

§ 24. Kommunens afgørelser efter denne lov kan indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. jf. § 59 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Regulering m.v.

§ 25. En gang årligt den 1. januar reguleres med en satsreguleringsprocent efter lov om en satsreguleringsprocent og efter stk. 2 og 3 de beløb, som er nævnt i:

1) §§ 4-6 om kontantydelser til forsørgelse.

2) § 8, stk. 2, om fradrag for arbejdsindtægter m.v.

Stk. 2. Ved den årlige regulering af beløbene i stk. 1, nr. 1 og 2, anvendes satsreguleringsprocenten for det pågældende finansår med fradrag af en procentsats, jf. stk. 3.

Stk. 3. For finansåret 2016 udgør procentsatsen 0,3. For finansåret 2017 udgør procentsatsen 0,4. For finansårene 2018-2023 udgør procentsatsen 0,75.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren offentliggør størrelsen af de regulerede beløb.

Ikrafttræden og overgangsbestemmelse

§ 26. Loven træder i kraft den 1. marts 2015, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af § 10, stk. 2, nr. 8-10, § 13 og § 15, stk. 1, nr. 7.

Ændringer i anden lovgivning

§ 27. I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13. november 2014, som ændret bl.a. ved lov nr. 1367 af 16. december 2014, § 3 i lov nr. 1486 af 23. december 2014 og lov nr. 1521 af 27. december 2014 og senest ved lov nr. 53 af 27. januar 2015, foretages følgende ændring:

1. I § 13, stk. 14, indsættes efter »i samme lov«: »og kontantydelse efter lov om kontantydelse«.

§ 28. I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 12. september 2014, som ændret ved § 2 i lov nr. 720 af 25. juni 2014, § 1 i lov nr. 1486 af 23. december 2014 og § 1 i lov nr. 1487 af 23. december 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 51, stk. 2, nr. 2, og stk. 3, nr. 2, § 98 b, stk. 1, nr. 2, § 98 e, stk. 3, og § 99, stk. 2, nr. 2-4, indsættes efter », midlertidig arbejdsmarkedsydelse,«: »kontantydelse efter lov om kontantydelse,«.

2. Efter kapitel 13 d indsættes i afsnit IV:

»Kapitel 13 e

Indsats over for personer, som modtager kontantydelse efter lov om kontantydelse

Indsatsens indhold og varighed

§ 75 z. En person, der er omfattet af § 1 i lov om kontantydelse, kan få en beskæftigelsesrettet indsats efter reglerne i dette kapitel.

Stk. 2. Reglerne i kapitel 2 a, 4 a, 5, 6, 8, 9, 20 og 24 og regler fastsat i medfør heraf finder, i det omfang de gælder for personer omfattet af § 2, nr. 2, tilsvarende anvendelse for personer, der modtager kontantydelse, medmindre andet er bestemt i dette kapitel.

Stk. 3. Personen skal have tilbud om virksomhedspraktik eller nytteindsats efter kapitel 11 efter de regler, der gælder for personer omfattet af § 2, nr. 2. Jobcenteret kan dog efter en konkret vurdering i stedet vælge at give personen tilbud om vejledning og opkvalificering efter kapitel 10, tilbud om ansættelse med løntilskud efter kapitel 12 eller ansættelse som vikar i jobrotation efter kapitel 18 efter de regler, der gælder for personer omfattet af § 2, nr. 2, jf. dog stk. 6-8 og 11, samt § 75 æ.

Stk. 4. Tilbud og ansættelse som vikar i jobrotation kan gives hver for sig eller i kombination og kan alene gives, så længe personen er berettiget til kontantydelse.

Stk. 5. Jobcenteret skal give tilbud eller ansættelse som vikar i jobrotation således, at forløbet kan påbegyndes snarest muligt og senest 4 uger efter personens henvendelse.

Stk. 6. Den samlede varighed af det første forløb med tilbud eller jobrotation skal være på mindst 13 uger i sammenhæng, jf. dog stk. 4. Varigheden af de enkelte tilbud kan være

1) op til 4 uger for vejledning og opkvalificering,

2) mellem 4 og 13 uger for virksomhedspraktik,

3) op til 13 uger for nytteindsats og for ansættelse med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere og

4) op til 6 måneder for ansættelse med løntilskud hos private arbejdsgivere.

Stk. 7. Den ugentlige varighed af virksomhedspraktik kan være på op til 37 timer og af nytteindsats på op til 20 timer.

Stk. 8. Tilbud om vejledning og opkvalificering kan alene gives, i forbindelse med at en person har en ansættelseskontrakt med en virksomhed, hvor ansættelsen skal påbegyndes inden for 6 uger. Det er tillige en betingelse, at tilbuddet er en forudsætning for personens ansættelse, og at opkvalificeringen ligger ud over den opkvalificering, som arbejdsgiveren forudsættes at give, f.eks. i form af oplæring i arbejdsfunktioner eller arbejdsredskaber, der er særlige for den enkelte arbejdsgiver.

Stk. 9. Efter afslutning af et forløb med tilbud eller jobrotation har personen ret til en ny beskæftigelsesrettet indsats efter stk. 3, såfremt personen anmoder herom. Der er ingen minimumskrav til varigheden af efterfølgende tilbud eller jobrotation.

