Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde
Kapitel 2 Definition og afgrænsning
Kapitel 3 Oprettelse af en lokal aktionsgruppe
Kapitel 4 Bestyrelsen for en lokal aktionsgruppe
Kapitel 5 Ansøgning om godkendelse af en tilskudsberettiget lokal aktionsgruppe
Kapitel 6 Udarbejdelse og godkendelse af en lokal udviklingsstrategi
Kapitel 7 Godkendelse af tilskudsberettigede lokale aktionsgrupper
Kapitel 8 En lokal aktionsgruppes opgaver
Kapitel 9 Koordinators opgaver
Kapitel 10 Budget til en tilskudsberettiget lokal aktionsgruppe
Kapitel 11 Tilskud til oprettelse og drift af en tilskudsberettiget lokal aktionsgruppe
Kapitel 12 Betingelser for tilsagn om tilskud
Kapitel 13 Udbetaling af tilskud
Kapitel 14 Underretningspligt
Kapitel 15 Kontrol
Kapitel 16 Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud
Kapitel 17 Ophør af tilskudsberettigede lokale aktionsgrupper
Kapitel 18 Straffebestemmelser
Kapitel 19 Ikrafttræden
Bilag 1 Kort over udpegede LAG-kommuner og småøer
Bilag 2 Oversigt over områder hvor der kan etableres en lokal aktionsgruppe i fiskeriområderne
Bilag 3 Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under hav- og fiskeriudviklingsprogrammet og under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020

I medfør af § 2, § 4, stk. 2, § 7, stk. 5, § 9 stk. 4, og § 11, i lov nr. 1360 af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden, § 2, § 4, stk. 2, § 7, stk. 5, § 9, stk. 4, og § 11 i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden, § 1, stk. 3, i forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014, § 5, stk. 3, i lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen og efter forhandling med justitsministeren og ministeren for miljø og fødevarer fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 1 i bekendtgørelse nr. 1811 af 22. december 2015 om henlæggelse af visse beføjelser til Erhversstyrelsen og afskæring af klageadgang efter lov om Landdistriktsfonden og lov om Hav- og Fiskerifonden:

Kapitel 1

Formål og anvendelsesområde

§ 1. Formålet med bekendtgørelsen er at fastsætte rammerne for lokalstyret udvikling i udpegede landdistrikter og fiskeriområder.

Stk. 2. Lokale aktører opretter og driver lokale aktionsgrupper med det formål at bidrage til udviklingen af lokalsamfundet i henhold til lokale udviklingsstrategier.

Stk. 3. Lokale aktionsgrupper administrerer dele af det danske landdistriktsprogram og hav- og fiskeriudviklingsprogram for perioden 2014-2020 og medvirker til at opfylde landdistriktsprogrammets og hav- og fiskeriudviklingsprogrammets målsætninger om vækst og udvikling i landdistrikterne og fiskeriområderne.

Kapitel 2

Definition og afgrænsning

§ 2. En lokal aktionsgruppe er en forening, som består af et partnerskab mellem lokale myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og borgere. En integreret lokal aktionsgruppe er finansieret af og omfatter aktiviteter under landdistriktsfonden og hav- og fiskerifonden.

Stk. 2. En lokal aktionsgruppes område består af et sammenhængende geografisk område og udgør mindst en kommune, der har mindst 10.000 indbyggere og højst 150.000 indbyggere. Den lokale aktionsgruppe følger som udgangspunkt kommunegrænserne. Der kan kun oprettes én tilskudsberettiget lokal aktionsgruppe for et givet område inden for henholdsvis landdistriktsprogrammet og hav- og fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2014-2020.

Stk. 3. I særligt begrundede tilfælde kan de i stk. 2 nævnte kriterier for en lokal aktionsgruppes geografiske område, antal indbyggere og antal af tilskudsberettigede lokale aktionsgrupper fraviges.

Stk. 4. Under landdistriktsprogrammet kan der oprettes lokale aktionsgrupper i de kommuner, der er angivet på kortet i bilag 1. Udpegningen er sket på grundlag af:

1) andel af befolkningen der bor i landdistrikter eller småbyer,

2) afstand til nærmeste større by, eller

3) markant tilbagegang i antallet af beskæftigede.

Stk. 5. Under fiskeriudviklingsprogrammet kan der oprettes lokale aktionsgrupper i de områder, der er angivet på kortet i bilag 2. Udpegningen er sket på grundlag af:

1) andel af beskæftigede i den samlede fiskerisektor og enten,

2) andel af beskæftigede i fiskeriet eller

3) landingsværdier.

Kapitel 3

Oprettelse af en lokal aktionsgruppe

§ 3. Erhvervsstyrelsen inviterer lokale aktører til at deltage i lokalstyret udvikling af landdistrikterne og fiskeriområderne.

Stk. 2. De lokale aktører tilkendegiver inden for en nærmere fastsat frist interesse for at medvirke i udvikling af landdistrikterne og fiskeriområderne.

Stk. 3. Efter svarfristens udløb træffer Erhvervsstyrelsen beslutning om, i hvilke områder der kan oprettes tilskudsberettigede lokale aktionsgrupper.

§ 4. En lokal aktionsgruppe oprettes som en uafhængig og non-profit forening med egne vedtægter og bestyrelse.

§ 5. Oprettelse af en lokal aktionsgruppe påbegyndes ved at der på lokalt initiativ mobiliseres lokale ressourcepersoner til et partnerskab. Mobilisering sker gennem oplysningskampagner, informationsmøder, kompetenceudvikling m.v.

Stk. 2. Partnerskabet afholder et informationsmøde om oprettelse af en lokal aktionsgruppe inden for et sammenhængende geografisk område, jf. § 2, stk. 4 og 5.

Stk. 3. På informationsmødet besluttes ved simpelt flertal, om der skal oprettes en lokal aktionsgruppe i det udpegede område, jf. bilag 1 og 2, eller om det pågældende geografiske område skal søge samarbejde med en eller flere nabokommuner. Partnerskabet informerer endvidere om mulighederne for lokalstyret udvikling, og deltagerne beslutter ved simpelt flertal, om partnerskabet skal søge om godkendelse som tilskudsberettiget lokal aktionsgruppe under landdistriktsprogrammet eller hav- og fiskeriprogrammet for 2014-2020 eller som integreret aktionsgruppe. Der udarbejdes et referat af mødet, som dirigenten og en repræsentant for partnerskabet underskriver.

Stk. 4. Informationsmødet er åbent for alle og skal bekendtgøres med mindst 14 dages varsel i lokale aviser og evt. andre medier, der som minimum dækker det sammenhængende geografiske område, hvor der påtænkes etableret en lokal aktionsgruppe, jf. stk. 2.

Stk. 5. Hvor en lokal aktionsgruppe bliver oprettet i et andet klart afgrænset geografisk område end efter § 2, stk. 4, skal den fremgangsmåde, som er beskrevet i § 5, stk. 3 og 4, følges.

Stk. 6. På en stiftende generalforsamling oprettes den lokale aktionsgruppe, og der vælges en bestyrelse for aktionsgruppen. Den stiftende generalforsamling skal bekendtgøres med mindst 14 dages varsel i lokale aviser og evt. andre medier, der som minimum dækker den forventede kommende lokale aktionsgruppes geografiske område. Efterfølgende afholder den lokale aktionsgruppe generalforsamling mindst en gang årligt. En generalforsamling skal bekendtgøres med mindst 14 dages varsel i lokale aviser og evt. andre medier, der som minimum dækker den lokale aktionsgruppes geografiske område.

Stk. 7. Fremmødte personer over 15 år med fast bopæl i den lokale aktionsgruppes geografiske område er stemmeberettigede på den stiftende generalforsamling. På efterfølgende generalforsamling er registrerede, fremmødte medlemmer af den lokale aktionsgruppe stemmeberettigede.

Stk. 8. Hvis den lokale aktionsgruppe er godkendt som tilskudsberettiget under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020, og partnerskabet på informationsmødet har besluttet at arbejde for at udvide aktionsgruppens aktiviteter til også at omfatte aktiviteter under hav- og fiskeriudviklingsprogrammet, jf. stk. 4, indkalder den lokale aktionsgruppe til en generalforsamling, hvis bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe er enige i at udvide den lokale aktionsgruppes aktiviteter. Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe fremsætter forslag til at:

1) udvide aktionsgruppens aktiviteter til også at omfatte aktiviteter under hav- og fiskeriudviklingsprogrammet,

2) ændre aktionsgruppens vedtægter til også at omfatte aktiviteter under hav- og fiskeriudviklingsprogrammet og

3) ændre bestyrelsens sammensætning til også at omfatte repræsentation af interesser fra fiskeriområdet.

