Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om indfødsretsprøven af 2015

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Udlændinge-, integrations- og boligministeren bemyndiges til at etablere indfødsretsprøven af 2015.

Stk. 2. Udlændinge-, integrations- og boligministeren kan fastsætte nærmere regler om etablering og afholdelse af indfødsretsprøven af 2015, herunder regler om udpegning af prøveafholdere, om betingelser for deltagelse i prøven, om opkrævning af gebyr for deltagelse i prøven, om prøvens gennemførelse, om tilsyn og om klageadgang m.v.

§ 2. Loven træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2. Lov nr. 1456 af 17. december 2013 om statsborgerskabsprøve ophæves.

§ 3. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Marselisborg Slot, den 29. december 2015

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Inger Støjberg