Stk. 10. Jobcenteret og personen kan inden for den samlede periode, hvor personen er i målgruppen for kontantydelse, aftale et samlet forløb, der omfatter flere tilbud eller jobrotationsvikariater efter stk. 3.

Stk. 11. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om anvendelsen af bestemmelserne i dette kapitel, herunder om de nærmere betingelser for tilbud.

Ydelser m.v.

§ 75 æ. Under tilbud om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og nytteindsats efter § 75 z modtager personen kontantydelse efter lov om kontantydelse.

Stk. 2. Under ansættelse med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere skal lønnen til personen efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag ligge på niveau med personens kontantydelse.

Stk. 3. Under tilbuddet kan personen modtage befordringsgodtgørelse m.v. efter §§ 82 og 83 efter de regler, der gælder for personer omfattet af § 2, nr. 2.

Fremmøde i jobcenteret og i tilbuddet

§ 75 ø. I perioder, hvor en person modtager kontantydelse, er i tilbud om ansættelse med løntilskud eller i jobrotationsvikariat, skal personen møde op til samtaler, hvis jobcenteret indkalder personen hertil. I perioder, hvor personen deltager i tilbud eller jobrotation, kan samtalerne dog afholdes telefonisk, digitalt eller ved brev.

Stk. 2. Personen er ikke omfattet af pligten til at møde personligt op til samtaler eller pligten til tilbud eller jobrotation efter dette kapitel, hvis personen opfylder betingelserne i § 21 f, stk. 1, nr. 1 eller 2. I så fald finder § 21 f, stk. 2, anvendelse.

Stk. 3. Jobcenteret kan på baggrund af en vurdering efter § 21 f, stk. 3, nr. 1-3, beslutte, at personen fortsat skal være omfattet af pligten til at møde op til samtaler og til at deltage i tilbud eller jobrotation.

Refusion

§ 75 å. Staten refunderer kommunens udgifter til tilbud og jobrotation efter § 75 z og udgifter efter § 75 æ, stk. 3, til befordringsgodtgørelse efter § 82 efter de regler, der gælder for personer omfattet af § 2, nr. 2, i kapitel 23.

Stk. 2. Staten refunderer kommunens udgifter efter § 75 æ, stk. 3, til godtgørelse efter § 83 med 50 pct.«

§ 29. I lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013, som ændret ved § 3 i lov nr. 790 af 28. juni 2013, lov nr. 512 af 26. maj 2014, § 7 i lov nr. 720 af 25. juni 2014, § 8 i lov nr. 1286 af 9. december 2014 og lov nr. 1368 af 16. december 2014, foretages følgende ændring:

1. § 34 b, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Har lønmodtageren modtaget arbejdsløshedsdagpenge, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse, efterløn, fleksydelse, ledighedsydelse eller kontanthjælp i ferieåret, kan udbetaling af feriepenge efter stk. 1 og 2 kun ske efter direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings forudgående godkendelse. Antallet af dage med de nævnte ydelser skal trækkes fra det antal dage, de uhævede feriepenge svarer til. Hvis der resterer et antal feriedage, meddeler direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering arbejdsgiveren, FerieKonto eller den, der i medfør af § 31 administrerer feriegodtgørelsen, for hvor mange dage der kan udbetales til lønmodtageren.«

§ 30. I lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 24. juni 2013, som ændret ved § 4 i lov nr. 790 af 28. juni 2013, § 7 i lov nr. 895 af 4. juli 2013, § 8 i lov nr. 1610 af 26. december 2013, § 11 i lov nr. 720 af 25. juni 2014 og § 6 i lov nr. 1486 af 23. december 2014, foretages følgende ændring:

1. I § 14, stk. 2, nr. 5, indsættes efter »lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret,«: »kommunale udgifter til kontantydelse efter lov om kontantydelse og udgifter til aktivering og befordring til modtagere af kontantydelse,«.

§ 31. I lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 1030 af 23. august 2013, som ændret ved § 7 i lov nr. 1610 af 26. december 2013, § 9 i lov nr. 720 af 25. juni 2014 og § 5 i lov nr. 1540 af 27. december 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, nr. 5, udgår »eller«.

2. I § 1, stk. 2, nr. 6, ændres »arbejdsløshedsforsikring m.v.« til: »arbejdsløshedsforsikring m.v., eller«.

3. I § 1, stk. 2, indsættes som nr. 7:

»7) kapitel 13 e i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som er omfattet af lov om kontantydelse.«

4. I § 7 b, stk. 1, ændres »5 og 6,« til: »5, 6 og 7,«.

§ 32. I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 10 af 12. januar 2015, foretages følgende ændringer:

1. I § 29, stk. 5, 2. pkt., § 32 a, stk. 3, nr. 4, og § 32 d, stk. 1, indsættes efter »arbejdsløshedsdagpenge,«: » midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse,«.

2. I § 32 d, stk. 1, indsættes efter »ledighedsydelse«: », ressourceforløbsydelse, uddannelseshjælp«.

§ 33. I lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 11 af 12. januar 2015, foretages følgende ændring:

1. I § 26, stk. 3, 2. pkt., indsættes efter »kontanthjælp,«: »ressourceforløbsydelse, uddannelseshjælp,«, og efter »arbejdsløshedsdagpenge,« indsættes: »midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse eller«, og »eller overgangsydelse« udgår.

§ 34. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 24. februar 2015

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/ Henrik Dam Kristensen