Stk. 9. Generalforsamlingen skal bekendtgøres med mindst 14 dages varsel i lokale aviser og evt. andre medier, der som minimum dækker den påtænkte integrerede lokale aktionsgruppes geografiske område. Efterfølgende afholder den lokale aktionsgruppe generalforsamling mindst en gang årligt. En generalforsamling skal bekendtgøres med mindst 14 dages varsel i lokale aviser og evt. andre medier, der som minimum dækker den lokale aktionsgruppes geografiske område.

Stk. 10. Hvis generalforsamlingen er indkaldt af en lokal aktionsgruppe, der er oprettet under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020, er alle fremmødte personer over 15 år med fast bopæl i den påtænkte integrerede lokale aktionsgruppes geografiske område stemmeberettigede på den generalforsamling, hvor der fremsættes forslag om, at udvide den lokale aktionsgruppes aktiviteter til også at omfatte aktiviteter under hav- og fiskeriudviklingsprogrammet.

§ 6. Personer over 15 år med fast bopæl i den lokale aktionsgruppes geografiske område kan blive registreret som medlemmer. Medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, regionsrådet og det regionale vækstforum, jf. § 7, stk. 3, er dog undtaget fra bopælskravet.

Stk. 2. Personer med fast bopæl i et af de områder, der har etableret en lokal aktionsgruppe i henhold til § 2, stk. 3, kan dog også være medlem af den lokale aktionsgruppe, som er oprettet i den kommune, hvor personen har fast bopæl.

Kapitel 4

Bestyrelsen for en lokal aktionsgruppe

§ 7. Bestyrelsen tegner den lokale aktionsgruppe. Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe vælges blandt aktionsgruppens medlemmer på en generalforsamling, jf. § 6. Medlemmer kan vælges til bestyrelsen, hvis de er fyldt 18 år. Det er en betingelse for at blive valgt til bestyrelsen, at kandidaten er til stede på generalforsamlingen, eller at kandidaten har afgivet skriftlig fuldmagt og tilkendegivet, at vedkommende ønsker at blive valgt til bestyrelsen. Valgperioden for et bestyrelsesmedlem er 2 år, dog således at halvdelen af bestyrelsen er på valg ved hver ordinær generalforsamling.

Stk. 2. Formanden for bestyrelsen vælges af generalforsamlingen.

Stk. 3. Hver kommunalbestyrelse, regionsråd, vækstforum og Bornholms Regionskommune kan på forhånd udpege medlemmer af bestyrelsen, jf. dog stk. 7.

Stk. 4. Det skal tilstræbes, at bestyrelsen sammensættes af personer, der repræsenterer aktionsgruppens geografiske område og kan varetage interesserne inden for landdistrikter og fiskeriområder afhængig af aktionsgruppens aktiviteter for nedenstående fire socioøkonomiske grupper:

1) lokale borgere,

2) lokale virksomheder, erhvervsorganisationer og fagforeninger, herunder inden for fiskeri og/eller akvakultursektoren

3) lokale natur-, miljø-, kultur-, borger- og fritidsforeninger og

4) offentlige myndigheder.

Stk. 5. Der skal tilstræbes en ligelig køns-, alders- og geografisk fordeling i bestyrelsen.

Stk. 6. Bestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer, dog mindst syv.

Stk. 7. Repræsentanter for hver af de i stk. 4, nævnte socioøkonomiske grupper kan højst udgøre 49 pct. af bestyrelsens medlemmer.

Stk. 8. Medlemmer af en lokal aktionsgruppe kan kun vælges til bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe, som dækker det geografiske område, hvor de har bopæl, jf. § 6.

§ 8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

Stk. 2. Ved beslutning om indstilling af projekter til godkendelse og afgørelse i Erhvervsstyrelsen skal mindst 51 pct. af stemmerne repræsentere de socioøkonomiske grupper nævnt i § 7, stk. 4, nr. 1-3.

Stk. 3. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der skrives referat af bestyrelsesmøderne. Referatet skal godkendes af bestyrelsen.

§ 9. Generalforsamlingen for den lokale aktionsgruppe fastsætter som minimum de i bilag 3 angivne standardvedtægter for foreningen. Vedtægterne for den lokale aktionsgruppe skal godkendes af Erhvervsstyrelsen.

Stk. 2. Hvis der foretages ændring af vedtægter eller af bestyrelsens sammensætning, skal underretning herom indsendes til Erhvervsstyrelsens godkendelse senest 14 dage efter beslutningen.

Stk. 3. Regelgrundlaget for de lokale aktionsgrupper har forrang for foreningens vedtægter. Ændres regelgrundlaget, foretager bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe konsekvensrettelse af foreningens vedtægter i overensstemmelse med ændringen af regelgrundlaget. Disse konsekvensrettelser skal efterfølgende godkendes af Erhvervsstyrelsen.

Kapitel 5

Ansøgning om godkendelse af en tilskudsberettiget lokal aktionsgruppe

§ 10. Den lokale aktionsgruppe ansøger efter den stiftende generalforsamling Erhvervsstyrelsen om godkendelse som en tilskudsberettiget lokal aktionsgruppe. På tilsvarende vis kan aktionsgruppen søge om godkendelse af udvidelse af aktionsgruppens aktiviteter til også at omfatte aktiviteter under hav- og fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2014-2020, I ansøgningen skal der redegøres for:

1) afgrænsning af aktionsgruppens geografiske område,

2) aktionsgruppens oprettelse,

3) aktionsgruppens sammensætning, kompetencer, ressourcer og færdigheder,

4) aktionsgruppens vurdering af de lokale udfordringer og behov,

5) aktionsgruppens forslag til den lokale udviklingsstrategis hovedlinjer,

6) aktionsgruppens vilje og evne til at indgå i tværgående samarbejdsrelationer,

7) finansiering,

8) den forholdsmæssige fordeling mellem budget fra landdistriktsfonden og hav- og fiskerifonden, hvis den lokale aktionsgruppe ønskes godkendt som en integreret aktionsgruppe, jf. § 5, stk. 8, og

9) aktionsgruppens eventuelle beslutning om overtagelse af aktiviteter og forpligtelser, jf. § 36, stk. 2.

Stk. 2. Ansøgningsskema om godkendelse som en tilskudsberettiget lokal aktionsgruppe er tilgængeligt på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Ansøgningen skal indsendes til Erhvervsstyrelsen vedlagt kopi af annoncering af og referat af informationsmøde og stiftende generalforsamling.

Stk. 3. Erhvervsstyrelsen fastsætter frist for indsendelse af ansøgninger i medfør af stk. 1. Fristen vil blive offentliggjort på styrelsens hjemmeside.

Stk. 4. Erhvervsstyrelsen kan efter begrundet ansøgning meddele dispensation fra fristen for indsendelse af ansøgning om godkendelse som en tilskudsberettiget lokal aktionsgruppe.

Kapitel 6

Udarbejdelse og godkendelse af en lokal udviklingsstrategi

§ 11. Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe udarbejder og gennemfører en lokal udviklingsstrategi ved at indstille projekter, der kan bidrage til at nå strategiens mål, til tilskud.

Stk. 2. En lokal udviklingsstrategi skal afspejle anvendelsen af LEADER-metoden og som minimum omfatte:

1) afgrænsning af det område og den befolkning som strategien dækker,

2) en analyse af udviklingsbehovet og potentialet i området, herunder en analyse af områdets styrker, svagheder, muligheder og trusler,

3) en beskrivelse af strategien, dens mål og integrerende og innovative karakter. Der skal opstilles klare og målbare mål i et hierarki af målsætninger for output eller resultater,

4) en tilkendegivelse af om den lokale aktionsgruppes aktiviteter omfatter samarbejdsprojekter, herunder transnationale samarbejdsprojekter,

5) en beskrivelse af processen med at involvere lokalsamfundet i udviklingen af strategien,

6) en handlingsplan der beskriver, hvordan målene omsættes til aktiviteter,

7) en beskrivelse af strategiens forvaltnings- og kontrolordninger, der dokumenterer den lokale aktionsgruppes evne til at gennemføre strategien og en beskrivelse af specifikke evalueringsinitiativer,

8) en finansieringsplan for strategien med oplysning om den planlagte tildeling fra de Europæiske Struktur- og Investeringsfonde, herunder landdistriktsfonden og hav- og fiskerifonden,

9) en tilkendegivelse af, om den lokale aktionsgruppe vil gøre brug af landdistriktsfonden som ledende fond, jf. stk. 4,

10) prioriteringskriterier for udvælgelse af projektansøgninger til tilskud, jf. stk. 3 og

11) angivelse af minimumspoint for, at en projektansøgning kan komme i betragtning til tilskud.

Stk. 3. Hvis den lokale aktionsgruppe er godkendt som integreret tilskudsberettiget aktionsgruppe under landdistrikts- og hav- og fiskeriudviklingsprogrammerne for perioden 2014-2020, jf. § 5, stk. 8, skal bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe udarbejde et tillæg til den godkendte lokale udviklingsstrategi under landdistriktsprogrammet. Tillægget skal omfatte de i stk. 2, nr. 1-11, nævnte elementer, og de i nr. 3 og 8 nævnte elementer skal udarbejdes særskilt for hvert af de to programmer.

