Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Dansk Vækstkapital II

I medfør af tekstanmærkning nr. 126 ad 08.33.15. til § 8 på finansloven for finansåret 2016 fastsættes:

Stiftelse af investeringsselskab

§ 1. Erhvervs- og Vækstministeriet stifter et investeringsselskab ved navn Dansk Vækstkapital II, der har juridisk status af et kommanditselskab (K/S).

Stk. 2. Selskabets vedtægter aftales mellem investorerne.

Stk. 3. Erhvervs- og vækstministeren udpeger en professionel bestyrelse for Dansk Vækstkapital II på baggrund af indstilling fra investorerne. Dansk Vækstkapital II’s bestyrelse består af 3-7 medlemmer med relevant erhvervserfaring.

Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmerne i Dansk Vækstkapital II udpeges for en periode på op til tre år. Det er muligt at blive genudpeget. Bestyrelsesperioden ved genudpegning vil ligeledes være på op til tre år.

Selskabets opgaver

§ 2. Bestyrelsen for Dansk Vækstkapital II har ansvaret for den daglige ledelse og drift af selskabet.

Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger Dansk Vækstkapital II’s investeringsstrategi.

Stk. 3. Dansk Vækstkapital II skal investere i både venturefonde, smallcap fonde, midcap fonde og fonde, der udbyder ansvarlig kapital, herunder mezzaninfonde. Bestyrelsen fastlægger den nærmere fordeling af midler på forskellige typer af investeringsfonde.

Stk. 4. Bestyrelsen er ansvarlig for at gennemføre investeringerne i investeringsfonde, og bestyrelsen tilsikrer, at investeringerne sker på kommercielle og markedsøkonomiske vilkår med henblik på at sikre et markedskonformt afkast.

Stk. 5. Bestyrelsen tilsikrer, at placeringen af kapital i investeringsfonde gennemføres effektivt og til de lavest mulige administrative omkostninger for Dansk Vækstkapital II.

§ 3. Vækstfonden fungerer som sekretariat for bestyrelsen i Dansk Vækstkapital II.

Tilsyn

§ 4. Erhvervs- og Vækstministeriet fører tilsyn med Dansk Vækstkapital II.

Stk. 2. Dansk Vækstkapital II har pligt til at holde Erhvervs- og vækstministeren orienteret om alle væsentlige forhold, herunder væsentlige afvigelser fra selskabets budget. Som led i dette afholdes der minimum et årligt møde mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og bestyrelsesformanden for Dansk Vækstkapital II.

Stk. 3. Erhvervs- og Vækstministeren modtager minimum en gang årligt en afrapportering fra Dansk Vækstkapital II.

§ 5. Rigsrevisor har, jf. Rigsrevisorlovens § 4, adgang til gennemgang af Dansk Vækstkapital II’s årsrapport.

Ikrafttræden

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2016.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 22. december 2015

Troels Lund Poulsen

/ Julie Sonne