Stk. 4. Hvis en tilskudsberettiget lokal aktionsgruppe, jf. § 10, stk. 1, som er godkendt under landdistrikts- og hav- og fiskeriudviklingsprogrammerne for perioden 2014-2020, ikke vil gøre brug af landdistriktsfonden som ledende fond, jf. stk. 2, nr. 9, skal den lokale aktionsgruppe angive en nøgle for fordelingen af udgifter til drift mellem landdistriktsfonden og hav- og fiskerifonden samt en redegørelse for valg af fordelingsnøgle. Udgifter til drift kan være udgifter til løn, kommunikation, informationsaktiviteter og øvrige driftsudgifter.

Stk. 5. Erhvervsstyrelsen fastsætter retningslinjer for udarbejdelse og anvendelse af prioriteringskriterier for udvælgelse af projektansøgninger.

Stk. 6. Den lokale udviklingsstrategi er den lokale aktionsgruppes vigtigste styringsredskab og kan foruden de i stk. 2 nævnte oplysninger indeholde yderligere målsætninger for lokal udvikling, som ikke søges medfinansieret under landdistriktsprogrammet eller hav og fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2014-2020.

Stk. 7. Ansøgning om godkendelse af den lokale udviklingsstrategi skal ske på Erhvervsstyrelsens ansøgningsskema, som er tilgængeligt på styrelsens hjemmeside.

Stk. 8. Medlemmerne af den lokale aktionsgruppe godkender den lokale udviklingsstrategi, før den sendes til godkendelse i Erhvervsstyrelsen. Medlemmernes godkendelse kan ske efter den stiftende generalforsamling ved en afstemning. Afstemningsmetode og afstemningsresultat skal kunne dokumenteres f.eks. ved en opgørelse bekræftet af formanden og to bestyrelsesmedlemmer eller ved et referat af en generalforsamling underskrevet af dirigenten og formanden.

Stk. 9. Regionsrådet i den pågældende region, det regionale vækstforum i den pågældende region og den berørte kommune, de berørte kommuner eller Bornholms Regionskommune godkender inden for en frist af 14 dage, at den lokale udviklingsstrategi er i overensstemmelse med henholdsvis de regionale vækst- og udviklingsstrategier og de kommunale udviklingsstrategier. I tilfælde hvor en lokal aktionsgruppes geografiske område ligger i to eller flere regioner, godkender de berørte regioner og værksfora den lokale udviklingsstrategi inden for en frist af 14 dage, at strategien er i overensstemmelse med de regionale vækst- og udviklingsstrategier.

Stk. 10. Den lokale udviklingsstrategi skal indsendes til Erhvervsstyrelsen og være vedlagt dokumentation for, at den lokale udviklingsstrategi har opnået godkendelse af den lokale aktionsgruppes medlemmer, den relevante eller de relevante regioner, det relevante regionale vækstforum eller de relevante regionale vækstfora og den relevante eller de relevante kommuner eller Bornholms Regionskommune.

Stk. 11. Erhvervsstyrelsen fastsætter frist for indsendelse af ansøgninger i medfør af stk. 10. Fristen vil blive offentliggjort på styrelsens hjemmeside.

Stk. 12. Erhvervsstyrelsen kan efter begrundet ansøgning meddele dispensation fra fristen for indsendelse af den lokale udviklingsstrategi.

Stk. 13. Senere ændringer af den godkendte lokale udviklingsstrategi skal godkendes af aktionsgruppens medlemmer og derefter godkendes efter proceduren i stk. 7-8. Herefter sender bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe den ændrede udviklingsstrategi til godkendelse i Erhvervsstyrelsen.

Kapitel 7

Godkendelse af tilskudsberettigede lokale aktionsgrupper

§ 12. Erhvervsstyrelsen nedsætter et indstillingsudvalg med repræsentation fra regionale og lokale myndigheder, repræsentation fra relevante interesseorganisationer, landdistriktsaktører, fiskeriaktører og eksperter på landdistrikts- og fiskeriområdet. En repræsentant for Erhvervsstyrelsen er formand for indstillingsudvalget.

§ 13. Indstillingsudvalget vurderer de indsendte ansøgninger om godkendelse som tilskudsberettigede lokale aktionsgrupper i forhold til den forventede opnåede merværdi for lokaludviklingen. Indstillingsudvalget lægger i sin vurdering af ansøgningerne vægt på:

1) aktionsgruppens sammensætning og repræsentativitet,

2) aktionsgruppens kompetencer, ressourcer og færdigheder,

3) aktionsgruppens vurdering af de lokale udfordringer og behov og

4) aktionsgruppens vilje og evne til at indgå tværgående samarbejdsrelationer.

Stk. 2. Indstillingsudvalget indstiller de ansøgninger om godkendelse af lokale aktionsgrupper, som indstillingsudvalget vurderer, kan bidrage effektivt til at nå målene om vækst og udvikling, jf. § 1, stk. 3, til godkendelse i Erhvervsstyrelsen.

Stk. 3. Erhvervsstyrelsen træffer på grundlag af indstillingerne fra indstillingsudvalget afgørelse om godkendelse af lokale aktionsgrupper.

§ 14. Indstillingsudvalget foretager en vurdering af de lokale udviklingsstrategier med vægt på anvendelsen af LEADER-metoden og:

1) lokalsamfundets involvering i udarbejdelse af strategien, herunder partnerskabets bredde og repræsentativitet i forhold til sammensætning af lokalsamfundet,

2) aktionsgruppens kompetencer, ressourcer og færdigheder,

3) aktionsgruppens prioritering af tværgående samarbejdsrelationer,

4) strategiens mål og indsatsers relevans og lokale forankring,

5) strategiens logiske sammenhæng og kvalitet,

6) strategiens sammenhæng med kommunale, regionale og andre udviklingsindsatser,

7) aktionsgruppens erfaringer og kompetenceniveau, herunder kompetence til kommunikation og formidling.

8) klar organisering og gennemsigtige beslutningsprocedurer i partnerskabet,

9) kritisk masse i området,

10) strategiens innovative karakter,

11) samarbejde og lokal forankring og

12) budgettets prioritering i forhold til de strategiske mål og indsatser.

Stk. 2. Indstillingsudvalget indstiller de udviklingsstrategier, som indstillingsudvalget vurderer, kan bidrage effektivt til at nå målene om vækst og udvikling, jf. § 1, stk. 3, til godkendelse i Erhvervsstyrelsen.

Stk. 3. Kun udviklingsstrategier fra lokale aktionsgrupper, der er etableret og godkendt af Erhvervsstyrelsen, kan komme i betragtning.

Stk. 4. Erhvervsstyrelsen træffer på grundlag af indstillingerne fra indstillingsudvalget afgørelse om godkendelse af lokale udviklingsstrategier.

§ 15. Indstillingsudvalget fungerer i programperioden 2014-2020.

Kapitel 8

En lokal aktionsgruppes opgaver

§ 16. Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe har under hensyntagen til LEADER-metoden ansvaret for at drive den lokale aktionsgruppe, herunder at:

1) Udarbejde og gennemføre en lokal udviklingsstrategi, jf. § 11.

2) Opbygge lokale aktørers kompetencer til at udvikle og gennemføre projekter.

3) Udarbejde gennemsigtige udvælgelsesprocedurer og objektive udvælgelseskriterier for indstilling af projekter til tilskud.

4) Indkalde projektansøgninger ved ansøgningsrunder. Indkaldelsen skal være offentlig tilgængelig.

5) Modtage og vurdere om ansøgninger om tilskud til projekter er i overensstemmelse med den lokale aktionsgruppes lokale udviklingsstrategi.

6) Dokumentere sammenhæng mellem den lokale udviklingsstrategi og de projekter den lokale aktionsgruppe indstiller til tilskud med henvisning til relevante mål i strategien.

7) Prioritere og indstille ansøgninger om tilsagn om tilskud til projekter inden for en given ansøgningsrunde til tilskud med angivelse af en tilskudsprocent eller til afslag. Prioritering af ansøgninger sker på grundlag af de i udviklingsstrategien anførte prioriteringskriterier, jf. § 11, stk. 2. Kun ansøgninger, der har opnået de i den lokale udviklingsstrategi anførte minimumspoint, kan komme i betragtning til tilskud.

8) Kvalitetssikre projektansøgninger, der indstilles til tilskud, og udbetalingsansøgninger, før de sendes til legalitetskontrol og afgørelse i Erhvervsstyrelsen.

9) Give besked til ansøgere, der ikke indstilles til tilskud i en given ansøgningsrunde.

10) Fremme netværk og samarbejde på tværs af sektorer og initiere innovative lokale projekter med henblik på at gennemføre den lokale udviklingsstrategi.

11) Sørge for en effektiv drift af den lokale aktionsgruppe.

12) Dokumentere bestyrelsens prioritering af ansøgninger om tilskud til projekter og bestyrelsesmedlemmernes habilitet samt andre personers habilitet, når de udfører opgaver for bestyrelsen i forbindelse med beslutning om indstilling af ansøgninger til tilskud.

13) Arbejde for at sikre fremdrift i støttede projekter.

14) Overvåge og evaluere gennemførelsen af den lokale udviklingsstrategi med årlig rapportering til Erhvervsstyrelsen og til den lokale aktionsgruppes medlemmer gennem den årlige generalforsamling.

15) Varetage den overordnede ledelse af den lokale aktionsgruppes virksomhed og føre tilsyn med den lokale aktionsgruppes daglige ledelse.

16) Føre tilsyn med, at betingelserne for tilsagn om driftstilskud overholdes, herunder at tilskudsmidlerne alene anvendes til betaling af udgifter, der kan henføres direkte til oprettelse og drift af den lokale aktionsgruppe.

17) Afsyne projekter i forbindelse med anmodning om udbetaling af tilskud.

18) Føre tilsyn med at det udbetalte driftstilskud, jf. § 22, stk. 2 og 3 ved udgangen af 2022 ikke overstiger 25 pct. af det samlede tilskud, der er udbetalt til tilsagnshaverne inden for den enkelte lokale aktionsgruppes område.

19) I de tilfælde, hvor en lokal aktionsgruppe dækker et område, der tidligere har været dækket af en anden lokal aktionsgruppe, overtager og opbevarer den lokale aktionsgruppe relevante dokumenter og anvender indkøbte materialer og udstyr fra denne, jf. § 32.

Stk. 2. Inden for det budget, den lokale aktionsgruppe har til rådighed, indstiller bestyrelsen til Erhvervsstyrelsen alene ansøgninger om tilsagn om tilskud, som bestyrelsen vurderer medvirker bedst til at nå mindst et mål i den lokale aktionsgruppes udviklingsstrategi.

§ 17. Offentlighedsloven, bortset fra bestemmelserne i §§ 11-12 og §§ 15-17, samt forvaltningsloven finder anvendelse på al virksomhed, der udøves af de lokale aktionsgrupper.

Stk. 2. Medlemmer af en lokal aktionsgruppes bestyrelse og personer, der udfører opgaver for bestyrelsen, har tavshedspligt med hensyn til fortrolige oplysninger, som de bliver bekendt med ved varetagelsen af deres opgaver for aktionsgruppen. Straffelovens §§ 152 og 152 c-f finder tilsvarende anvendelse, jf. forvaltningslovens § 27, stk. 7.

Kapitel 9

Koordinators opgaver

§ 18. Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe indgår kontrakt med en eller flere koordinatorer, som bistår bestyrelsen i at udføre sine opgaver. Koordinatoren understøtter bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe ved bl.a. at løse administrative opgaver.

Stk. 2. Koordinatoren skal bl.a.:

1) Varetage administrative opgaver.

2) Styre den daglige drift, herunder aktionsgruppernes økonomi, rapportering, overvågning og evaluering.

3) Fremme gode projekter gennem opsøgende arbejde og vejledning af ansøgere og potentielle ansøgere.

4) Tage initiativ til etablering af netværk og tværgående samarbejder på tværs af interesser, sektorer og geografiske områder.

5) Varetage den daglige koordination af de lokale aktionsgruppes opgaver.

Stk. 3. Koordinator kvalitetssikrer projektansøgninger, som bestyrelserne har indstillet til tilskud og ansøgninger om udbetaling af projekttilskud, inden ansøgningerne sendes til Erhvervsstyrelsen.

Stk. 4. En koordinator skal have de nødvendige faglige og personlige kvalifikationer.

Stk. 5. Erhvervsstyrelsen kan fastlægge nærmere retningslinjer for koordinatorens opgaver.

Kapitel 10

Budget til en tilskudsberettiget lokal aktionsgruppe

§ 19. Erhvervsstyrelsen tildeler hvert år inden for de afsatte bevillingsmæssige rammer et samlet budget til en lokal aktionsgruppe til brug for gennemførelsen af den godkendte lokale udviklingsstrategi, jf. § 11, stk. 4.

Stk. 2. Budgettet til de lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet bliver fordelt efter følgende kriterier:

1) Grundbeløb pr. udpeget kommune.

2) Grundbeløb pr. kommune med negativ befolkningsudvikling.

3) Særlig begunstigelse af de 27 småøer i Sammenslutningen af Danske Småøer.

Stk. 3. Budgettet til de godkendte lokale aktionsgrupper under hav- og fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2014-2020 bliver fordelt efter følgende kriterier:

1) Grundbeløb pr. udpeget kommune.

2) Særlig begunstigelse af de 27 småøer i Sammenslutningen af Danske Småøer.

Kapitel 11

Tilskud til oprettelse og drift af en tilskudsberettiget lokal aktionsgruppe

§ 20. Erhvervsstyrelsen kan inden for de afsatte bevillingsmæssige rammer afholde udgifter, der er forbundet med at mobilisere og kompetenceudvikle lokale landdistriktsaktører og fiskeriaktører under landdistrikts- og hav- og fiskeriudviklingsprogrammet for programperioden, oprette lokale aktionsgrupper og forberede lokale udviklingsstrategier eller tillæg hertil.

§ 21. Erhvervsstyrelsen kan inden for de afsatte bevillingsmæssige rammer meddele tilsagn til aktionsgrupperne om tilskud til udgifter forbundet med at mobilisere og oprette en lokal aktionsgruppe samt forberede og udvikle en lokal udviklingsstrategi.

Stk. 2. Tilsagnsbeløbet dækker nødvendige udgifter til løn og køb af varer og ydelser, der kan dokumenteres afholdt og betalt og klart kan henføres til de i stk. 1 nævnte aktiviteter.

Stk. 3. Uforbrugte og annullerede tilsagnsmidler tilfalder Erhvervsstyrelsen.

Stk. 4. Lokale aktionsgrupper, der har opnået Erhvervsstyrelsens godkendelse, kan afholde tilskudsberettigede udgifter, der er forbundet med at mobilisere og oprette en lokal aktionsgruppe eller udvide en lokal aktionsgruppes aktiviteter samt forberede og udvikle en lokal udviklingsstrategi eller tillæg hertil.

Stk. 5. Tilsagn fra henholdsvis landdistriktsfonden og hav- og fiskerifonden til afholdelse af udgifter forbundet med at drive den integrerede lokale aktionsgrupper, jf. § 5, stk. 8, skal gives separat.

§ 22. Erhvervsstyrelsen meddeler inden for de afsatte bevillingsmæssige rammer under henholdsvis landdistriktsprogrammet og hav- og fiskeriudviklingsprogrammet tilsagn om tilskud til udgifter forbundet med at drive den lokale aktionsgruppe og gennemføre den lokale udviklingsstrategi.

Stk. 2. Tilsagnsbeløbet dækker nødvendige udgifter til løn og køb af varer og ydelser, der kan dokumenteres afholdt og betalt og klart kan henføres til de i stk. 1 nævnte aktiviteter.

Stk. 3. Bestyrelserne for de lokale aktionsgrupper kan inden for det efter stk. 1, nævnte tilskud afsætte midler til at aflønne koordinatorer med særlige kompetencer til at kvalitetssikre ansøgninger, jf. § 18, stk. 3.

Stk. 4. Lokale aktionsgrupper, der har opnået Erhvervsstyrelsens godkendelse, kan afholde tilskudsberettigede udgifter, der er forbundet med at drive de lokale aktionsgrupper, med virkning fra den 1. januar 2015.

Stk. 5. Tilsagn fra henholdsvis landdistriktsfonden og hav- og fiskerifonden til afholdelse af udgifter forbundet med at drive den integrerede lokale aktionsgrupper, jf. § 5, stk. 8, skal gives separat.

Kapitel 12

Betingelser for tilsagn om tilskud

§ 23. Det er en betingelse for tilsagn om tilskud i henhold til §§ 21-22, at bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe hvert år udarbejder et regnskab for driften af den lokale aktionsgruppe, en beretning for bestyrelsens arbejde i det forgangne regnskabsår samt et drifts- og likviditetsbudget for det kommende år. Regnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret uafhængig revisor, før det fremlægges sammen med den tilhørende revisionsprotokol for generalforsamlingen til godkendelse. Hvis den lokale aktionsgruppe er godkendt som tilskudsberettiget under landdistriktsprogrammet og hav- og fiskeriudviklingsprogrammet, jf. § 5, stk. 8, er det endvidere en betingelse for tilsagn om tilskud, at aktionsgruppen udarbejder to separate regnskaber og drifts- og likviditetsbudgetter, ét for hvert af de to programmer.

Stk. 2. Kopi af det godkendte regnskab med tilhørende revisionsprotokol, beretning, budget, referat af generalforsamlingen og oversigt over bestyrelsens sammensætning skal indsendes til Erhvervsstyrelsen, således at det er modtaget i styrelsen senest den 1. juni det følgende regnskabsår.

Stk. 3. Beretningen og oversigten over bestyrelsens sammensætning skal indsendes på særlige skemaer, der er tilgængelige på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

§ 24. Ved den lokale aktionsgruppes sekretariatskontor anbringes et oplysningsskilt i overensstemmelse med reglerne i punkt 2 i bilag XII, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013. Skiltning dokumenteres i forbindelse med indsendelse til Erhvervsstyrelsen af det godkendte regnskab, jf. § 23, stk. 2.

§ 25. Erhvervsstyrelsen kan i den årlige tilsagnsskrivelse fastsætte yderligere betingelser for tilskud, end angivet ovenfor.

Kapitel 13

Udbetaling af tilskud

§ 26. Ansøgning om udbetaling af tilskud til den lokale aktionsgruppe indsendes til Erhvervsstyrelsen, der udbetaler det årlige tilskud som kvartalsvise à conto beløb på grundlag af et budget fra den lokale aktionsgruppe, eller udbetaler tilskuddet på grundlag af aktionsgruppens opgørelse over dokumenterede betalte udgifter.

Stk. 2. Hvis den lokale aktionsgruppe er godkendt som tilskudsberettiget integreret lokal aktionsgruppe under landdistriktsprogrammet og hav- og fiskeriudviklingsprogrammet, jf. § 5, stk. 8, skal aktionsgruppen angive, hvilken fond der søges om tilskud fra.

§ 27. Ansøgning om udbetaling af tilskud til udgifter forbundet med at mobilisere og oprette en lokal aktionsgruppe samt forberede og udvikle en lokal udviklingsstrategi, jf. § 21, kan tidligst ske fra tidspunktet for Erhvervsstyrelsens godkendelse som tilskudsberettiget lokal aktionsgruppe.

Stk. 2. Lønsedler, fakturaer og andre relevante bilag skal være dateret og specificeret således, at udgiften klart kan henføres til en tilskudsberettiget og nødvendig aktivitet, jf. 21, stk. 2.

§ 28. Ansøgning om udbetaling af tilskud som kvartalsvise à conto beløb skal ske på et særligt skema, der er tilgængeligt på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Der kan højst søges om et beløb, der svarer til det forventede forbrug i et givet kvartal.

Stk. 2. Det er en betingelse for udbetaling af tilskud som kvartalsvise à conto beløb, at den lokale aktionsgruppe årligt inden den 1. marts indsender dokumentation for anvendelsen af udbetalte à conto beløb i det foregående år til Erhvervsstyrelsen. Opgørelsen af udgifterne skal udarbejdes på et særligt skema, der er tilgængeligt på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Skemaet vedlægges alle udgiftsbilag samt dokumentation for betaling. Hvis den lokale aktionsgruppe har modtaget à conto beløb fra landdistriktsprogrammet og hav- og fiskeriudviklingsprogrammet skal den lokale aktionsgruppe udarbejde to separate opgørelser, én for hvert af de to programmer.

Stk. 3. Lønsedler, fakturaer og andre relevante bilag vedrørende udgifter, der er afholdt efter den stiftende generalforsamling, skal være dateret og specificeret således, at udgiften klart kan henføres til en tilskudsberettiget og nødvendig aktivitet. Lønsedler vedrørende løn, der er afholdt af den lokale aktionsgruppe efter den stiftende generalforsamling, skal være udstedt af den lokale aktionsgruppe for at være tilskudsberettigede. Fakturaer og andre relevante bilag vedrørende udgifter, der er afholdt efter den stiftende generalforsamling, herunder afholdelse af lønudgifter i henhold til administrationsaftale mellem den lokale aktionsgruppe og en ekstern leverandør, skal være udstedt til den lokale aktionsgruppe for at være tilskudsberettigede. Der kan ikke udbetales tilskud á conto for andet kvartal det følgende år, førend dokumentation for afholdte udgifter det foregående år er modtaget.

Stk. 4. Fakturaer og andre relevante bilag, herunder afholdelse af lønudgifter i henhold til administrationsaftale mellem den lokale aktionsgruppe og en ekstern leverandør, vedrørende udvidelse af aktionsgruppens aktiviteter, jf. § 5, stk. 8, skal være udstedt til den lokale aktionsgruppe godkendt under landdistriktsprogrammet. Lønsedler vedrørende udvidelse af aktionsgruppens aktiviteter, jf. § 5, stk. 8, skal være udstedt af den lokale aktionsgruppe godkendt under landdistriktsprogrammet.

Stk. 5. Erhvervsstyrelsen kan foretage regulering af à conto beløbet på baggrund af den årlige opgørelse i forbindelse med næstfølgende à conto udbetaling.

§ 29. Ansøgning om udbetaling af tilskud på baggrund af dokumenterede betalte udgifter skal ske på et særligt skema, der er tilgængeligt på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Skemaet vedlægges alle udgiftsbilag samt dokumentation for betaling. Hvis den lokale aktionsgruppe er godkendt som integreret aktionsgruppe under landdistrikts- og hav- og fiskeriudviklingsprogrammerne, jf. § 10, stk. 1, skal bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe udarbejde to separate ansøgninger, én for hvert af de to programmer.

Stk. 2. Lønsedler, fakturaer og andre relevante bilag vedrørende udgifter, der er afholdt efter den stiftende generalforsamling, skal være dateret og specificeret således, at udgiften klart kan henføres til en tilskudsberettiget og nødvendig aktivitet. Lønsedler vedrørende løn, der er afholdt efter den stiftende generalforsamling skal være udstedt af den lokale aktionsgruppe for at være tilskudsberettigede. Fakturaer og andre relevante bilag vedrørende udgifter, der er afholdt efter den stiftende generalforsamling, herunder afholdelse af lønudgifter i henhold til administrationsaftale mellem den lokale aktionsgruppe og en ekstern leverandør, skal være udstedt til den lokale aktionsgruppe for at være tilskudsberettigede. Der kan én gang i kvartalet indsendes anmodning om udbetaling til Erhvervsstyrelsen.

Stk. 3. Betingelsen om, at fakturaer og betalingsdokumentation skal være udstedt til den lokale aktionsgruppe, finder anvendelse for udgifter, der er afholdt efter den stiftende generalforsamling. Hvis den lokale aktionsgruppe er godkendt som tilskudsberettiget under landdistriktsprogrammet, skal fakturaer være udstedt til den lokale aktionsgruppe, hvis fakturaen vedrører udvidelse af aktionsgruppens aktiviteter til også at omfatte aktiviteter under hav- og fiskeriudviklingsprogrammet.

§ 30. Kørselsgodtgørelse sker i henhold til statens lave takst gældende for tidspunktet for kørslen.

§ 31. Udbetaling af tilskud sker til den lokale aktionsgruppes NemKonto.

§ 32. Ansøgning om udbetaling af tilskud og originale regnskabsbilag skal holdes tilgængeligt i 5 år regnet fra udbetalingsdatoen.

Kapitel 14

Underretningspligt

§ 33. En lokal aktionsgruppe skal i hele perioden, hvor betingelserne for tilsagn om tilskud skal opfyldes, på forlangende afgive erklæring til Erhvervsstyrelsen om, hvorvidt betingelserne for tilskud fortsat er opfyldt.

Stk. 2. En lokal aktionsgruppe er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at give Erhvervsstyrelsen meddelelse om forhold, der kan medføre bortfald af tilsagn eller tilbagebetaling af tilskud, jf. § 35.

Kapitel 15

Kontrol

§ 34. Erhvervsstyrelsen foretager kontrol i forbindelse med sagsbehandling og udbetaling af tilskud, jf. § 9, stk. 1 og 2, i lov om landdistriktsfonden og § 9, stk. 1 og 2, i lov om hav- og fiskerifonden.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan hos andre offentlige myndigheder indhente de oplysninger, der er nødvendige for at kontrollere overholdelsen af regler fastsat af EU vedrørende støtte efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013, regler i lov om landdistriktsfonden og lov om hav- og fiskerifonden og de regler, der er udstedt i denne bekendtgørelse, med henblik på registersamkøring og sammenstilling af oplysninger i kontroløjemed.

Stk. 3. Erhvervsstyrelsen forestår den fysiske kontrol og den efterfølgende regnskabskontrol.

Stk. 4. NaturErhvervstyrelsen kan efter aftale med Erhvervsstyrelsen varetage de i stk. 1-3, nævnte beføjelser.

Kapitel 16

Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud

§ 35. Tilsagn om tilskud bortfalder, hvis

1) betingelserne for tilskud ikke længere er opfyldt, jf. §§ 23-25,

2) den lokale aktionsgruppe har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

3) den lokale udviklingsstrategi ikke gennemføres i overensstemmelse med godkendelsen,

4) den lokale aktionsgruppe tilsidesætter sine forpligtelser efter § 9, stk. 2, i lov om landdistriktsfonden og § 9, stk. 2, i lov om hav- og fiskerifonden,

5) den støttede koordinator anvendes til andre formål end forudsat i den lokale udviklingsstrategi eller

6) underretningspligten efter § 33 ikke overholdes.

Stk. 2. I de i stk. 1 nævnte tilfælde træffer Erhvervsstyrelsen afgørelse om tilbagebetaling af tilskud. Ved opgørelse af tilbagebetalingskrav tillægges der renter. Rentetillægget beregnes fra tidspunktet for meddelelse af tilbagebetalingskravet til tilbagebetaling sker og med den i lov om renter ved forsinket betaling m.v. (Renteloven) fastsatte referencesats med tillæg. Rentetillægget udgør dog mindst 50 kr.

Kapitel 17

Ophør af tilskudsberettigede lokale aktionsgrupper

§ 36. En lokal aktionsgruppe ophører, når dens opgaver i relation til landdistriktsprogrammet og hav- og fiskeriprogrammet for perioden 2014-2020 er endeligt afsluttet. En lokal aktionsgruppe kan endvidere ophøre endeligt inden programperiodens udløb ved en generalforsamlingsbeslutning herom. Når en lokal aktionsgruppe ophører endeligt og ikke erstattes af en ny lokal aktionsgruppe, skal alle tilskudsrelevante dokumenter, indkøbt udstyr, inventar mv. leveres til Erhvervsstyrelsen. Dokumenter opbevares af Erhvervsstyrelsen, jf. § 32. Erhvervsstyrelsen kan fritstille udstyr, inventar mv. til andre tilskudsrelevante formål. Uforbrugt budget, der er tildelt under landdistriktsprogrammet og hav- og fiskeriprogrammet, går tilbage til Erhvervsstyrelsen.

Stk. 2. Når en lokal aktionsgruppe ophører før programperiodens udløb og forventes erstattet af en eller flere nye lokale aktionsgrupper inden for sit geografiske område, jf. § 2, stk. 2, træffer bestyrelsen beslutning om, at den lokale aktionsgruppes aktiviteter og forpligtelser enten overdrages til en eller flere af disse lokale aktionsgrupper eller afvikles. Projekter overdrages til nye aktionsgrupper efter graden af geografisk tilhørsforhold. Bestyrelsen har ansvaret for at overdrage alle relevante informationer og materialer for at kunne drive projekterne videre. Alle forpligtelser i forhold til drift, herunder husleje, ansatte mv., afvikles af den lokale aktionsgruppe, medmindre bestyrelsen indgår skriftlig aftale med en anden lokal aktionsgruppe om overtagelse af disse forpligtelser. Tilskudsrelevante dokumenter, indkøbt udstyr, inventar mv., som ikke overdrages til en anden lokale aktionsgruppe, skal leveres til Erhvervsstyrelsen, som opbevarer dokumenter, jf. § 32. Erhvervsstyrelsen kan fritstille udstyr, inventar mv. til andre tilskudsrelevante formål. Uforbrugt budget, der er tildelt under landdistriktsprogrammet og hav- og fiskeriprogrammet, går tilbage til Erhvervsstyrelsen. Bestyrelsens beslutning om ophør, herunder overdragelse eller afvikling af aktiviteter og forpligtelser forelægges til godkendelse på den lokale aktionsgruppes generalforsamling.

Stk. 3. Den af generalforsamlingen trufne beslutning om ophør af aktionsgruppen, herunder overdragelse eller afvikling af aktiviteter og forpligtelser, fremsendes til Erhvervsstyrelsen, der efter legalitetskontrol godkender eller forkaster beslutningen.

Kapitel 18

Straffebestemmelser

§ 37. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes efter § 12 i landdistriktsfondsloven og § 12 i lov om hav- og fiskerifonden med bøde den, der

1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for afgørelser, der træffes i henhold til bekendtgørelsen,

2) handler i strid med vilkår, der er fastsat i en afgørelse, der træffes i henhold til bekendtgørelsen,

3) undlader at afgive den dokumentation og de oplysninger, som den pågældende har pligt til at afgive i henhold til bekendtgørelsen,

4) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger, som den pågældende har pligt til at afgive i henhold til bekendtgørelsen,

5) undlader at give kontrolmyndigheden adgang til virksomheden m.v. efter § 9, stk. 1, i lov om landdistriktsfonden eller § 9, stk. 1, i lov om hav- og fiskerifonden eller

6) undlader at udlevere eller indsende materiale eller at yde kontrolmyndigheden bistand efter § 9, stk. 2, i lov om landdistriktsfonden eller § 9 stk. 1, i lov om hav- og fiskerifonden.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) straffeansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 19

Ikrafttræden

§ 38. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 927 af 8. august 2014 om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 ophæves. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse i forhold til allerede udstedte tilsagn og for klager over afgørelser truffet i henhold til bekendtgørelse nr. 927 af 8. august 2014.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 307 af 29. marts 2012 om drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 samt om delegation af visse af ministeren for by, bolig og landdistrikters beføjelser efter lov om udvikling af landdistrikterne, som blev ophævet ved bekendtgørelse nr. 927 af 8. august 2014, finder tilsvarende fortsat anvendelse i forhold til allerede udstedte tilsagn og for klager over afgørelser truffet i henhold til bekendtgørelse nr. 307 af 29. marts 2012.

Erhvervsstyrelsen, den 22. december 2015

Anders Hoffmann

/ Eva Sanvig


Bilag 1

Kort over udpegede LAG-kommuner og småøer

kort1


Bilag 2

Oversigt over områder hvor der kan etableres en lokal aktionsgruppe i fiskeriområderne

kort2


Bilag 3

Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe

Vedtægter for (aktionsgruppens navn)

I. Navn, hjemsted og formål
 
§ 1. Navn
Aktionsgruppens navn er
 
§ 2. Hjemsted (Område)
Den lokale aktionsgruppes hjemsted er (Xxx Kommune(r))
 
§ 3. Formål
Foreningens formål er:
1)
at fremme den lokale landdistriktsudvikling gennem samarbejde med frivillige kræfter i lokalsamfundet, kommunale og regionale aktører, organisationer m.v. i overensstemmelse med landdistriktsprogrammet for 2014 – 2020 og/eller hav- og fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2014-2020, herunder at indstille prioriterede projekter til tilskud under programmet,
 
2)
at deltage aktivt i den samlede landdistriktsindsats i området og
 
3)
at tage selvstændige initiativer til projekter og processer.
 
 
II. Medlemmer
§ 4. Medlemmer
Personer over 15 år med fast bopæl indenfor den lokale aktionsgruppes geografiske område kan registreres som medlemmer af den lokale aktionsgruppe. Medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen og regionsrådet er dog undtaget fra bopælskravet.
 
§ 5. Optagelse og udmeldelse
Optagelse i den lokale aktionsgruppe sker på den stiftende generalforsamling eller gennem skriftlig (e-mail eller brev) tilmelding til bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe. Medlemsskabet bekræftes en gang årligt og senest før afholdelse af den ordinære generalforsamling.
Stk. 2. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe.
 
§ 6. Eksklusion
Bestyrelsen kan med øjeblikkeligt varsel ekskludere et medlem, der efter bestyrelsens opfattelse modarbejder foreningens formål eller med forsæt bringer den lokale aktionsgruppe i miskredit. Eventuelle eksklusioner skal indgå i bestyrelsens/formandens beretning på først følgende generalforsamling. Hvis det ekskluderede medlem ønsker det, kan eksklusionen tages op på generalforsamlingen, som træffer den endelige beslutning, jf. § 18, stk. 4.
 
III. Ledelse
§ 7. Generalforsamling
Generalforsamlingen har den overordnede myndighed i alle anliggender for den lokale aktionsgruppe inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb.
Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling, flertallet af bestyrelsesmedlemmer eller 1/3 af den lokale aktionsgruppes medlemmer begærer det. Begæringen skal indgives skriftligt til bestyrelsen og indeholde en angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes inden 14 dage efter begæringens modtagelse.
Stk. 4. Generalforsamlinger indkaldes på foranledning af bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe med højst 4 og mindst 2 ugers varsel ved annoncering i lokale aviser og evt. andre medier, der som minimum dækker den lokale aktionsgruppes geografiske område. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen og angive væsentligste indhold af eventuelle forslag.
Stk. 5. Forslag som ønskes behandlet på en generalforsamling skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Stk. 6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
1)
Valg af dirigent.
 
2)
Valg af referent.
 
3)
Valg af stemmetællere.
 
4)
Forelæggelse af bestyrelsens beretning om den lokale aktionsgruppes virksomhed i det forløbne år samt beslutning om godkendelse heraf.
 
5)
Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for det forløbne år samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance.
 
6)
Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år samt beslutning om godkendelse heraf.
 
7)
Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
 
8)
Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og formand, jf. § 9.
 
9)
Valg af revisor.
 
10)
Eventuelt.
 
Stk. 7. Generalforsamlingen vælger ved simpelt flertal en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning samt stemmetællere.
Stk. 8. På generalforsamlingen har alle fremmødte medlemmer tale- og stemmeret. Den af bestyrelsen ansatte koordinator og revisor samt personer, der er indbudt af bestyrelsen har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen.
Stk. 9. Generalforsamlingen kan beslutte at nedsætte udvalg og arbejdsgrupper.
Stk. 10. De på generalforsamlingen behandlede emner afgøres ved simpelt flertal, jf. dog § 18. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 
§ 8. Bestyrelse
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den overordnede ledelse af den lokale aktionsgruppe og udføre generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 2. Den daglige ledelse varetages af bestyrelsen eller en af bestyrelsen ansat person.
Stk. 3. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper til at varetage opgaver for og med reference til bestyrelsen.
Stk. 4. Ethvert medlem af foreningen kan stille forslag til bestyrelsen.
 
§ 9. Bestyrelsens sammensætning
Det skal tilstræbes, at bestyrelsen sammensættes med personer, der repræsenterer aktionsgruppens geografiske område, og som kan varetage interesserne af nedenstående fire socioøkonomiske grupper:
1)
lokale borgere,
 
2)
lokale virksomheder, erhvervsorganisationer og fagforeninger,
 
3)
lokale natur-, miljø-, kultur-, borger- og fritidsforeninger og
 
4)
offentlige myndigheder.
 
Stk. 2. Bestyrelsen består af et ulige antal medlemmer, dog mindst 7. Repræsentanter for hver af i stk. 1 nævnte socioøkonomiske grupper kan højst udgøre 49 pct. af bestyrelsens medlemmer. Ved bestyrelsens sammensætning skal tilstræbes en ligelig kønsmæssig-, aldersmæssig- og geografisk fordeling.
Stk. 3. Hver kommunalbestyrelse, regionsråd og Bornholms Regionskommune kan på forhånd udpege medlemmer af bestyrelsen, jf. dog stk. 2.
Stk. 4. Generalforsamlingen vælger 1 formand for bestyrelsen.
Stk. 5. Generalforsamlingen vælger desuden for 1 år ad gangen 1 eller 2 bestyrelsessuppleanter med angivelse af deres rækkefølge.
Stk. 6. Bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter, der vælges af generalforsamlingen, skal være medlem af den lokale aktionsgruppe, være over 18 år, og kandidaten skal være til stede på generalforsamlingen, eller have afgivet en skriftlig fuldmagt og tilkendegivet, at vedkommende ønsker at blive valgt til bestyrelsen.
Stk. 7. Medlemmer af en lokal aktionsgruppe kan kun vælges til bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe, som dækker det geografiske område, hvor de har bopæl.
Stk. 8. Formanden vælges for 2 år ad gangen af generalforsamlingen og de yderligere bestyrelsesmedlemmer, der vælges af generalforsamlingen, vælges for 2 år ad gangen, dog således at halvdelen af bestyrelsen er på valg ved hver ordinær generalforsamling.
Stk. 9. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand og en kasserer samt evt. en sekretær, såfremt bestyrelsen udfører sekretariatsopgaver. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 10. Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Ved formandens udtræden fungerer næstformanden i formandens sted indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved udtræden bliver mindre end 7, indkaldes generalforsamlingen til nyvalg af bestyrelse for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.
Stk. 11. Bestyrelsen kan tildele et medlem af aktionsgruppen en observatørpost i bestyrelsen med hel eller delvis møde- og taleret, men uden stemmeret.
Stk. 12. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, heriblandt formanden eller næstformanden.
Stk. 13. Ved beslutning om indstilling af projekter til endelig godkendelse og afgørelse i Erhvervsstyrelsen skal mindst 51 pct. af stemmerne repræsentere de socioøkonomiske grupper anført i stk. 1, nr. 1-3.
Stk. 14. Beslutningerne afgøres ved simpelt flertal.
Stk. 15. Møderne i bestyrelsen er lukkede medmindre bestyrelsen træffer beslutning om andet.
 
§ 10. Bestyrelsens opgaver
Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe har under hensyntagen til LEADER-metoden ansvaret for at drive den lokale aktionsgruppe, herunder:
1)
Udarbejde og gennemføre en lokal udviklingsstrategi, jf. § 11 i bekendtgørelsen.
 
2)
Opbygge lokale aktørers kompetencer til at udvikle og gennemføre projekter.
 
3)
Udarbejde gennemsigtige udvælgelsesprocedurer og objektive udvælgelseskriterier for indstilling af projekter til tilskud.
 
4)
Indkalde projektansøgninger ved højst 4 årlige ansøgningsrunder. Indkaldelsen skal være offentlig tilgængelig.
 
5)
Modtage og vurdere om ansøgninger om tilskud til projekter er i overensstemmelse med den lokale aktionsgruppes lokale udviklingsstrategi.
 
6)
Dokumentere sammenhæng mellem den lokale udviklingsstrategi og de projekter den lokale aktionsgruppe indstiller til tilskud med henvisning til relevante mål i strategien.
 
7)
Prioritere og indstille ansøgninger om tilsagn om tilskud til projekter inden for en given ansøgningsrunde til tilskud med angivelse af en tilskudsprocent eller til afslag. Prioritering af ansøgninger sker på grundlag af de i udviklingsstrategien anførte prioriteringskriterier, jf. § 11, stk. 2 i bekendtgørelsen. Kun ansøgninger, der har opnået de i den lokale udviklingsstrategi anførte minimumspoint kan komme i betragtning til tilskud.
 
8)
Kvalitetssikre projektansøgninger, der indstilles til tilskud og udbetalingsansøgninger, før de sendes til legalitetskontrol og afgørelse i Erhvervsstyrelsen.
 
9)
Give besked til ansøgere, der ikke indstilles til tilskud i en given ansøgningsrunde.
 
10)
Fremme netværk og samarbejde på tværs af sektorer og initiere innovative lokale projekter med henblik på at gennemføre den lokale udviklingsstrategi.
 
11)
Sørge for en effektiv drift af den lokale aktionsgruppe.
 
12)
Dokumentere bestyrelsens prioritering af ansøgninger om tilskud til projekter og bestyrelsesmedlemmernes habilitet, samt andre personers habilitet når de udfører opgaver for bestyrelsen i forbindelse med beslutning om indstilling af ansøgninger til tilskud.
 
13)
Arbejde for at sikre fremdrift i støttede projekter.
 
14)
Overvåge og evaluere gennemførelsen af den lokale udviklingsstrategi med årlig rapportering til Erhvervsstyrelsen og til den lokale aktionsgruppes medlemmer gennem den årlige generalforsamling.
 
15)
Varetage den overordnede ledelse af den lokale aktionsgruppes virksomhed og føre tilsyn med den lokale aktionsgruppes daglige ledelse.
 
16)
Føre tilsyn med at betingelserne for tilsagn om driftstilskud overholdes, herunder at tilskudsmidlerne alene anvendes til betaling af udgifter, der kan henføres direkte til oprettelse og drift af den lokale aktionsgruppe.
 
17)
Afsyne projekter i forbindelse med anmodning om udbetaling af tilskud.
 
18)
Føre tilsyn med at det udbetalte driftstilskud, jf. § 22, stk. 2 og 3 i bekendtgørelsen ved udgangen af 2022 ikke overstiger 25 pct. af det samlede tilskud, der er udbetalt til tilsagnshaverne inden for den enkelte lokale aktionsgruppes område.
 
19)
I de tilfælde hvor en lokal aktionsgruppe dækker et område, der tidligere har været dækket af en anden lokal aktionsgruppe, overtager og opbevarer den lokale aktionsgruppe relevante dokumenter og anvender indkøbte materialer og udstyr fra denne.
 
Stk. 2. Inden for det budget den lokale aktionsgruppe har til rådighed, indstiller bestyrelsen til Erhvervsstyrelsen alene ansøgninger om tilsagn om tilskud, som bestyrelsen vurderer, medvirker bedst til at nå mindst et mål i den lokale aktionsgruppes udviklingsstrategi.
Stk. 3. Bestyrelsen indgår, inden for de givne økonomiske rammer, kontrakt med en eller flere koordinatorer til varetagelse af foreningens anliggender. Bestyrelsen træffer nærmere aftale med koordinatoren om den pågældendes opgaver og beføjelser.
Stk. 4. Der ydes ikke vederlag eller anden form for godtgørelse til bestyrelsesmedlemmer, undtagen godtgørelse for dokumenterede udgifter. Kørselsgodtgørelse sker i henhold til statens lave takst gældende for tidspunktet for kørslen.
Stk. 5. Ændringer i bestyrelsens sammensætning, skal godkendes af Erhvervsstyrelsen. Bestyrelsen skal indsende anmodning om godkendelse af bestyrelsen senest 14 dage efter beslutningen i den lokale aktionsgruppe.
 
§ 11. Habilitetsregler
Deltagelse i bestyrelsens arbejde, og personer, der udfører opgaver på vegne af bestyrelsen, er omfattet af forvaltningslovens habilitetsregler samt regler om tavshedspligt i offentlige tjenester.
Stk. 2. Alle oplysninger, mundtlige som skriftlige, herunder dokumentationsmateriale, som et medlem af bestyrelsen eller andre deltagere i bestyrelsens arbejde modtager om enkeltpersoners, private selskabers eller foreningers økonomiske, personlige eller interne forhold, herunder oplysninger om tekniske indretninger, om fremgangsmåder eller om drifts- og/eller forretningsforhold, er fortrolige. Medlemmer af en lokal aktionsgruppes bestyrelse og personer, der udfører opgaver for bestyrelsen, har tavshedspligt med hensyn til sådanne oplysninger, som de bliver bekendt med ved varetagelse af deres opgaver for aktionsgruppen.
Stk. 3. Medlemmer af bestyrelsen og koordinator er inhabile ved bestyrelsens behandling af ansøgninger om tilskud, når vedkommende har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald, f.eks. nær tilknytning til ansøgeren, eksempelvis som repræsentant for eller bestyrelsesmedlem i det ansøgende selskab, forening, myndighed, fond eller lignende. Bestyrelsesmedlemmer og koordinator, der er inhabile i forhold til en konkret ansøgning kan også være inhabile i forhold til øvrige ansøgninger i en given ansøgningsrunde, f.eks. hvis bestyrelsen skal behandle flere ansøgninger, der samlet overstiger tilskudsrammen. Efter forvaltningslovens § 6, har den, der kan være inhabil, pligt til at gøre opmærksom herpå. Underretning om inhabilitet gives snarest muligt, dvs. normalt inden sagens behandling, og i almindelighed til formanden og til sekretariatet. Vedkommende kan ikke selv deltage i bestyrelsens behandling og afgørelse af spørgsmålet om vedkommendes habilitet.
Stk. 4. Bestemmelserne om inhabilitet i forvaltningslovens § 3 gælder dog ikke, hvis bestyrelsen vil miste sin beslutningsdygtighed, eller det af hensyn til bestyrelsens sammensætning vil være forbundet med væsentlig betænkelighed, dersom den pågældende ikke kan deltage i behandlingen af spørgsmålet jf. Forvaltningslovens § 4, stk. 1 og 2. Hvis det besluttes, at vedkommende er inhabil, fremgår det af Forvaltningslovens § 3, stk. 3, at vedkommende ikke må træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag. Den pågældende skal således forlade mødet under hele sagens behandling.
 
§ 12. Den lokale aktionsgruppes formand
Formanden er bemyndiget til at træffe afgørelse i sager, der vurderes som uopsættelige. Bestyrelsen skal efterfølgende godkende formandens afgørelse i sådanne sager.
 
§ 13. Den daglige ledelse
Den daglige ledelse varetages af bestyrelsen efter en af bestyrelsen udarbejdet ansvars- og kompetencebeskrivelse samt inden for rammerne af den lokale aktionsgruppes arbejdsgrundlag og budget.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der skrives referat af generalforsamlingen og bestyrelsesmøderne. Referatet af generalforsamlingen underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen og referatet af bestyrelsesmøderne godkendes af bestyrelsen.
Stk. 3. Bestyrelsen indgår kontrakt med en koordinator, som bistår bestyrelsen i at udføre sine opgaver. Koordinatoren understøtter bestyrelserne for de lokale aktionsgrupper ved bl.a. at løse administrative opgaver.
 
IV. Økonomiske forhold
§ 14. Den lokale aktionsgruppens økonomiske grundlag
Det økonomiske grundlag for den lokale aktionsgruppe opnås ved tilskud.
 
§ 15. Regnskab
Den lokale aktionsgruppes regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
Stk. 2. Den lokale aktionsgruppes reviderede årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabspraksis og underskrives af bestyrelsen.
Stk. 3. Bestyrelsen udarbejder budgetter for det kommende regnskabsår. Budgetterne forelægges bestyrelsen og generalforsamlingen til godkendelse.
 
§ 16. Revision
Generalforsamlingen vælger en registreret eller statsautoriseret uafhængig revisor til at revidere årsregnskabet. Revisor skal føre revisionsprotokol.
Stk. 2. Det reviderede, underskrevne årsregnskab samt forslag til drifts- og likviditetsbudget udsendes elektronisk til aktionsgruppens medlemmer og skal være tilgængelig på aktionsgruppens hjemmeside samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.
 
§ 17. Prokura
Den lokale aktionsgruppe tegnes af formanden for bestyrelsen og to andre bestyrelsesmedlemmer i forening.
Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele prokura.
V. Vedtægtsændringer, eksklusion og ophør
§ 18. Vedtægtsændringer og eksklusion
Regelgrundlaget for de lokale aktionsgrupper har forrang for foreningens vedtægter. Ændres regelgrundlaget foretager bestyrelsen for aktionsgruppen konsekvensrettelse af foreningens vedtægter i overensstemmelse med ændringen af regelgrundlaget. Disse konsekvensrettelser skal efterfølgende godkendes af Erhvervsstyrelsen.
Stk. 2. Forslag om andre ændringer af vedtægterne end nævnt under stk. 1, og ophør af den lokale aktionsgruppe kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige medlemmer er repræsenteret, og med et flertal på mindst 2/3 af ja og nej stemmer. Er ikke mindst 2/3 af samtlige medlemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på 2/3 af ja og nej stemmer for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 2/3 ja og nej stemmer, uanset hvor mange medlemmer der er repræsenteret.
Stk. 3. Eventuelle besluttede vedtægtsændringer skal fremsendes til godkendelse af Erhvervsstyrelsen.
Stk. 4. Har et medlem forlangt et spørgsmål om eksklusion forelagt generalforsamlingen, jf. § 6, kræves der mindst 2/3 flertal af de stemmeberettigede på generalforsamlingen for at den meddelte eksklusion opretholdes.
 
Ophør
§ 19. En lokal aktionsgruppe ophører, når dens opgaver i relation til landdistriktsprogrammet og hav- og fiskeriprogrammet for perioden 2014-2020 er endeligt afsluttet. En lokal aktionsgruppe kan endvidere ophøre endeligt inden programperiodens udløb ved en generalforsamlingsbeslutning herom. Når en lokal aktionsgruppe ophører endeligt og ikke erstattes af en ny lokal aktionsgruppe, skal alle tilskudsrelevante dokumenter, indkøbt udstyr, inventar mv. leveres til Erhvervsstyrelsen. Dokumenter opbevares af Erhvervsstyrelsen, jf. § 32. Erhvervsstyrelsen kan fritstille udstyr, inventar mv. til andre tilskudsrelevante formål. Uforbrugt budget, der er tildelt under landdistriktsprogrammet og hav- og fiskeriprogrammet, går tilbage til Erhvervsstyrelsen.
Stk. 2. Når en lokal aktionsgruppe ophører før programperiodens udløb og forventes erstattet af en eller flere nye lokale aktionsgrupper inden for sit geografiske område, jf. § 2, stk. 2, træffer bestyrelsen beslutning om, at den lokale aktionsgruppes aktiviteter og forpligtelser enten overdrages til en eller flere af disse lokale aktionsgrupper eller afvikles. Projekter overdrages til nye aktionsgrupper efter graden af geografisk tilhørsforhold. Bestyrelsen har ansvaret for at overdrage alle relevante informationer og materialer for at kunne drive projekterne videre. Alle forpligtelser i forhold til drift, herunder husleje, ansatte mv., afvikles af den lokale aktionsgruppe, medmindre bestyrelsen indgår skriftlig aftale med en anden lokal aktionsgruppe om overtagelse af disse forpligtelser. Tilskudsrelevante dokumenter, indkøbt udstyr, inventar mv., som ikke overdrages til en anden lokale aktionsgruppe, skal leveres til Erhvervsstyrelsen, som opbevarer dokumenter, jf. § 32. Erhvervsstyrelsen kan fritstille udstyr, inventar mv. til andre tilskudsrelevante formål. Uforbrugt budget, der er tildelt under landdistriktsprogrammet og hav- og fiskeriprogrammet, går tilbage til Erhvervsstyrelsen. Bestyrelsens beslutning om ophør, herunder overdragelse eller afvikling af aktiviteter og forpligtelser forelægges til godkendelse på den lokale aktionsgruppes generalforsamling.
 
Stk. 3. Den af generalforsamlingen trufne beslutning, herunder overdragelse eller afvikling af aktiviteter og forpligtelser, fremsendes til Erhvervsstyrelsen, der efter legalitetskontrol godkender eller forkaster beslutningen.
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den dd/mm/åååå og senest ændret den dd/mm/åååå.
 
I bestyrelsen: (navne og underskrifter).